Hotărârea nr. 104/2012

Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, modificat,al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.104

din data de 09.03.2011

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, modificat, al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2011;

Analizând referatul nr.2588/06.03.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea modificării bugetului Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012, ca urmare a fundamentării eronate față de metodologia aprobată prin Ordinul comun al ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010;

Ținând cont de Hotărârea nr. 17/2012 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1) lit. ”b” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, modificat, al Școlii de Arte și Meserii Codlea, pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINȚI Aristotel Cane


cu
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu