Hotărârea nr. 103/2012

Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetuluilocal – secţiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, dinexcedentul bugetului local


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.103

din data de 09.03.2012

- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local - secțiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, din excedentul bugetului local

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.2588/7.03.2011 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local - secțiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, din excedentul bugetului local;

Având în vedere dispozițiile art.58 alin.l lit.c din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

Al

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local - secțiunea de dezvoltare, aferent anului 2012 în sumă de 114.032,69 lei, din excedentul bugetului local.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

J /

PREȘEDINTE / Aristotel CahcescuContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu