Hotărârea nr. 101/2012

Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între JudeţulBraşov şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului având ca scopdezvoltarea sistemului informational privind rute culturale, rute montane şi alterute pedestre, trasee cicloturistice şi pentru monumentele istorice importante dinpunct de vedere al circulaţiei turistice


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTARAREA NR.101

din data de 09.03.2012


- privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Brașov și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului având ca scop dezvoltarea sistemului informațional privind rute culturale, rute montane și alte rute pedestre, trasee cicloturistice și pentru monumentele istorice importante din punct de vedere al circulației turistice


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 09.03.2012;

Analizând referatul nr.Ad 12437/6.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se supune aprobării Protocolul de colaborare între Județul Brașov și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului având ca scop dezvoltarea sistemului informațional privind rute culturale, rute montane și alte rute pedestre, trasee cicloturistice și pentru monumentele istorice importante din punct de vedere al circulației turistice;

Având în vedere dispozițiile art.6 alin.l lit.f și alin.2 lit.i din HGR nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, art.128 din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice și art.91 alin.l lit.e și alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Brașov și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, având ca scop dezvoltarea sistemului informațional privind rute culturale, rute montane și alte rute pedestre, trasee cicloturistice și pentru monumentele istorice importante din punct de vedere al circulației turistice, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArL2. - Se aprobă preluarea în administrarea Județului Brașov, în vederea întreținerii, a mijloacelor de semnalizare rutieră, respectiv a indicatoarelor de informare turistică, prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică.


PREȘEDINTE Aristotel CăndesiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu