Hotărârea nr. 100/2012

Hotărârea.nr.100 - privind acordarea unui mandat președintelui ConsiliuluiJudețean Brașov de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în Asociația deDezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă Sibiu”


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.100

din data de 09.03.2012

- privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului Județean Brașov de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de apă Sibiu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința

Analizând referatul nr. 1390/01.03.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune spre aprobare acordarea unui mandat președintelui Consiliului Județean Brașov de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”

Având în vedere dispozițiile art.ll, art.91, alin.(l), lit. ”e” și alin.(6), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 517/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice precum și a Legi 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ratifică votul favorabil exprimat de domnul Aristotel Căncescu președintele Consiliului Județean Brașov, cetățean român, născut la data de 17.01.1952, domiciliat în municipiul Brașov, str. Stâncii, nr.8, posesor al CI seria BV nr. 788088 eliberat de SPCJEP Brașov la data de 17.11.2011, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu, din data de 15.02.2012, pentru primirea de noi membrii în cadrul Asociației..

ArL2. Prezentul mandat este valabil până la revocare

Art3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri


prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu