Hotărârea nr. 99/2009

Hotărârea.nr.99- privind modificarea Listei de investiţii a bugetului Judeţului Braşov, pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 29.05.2009

- privind modificarea Listei de investiții a bugetului Județului Brașov, pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3962/19.05.2009, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune modificarea Listei de investiții a bugetului Județului Brașov, pe anul 2009, prin introducerea unei poziții- achiziționarea sistemului integrat de control trafic pentru cântărirea în traseu a masei auto - având o valoare de 200.000 lei;

Ținând cont de avizul, astfel cum a fost formulat, de către Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”a” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea Listei de investiții a bugetului Județului Brașov, pe anul 2009, prin diminuarea sumelor alocate la Cap.84.02 - Transporturi, poz. „întreținerea drumurilor pe timp de iarnă „ cu suma de 100.000 lei și poz.”Siguranța circulației,, cu suma de 100.000 lei și introducerea unei poziții - achiziționarea sistemului integrat de control trafic pentru cântărirea în traseu a masei auto - având o valoare de 200.000 lei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR,

Mariana ihărău