Hotărârea nr. 98/2009

Hotărârea.nr.98- privind modificarea numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Braşov – Feldioara – Arini, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail :office@ judb rasov. ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR.98

din data de 29.05.2009

privind modificarea numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov - Feldioara - Arini, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3926/19.05.2009 întocmit de către Autoritatea Județeană de Transport Persoane, prin care se propune aprobarea modificării numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov - Feldioara - Arini, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 -2011;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 3, 5, 6 și 8:

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit.c și d din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea numărului de curse și a orelor din graficul de circulație, pe traseul Brașov - Feldioara - Arini, cuprins în programul județean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Autoritatea Județeană de Transport Persoane.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                   OPERATORUL DE TRANSPORT RUTIER

SC TRANSBUS SA

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria...........Nr...........

Servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate

A. Denumire traseu : Brașov - Arini

Cod traseu : 15

DUS

Km

Nr. statii

Denumirea statiei

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

CI

C2

C3

C4

CI

C2

C3

C4

7.30

11.30

16.15

18.30

0

l

BRAȘOV -ATG.l

6.38

9.58

13.58

18.23

7.36

11.36

16.21

18.36

3

2

BAUMAX

6.32

9.52

13.52

18.17

7.42

11.42

16.27

18.42

6

3

STUPINI

6.26

9.46

13.46

18.11

7.50

11.50

16.35

18.50

10

4

BOD RAM.

6.18

9.38

13.38

18.03

7.54

11.54

16.39

18.04

12

5

FERMA 11

6.14

9.34

13.34

17.59

8.06

12.26

16.51

19.06

18

6

FELDIOARA

6.02

9.22

13.22

17.47

8.28

12.28

17.13

19.28

29

7

ARINI

5.40

9.00

13.00

17.25

*

*

*

14.30

0

1

BRAȘOV AUTOGARA 1

14.36

3

2

BAUMAX

14.42

6

3

STUPINI

15.50

10

4

BOD RAM

15.54

12

5

FERMA 11

15.06

18

6

FELDIOARA

15.28

29

7

ARINI

*