Hotărârea nr. 97/2009

Hotărârea.nr.97- privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov pe anul 2009, cu suma de 34.500 lei, reprezentând contravaloare taxă cursuri postuniversitare tip masterat


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 97

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov pe anul 2009, cu suma de 34.500 lei, reprezentând contravaloare taxă cursuri postuniversitare tip masterat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

V'           Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3910/19.05.2009, întocmit de către

Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, la art. 20.13 - Pregătire profesională, cu suma de 34.500 lei, reprezentând contravaloare taxă cursuri postuniversitare tip masterat, organizate de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu;

Ținând cont de avizul favorabil a Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”a” și alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, la art. 20.13 - Pregătire profesională, cu suma de 34.500 lei în limita disponibilului, reprezentând contravaloare taxă cursuri postuniversitare tip masterat, organizate de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Sibiu.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană prezentei hotărâri.

și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire aContrasemnează, SECRETAR,  Mariana Tihărău