Hotărârea nr. 96/2009

Hotărârea.nr.96- privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov şi corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 28,88 mii lei, din sponsorizări

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

t. OiliSlllIl! J UllCikÎ-iîs


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.96

din delta de 29.05.2009

privind aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 28.88 mii lei, din sponsorizări

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009 ;

Analizând referatul nr.3733/13.05.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu suma de 11,44 mii lei, din sponsorizări:

Ținând cont de adresa înregistrată sub nr. 4206/27.05.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov prin care se solicită majorarea bugetului cu suma de 17.44 mii lei, conform convenției de sponzorizare cu Asociația Umanitară „Savaje”;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.a și lit.b și alin.(2), precum și ale art.69 alin. (1) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului Județului Brașov și corespunzător, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu suma de 28,88 mii lei, din sponsorizări.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău