Hotărârea nr. 95/2009

Hotărârea.nr.95- privind aderarea Judeţului Braşov la organizaţia Camera de Comerţ şi Industrie România – Luxemburg, ca membru cu drepturi depline

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 95

din data de 29.05.2009

privind aderarea Județului Brașov la organizația Camera de Comerț și Industrie România - Luxemburg, ca membru cu drepturi depline

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință oridinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3828/15.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se supune aprobării aderarea Județului Brașov la organizația Camera de Comerț și Industrie România - Luxemburg, ca membru cu drepturi depline, taxa de înscriere fiind de 1.500 euro, iar cotizația anuală de 3.000 euro;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 6 pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l, lit.e și alin.6 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă aderarea Județului Brașov la organizația Camera de Comerț și Industrie România - Luxemburg, ca membru cu drepturi depline, taxa de înscriere fiind de 1.500 euro, iar cotizația anuală de 3.000 euro.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Direcția Economică.

PREȘEDINTE


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău