Hotărârea nr. 93/2009

Hotărârea.nr.93 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru bugetul Judeţului Braşov, pe anul 2008


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod. F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.93

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea situațiilor financiare anuale, pentru bugetul Județului Brașov, pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009

Analizând referatul nr. 3803/14.05.2009 întocmit de către Direcția Economică

5

prin care solicită aprobarea situațiilor financiare anuale pentu bugetul Județului, Brașov pe anul 2008 și precum și raportul de audit și certificarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2008 întocmit de către Biroul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.l, nr.3, nr.5, nr.6 și comisia de specialitate nr.8 a Consiliului Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”b” și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată precum și art.57 alin.l din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă situațiile financiare anuale pentru Județul Brașov, pe anul 2008, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE/

Aristotel Căncopu


Contrasemnează,

SECRETAR

Mariana Tihărău

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV

BILANȚ

31 12 2008

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01001

A. ACTIVE

I. ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293)

4.606.378

4.674.77C

01002

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,plantații,mobil ier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291 -293)

11.085.313

14.330.316

01003

Terenuri si clădiri

(ct.211+212+231 -281 -291-293)

147.906.041

290.338.464

•005

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) - peste 1 an

(ct.260+265+267-296)

7.334.433

5.302.507

01006

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612+4282-4912-4962)

96.371

98.771

01007

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01 +02+03+04+05+06)

171.028.536

314.744.828

01008

1I.ACT1VE CURENTE

Stocuri

(ct.3 01 +3 02+3 03+3 04+3 05+3 07+309+3 31 + 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-3 7 8-391-392-393-394-395-396-397-398)

15.262.344

17.166.539

01009

Creanțe curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an - Total (rd.10+11+12), din care:

9.240.144

2.034.857

, (010

Creanțe din operațiuni comerciale si

i

avansuri

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+4611+473+481+482+483-4911-4961 + 5187)

8.182.571

710.490

010101

0101 1

Creanțe comerciale(ct.4111+4118+413+418+ 4611-4911-4961)

Creanțe bugetare(ct.461+431+437+4424+ 4428+444+446+4482+463+464+465+4664+ 4665+4681 +4682+4684+4687+469-497)

18.562

374.915

641.709

0101 11

Creanțele bugetului general consolidat (ct.461 +463+464+465+4664+4665-497)

448.163

"01012

Creanțe din operațiuni cu Comunitatea

Europeana

(ct.4501 +4511 +4531 +4541+4551 +456+457+ 458)

682.658

682.658

01014

Conturi la trezorerie si banei (rd. 15+17) din care:

60.980.312

18.310.785

0J015

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

(ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171 +520+5211+5212+5221+5222+523+524+ 5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5299+531+532+542+550+551+552+553+ 554+555+556+557+558+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+ 5743+5744+5153+5151)

58.150.202

15.291.207

01017

Conturi la banei comerciale

( ct.5112+5121 +5124+5125+5131 + 5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+

5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)

2.830.110

3.019.578

01019

Cheltuieli in avans

(ct.471)

16.598

31.376

1020

TOTAL ACTIVE CURENTE

(rd.08+09+13+14+19)

85.499.398

37.543.557

01021

TOTAL ACTIVE(rd.07+20)

256.527.934

352.288.385

01024

Sume necurente de plata

(ct.403+405+4042+269+4622+509)

67.484

26.011.201

01025

Împrumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672

+168-169)

28.416.617

112.337.161

01027

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)

28.484.101

138.348.362

01028

DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la 1 an, -Total (rd.29+30+31), din care:

3.462.444

5^6.187.450

01029

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621 +473 +481+482+483+269)

3.068.998

5.528.809

J 029.1

Datorii comerciale(ct.401 +403+4041+ 405+408+4621)

457.021

01030

Datorii către bugete

(ct.440+441+4423+4428+444+446+

4481 +4671 +4672+4673+4674+4675)

393.446

658.641

01033

împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite in cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 + 1651 + 1671+168 -169)

32.153

16.013

01034

Salariile angajatilor si contribuțiile aferente

(ct.421 +423+426+427+4281 +431 +437+43 8)

4.367.600

5.392.084

01036

Venituri in avans (ct.472)

131.732

140.970

01038

TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)

7.993.929

11.736.517

01039

TOTAL DATORII (rd.27+38)

36.478.030

150.084.879

01040

ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.40=rd.21-39 =rd.47)

220.049.904

202.203.506

01042

Rezerve, fonduri

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

(ct. 100+101+ 102+103+104+105+106+131 +

132+133+134+135+136+137+139)

159.746.710

178.447.639

01043

Rezultatul reportat (ct.l 17 - sold creditor)

42.401.609

56.375.785

01045

Rezultatul patrimonial al exercituilui (ct.l21 - sold creditor)

17.901.585

01046

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold debitor)

32.619.918

01047

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)

220.049.904

202.203.506

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

L
DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2008

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02002

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731 +732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

164.008.952

201.920.739

02003

Venituri din activitati economice

(ct.701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

3.268.298

4.053.56(

02004

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

(ct.770+771 +772+773+774+776+778+ 779)

44.904.245

54.577.760

02005

Alte venituri operaționale (ct.714+719+721 +722+781)

40.299

41.873

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

212.221.794

260.593.938

02008

Salarii si contribuțiile sociale aferente angajați lor

(ct.641+642+645+646+647)

42.022.474

68.844.937

02009

Subvenții si transferuri

(ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)

73.107.692

110.248.423

02010

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.601 +602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

42.151.406

59.976.811

02011

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

(ct.681+682+689)

8.524.151

44.016.703

02012

Alte cheltuieli operaționale

(ct.635+654+658)

181.060

142.555

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (RD.08+09+10+11+12)

165.986.783

283.229.429

02014

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

46.235.011

-22.635.491

02015

-EXCEDENT (rd.06-rd. 13)

46.235.011

02016

-DEFICIT (rd.13-rd.06)

22.635.491

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)

1.468.882

5.410.128

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

2.480.099

15.402.075

02019

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

-1.011.217

-9.991.9 17

02021

-DEFICIT (rd.l8-rd. 17)

1.011.217

9.991.947

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02022

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

CURENTA (rd.l4+rd.l9)

45.223.794

-32.627.438

02023

-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

45.223.794

02024

-DEFICIT (rd. 16+21-15-20)

32.627.438

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791)

5.971

12.849

02026

EX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691)

1.757

02027

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA

EXTRAORDINARA

5.971

RTO

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

5.971

11.092

02030

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL

EXERCIȚIULUI

45.229.765

-32.616.346

02031

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

45.229.765

02032

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

32.616.346

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Contul de execuție al bugetului local

la data de: 31-DEC-08

Page 1 of 9


Consiliul Județean BRAȘOV

An:   2008 Trezorerie Municipiul Brașov

Creăize

Incsîsîi/Piezi

Disponibil

Venc~uri/Chelculeii

c

Veniturile bugetelor locale

00

235,563,723.71

00

Imp pe profit

0102

.00

.  199,184 90

.00

Imp pe profit oe la ag. ec.

010201

.00

199,184.90

.00

Cote si sume def.din imp. pe v

0402

.00

107.182,697.84

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

. 73.567,848 84

.00

Sume alocate ptechil.BL

040204

.00

33,614,849.00

.00

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

89,721,694.95

.00

Sume defal.TVA pt fin.ch.desc

110201

.00

44,681.000.00

.00

Sume def.TVA pt. drumuri

110205

00

32.921,694.95

.00

Sume def.TVA pt echilibrare.BL

110206

.00

12 119,000.00

.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

1.708,588.55

.00

V

Imp.pe mijl.de Iransp.

160202

.00

905,643.63

.00

Imp. miji, transp.pers .fiz.

16020201

.00

39,609.18

.00

Imp. mijl.transp.pers.jur.

16020202 '

.00

866,03- 45

.00

Taxe si tarife pt.etib.de lic.

160203

.00

802,944.92

.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

726,943.79

.00

Varsaminte din profitul net

300201

00

576,895.00

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

150.048.79

.00

VENIT DIN PRESTĂRI DE SERVICII

3302

.00

169 245.20

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

11,066.29

.00

Contribuția lunara a parinlilo

330227

.00

1.213.00

.00

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

60,446.26

.00

Alte venit.din prestări de ser

330250

.00

96,519 65

.00

AMENZI.PENALITATI SI CONFISCAR

3502

.00

3.000.00

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

3,000.00

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

92,426.50

.00

Alte venituri

360250

.00

92,426.50

.00

TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECÂT

3702

.00

1,029,195.63

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

29,670.00

.00

V

Alte transf.voluntare

370250

.00

999.525.63

.00

VENIT.DiN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

12.848.70

.00

Venit.din .-alorif.unor bunuri

39020'

.00

12.84870

.00

SUEJV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

34.717.897.65

.00

Finant.drep.acord.pers.handica

420221

.00

34.085.689 61

.00

Subv.BS pt.asis.med-soc.

420235

.00

632,2.08.04

00

Cheltuielile bugetelor locale

259.776.030.00

235,560.151 89

24,215.878 11

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5132

28,192.990.00

26.485,933.36

1.707.056.64

TITL.l Cheltuieli de personal

510210

17.649,170.00

16.953,699.76

695.470.24

TITL.il.Bunuri si servicii

510220

8,543,120.00

7,854,170.61

688,949.39

TITL.X Active nefinanciare

51O271

2.000.700.00

1749.086 77

251.613.23

Plăti ani prec. rec. an curent

510285

.00

71 023.78

00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

16.992.950.00

13.420,687 37

3.572,262.63

TITL.l.Cheltuieli de personal

540210

502.250.00

402,545.00

99,705.00

T’Tl.II.Bunuri s> servicii

540220

2,886,800.00

1,726,349.51

1.160 450.49

«rage Sura 1>
•-.■Page Sura 2>
Contul de execuție al bugetului local

la data de: 31-DEC-08

Page 2 of 9


Consiliul Județean BRAȘOV

An :   2008 Trezorerie Municipiul Brașov

V er.it u r iCheltuieli

Coci

Credite

Încasai"/Fir.ci

“•isr.-or.ibil

TITL.VI.Transf intre unitati

540251

11.507,160.00

10.719,593.86

787,566.14

TITL.X. Active nefinanciare

54027'

151.740.00

143,687.28

3,052.72

TITL.XIII.Rambursau de credit

543281

1.945.000.00

428.511.72

1.516,488.28

Tranz.priv.dat.publ.si imprum.

5502

7,848.000.00

6.341.052.30

1.506,947.70

Bunuri si servicii

550220

373,000.00

326,923.88

46,076.12

TITL.III. Dobânzi

550230

7,475,000.00

6,014,128.42

1,460,871.58

APARARE

6002

610,290.00

552.106.94

58.183.06

TITL.II.Bunuri si servicii

600220

483,290.00

475,932.68

7.357.32

TITL.X. Active nefinanciare

600271

127,000 00

'6.174.26

50,825.74

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

1,300.800.00

813,507.98

487,292.02

TiTL.I.Cheltuieli de personal

610210

1,200.00

.00

1.200.00

TITL.il.Bunuri si servicii

610220

439,240.00

322.590.01

116.649.99

TITL.X. Active nefinanciare

610271

860,360.00

490.917.97

369.442.03

INVATAMANT

6502

20.926,220.00

20,719,546 71 .

206.673.29

TITL.1.Cheltuieli de personal

650210

10,318,560.00

10,306.751.40 ,

11.808.60

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

2,826.080.00

2,666.205.67 -

159,874.33

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

7.551,010.00

7.543,100.30

7,909.70

TITL.X. Active nefinanciare

650271

230.570.00

220.396.85

10,173.15

Plăti ani prec rec. an curent

650285

00

16,907.51

.00

SANATATE

6602

10,635.290.00

10,330.250.04

305.039.96

TITL II.Bunuri si servicii

660220

157.290.00

153.633.84

3.656.16

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

10,478,000.00

10,176,616.20

301,333.80

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

6702

46,362,950.00

37,576,895.67

8.786,054.33

TITL.1.Cheltuieli de personal

670210

2,706,820.00

2.689,664.24  ■

17.155.76

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

4.661.140.00

3.706,692.13

954,447.87

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

14,004,430.00

13.379,385.43   •

625.044.57

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

13,227,730.00

11,953,202.38

',274,527.62

TITL.X. Active nefinanciare

670271

11.762.830.00

5,927.927.98

5,834.902.02

Plăti ani prec rec. an curent

-370255

.00

79.976.49

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

78.106,160.00

77,268,166.00

837,994.00

TITL.1.Cheltuieli de personal

680210

30,712.390.00

30,661,187.06

51,202.94

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

9,245,920 00

8,964,468.38

281,451.62

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

1.178 640.00

1.176.57T01

2.062.99

TITL.VII Alte transferuri

680255

1.180.000.00

1.179,380.75

619.25

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

34,270,810.00

34.234.231.75

36.578.25

TITL.IX. Alte cheltuieli

680259

886,200.00

643 598.71

242.601.29

TITL.X. Active nefinanciare

6802'7'

632.200.00

509.011.19

123,188.81

plăti ani prec rec an curent

6SC2E-5

.00

109.283.85

00

LOCUINȚE,SEPV.SI DEZV.PUBLICA

7002

12.771.310 00

7,481,322.89

5,289,987 11

TITL. 1.Cheltuieli de personal

700210

375,000.00

373.308.00

1.692.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

4,604.170.00

1.201 684.25

3.402.485.75

TITL VII.Alte transferuri

700255

3.719,040.00

3.171,000.00

548,040.00

TITL.X. Active nefinanciare

70G271

2.167.100.00

1.261,987 39

905.112.11

TITL.XI Active financiare

7002'2

1.906,000 00

1 473.342.75

432.657 25


Contul de execuție al bugetului local

la data de: 31-DEC-08


Consiliul Județean BRAȘOV

An :   2008 Trezorerie Municipiul Brașov

Ver.it u r i / Cheltuieli

Coci

Credite

Incaeari/Plat i

Disponibil

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

50,000.00

49.980.00

20.00

TITL.X. Active nefinanciare

740271

50.000.00

49.980.00

20.00

AGRIC..SILVIC.,PISCIC.SI VÂNAT

3302

676.980.00

674.521.69

2.458.31

TITL.1 Cheltuieli de personal

■530210

550.000.00

549,635.00

365.00

TITL.II.Bunuri si servicii

830220

78.300 00

76.234.70

2,065.30

TITL.X. Active nefinanciare

330271

48,680.00

48,651.99

28.01

TRANSPORTURI

8402

34,992,090.00

33,793,701.94

1.198.388.06

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

32,741.000.00

32.541,000.00

200,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

640271

2.251,090.00

1.252.960 89

998,129.11

Plăti ani prec. rec. an curent

840285

.00

258.95

.00

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

8702

310,000.00

52.479.00

257,521.00

TITL.X. Active nefinanciare

870271

310,000.00

52.479.00

257,521.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

3 571.82

.00

ACONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT EXPLICATIV

la bilanțul contabil la 31 decembrie 2008

Bilanțul contabil centralizat încheiat la 31 decembrie 2008 s-a întocmit în baza legii contabilității nr. 82/91 republicată cu toate modificările ulterioare , a O.M.F.P 1917/2005 pentru aprobarea normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice , a O.M.F.P3647/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2008, a O.M.F.P 3769/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008 , a balanței sintetice centralizate la 31 decembrie 2008 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor consemnate în documentele justificative.

Informațiile din bilanțul centralizat cuprind toate datele din bilanțul contabil al tuturor subunităților Consiliului Județean Brașov care au primit subvenție sau alocație de la bugetul local și care țin evidență contabilă proprie, întocmesc situații financiare proprii.

V-            Din datele înscrise în bilanțul centralizat la Consiliul Județean Brașov se

poate observa situația patrimoniului public și privat al județului, activele curente și necurente, total datorii, capitaluri proprii precum și rezultatul patrimonial al exercițiului la sfârșitul anului 2008.

Toate elementele patrimoniale de activ și de pasiv au fost inventariate cu ocazia desfășurării acestei acțiuni anuale în baza dispoziției ordonatorului de credite nr. 256/2008 cu respectarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii aprobate prin O.M.F.P. nr. 1753/2004 și a dispozițiilor legii contabilității nr.82/1991 republicată.

CAP.I DESPRE POLITICI ȘI METODE CONTABILE UTILIZATE

Consiliul Județean Brașov este o instituție publică de sine stătătoare, înființată în baza legii administrației publice locale, a HCJ nr.3/1992 , cu personalitate juridică care reprezintă autoritatea administrativ - teritorială a județului Brașov și are ca ordonator principal de credite pe președintele consiliului județean.

Contabilitatea instituției este organizată în baza Legii contabilității nr.82/1991 republicată și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, a planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, prin serviciul distinct financiar- contabilitate.

Toate operațiunile economico-financiare se înregistrează în contabilitate în mod cronologic,sistematic pe baza documentelor justificative elaborate pe parcursul exercițiului bugetar folosindu-se metoda dublei înregistrări, respectiv „maestru-șah”.

Situațiile financiare trimestriale și anuale se întocmesc în moneda națională, conform normelor de conducere a contabilității și respectă principiile contabile generale, respectiv:

 • -  principiul continuității activității

 • -  principiul permanenței metodelor

 • -  principiul prudenței

 • -  principiul contabilității pe bază de angajamente

 • -  principiul independenței exercițiului

 • -  principiul necompensării

 • -  principiul intangibilității

 • -  principiul comparabilității informațiilor

 • -  principiul materialității

Situațiile financiare anuale au rezultat în urma centralizării datelor din bilanțurile contabile ale unităților din subordinea Consiliului Județean Brașov și constau în : bilanț contabil la 31.12.2008, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție al bugetului local,situația privind disponibilul din mijloace cu destinație specială, situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, situația activelor fixe amortizabile, situația activelor fixe neamortizabile, situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală, situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român la societăți comerciale, companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale și alte anexe privind conturile de execuție pe feluri de bugete - împrumuturi externe, împrumuturi interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii și subvenții și integral din venituri proprii.

CAP. II ANALIZA CONTURILOR PE BAZĂ DE BILANȚ

5

Elementele din bilanțul contabil centralizat al Consiliului Județean Brașov la finele anului 2008, prezintă următoarele influențe de creștere sau descreștere față de începutul anului, astfel:

I. Total active necurente ,formate din:

+ 143 716 mii lei

-active fixe necorporale

-instalații tehnice,mijloace de transport,mobilier, aparatură birotică și alte active corporale -terenuri și clădiri

-active financiare necurente

- creanțe necurente

+    68 mii lei

+   3 245 mii lei

+ 142 432 mii lei

- 2 032 mii lei

+ 3 mii lei

II. Total active curente, formate din :

- 47 956 mii lei

-stocuri

-total creanțe curente

-conturi la trezorerie și bănci

-cheltuieli în avans

 • III. Total datorii curente

 • IV. Rezultatul patrimonial al exercițiului,

(sold debitor 121)

+ 1 904 mii lei

 • -  7 205 mii lei

 • - 42 669 mii lei

+      15 mii lei

+ 3 742 mii lei

32 620 mii lei

Soldul debitor al contului 121 exprimă un rezultat negativ ca urmare a creșterii datoriilor curente și necurente, a dobânzilor mari atât la creditele interne cât și la cel extern BERD .Diferențele de curs valutar nefavorabile au influențat cheltuielile financiare ale instituției care au crescut foarte mult în ultima parte a anului ceea ce a dus la un rezultat negativ din activitatea financiară.

CAP. III ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL

O altă situație care poate fi analizată prin comparație este „contul de rezultat patrimonial” , anul curent 2008 față de anul precedent 2007.

A. Venituri operaționale

260 594 mii lei

B. Cheltuieli operaționale

283 229 mii lei

I. Rezultatul din activitatea operațională,deficit:

22 635 mii lei

A. Venituri financiare

5 410 mii lei

B. Cheltuieli financiare

15 402 mii lei

II. Rezultatul din activitatea financiară,deficit:

9 992 mii lei

A. Venituri extraordinare

13 mii lei

B. Cheltuieli extraordinare

2 mii lei

III.Rezultatul din activitatea extraordinară,excedent:

11 mii lei

IV. Rezultatul patrimonial al exercițiului, deficit: -

32 616 mii lei

Situația fluxurilor de trezorerie centralizată a numerarului prin caseria unității și conturile din băncile comerciale , prezintă la data de 31 decembrie

2008, următoarele date:

- total încasări

283 947 mii lei

- total plăți

282 451 mii lei

- creșterea netă de numerar din activitatea operațională:

+1496 mii lei

- total încasări

54 878 mii lei

- total plăți

93 006 mii lei

 • - numerar net dm activitatea de investiții

  • - 38 128 mii lei 14 463 mii lei 20 695 mii lei

  • - 6 232 mii lei

  • - 42 864 mii lei


 • - total încasări

 • - total plăți

 • - numerar net din activitatea de finanțare

 • - descreșterea netă de numerar

numerar și echivalent de numerar la începutul anului : 57 963 mii lei. numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei :15 009 mii lei.

Situația disponibilului din mijloace cu destinație specială,centralizată la data de 31 decembrie 2008, se prezintă în anexa la bilanț, astfel:

- total, din care :

221 mii lei

24 mii lei

193 mii lei

4 mii lei


 • - donații și sponsorizări

 • - garanții materiale reținute gestionarilor

 • - disponibil din cofmanțarea de la bugetul de stat

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap se regăsește în anexa 33 la bilanț.

Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se regăsește în anexa 21 la bilanț unde sunt prezentate sumele primite din TVA la bugetul local pe destinații, plățile efectuate din această sursă precum și sumele neutilizate care s-au restituit la sfârșitul anului la bugetul de stat.

Situația indicatorilor privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale se regăsește în anexa 22 la bilanț.

Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile raportate în anexa 18 la bilanț au fost puse de acord cu datele din evidența autorităților de implementare.

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor privind creșterile și reducerile față de soldul la începutul anului la data de 31 decembrie 2008 se reflectă în anexa 34 la bilanț.

Situația activelor fixe amortizabile și a activelor fixe neamortizabile la 31.12.2008 se regăsește în anexele 35 a și respectiv 35 b la bilanț.

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală se reflectă în anexa 40 b la bilanț.

Situația acțiunilor deținute de Consiliul Județean Brașov ,în numele statului român, la societăți comerciale, companii naționale se regăsește în anexa nr.31 la bilanțul contabil . Facem precizarea că ultima poziție reprezintă asocierea județului la o asociație independentă și fără personalitate juridică în vederea desfășurării unei activități de utilitate publică.

CAP.IV ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2008


Veniturile totale încasate la bugetul local la sfârșitul anului 2008 sunt în proporție de 87 % față de prevederile bugetare definitive, iar în sumă absolută sunt de 235 564 mii lei.

Pe categorii de venituri situația se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Prevederi bugetare

încasări realizate

Procent de realizare %

1.

Venituri totale din care:

271 511

235 564

87%

2.

Venituri proprii

133 253

110 096

83%

3.

Sume defalcate din TVA

102 736

89 721

87%

4.

Transferuri voluntare

704

1 029

146%

5.

Subvenții

___________________________________2_______________________________________________

34 818

34718

99%

Cheltuielile totale efectuate din bugetul local în perioada raportată nu depășesc prevederile creditelor bugetare definitive pe aceeași perioadă, iar situația pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.

Capitol de cheltuială

Credite bugetare 2008

Plăti

9

efectuate

2008

Procent de realizare %

1.

Total cheltuieli din care:

271 511

235 560

87%

2.

Autorități publice

28 761

26 486

92%

3.

Alte servicii publice

14 324

13 421

93%

4.

Tranzacții privind datoria publică

10 780

6 341

59%

4.

Apărare

684

552

81%

5.

Ordine publică și siguranță națională

1 357

813

60%

6.

A

învățământ

20 916

20 720

99%

7.

Sănătate

10 635

10 330

97%

8.

Cultură,recreere

55 089

37 577

68%

9.

Asigurări și asistentă socială

78 566

77 268

98%

10.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

13 359

7 481

56%

11.

Protecția mediului

50

50

100%

12.

Agricultură, silvicultură,piscicul-tură și vânătoare

688

674

98%

13.

Transporturi

35 992

33 794

94%

14.

Alte acțiuni economice

310

53

17%

Execuția bugetului local la sfârșitul anului 2008 s-a încheiat cu excedent în sumă absolută de 3 572 lei care a intrat în fondul de rulment.

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile actuale și respectă politicile contabile utilizate, iar persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Toate operațiunile care au angajat cheltuieli din bugetul local județean aprobat în baza legii 388/2007 a bugetului de stat, au viza de control financiar preventiv și sunt certificate din punct de vedere al legalității și realității. Nu există operațiuni respinse la viza de control financiar preventiv, care nu au fost aprobate în bugetul local.


Dir. Executiv - Direcția Economică,

Ec. Aurelia PopescuAnexă

la raportul explicativ la bilanțul contabil de la 31.12.2008

Diferența de 192.190 lei dintre poziția din bilanț: conturi la trezorerie, casa ,alte valori,avansuri de trezorerie și disponibilițăți la trezorerie din anexa 3 ( situația fluxurilor de trezorerie ) reprezintă :

-cont: 542 (avansuri trezorerie) 69,67 avans acordat unui asistent maternal în data de 30.12.2008

cont: 532 ( alte valori)

- bonuri carburant

 • - bilete intrare

 • - timbre

 • - cărți, produse artizanat

publicații

 • - chitanțiere

 • - cartele transport

 • - bilete călătorie

  = 192.120,33

  • - 133.902,80 -22.948,28

  • -  6.874,50 .

  • - 12.217,30


  70,74

  • - 6.757

  • - 9.349,68
Director Executiv

I Aurelia Popescu

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV


r                      r

oiTUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2008financiar- contabil $


pag-: 1

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Finanțarea din bugetul fd. național unic de asig. sociale de sanatate

dis

03002

1. încasări

283.947.339

4.833.578

8.420.899

03003

2. Plăti

282.45ÎT9Y

4.833.578

224.281.805

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.02-rd.03)

1.496.144

215.860.906

03006

1. Incasari

54.877.859

290

6.599.438

03007

2. Plăti

93.005.721

290

19.856.043

03008

3. Numerar net din activitatea de investiții

(rd.06-07)

-38.127.862

13.256.605

03010

1. Incasari

14.462.551

112.313

0301 1

2. Plăti

20.694.721

6.554.954

03012

3. Numerar net din activitatea de finanțare

(rd.10-rd.ll)

-6.232.170

6.442.641

03013

IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.l2)

-42.863.888

235.560.152

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

57.962.905

03015

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.!3+rd.l4), din care:

15.099.017

235.560.152

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Conducătorul instituției


Viza trezorerie


Icod 03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Total din care:

ct5311

ct.7702 .

Total col.4+5+6+7+8+ 9+10+11+12+13 +14+15+16

CL5121

CL5151

CL5211

CL5221

CL523

CL550

CL552

CL553

CL555

CL516

CL558

ct560

ct561

ct.562

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

02

283,947,339

4,833,578

8,420,899

279,113)761

10,692,431

0

235,550,875

r< 8,369,955

0

110,742

528,193

100,333

101,876

0

1,245,848

3,329,060

19,059,077

25,371

2. Plăti

03

282,451,195

4.833.578

224,281,805

277.617,617

10,692,431

0

215,864,478

28,562,939

0

112,440

324,756

122,932

0

0

1,245,848

3,340,647

17,325,775

25,371

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-rd.03)

04

1,496.144

0

215,860,906

1,496,144

0

0

19,686,397

-20,192,984

0

-1.698

203,437

-22,599

101.876

0

0

-11,587

1,733,302

0

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

06

54,877,859

290

6,599,438

54,877^569

207,848

0

0

211,420

0

0

0

0

0

54,452,011

0

6,290

0

2. Plăti

07

93,005,721

290

19,856,043

93,005,431

207,848

62,334

13,256,605

23,270,087

0

0

0

0

0

54,452,011

16,954

1,739,592

0

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)

08

-38,127,862

0

13,256,605

-38,127,862

0

-62,334

-13,256,605

-23,058,667

0

0

0

0

0

0

-16,954

-1,733,302

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

10

14,462,551

0

112,313

14,462,551

0

0

12,849

14,434,455

0

0

0

0

15,247

0

0

0

0

2. Plăti

11

20,694,721

0

6,554,954

20,694,721

0

0

6,442,641

14,252,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

-6,232,170

0

6,442,641

-6,232,170

0

: 0

.   -6,429,792

182-375

0

.....0

o

0

: T 5,247

'"'6

0

0

0

IV. CREȘTEREA(DESCRestereA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd,12)

13

-42,863,888

0

235,560,152

-42,863,888

0

-62,334

0

-43,069,276

0

-1.698

203,437

-22,599

117,123

0

-28,541

0

0

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

57,962,905

0

0

57,962,905

0

66,956

0

53,601,535

0

25,896

480,152

505,105

2,988,223

0

0

295,038

0

0

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

15,099,017

0

235,560,152

15,099,017

0

4,622

0

10,532,259

0

24,198

683,589

482,506

3,105,346

0

0

266,497

0

0

Depozite

16

0

0

0

0

0

0

0

* 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.77

50.02.08

50.39

30.24

50.02*,

50.68,50.07

50.06

50.40

50.43,50.20

50.81

50.26,

50.28

50.10

50.04

* se cumulează ctanalitice: 50.02.01,50.02.14

Conducătorul compartimentului financiar contabil

_____________SE COMPLETEAZĂ NUM/ ,\l CELULELE ALBE

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

/•'NEXA3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA data de 31.12.2008............

ccJ 03

lei

indicator

rind

total din care

ct 5311

casa

ct 770.2

conturi contabile

5211

5151

516

5221

523

5291

5292

550

552

553

555

556

558

560

561

562

I OPERAȚIONALA

1

C filiali

1 incasari

2

245,17.7,061

870,869

7,456,252

235,550,875

8,369,955

45,441

137,712

100,333

101,876

2 plăti

3

163;483,066

870,869

141,137,829

133,681,577

28,562,939

45,441

199,308

122,932

3. Num net activitate OPERAȚIONALA

4

81,693,995

* /O

J

133;681,577

* z r

Ț 01,869,298

0

^20,192,984

fiho

*, 0

*

Vfl?

® 0

-61,596

b -22,599

„101,876

.   .  ' s*’-. A.

<*&o

fe?ț. îJK 0

II INVESTIȚII

5

*       " a ‘

1 incasari

6

54,663,431

6,599,437

54,452,011

211,420

2 plăti

7

90,319,012

19,134,017

12,534,580

62,334

54,452,011

23,270,087

3. Num net activitate INVESTIȚII

8

-35,655,581

*,0

~ *■

12,534,580

-12,534,580

^62/334

«gs              0

-23,058’667

io® n

JT\ 0

w

o

0

.TF \-

® *o

'X

0

" ’ o

1 „ TO

T Ww*

H -

0

’Wrf'O

w-1 o

III FINANȚARE

9

Ot$£?

ygașșgTO

A/

1 incasari

10

14,462,551

112,314

12,849

14,434,455

15,247

2 plăti

11

20,694;720

6,554,954

6,442,640

14,252,080

3 Num net activitate FINANȚARE

12

\ .

-6,232,169

0

* 6,442,640

.„,-6,429,791

X     i

m&o

* 8bi

W&.  *

L& z

* . Fo

* * <!

, ^182,375

fe.

* 8^

6

$

~ * 0

*-         o

T&0

Pi 5,247

iK

Sww 0

3S®sr,«

’z ?» C , o

X ir o

a:

J^<0

IV Creștere/ descreștere neta

13

39,806,245

„ .. 0

152,658,797

< ; - * rr

t,82,904,927

%6£334

- , 0

«sagăi*. w/®

<-43, 069,276

^21,o

M,-o

M

-61,596

-22,599

Bs 1/17,123

J^O

o

OR

t>0

^2Q

22 >o

V SOLD INIȚIAL

14

57,264,174

66,956

53,601,535

l/lz

273

u>102,082

Lu-505,105

u2,988,223

w

VI SOLD FINAL

15

97,070,419

0

152,658,797

^82,904,927

'4,622

,5 10,532,259

0

* ' s$ mO

3reo

^aT273

fkJ40,486

„ 482,506

3,105,346

S/» sS ^0

®^0

“e® « 0

. 0

0

depozite

16

<0

instituti

activitati ca

50.02.08

50.81

50.39

30.24

50.94

50.33

50.02*

50.06

50.40

50.43

50.71

50.02*

50.04

50.10

50.04

50.80

50.02.06

50.02.01

50.20

50.02.08

50.28

50.02.14

50.02.09

50.02.15

50.02.16

50.02

50.02.18

50.02.07

50.02.05

50.68

50.07

CONTURI DE TREZORERIE
col 8

1

244,306,192

162,612,197

81,693,995

54,663,431

90,319,012

-35,655,581

t.

14,462,551

20,694,720

-6,232,169

39,806,245

57,264,174

97,070,419

0

m

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2008
pag.: 1         - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. încasări

22.504.362

22.504.362

04003

2. Plăti

22.314.894

22.314.89'!

•04004'

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

189.468

189.46Î2

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.l2)

189.468

189.468

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

2.830.110

2.830.110

04015

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

SFÂRȘITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14),

fx

din care:

3.019.578

3.019.578

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

31 12 2008

- Iei -

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LAINCEPUTUI

ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

05001

202.468

1.457.195

1.438.049

221.614

•- Sume primite ca donații si sponsori-

05002

zări (ct.550/analitic distinct)

25.896

14.265

15.963

24.198

- Garanții materiale reținute gestiona-

05003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct)

176.572

50.137

33.915

192.794

- Ajutor financiar in echivalent a

05013

1 OOeuro acordat cadrelor didactice

’in invatamantul preuniversitar

V^ct.550/analitic distinct)

51.038

51.038

Disponibil din cofinantarea de la

05014

bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)

1.341.755

1.337.133

4.622


Conducătorul compartimentului financiar-contabil


Situația unor indicatori referitori la protecția copilului si a persoanelor cu handicap

31 12 2008

pag.: 1   - lei -

COD

DENUMIRE

NUMĂR

08001

Copii aflati in familii substitutive

1.314

08003

Centre de plasament

558

08004

Centre de primire a copilului in regim de urgenta

83

08005

Centre maternale

14

08006

Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protecție speciala a persoanelor cu handicap

115

CONTUL DE EXECUȚIE A SUMELOR DEFALCATE

DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31 12 2008

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rând

Denumire indicatori

Cod clasificatie bugetara

Prevederi Bugetare Aprobate Inital

Prevederi Bugetare Definitive

Incasari

Realizate

Plăti

Efectuate

Sume

Restituite

A

B

c

1

2

3

4

5 = 3-4

001

Sume defalcate din TVA

1102

56.039.000

102.736.000

89.736.000

89.721.695

14.305

002

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:

110201

38.984.000

44.681.000

44.681.000

44.681.000

003

- susținerea sistemului de protecție

a copilului

19.425.440

19.045.000

19.045.000

19.045.000

007

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

7.936.000

32.936.000

32.936.000

32.921.695

14.305

008

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

9.119.000

25.119.000

12.119.000

12.119.000
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31 12 2008

- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

IV.JUDET(BUGET PROPRIU)

000102

24085

VENITURI TOTAL

271.511.120

235.563.724

Venituri proprii

4802

24086

133.252.450

110.094.935

1. Venituri curente, din care:

000202

24087

236.580.120

200.832.977

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24088

pe venit

127.268.950

107.182.698

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24089

80.853.950

73.567.849

.e alocate din cotele defalcate din

040204

24090

Sfflpozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

46.415.000

33.614.849

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24091

adaugata

102.736.000

89.721.695

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110201

24092

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

44.681.000

44.681.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24095

adaugata pentru drumuri

32.936.000

32.921.695

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24096

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

25.119.000

12.119.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24097

704.670

1.029.196

uatii si sponsorizări

370201

24098

29.670

29.670

-alte transferuri voluntare

370250

24099

675.000

999.526

2. Venituri din capital

390002

24100

113.000

12.849

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24105

administrației publice

34.818.000

34.717.898

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24106

34.818.000

34.717.898

CHELTUIELI TOTAL

5002

24108

271.511.120

235.560.152

Excedent

9802

24109

3.572

CORELAȚII

000102

24112

VENITURI TOTAL

271.511.120

235.563.724

Venituri proprii

4802

24113

133.252.450

110.094.935

1.Venituri curente, din care:

000202

24114

236.580.120

200.832.977

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24115

pe venit

127.268.950

107.182.698

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

80.853.950

73.567.849

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24117

impozitul pc venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

46.415.000

33.614.849

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31 12 2008

- Iei -Conducătorul compartimentului financiar- contabil
r

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24118

adaugata

102.736.000

89.721.695

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110201

24119

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

44.681.000

44.681.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24122

adaugata pentru drumuri

32.936.000

32.921.695

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24123

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

25.119.000

12.119.000

ransferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24125

704.670

1.029.196

donații si sponsorizări

370201

24126

29.670

29.670

-alte transferuri voluntare

370250

24127

675.000

999.526

2. Venituri din capital

390002

24128

113.000

12.849

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

34.818.000

34.717.898

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24134

34.818.000

34.717.898

CHELTUIELI TOTAL

5002

24136

271.511.120

235.560.152

Excedent

9802

24137

3.572

Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor

31 12 2008

Anexa 34


-Iei-

Denumirea elementului de capital

Cod

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

004

public al unitatilot administrativ-

teritoriale (ct.103)

81.908.567

48.522.074

812.294

129.618.347

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

005

privat al unităților administrativ-

teritoriale (ct.104)

4.665.520

10.966.356

456.784

15.175.092

Rezerve din reevaluare (ct. 105)

006

11.458.673

814

10.975.866

483.621

Fondul de rulment (ct. 131)

008

56.719.124

514.243

29.752.763

27.480.604

udul de risc (ct. 135)

012

4.485.989

856.101

164.245

5.177.845

axe speciale (ct. 13 7)

014

508.837

105.392

102.099

512.130

kezultatul reportat (cil 17 - sold

017

creditor)

42.401.609

22.525.727

8.551.551

56.375.785

Rezultatul patrimonial al exercițiului

019

(ct. 121 - sold creditor)

17.901.585

17.901.585

Rezultatul patrimonial al exercițiului

020

(ct. 121 - sold debitor)

281.117.001

248.497.083

32.619.918

Total capitaluri proprii(rd,01 la 17 -

021

rd. 18+rd. 19-rd.2O)

220.049.904

202.203.506

Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar- contabil


Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

31 12 2008

£/M.K(x


pag.: 1   - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SUMA

18003

A.l Numerar (rd.04)

15.099.017

18004

I Total (in baze cash)(rd.05+06)

15.099.017

18006

2 Disponibilități ale instituțiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+512l+5125+5151+5161+5171+ 5211+5221+5222+524+528+5292+ 5299+550+551+552+553+554+555+556+

558+560+561+562)

H Total (in baze accrual)(rd.l4+15)

15.099.017

18013—

10.532.2’59

18014

1 Disponibil si depozite constituite din fondul de rulment (ct.5221+

5222)

10.532.259

18017

I Total (in baze cash)(rd.l8+19)

3.019.578

18018

1 Disponibilități Ia banei ale instituțiilor publice locale

(ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153++5161

+5162+541+550+5131+5132)

2.811.587

18019

2 Disponibilități la banei ale instituțiilor de subordonare locala

(ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5171

+5172+541+550)

207.991

18020

II Total (in baze accrual)(rd.21+22+23)

3.019.578

18021

1 Disponibilități la banei ale instituțiilor publice locale

(ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+

5161+5162+541+550+5131+5132)

2.811.587

18022

2 Disponibilități la banei ale instituțiilor de subordonare locala

(ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+

5171+5172+541+550)

207.991

18071

I Total (la valoarea contabila neta)(rd.

72+73+74)

3.453.381

18072

1 Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare

(ct.2602-2961)

3.453.381

18076

I Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de

valoare)(rd.77+78)

1.849.126

18077

1 Participatiile autoritatilor locale

la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (ct.2601+2602

18087v/

, -2961)

1.849J26

I Total (in baze accrual)(rd.88)

448.163

18088

Creanțe ale bugetului local (ct.464),

din care:

448.163

18090

-de la operatori economici

448.163

pag.: 2   - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SUMA

18108

I Total(in baze cash)(rd.l09)

40.486

18109

1 Disponibilități ale operatorilor economici si salariatilor din garanții si cauțiuni constituite la instituții publice (ct.4281+462)

40.486

18126

I Total (in baze cash)(rd.l27)

16.013

18127

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora

(ct.1611+1621+1631+1671+5191+5192+

5195+5196+5197+5198+1641)

16.013

18128

11 Total (in baze accrual)(rd. 129+133)

16.013

18129

1 Credite pe termen scurt contractate

de autoritatile locale si instituții

din subordinea acestora

(ct.1611+1621+1631+1671+5191+5192+

5195+5196+5197+5198+1641), din care acordate de:

16.013

18130

-Instituții de credit rezidente

16.013

18135

I Total (in baze cash)(rd,136)

112.337.161

18136

1 Credite pe termen lung contractate

de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1612+1642 1622+1632+1672), din care acordate de:

112.337.161

18137

-Instituții de credit rezidente

112.337.161

18140

II Total (in baze accrual)(rd. 141+142)

112.337.161

18141

1 Credite pe termen lung contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1612+ 1622+1632+1672+1642)

112.337.161

18145

I Total (in baze accrual)(rd. 146)

31.540.010

18146

Obligații financiare legate de livrări de bunuri si servicii către autoritatiile locale sau instituții subordonate acestora ramase neachitate(ct.401 +403+ 4041 +4042+405+408+419+4621 +4622), din care către:

31.540.010

18147

-Operatori economici

31.540.010Anexa nr.31


Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, in numele statului roman, la societăți comerciale, societății/ companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale la data d 31-dec-08

Denumirea societății comerciale,societatii/companiei naționale sau organismului internațional

Cod fiscal

Cod CAEN

Capitalul social

Nr.actiuni

Acțiuni deținute de statul roman

Baza legala pentru înregistrarea acțiunilor

Valoarea acțiunilor

Nr. acțiuni

Ponderea in capitalul social

Total din care

cotate

necotate

B

C

D

1

2

3=4+5

4

5

6

7=3/1

8

I.Acțiuni deținute la societățile comerciale, societati/companii naționale din Romania (contul 2061-2961)

FOTBAL CLUB SA BRAȘOV SA

15027780

9262

3,438,100.00

1,000.00

643,215.00

150.00

15%

H256/2002

CONSILPREST SRL BRAȘOV SRL

8008476

5551

1,798,125.80

179,812.58

1,798,125.80

179,812.58

100.00%

H.216/2001

CARFIL PARC INDUSTRIAL SA

15786039

7487

1,164,900.00

96,490.00

800,000.00

80,000.00

68.67%

H.370/2003

METROM PARC INDUSTRIAL SA

15786047

7487

1,009,180.00

95,918.00

550,000.00

55,000.00

54.50%

H.369/2003

SC ENERGY SAVING AGENNY SA

4384150

741

7,118,298.15

1,943,729.00

70,870.66

7,708.50

1%

H. 137/2005

AIEROPORT INTERNAT GHIMBAV -SA

4384150

6210

100,000.00

1,000.00

20,000.00

200.00

20%

H.442/2005

HOSPITAL PROJECT - SRL

4384150

8511

100,000.00

1,000.00

51,000.00

510.00

51%

H.424/2005

RC-CF TRANS CALE FERATA RÂȘNOV

4384150

4910

1,369,295.44

H.71/2008

TOTAL SOCIETĂȚI COMERCIALE

14,728,603.95

2,318,949.58

5,302,506.90

0.00

0.00

323,381.08


Conducătorul compartimentului
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

pitolul


Subcapitolul

lei

IM.*          . a *

1          , -i? ÎS

4

Venituri din donații si/sau sponsorizări primite si virate la buget

29,670

0

01

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care : CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

15,405

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

15,405

0

03

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

0

0

06

Salarii de merit

10.01.02

0

0

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

0

0

08

Spor de vechime

10.01.04

0

0

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

10

Alte sporuri

10.01.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

12

Fond de premii

10.01.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.01.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

0

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

0

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

0

0

24

Norme de hrana

10.02.02

0

0

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

0

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

0

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

0

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

31

Contribuții de asiqurari de șomaj

10.03.02

0

0

32

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

10.03.03

0

0

33

Contribuții de asiqurari pentru accidente de munca si

10.03.04

0

0

34

Prime de asiqurare de viata plătite de angajator pentru

10.03.05

0

0

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

10,061

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

2,000

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,000

0

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0

0

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

0

43

Piese de schimb

20.01.06

0

0

44

Transport

20.01.07

0

0

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

0


A

B

4

5

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

47

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

0

0

48

Reparații curente

20.02

0

0

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

462

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

462

0

51

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

599

0

53

Medicamente

20.04.01

599

0

54

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

55

Reactivi

20.04.03

0

0

56

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 la 20.05.30)

20.05

7,000

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

3,000

0

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

0

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,000

0

61

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

0

0

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

0

0

64

Materiale de laborator

20.09

0

0

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

0

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

0

67

Consultanta si expertiza

20.12

0

0

68

Pregătire profesionala

20.13

0

0

69

Protecția muncii

20.14

0

0

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

0

71

Studii si cercetări

20.16

0

0

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

0

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

0

0

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

0

75

Meteorologie

20.21

0

0

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

0

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

0

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0

0

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

0

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

0

0

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

84

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

0

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

87

Chirii

20.30.04

0

0

88

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

0

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

0

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

0

0

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

0

9?

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

,     30

0

o


A

B ,

4

5

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

0

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

0

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

0

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

0

0

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

0

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

0

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

0

105

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

0

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul

30.03.04

0

0

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

0

0

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

0

0

110

Subvenții pe activitati

40.02

0

0

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

0

0

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

0

0

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

0

0

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

0

0

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

0

0

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

0

0

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor

40.09

0

0

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

0

0

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

0

0

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

0

0

121

Strimularea exporturilor

40.13

0

0

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

0

0

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

0

0

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

0

0

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

0

0

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

0

0

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

0

0

128

Alte subvenții

40.30

0

0

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

0

0

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

0

0

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

50.04

0

0

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

0

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

0

0

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

0

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

0

0

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

0

0

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul

51.01.07

0

0

. '     ~                  A

B

4

5

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

0

0

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

0

0

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

0

0

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

0

0

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

0

0

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

0

0

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

0

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

0

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

0

0

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

0

0

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

0

0

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

0

0

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli

51.01.20

0

0

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

0

0

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

0

0

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

0

0

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

0

0

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

0

0

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

0

0

162

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

51.02.021

0

0

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

0

0

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

0

0

165

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

0

0

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

0

0

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

0

0

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

0

0

,B

4

5

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

0

0

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

0

0

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

0

0

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)

55

0

01

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

0

0

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

0

0

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

0

177

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

0

0

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

0

0

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

0

0

180

Programe comunitare

55.01.07

0

0

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

0

0

182

Programe ISPA

55.01.09

0

0

183

Programe SAPARD

55.01.10

0

0

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

0

0

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

0

0

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

0

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

0

0

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

0

189

Sprijinirea infiinatrii de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

0

0

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

0

0

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

0

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

0

0

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

0

0

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

0

0

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

0

0

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

0

0

200

Alte contribuții

55.03.10

0

0

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

5,344

0

202

Asiqurari sociale

57.01

0

0

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

5,344

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,344

0

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

0

0

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

0

0

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

0

0

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

0

0

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si

59.05

0

0

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

0

0

A

B . >

4

5

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

0

0

214

Programe pentru tineret

59.08

0

0

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

0

0

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

0

0

217

Asociații si fundații

59.11

0

0

218

Susținerea cultelor

59.12

0

0

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

0

0

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

0

0

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

0

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

0

0

223

Despăgubiri civile

59.17

0

0

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

0

0

225

Indemnizația de merit

59.19

0

0

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

0

227

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

0

0

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

0

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

0

0

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

0

0

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

0

0

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

237

Alte active fixe

71.01.30

0

0

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0

0

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

0

0

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

0

0

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

0

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

0

0

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

0

0

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

0

0

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

0

0

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

0

0

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

0

0

254

Alte împrumuturi

80.30

0

0

A

B

4

5

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

0

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

0

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

0

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

0

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

0

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

0

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

0

0

0

01

CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

14,265

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14,265

0

03

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care :        TITLUL I.

CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

0

0

06

Salarii de merit

10.01.02

0

0

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

0

0

08

Spor de vechime

10.01.04

0

0

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

10

Alte sporuri

10.01.06

0

0

11

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

12

Fond de premii

10.01.08

0

0

13

Prima de vacanta

10.01.09

0

0

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

0

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

0

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

0

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

0

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

0

0

24

Norme de hrana

10.02.02

0

0

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

0

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

0

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

0

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

0

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

0

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru anqajati

10.03.05

0

0

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

0

A

B

4

5

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

1,540

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

1,201

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

0

0

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0

0

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

0

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

0

43

Piese de schimb

20.01.06

0

0

44

Transport

20.01.07

0

0

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

0

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,201

0

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

0

48

Reparații curente

20.02

0

0

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

38

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

38

0

51

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

301

0

53

Medicamente

20.04.01

301

0

54

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

55

Reactivi

20.04.03

0

0

56

Dezinfectanti

20.04.04

0

0

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

0

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

0

0

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

0

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

0

61

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

o

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

0

0

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

0

0

64

Materiale de laborator

20.09

0

0

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

0

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

0

67

Consultanta si expertiza

20.12

0

0

68

Pregătire profesionala

20.13

0

0

69

Protecția muncii

20.14

0

0

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

0

71

Studii si cercetări

20.16

0

0

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

0

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

0

0

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

0

75

Meteorologie

20.21

0

0

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

0

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

0

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

0

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

0

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

0

0

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

-1

. -           A

B

4

5

84

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

0

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

0

87

Chirii

20.30.04

0

0

88

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

0

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

0

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

0

0

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

0

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

0

0

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

0

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

0

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

0

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

0

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

0

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

0

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

0

105

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

0

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

0

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

0

0

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

0

0

110

Subvenții pe activitati

40.02

0

0

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

0

0

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

0

0

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

0

0

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

0

0

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

0

0

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

0

0

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a anqajatilor

40.09

0

0

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

0

0

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

0

0

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

0

0

121

Strimularea exporturilor

40.13

0

0

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

0

0

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

0

0

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

0

0

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

0

0

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

0

0

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

0

0

128

Alte subvenții

40.30

0

0

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

0

0

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

0

0

A

, B

4

5

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

0

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

0

0

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

0

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

0

0

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

0

0

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.07

0

0

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

0

0

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

0

0

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

0

0

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

0

0

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

0

0

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

0

0

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

0

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

0

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

0

0

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

0

0

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

0

0

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

0

0

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale

51.01.20

0

0

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

0

0

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

0

0

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

0

0

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

0

0

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

0

0

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0

4

5

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

0

0

162

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

51.02.02

0

0

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

0

0

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

0

0

165

_

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

0

0

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

0

0

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

0

0

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

0

0

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

0

0

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

0

0

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

0

0

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+55.02+55.03)

55

0

0

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

0

0

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

0

0

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

0

177

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

0

0

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

0

0

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

0

0

180

Programe comunitare

55.01.07

0

0

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

0

0

182

Programe ISPA

55.01.09

0

0

183

Programe SAPARD

55.01.10

0

0

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

0

0

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

0

0

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

0

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

0

0

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

0

189

Sprijinirea infiinatrii de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

0

0

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

0

0

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

0

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

0

0

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

0

0

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

0

0

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

0

0

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

0

0

200

Alte contribuții

55.03.10

0

0

'. \ B -

4

5

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

12,725

0

202

Asigurări sociale

57.01

0

0

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

12,725

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12,725

0

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

0

0

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

0

0

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

0

0

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

0

0

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei

59.05

0

0

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

0

0

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

0

0

214

Programe pentru tineret

59.08

0

0

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

0

0

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

0

0

217

Asociații si fundații

59.11

0

0

218

Susținerea cultelor

59.12

0

0

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

0

0

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

0

0

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

0

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

0

0

223

Despăgubiri civile

59.17

0

0

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

0

0

225

Indemnizația de merit

59.19

0

0

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

0

227

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

0

0

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

0

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

0

0

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

0

0

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

0

0

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

0

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

237

Alte active fixe

71.01.30

0

0

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

0

0

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0

4

5

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

0

0

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

0

0

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

0

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

0

0

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

0

0

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

0

0

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

0

0

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

0

0

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

0

0

254

Alte imprumuturi

80.30

0

0

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

0

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

0

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

0

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

0

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

0

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

0

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

0

265

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

0

266

Rezerve

91.01

0

0

267

Excedent

92.01

0

0

268

Deficit

93.01

0

0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

pitolul...........


Subcapitolul.....

lei

SB

4

5

Venituri din donații si/sau sponsorizări primite si virate la buget

10,709

01

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care : CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

10,061

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE

(rd.10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

10,061

0

03

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

06

Salarii de merit

10.01.02

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

08

Spor de vechime

10.01.04

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10

Alte sporuri

10.01.06

11

Ore suplimentare

10.01.07

12

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

24

Norme de hrana

10.02.02

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

29

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

32

Contribuții de asiqurari sociale de sanatate

10.03.03

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru

10.03.05

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

10,061

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

2,000

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,000

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

43

Piese de schimb

20.01.06

44

Transport

20.01.07

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

A                        .

Pi , I

4

5

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

47

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

48

Reparații curente

20.02

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

462

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

462

51

Hrana pentru animale

20.03.02

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

599

0

53

Medicamente

20.04.01

599

54

Materiale sanitare

20.04.02

55

Reactivi

20.04.03

56

Dezinfectanti

20.04.04

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

7,000

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

3,000

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,000

61

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

64

Materiale de laborator

20.09

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

67

Consultanta si expertiza

20.12

68

Pregătire profesionala

20.13

69

Protecția muncii

20.14

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

71

Studii si cercetări

20.16

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

75

Meteorologie

20.21

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

84

Reclama si publicitate

20.30.01

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

87

Chirii

20.30.04

88

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

0

0

A                               ,

B

4

5

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

105

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul

30.03.04

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

110

Subvenții pe activitati

40.02

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor

40.09

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

121

Strimularea exporturilor

40.13

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

128

Alte subvenții

40.30

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul

51.01.07

I

' *                       A

; b

4

5

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli

51.01.20

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

162

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

51.02.02

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

165

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

z B r

4

5

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+55.02+55.03)

55

0

0

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

177

Fondul de garantare a imprumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

180

Programe comunitare

55.01.07

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

182

Programe ISPA

55.01.09

183

Programe SAPARD

55.01.10

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

189

Sprijinirea infiinatrii de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

200

Alte contribuții

55.03.10

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

0

0

202

Asigurări sociale

57.01

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

0

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si

59.05

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

'i                       M

£VB’ '■

4

5

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

214

Programe pentru tineret

59.08

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

217

Asociații si fundații

59.11

218

Susținerea cultelor

59.12

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

223

Despăgubiri civile

59.17

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

225

Indemnizația de merit

59.19

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

227

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-

Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

237

Alte active fixe

71.01.30

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

254

Alte imprumuturi

80.30

a’

J3

4

5

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

01

CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

648

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE (rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

648

0

03

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care :        TITLUL I.

CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

06

Salarii de merit

10.01.02

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

08

Spor de vechime

10.01.04

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10

Alte sporuri

10.01.06

11

Ore suplimentare

10.01.07

12

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

24

Norme de hrana

10.02.02

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4

5

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

339

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

0

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

43

Piese de schimb

20.01.06

44

Transport

20.01.07

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

47

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

48

Reparații curente

20.02

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

38

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

38

51

Hrana pentru animale

20.03.02

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

301

0

53

Medicamente

20.04.01

301

54

Materiale sanitare

20.04.02

55

Reactivi

20.04.03

56

Dezinfectanti

20.04.04

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

0

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

61

Deplasări, detașari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

64

Materiale de laborator

20.09

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

67

Consultanta si expertiza

20.12

68

Pregătire profesionala

20.13

69

Protecția muncii

20.14

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

71

Studii si cercetări

20.16

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

75

Meteorologie

20.21

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

-                        A.:'r >

4

5

84

Reclama si publicitate

20.30.01

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

87

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

0

0

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

105

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

110

Subvenții pe activitati

40.02

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor

40.09

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

121

Strimularea exporturilor

40.13

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

128

Alte subvenții

40.30

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02


-B’    1

4

■         5

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.07

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale

51.01.20

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0


' /B ’

4

5

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

162

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

51.02.02

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

165

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod

55.01+55.02+55.03)

55

0

0

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

177

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

180

Programe comunitare

55.01.07

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

182

Programe ISPA

55.01.09

183

Programe SAPARD

55.01.10

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

189

Sprijinirea infiinatrii de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

200

Alte contribuții

55.03.10

A

■^b

. 4

5

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

309

0

202

Asigurări sociale

57.01

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

309

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

309

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei

59.05

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

214

Programe pentru tineret

59.08

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

217

Asociații si fundații

59.11

218

Susținerea cultelor

59.12

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

223

Despăgubiri civile

59.17

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

225

Indemnizația de merit

59.19

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

227

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

237

Alte active fixe

71.01.30

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0


• ;'.\4. •. ;

5

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

254

Alte împrumuturi

80.30

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

265

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

266

Rezerve

91.01

267

Excedent

92.01

268

Deficit

93.01

Conducătorul compartimentuluiCONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

pitolul


Subcapitolul........

lei

Q S* i

QW i vîB

.ij

1 •'î

$1

A          '      “

B

4a

Venituri din donații si/sau sponsorizări primite si virate la buget

18,961

01

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care : CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

5,344

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE

(rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5,344

0

03

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

06

Salarii de merit

10.01.02

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

08

Spor de vechime

10.01.04

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10

Alte sporuri

10.01.06

11

Ore suplimentare

10.01.07

12

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

24

Norme de hrana

10.02.02

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

10.03.04

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru

10.03.05

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

0

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

0

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

43

Piese de schimb

20.01.06

44

Transport

20.01.07

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

b:

4

5

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48

Reparații curente

20.02

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

51

Hrana pentru animale

20.03.02

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

0

0

53

Medicamente

20.04.01

54

Materiale sanitare

20.04.02

55

Reactivi

20.04.03

56

Dezinfectanti

20.04.04

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

0

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

61

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

64

Materiale de laborator

20.09

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

67

Consultanta si expertiza

20.12

68

Pregătire profesionala

20.13

69

Protecția muncii

20.14

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

71

Studii si cercetări

20.16

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

75

Meteorologie

20.21

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

84

Reclama si publicitate

20.30.01

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

87

Chirii

20.30.04

88

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

0

0

A

: iB-, '

‘      4

5

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

105

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul

30.03.04

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

110

Subvenții pe activitati

40.02

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor

40.09

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

121

Strimularea exporturilor

40.13

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

128

Alte subvenții

40.30

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul

51.01.07

B

4

5

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli

51.01.20

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

162

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

51.02.02

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

165

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

A

B

! ,/r 4

5

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)

55

0

0

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

177

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

180

Programe comunitare

55.01.07

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

182

Programe ISPA

55.01.09

183

Programe SAPARD

55.01.10

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01,11

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

189

Sprijinirea infiinatrii de noi intreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

200

Alte contribuții

55.03.10

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

5,344

0

202

Asigurări sociale

57.01

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

5,344

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,344

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si

59.05

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

/ B

4

5

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

214

Programe pentru tineret

59.08

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

217

Asociații si fundații

59.11

218

Susținerea cultelor

59.12

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

223

Despăgubiri civile

59.17

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

225

Indemnizația de merit

59.19

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

227

Comenzi de stat pentru carii si publicații

59.21

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

237

Alte active fixe

71.01.30

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

254

Alte împrumuturi

80.30

A ,              ,

V, B -

4

5

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

01

CHELTUIELI-TOTAL (01+70+79)

13,617

0

02

01.CHELTUIELI CURENTE

(rd.10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

13,617

0

03

Total plăti efectuate in limita donațiilor si/sau sponsorizărilor primite din care :        TITLUL I.

CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

04

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

0

0

05

Salarii de baza

10.01.01

06

Salarii de merit

10.01.02

07

Indemnizații de conducere

10.01.03

08

Spor de vechime

10.01.04

09

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

10

Alte sporuri

10.01.06

11

Ore suplimentare

10.01.07

12

Fond de premii

10.01.08

13

Prima de vacanta

10.01.09

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

15

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

16

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

17

Indemnizații de delegare

10.01.13

18

Indemnizații de detașare

10.01.14

19

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

20

Alocații pentru locuințe

10.01.16

21

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.02

0

0

23

Tichete de masa

10.02.01

24

Norme de hrana

10.02.02

25

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

27

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

28

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

29

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

31

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

34

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

35

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

'B \

s 4

5

36

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

20

1,201

0

37

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

1,201

0

38

Furnituri de birou

20.01.01

39

Materiale pentru curățenie

20.01.02

40

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

41

Apa, canal si salubritate

20.01.04

42

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

43

Piese de schimb

20.01.06

44

Transport

20.01.07

45

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,201

47

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

48

Reparații curente

20.02

49

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

50

Hrana pentru oameni

20.03.01

51

Hrana pentru animale

20.03.02

52

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.01.04 la 20.04.04)

20.04

0

0

53

Medicamente

20.04.01

54

Materiale sanitare

20.04.02

55

Reactivi

20.04.03

56

Dezinfectant!

20.04.04

57

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

20.05

0

0

58

Uniforme si echipament

20.05.01

59

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

60

Alte obiecte de inventar

20.05.30

61

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

62

Deplasări interne, detaasari, transferări

20.06.01

63

Deplasări in străinătate

20.06.02

64

Materiale de laborator

20.09

65

Cercetare-dezvoltare

20.10

66

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

67

Consultanta si expertiza

20.12

68

Pregătire profesionala

20.13

69

Protecția muncii

20.14

70

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

71

Studii si cercetări

20.16

72

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

73

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții

20.19

74

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

75

Meteorologie

20.21

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

79

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

80

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

81

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

82

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

83

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)

20.30

0

0

* »     Eu

* x 4

5

84

Reclama si publicitate

20.30.01

85

Protocol si reprezentare

20.30.02

86

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

87

Chirii

20.30.04

88

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

89

Fondul Președintelui/ Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

90

Fondul Primului ministru

20.30.08

91

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

92

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)

30

0

0

94

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

0

95

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

96

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

97

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)

30.02

0

0

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

99

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

100

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

102

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

103

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

105

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

106

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

107

Dobânzi la operațiunile de leasing

30.03.05

108

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

40

0

0

109

Subvenții pe produse

40.01

110

Subvenții pe activitati

40.02

111

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

40.03

112

Subvenții pentru susținerea transportului feroviar public de calatori

40.04

113

Subvenții pentru transportul de calatori cu metroul

40.05

114

Acțiuni de ecologizare

40.06

115

Valorificarea cenușilor de pirita

40.07

116

Subvenții pentru dobânzi la credite bancare

40.08

117

Plăti către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor

40.09

118

Fornduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de munca

40.10

119

Prime acordate producătorilor agricoli

40.11

120

Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura

40.12

121

Strimularea exporturilor

40.13

122

Susținerea infrastructurii de transport

40.14

123

Sprijinirea producătorilor agricoli

40.15

124

Programe de conservare sau de închidere a minelor

40.16

125

Programe de protecție sociala si integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap

40.17

126

Protecție sociala in sector minier

40.18

127

Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca

40.19

128

Alte subvenții

40.30

129

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)

50

0

0

130

Fond de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului

50.01

131

Fond de intervenție la dispoziția Guvernului

50.02

B

4

5

132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

133

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

0

0

134

Transferuri curente

51.01

0

0

135

Transferuri către instituții publice

51.01.01

136

Finanțarea de baza a invatamantului superior

51.01.02

137

Acțiuni de sanatate

51.01.03

138

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

51.01.04

139

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

140

Transferuri din Fondul de intervenție

51.01.06

141

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.07

142

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj

51.01.08

143

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen

51.01.09

144

Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv

51.01.10

145

Transferuri din buget de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.11

146

Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sanatatii

51.01.12

147

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

51.01.13

148

Transferuri din bugetul consiliilor judtene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

149

Transferuri din buegtele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

150

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.16

151

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat

51.01.17

152

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara

51.01.18

153

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate

51.01.19

154

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale

51.01.20

155

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate reprezentând contribuția persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionala

51.01.21

156

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului

51.01.22

157

Varsaminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate din valorificarea creanțelor bugetare

51.01.23

158

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

51.01.24

159

Programe pentru sanatate

51.01.25

160

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)

51.02

0

0

„ ~ .          A                      J

4

5

161

Finanțarea străzilor care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

51.02.01

162

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

51.02.02

163

Programul pentru pietruirea drumurilor si alimentarea cu apa a satelor

51.02.03

164

Programul pentru construcții de locuințe si săli de sport

51.02.04

165

Finanțarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

51.02.05

166

Retehnologizarea centrelor termice si electrice de termoficare

51.02.06

167

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

51.02.07

168

Aparatura medicala si echipamente de comunicații in urgenta

51.02.08

169

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

51.02.09

170

Plăti in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

51.02.10

171

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

51.02.11

172

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)

55

0

0

173

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.08)

55.01

0

0

174

Restructurarea industriei de aparare

55.01.01

175

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman

55.01.02

176

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

177

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate intreprinderilor mici si mijlocii

55.01.04

178

Programul de realizare a sistemului național antigrinda

55.01.05

179

Sprijinirea proprietarilor de păduri

55.01.06

180

Programe comunitare

55.01.07

181

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

182

Programe ISPA

55.01.09

183

Programe SAPARD

55.01.10

184

Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

55.01.11

185

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

55.01.12

186

Programe de dezvoltare

55.01.13

187

Fond National de Preaderare

55.01.14

188

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

189

Sprijinirea infiinatrii de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii

55.01.16

190

Transferuri pentru programe si proiecte de pevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale

55.01.17

191

Alte transferuri curente interne

55.01.18

192

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)

55.02

0

0

193

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

55.02.01

194

Cooperare economica internaționala

55.02.02

195

Alte transferuri curente in străinătate

55.02.04

196

C. Contribuția României la bugetul U.E. (cod 55.03.001 la 55.03.10)

55.03

0

0

197

Contribuții din taxe vamale

55.03.01

198

Contribuții din resurse bazata pe TVA

55.03.02

199

Contribuții din resurse bazata pe VNB

55.03.03

200

Alte contribuții

55.03.10

■ ‘                    a

B >

j 4   .1;

5

201

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)

57

12,416

0

202

Asigurări sociale

57.01

203

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)

57.02

12,416

0

204

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

205

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12,416

206

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)

59

0

0

207

Burse

59.01

208

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

59.02

209

Finanțarea partidelor politice

59.03

210

Sprijinirea organizațiilor cetățenilor apartinand minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la buget

59.04

211

Finanțarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei

59.05

212

Produecrea si distribuirea filmelor

59.06

213

Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizațiilor reprezentative ale acestora

59.07

214

Programe pentru tineret

59.08

215

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli in caz de calamitati naturale in agricultura

59.09

216

Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților romanești de pretutindeni

59.10

217

Asociații si fundații

59.11

218

Susținerea cultelor

59.12

219

Contribuția statului pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granițelor

59.13

220

Contribuția statului la salarizarea personalului de cult

59.14

221

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

222

Promovarea imaginii si intereselor romanești peste hotare

59.16

223

Despăgubiri civile

59.17

224

Despăgubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor

59.18

225

Indemnizația de merit

59.19

226

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

227

Comenzi de stat pentru cârti si publicații

59.21

228

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

229

Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comuismului si al rezistentei Sighet"

59.23

230

Finanțarea Ansamblului "Memorialul revolutiei-

Decembrie 1989" din Municipiul Timișoara

59.24

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

0

0

232

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01+71.02)

71

0

0

233

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (cod

71.01.01 la 71.01.30)

71.01

0

0

234

Construcții

71.01.01

235

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

236

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

237

Alte active fixe

71.01.30

238

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

239

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

240

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

241

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

242

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

243

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

244

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)

80

0

0

’ ? B

4

5

245

împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenții bilaterale si guvernamentale

80.01

246

împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

80.02

247

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

248

împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj

80.04

249

împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuințe

80.05

250

Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducătoare de venituri, in vederea întreținerii materiale

80.06

251

împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice

80.07

252

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

253

împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale si administrate prin agenții de credit

80.09

254

Alte împrumuturi

80.30

255

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

256

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

81.01

0

0

257

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

258

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

259

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

260

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

261

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)

81.02

0

0

262

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

263

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

264

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

265

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

266

Rezerve

91.01

267

Excedent

92.01

268

Deficit

93.01

Con ducătoruțjnstituției/

Con ducătorul compartimentului

(k (MCapi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6502

INVATAMANT

16.324.480

20.915.740

20.815.925

20.723.667

20.719.547

4.120

20.718.728

03

Invatamant preșcolar si primar

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

01

CHELTUIELI CURENTE

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321 943

57

02

Ajutoare sociale

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

6502

03

02

Invatamant primar

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

01

CHELTUIELI CURENTE

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

57

02

Ajutoare sociale

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

7.321.943

6502

07

Invatamant nedefinibil prin nivel

10.658.560

13.128.980

13.101.221

13.008.963

13.004.843

4.120

12.987.117

01

CHELTUIELI CURENTE

10.321.560

12.891.980

12.873.967

12.788.566

12.784.446

4.120

12.728.352

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.912.800

10.318.560

10.318.560

10.306.751

10.306.751

10.417.745

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6.028.780

8.053.020

8.053.020

8.047.872

8.047.872

8.178.171

10

01

01

Salarii de baza

3.444.120

4.674.750

4.674.750

4.673.816

4.673.816

4.833.074

10

01

02

Salarii de merit

130.940

170.180

170.180

169.382

169.382

169.398

10

01

03

Indemnizație de conducere

64.990

77.540

77.540

77.331

77.331

71.395

10

01

04

Spor de vechime

679.510

859.150

859.150

858.451

858.451

889.516

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

458.050

576.140

576.140

575.152

575.152

568.930

10

01

06

Alte sporuri

126.520

159.370

159.370

158.945

158.945

135.937

10

01

07

Ore suplimentare

28.550

33.520

33.520

33.493

33.493

34.609

10

01

08

Fond de premii

402.560

495.120

495.120

494.907

494.907

492.171

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

20.000

20.860

20.860

20.851

20.851

21.309

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

583.670

868.590

868.590

867.876

867.876

843.312

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.870

1.820

1.820

1.820

1.820

1.820

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

87.000

115.980

115.980

115.848

115.848

116.700

10

02

Cheltuieli salariale in natura

21.000

18.830

18.830

15.845

15.845

15.845

10

02

05

Transportul la si de la locul de munca

21.000

18.830

18.830

15.845

15.845

15.845

10

03

Contribuții

1.863.020

2.246.710

2.246.710

2.243.034

2.243.034

2.223.729

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.240.800

1.554.130

1.554.130

1.553.642

1.553.642

1.582.328

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

100.560

85.380

85.380

85.144

85.144

72.881

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

375.390

436.980

436.980

435.860

435.860

447.374

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

53.780

53.360

53.360

52.789

52.789

50.716

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

71.620

111.520

111.520

111.135

111.135

67.379

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

20.870

5.340

5.340

4.464

4.464

3.051

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.262.200

2.344.410

2.326.397

2.260.658

2.256.538

4.120

2.068.787

20

01

Bunuri si servicii

1.176.940

1.198.640

1.190.427

1.159.571

1.155.451

4.120

1.079.229

20

01

01

Furnituri de birou

45.000

54.500

54.490

54.460

54.460

38.212

20

01

02

Materiale pentru curățenie

49.000

49.000

49.000

48.473

48.473

43.878

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

605.000

687.850

686.674

680.367

679.099

1.268

662.906

20

01

04

Apa, canal si salubritate

105.500

64.000

64.000

60.054

59.015

1.039

59.015

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

75.000

34.250

34.250

34.206

34.206

24.488

20

01

06

Piese de schimb

32.000

13.500

13.500

13.490

13.490

13.925

20

01

07

Transport

30.000

31.500

31.500

25.832

25.832

25.832

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

64.500

59.750

59.750

49.892

'   48.079

1.813

48.081

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

50.940

44.940

44.013

42.183

42.183

44.119

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

120.000

159.350

153.250

150.614

150.614

118.773

20

02

Reparații curente

253.000

288.000

288.000

283.322

283.322

275.399

20

03

Hrana

458.100

417.750

412.621

392.665

392.665

390.395

20

03

01

Hrana pentru oameni

458.100

417.750

412.621

392.665

392.665

390.395

20

04

Medicamente si materiale sanitare

11.000

12 200

11.642

11.366

11.366

10.611

20

04

01

Medicamente

5.000

6.100

5.876

5.617

5.617

6.389

20

04

02

Materiale sanitare

4.000

4.000

3.666

3.664

3.664

2.736

20

04

04

Dezinfectanti

2.000

2.100

2.100

2.085

2.085

1.486

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140.300

200.650

200.593

200.326

200.326

114.877

20

05

01

Uniforme si echipament

9.000

9.000

8.999

8.999

8.999

92.273

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

9.600

9.600

9.600

9.599

9.599

4.189

20

05

30

Alte obiecte de inventar

121.700

182.050

181.994

181.728

181.728

18.415

20

06

Deplasări, detasari, transferări

14.500

14.600

14.076

9.800

9.800

9.800

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

14.500

14.600

14.076

9.800

9.800

9.800

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

31.000

33.640

32.610

31.175

31.175

21.220

20

13

Pregătire profesionala

28.000

21.160

21.160

20.125

20.125

18.305

20

14

Protecția muncii

6.450

14.950

13.088

12.595

12.595

9.074

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

20

30

Alte cheltuieli

22.910

22.820

22.180

' 19.713

19.713

19.877

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

22.910

22.820

22.180

19.713

19,713

19.877

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

146.560

229.010

229.010

221.157

221.157

241.820

57

02

Ajutoare sociale

146.560

229.010

229.010

221.157

221.157

241.820

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

8.270

7.300

7.300

5.746

5.746

5.746

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

78.490

85.740

85.740

79.541

79.541

100.404

57

02

04

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

59.800

135.970

135.970

135.870

135.870

135.670

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

337.000

237.000

227.254

220.397

220.397

258.765

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

337.000

237.000

227.254

220.397

220.397

258.765

71

01

Active fixe (inclusiv reparații

capitale)

87.000

87.000

87.000

80.143

80.143

118.511

71

01

01

Construcții

18.902

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

45.000

45.000

45.000

41.899

41.899

56.249

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

37.000

37.000

37.000

36.779

36.779

41.535

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

5.000

5.000

5.000

1.465

1.465

1.825

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

250.000

150.000

140.254

140.254

140.254

140.254

6502

07

04

Invatamant special

10.658.560

13.128.980

13.101.221

13.008.963

13.004.843

4.120

12.987.117

01

CHELTUIELI CURENTE

10.321.560

12.891.980

12.873.967

12.788.566

12.784.446

4.120

12.728.352

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

7.912.800

10.318.560

10.318.560

10.306.751

10.306.751

10.417.745

10

01

Cheltuieli salariate in bani

6.028.780

8.053.020

8.053.020

8.047.872

8.047.872

8.178.171

10

01

01

Salarii de baza

3.444.120

4.674.750

4.674.750

4.673.816

4.673.816

4.833.074

10

01

02

Salarii de merit

130.940

170.180

170.180

169.382

169.382

169.398

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

03

Indemnizație de conducere

64.990

77.540

77.540

77.331

77.331

71.395

10

01

04

Spor de vechime

679.510

859.150

859.150

858.451

858.451

889.516

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

458.050

576.140

576.140

575.152

575.152

568.930

10

01

06

Alte sporuri

126.520

159.370

159.370

158.945

158.945

135.937

10

01

07

Ore suplimentare

28.550

33.520

33.520

33.493

33.493

34.609

10

01

08

Fond de premii

402.560

495.120

495.120

494.907

494.907

492.171

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

20.000

20.860

20.860

20.851

20.851

21.309

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

583.670

868.590

868.590

867.876

867.876

843.312

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.870

1.820

1.820

1.820

1.820

1.820

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

87.000

115.980

115.980

115.848

115.848

116.700

10

02

Cheltuieli salariale in natura

21.000

18.830

18.830

15.845

15.845

15.845

10

02

05

Transportul la si de la locul de munca

21.000

18.830

18.830

15.845

15 845

15.845

10

03

Contribuții

1.863.020

2.246.710

2.246.710

2.243.034

2.243.034

2.223.729

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.240.800

1.554.130

1.554.130

1.553.642

1.553.642

1.582.328

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

100.560

85.380

85.380

85.144

85.144

72.881

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

375.390

436.980

436.980

435.860

435.860

447.374

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

53.780

53.360

53.360

52.789

52.789

50.716

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

71.620

111.520

111.520

111.135

111.135

67.379

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

20.870

5.340

5.340

4.464

4.464

3.051

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.262.200

2.344.410

2.326.397

2.260.658

2.256.538

4.120

2.068.787

20

01

Bunuri si servicii

1.176.940

1.198.640

1.190.427

1.159.571

1.155.451

4.120

1.079.229

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

01

01

Furnituri de birou

45.000

54.500

54.490

54.460

54.460

38.212

20

01

02

Materiale pentru curățenie

49.000

49.000

49.000

48.473

48.473

43.878

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

605.000

687.850

686.674

680.367

679.099

1.268

662.906

20

01

04

Apa, canal si salubritate

105.500

64.000

64.000

60.054

59.015

1.039

59.015

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

75.000

34.250

34.250

34.206

34.206

24.488

20

01

06

Piese de schimb

32.000

13.500

13.500

13.490

13.490

13.925

20

01

07

Transport

30.000

31.500

31.500

25.832

25.832

25.832

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

64.500

59.750

59.750

49.892

48.079

1.813

48.081

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

50.940

44.940

44.013

42.183

42.183

44.119

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

120.000

159.350

153.250

150.614

150.614

118.773

20

02

Reparații curente

253.000

288.000

288.000

283.322

283.322

275.399

20

03

Hrana

458.100

417.750

412.621

392.665

392.665

390.395

20

03

01

Hrana pentru oameni

458.100

417.750

412.621

392.665

392.665

390.395

20

04

Medicamente si materiale sanitare

11.000

12.200

11.642

11.366

11.366

10.611

20

04

01

Medicamente

5.000

6.100

5.876

5.617

5.617

6.389

20

04

02

Materiale sanitare

4.000

4.000

3.666

3.664

3.664

2.736

20

04

04

Dezinfectând

2.000

2.100

2.100

2.085

2.085

1.486

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

140.300

200.650

200.593

200.326

200.326

114.877

20

05

01

Uniforme si echipament

9.000

9.000

8.999

8.999

8.999

92.273

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

9.600

9.600

9.600

9.599

9.599

4.189

20

05

30

Alte obiecte de inventar

121.700

182.050

181.994

181.728

181.728

18.415

20

06

Deplasări, detasari, transferări

14.500

14.600

14.076

9.800

9.800

9.800

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

14.500

14.600

14.076

9.800

9.800

9.800

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

-j—------

Angajamente legale de plătit

/       - Ivi"

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

31.000

33.640

32.610

31.175

31.175

21.220

20

13

Pregătire profesionala

28.000

21.160

21.160

20.125

20.125

18.305

20

14

Protecția muncii

6.450

14.950

13.088

12.595

12.595

9.074

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

20

30

Alte cheltuieli

22.910

22.820

22.180

19.713

19.713

19.877

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

22.910

22.820

22.180

19.713

19.713

19.877

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

146.560

229.010

229.010

221.157

221.157

241.820

57

02

Ajutoare sociale

146.560

229.010

229.010

221.157

221.157

241.820

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

8.270

7.300

7.300

5.746

5.746

5.746

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

78.490

85.740

85.740

79.541

79.541

100.404

57

02

04

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

59.800

135.970

135.970

135.870

135.870

135.670

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

337.000

237.000

227.254

220.397

220.397

258.765

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

337.000

237.000

227.254

220.397

220.397

258.765

71

01

Active fixe (inclusiv reparații

capitale)

87.000

87.000

87.000

80.143

80.143

118.511

71

01

01

Construcții

18.902

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

45.000

45.000

45.000

41.899

41.899

56.249

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

37.000

37.000

37.000

36.779

36.779

41.535

|

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

capitale)

5.000

5.000

5.000

1.465

1.465

1.825

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

250.000

150.000

140.254

140.254

140.254

140.254

6502

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

465.920

464.760

392.761

392.761

392.761

409.668

01

CHELTUIELI CURENTE

465.920

481.670

409.668

409.668

409.668

409.668

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

465.920

481.670

409.668

409.668

409.668

409.668

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

465.920

481.670

409.668

409.668

409.668

409.668

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-16.910

-16.907

-16.907

-16.907

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-16.910

-16.907

-16.907

-16.907

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-16.910

-16.907

-16.907

-16.907

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6515

INVATAMANT

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.941

07

Invatamant nedefinibil prin nivel

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.941

01

CHELTUIELI CURENTE

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.892

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.480

20

01

Bunuri si servicii

17.000

17.000

4.000

1.275

1.275

1.555

20

01

01

Furnituri de birou

3.000

3.000

13

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

20

01

06

Piese de schimb

3.000

3.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

2.000

2.000

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.000

4.000

4.000

1.275

1.275

1.445

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.000

3.000

97

20

02

Reparații curente

8.000

8.000

8.000

7.925

7.925

7.925

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

3.000

3.000

292

292

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.000

3.000

3.000

292

292

20

13

Pregătire profesionala

1.000

1.000

20

14

Protecția muncii

1.000

1.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

412

57

02

Ajutoare sociale

412

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

412

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

01

Active fixe (inclusiv reparații

1

capitale)

1

49

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

49

6515

07

04

Invatamant special

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.941

01

CHELTUIELI CURENTE

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.892

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.000

30.000

15.000

9.492

9.492

9.480

20

01

Bunuri si servicii

17.000

17.000

4.000

1.275

1.275

1.555

20

01

01

Furnituri de birou

3.000

3.000

13

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

20

01

06

Piese de schimb

3.000

3.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

2.000

2.000

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.000

4.000

4.000

1.275

1.275

1.445

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3.000

3.000

97

20

02

Reparații curente

8.000

8.000

8.000

7.925

7.925

7.925

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

3.000

3.000

292

292

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.000

3.000

3.000

292

292

20

13

Pregătire profesionala

1.000

1.000

20

14

Protecția muncii

1.000

1.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

412

57

02

Ajutoare sociale

412

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

412

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

49

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

49

71

01

Active fixe (inclusiv reparații

Pag. 3     - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

71  01  02

capitale)

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

49

49Conducatorul compartimentului


financiar-contabil

I

i


Conducatorul instituției.


Conducătorul compartimentului financiar-contabilJUDEȚ BRAȘOV
oUDET BRAȘOV

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra~

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at

A                         B


0001 02
0102
01
0402
0402 01
04

1102
01

1102 05
1102 06

1602

1602 02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

IMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit de ia agenții economici

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

Impozit pe mijloacele de transport

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)


Prevederi bugetare iniuale

1

188.854.690

1.018.000

1.018.000

 • 99.468.190

 • 63.410.190

36.058.000

56.039.000


38.984.000

7.936.000

9.119.000

1.136.000

756.000

26.000


Prevederi bugetare trimestriale definitive

2

271.511.120

1.018.000

1.018.000

127.268.950

80.853.950

46.415.000

102.736.000


44.681.000

32.936.000

25.119.000

1.362.000

756.000

26.000


f

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

rotar din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

236.046.073

380.132

235.665.941

235.563.724

482.349

267.318

68.141

199.177

199.185

68.133

267.318

68.141

199.177

199.185

68.133

107.182.698

107.182.698

107.182.698

73.567.849

73.567.849

73.567.849

33.614.849

33.614.849

33.614.849

89.721.695

89.721.695

89.721.695

44.681.000

44.681.000

44.681.000

32.921.695

32.921.695

32.921.695

12.119.000

12.119.000

12.119.000

1.708.588

1.708.588

1.708.588

905.643

905.643

905.643

39.609

39.609

39.609

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare ininale

Prevederi . bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

lotal, din care:

din anii precedenti

din anul curent

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

730.000

730.000

866.034

866.034

866.034

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

380.000

606.000

802.945

802.945

802.945

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

3.147.000

3.178.000

728.533

145

728.388

726.944

1.589

01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

3.100.000

3.100.000

576.895

576.895

576.895

3002

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

47.000

78.000

151.638

145

151.493

150.049

1.589

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

161.500

161.500

174.512

5.327

169.185

169.245

5.267

3302

08

Venituri din prestări de servicii

14.000

14.000

11.066

11.066

11.066

27

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

2.500

2.500

3.763

110

3.653

1.213

2.550

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

5.000

5.000

63.163

5.217

57.946

60.446

2.717

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

140.000

140.000

96.520

96.520

96.520

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3.000

6.000

6.000

3.000

3.000

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

3.000

6.000

6.000

3.000

3.000

3602

DIVERSE VENITURI

148.000

148.000

92.426

92.426

92.426

50

Alte venituri

148.000

148.000

92.426

92.426

92.426

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

|SUBVENTHLE

75.000

704.670

1.320.750

193.713

1.127.037

1.029.196

291.554

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi

. bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

1 otai,

din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3702

01

Donații si sponsorizări

29.670

29.670

29.670

29.670

50

Alte transferuri voluntare

75.000

675.000

1.291.080

193.713

1.097.367

999.526

291.554

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

113.000

113.000

125.655

112.806

12.849

12.849

112.806

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

113.000

113.000

125.655

112.806

12.849

12.849

II 2.806

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

27.549.000

34.818.000

34.717.898

34.717.898

34.717.898

06

Străzi care se vor amenaja in perimetrele

destinate construcțiilor de cvartale

de locuințe noi

2.600.000

4202

21

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

24.308.000

34.185.000

34.085.690

34.085.690

34.085.690

4202

35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

medico-sociale

641.000

633.000

632.208

632.208

632.208

Conducatorul instituției.


Conducătorul compartimentului finandiar-contabil
JDET BRAȘOV

- lei-Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at5002

5102

01

03

5402

05

5402


07

5402

10

5402

50

5502

6002

02

6102

05

6102

50

6502

Pag- 1

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

inițiale

trimestriale definitive

B

1

2

3

4

5

6=4-5

TOTAL CHELTUIELI

188.854.690

271.511.120

237.345.913

235.837.666

235.560.152

277.514

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

26.139.950

28.761.340

27.181.403

26.485.933

26.485.933

Autoritati executive si legislative

26.139.950

28.761.340

27.181.403

26.485.933

26.485.933

Autoritati executive

26.139.950

'   28.761.340

27.181.403

26.485.933

26.485.933

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

6.702.650

14.324.460

13.420.687

13.420.687

13.420.687

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

130.300

Fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, contracte/garantate de

administrațiile publice locale

2.320.000

1.945.000

428.512

428.512

428.512

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1.390.610

2.005.610

1.966.244

1.966.244

1.966.244

Alte servicii publice generale

2.992.040

10.243.550

11.025.931

11.025.931

11.025.931

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

10.780.000

10.780.000

6.341.052

6.341.052

6.341.052

APARARE

684.470

684.470

552.107

552.107

552.107

Aparare naționala

684.470

684.470

552.107

552.107

552.107

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

790.430

1.357.050

813.508

813.508

813.508

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

372.930

372.930

294.554

294.554

294.554

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

417.500

984.120

518.954

518.954

518.954

INVATAMANT

16.324.480

20.915.740

20.815.925

20.723.667

20.719.547

4.120

Invatamant preșcolar si primar

5.200.000

7.322.000

7.321.943

7.321.943

7.321.943

Invatamant primar

. 5.200.000

' .-7.322.000

7.321.943

7.32L943

1

7.321 943


Cheltuieli


efective229.921.910


25.878.611


25.878.611


25.878.611


13.300.801


428.512


1.966.244


10.906.045


6.085.220


559.592


559.592


340.923


304.296


36.627


20.718.728


7.321.943


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6502

07

Invatamant nedefinibil prin nivel

10.658.560

13.128.980

13.101.221

13.008.963

13.004.843

4.120

12.987J 17

04

Invatamant special

10.658.560

13.128.980

13.101.221

13.008.963

13.004.843

4.120

12.987.117

50

Alte cheltuieli in domeniul

■invatamantului

465.920

464.760

392.761

392.761

392.761

409.668

6602

SANATATE

5.665.000

10.635.290

10.330.250

10.330.250

10.330.250

-

10.385.603

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

5.641.000

10.478.000

10.176.616

10.176.616

10.176.616

10.176.616

6602

06

01

Spitale generale

5.000.000

9.845.000

9.544.408

9.544.408

9.544.408

9.544.408

03

Unitati medico-sociale

641.000

633.000

632.208

632.208

632.208

632.208

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

24.000

157.290

153.634

153.634

153.634

208.987

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

24.000

157.290

153.634

153.634

153.634

208.987

6702

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

34.524.230

55.089.340

37.668.987

37.668.987

37.576.896

92.091

34.322.032

<53

Servicii culturale

15.217.850

19.053.600

17.163.418

17.163.418

17.071.327

92.091

16.715.105

02

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale

3.252.170

3.784.170

3.784.032

3.784.032

3.691.941

92.091

3.335.720

6702

03

03

Muzee

5.927.100

7.605.200

6.760.972

6.760.972

6.760.972

6.760.971

05

Scoli populare de arta si meserii

615.670

964.670

827.670

827.670

827.670

827.670

08

Centre pentru conservarea si promovarea

culturii tradiționale

3.280.770

3.930.770

3.302.927

3.302.927

3.302.927

--

3.302.927

6702

03

30

Alte servicii culturale

2.142.140

2.768.790

2.487.817

2.487.817

2.487.817

2.487.817

05

Servicii recreative si sportive

2.133.500

2.423.770

2.141.002

2.141.002

2.141.002

2.141.002

01

Sport

2.133.500

2.423.770

2.141.002

2.141.002

2.141.002

2.141.002

06

Servicii religioase

9.700.000

10.452.190

9.544.581

9.544.581

9.544.581

9.544.581

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

7.472.880

23.159.780

8.819.986

8.819.986

8.819.986

5.921.344

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

.56.893.610

78.564.750

77.990.323

77.280.511

77.268.166

12.345

78.407.172

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at

A


Denumire indicator


6802 05
6802 05 02
06
6802 12
50
7002
50
7402
05
02
8302
8302 03
30
8402
50
8702
04
9802

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Unitati de asistenta medico-sociale

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate si gestiunea deșeurilor

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii TRANSPORTURI

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Turism

EXCEDENT


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

36.001.390

50.967.790

50.967.790

50.759.264

36.001.390

50.967.790

50.967.790

50.759.264

18.102.380

24.102.650

24.102.650

23.601.360

853.640

1.178.640

1.176.577

1.176.577

1.936.200

2.315.670

1.743.311

1.743.310

13.273.660

13.358.660

7.647.575

7.647.575

13.273.660

13.358.660

7.647.575

7.647.575

50.000

50.000

49.980

49.980

50.000

50.000

49.980

49.980

50.000

50.000

49.980

49.980

687.930

687.930

r         687.930

677.228

687.930

687.930

<            687.930

677.228

687.930

687.930

687.930

677.228

15.816.280

35.992.090

33.793.702

33.793.702

15.816.280

35.992.090

33.793.702

33.793.702

522.000

310.000

52.479

52.479

522.000

310,000

52.479

52.479


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

5

6=4-5

7

50.746.919

12.345

51.450.577

50.746.919

12.345

51.450.577

23.601.360

23.931.981

1.176.577

1.176.577

1.743.310

1.848.037

7.481.323

166.252

6.115.171

7.481.323

166.252

6.115.171

49.980

24.609

49.980

24.609

49.980

24.609

674.522

2.706

695.744

674.522

2.706

695.744

674.522

2.706

695.744

33.793.702

33.072.398

33.793.702

33.072.398

52.479

15.306

52.479

15.306

3.572

-3.572Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2 '

3

4

5 /

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

188.854.690

271.511.120

237.345.913

235.837.666

235.560.152

277.514

229.921.910

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

26.139.950

28.761.340

27.181.403

26.485.933

26.485.933

25.878.611

01

CHELTUIELI CURENTE

22.294.650

26.769.800

25.503.340

24.807.870

24.807.870

24.777.099

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.699.170

17.649.170

17.649.170

16.953.700

16.953.700

17.118.596

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10.769.170

13.946.440

13.946.440

13.354.758

13.354.758

13.442.379

10

01

01

Salarii de baza

3.089.000

3.610.000

3.610.000

3.538.985

3.538.985

3.614.448

10

01

02

Salarii de merit

120.000

130.000

130.000

113.561

113.561

116.657

10

01

03

Indemnizație de conducere

120.000

150.000

150.000

138.541

138.541

142.099

10

01

04

Spor de vechime

450.000

608.000

608.000

582.371

582.371

605.328

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

300.000

318.000

318.000

302.840

302.840

303.296

10

01

06

Alte sporuri

2.600.000

3.554.000

3.554.000

3.542.299

3.542.299

3.650.095

10

01

07

Ore suplimentare

200.000

342.000

342.000

338.801

338.801

338.691

10

01

08

Fond de premii

600.000

1.052.000

1.052.000

963.653

963.653

991.924

10

01

09

Prima de vacanta

750.000

1.086.000

1.086.000

970.898

970.898

1.021.404

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

21.000

27.400

27.400

25.763

25.763

27.955

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

300.000

287.000

287.000

267.957

267.957

264.881

10

01

13

Indemnizații de delegare

119.170

118.980

118.980

67.695

67.695

69.024

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

2.100.000

2.663.060

2.663.060

2.501.394

2.501.394

2.296.577

10

03

Contribuții

2.930.000

3.702.730

3.702.730

3.598.942

3.598.942

3.676.217

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.076.000

2.632.050

2.632.050

2.569.712

2.569.712

2.638.648

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

107.000

144.310

144.310

140.138

140.138

129.238

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

586.000

750.300

750.300

732.675

732.675

748.521

10

03

04

| Contribuții de asigurări pentru

j


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare