Hotărârea nr. 92/2009

Hotărârea.nr.92 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, al Judeţului Braşov, cu suma de 6.575 mii lei, alocată Consiliului Judeţean Braşov prin HGR nr.426/2009 şi HGR nr.490/2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Corssiitu! Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov fi U:Net fi

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 92

din data de 29.05.2009

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, al Județului Brașov, cu suma de 6.575 mii lei, alocată Consiliului Județean Brașov prin HGR nr.426/2009 și HGR nr.490/2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință oridinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3657/11.05.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se supune aprobării rectificarea bugetului Consiliului Județean Brașov cu suma de 6.575 mii lei, astfel: la venituri 42.02.40 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții, și la cheltuieli, la Capitolul 87.02 ‘k Alte acțiuni economice”, pentru finanțarea următoarelor proiecte de investiții în turism:

  • 1. Modernizări de baze de salvare în munții Bucegi, Făgăraș și Piatra Craiului -Valea Mălăiești, vârful Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

  • 2. Construcții de refugii montane în masivele Bucegi și Făgăraș

  • 3. Reabilitare de trasee turistice în masivele Bucegi și Făgăraș;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 3, 4, 5. 6 și 8;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale și HGR nr.426/2009 pentru aprobarea susținerii financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009 și HGR nr.490/2009 privind modificarea anexei "Lista cuprinzând autoritățile administrației publice locale care beneficiază de finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la HGR nr. 426/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2009, al Județului Brașov, cu suma de 6.575 mii lei, alocată Consiliului Județean Brașov prin HGR nr.426/2009 și HGR nr.490/2009 astfel:

la venituri:

42.02.40 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții,

și la cheltuieli:

la Capitolul 87.02 “ Alte acțiuni economice”,

pentru finanțarea următoarelor proiecte de investiții în turism:

1 .Modernizări de baze de salvare în munții Bucegi, Făgăraș și Piatra Craiului -Valea Mălăiești. vârful Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

  • 2. Construcții de refugii montane în masivele Bucegi și Făgăraș

  • 3. Reabilitare de trasee turistice în masivele Bucegi și Făgăraș.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău