Hotărârea nr. 91/2009

Hotărârea.nr.91- privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 509,36 mii lei


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliu i <1 udețean


E-mail:office@jiidbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 91

din data de 29.05.2009

privind suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 509,36 mii lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la datade 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3528/6.05.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov cu suma de 509,36 mii lei, la Subcapitolul 30.02.05 “Venituri din concesiuni și închirieri” respectiv Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, sumă reprezentând redevență aferentă trimestrului I - 2009 virată de S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A.;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 3, 4, 5, 6 și 8;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli al *        Județului Brașov cu suma de 509,36 mii lei, la Subcapitolul 30.02.05 “Venituri din

concesiuni și închirieri”, respectiv Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, sumă reprezentând redevență aferentă trimestrului I - 2009 virată de S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău