Hotărârea nr. 90/2009

Hotărârea.nr.90- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile deţinute de Centrul Cultural „Reduta” Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068^175576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 90

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 2761/06.05.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 4, 5 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.4, alin.(3), precum și art. 16, alin.(l) din O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închiriere, pentru spațiile deținute de Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

PREȘEDINTE,

Aristotel CMf cescu

ANEXA 1

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE DE

CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. crt.

Spațiu

Tarif

1.

Sala de Spectacole, pentru:

1.1 - spectacole, concerte, festivaluri de teatru, muzică și dans, etc.

670 lei / oră

1.2 - cenacluri, conferințe, mese rotunde, ședințe, simpozioane

600 lei / oră

1.3 - serbări școlare

350 lei / oră

1.4 - repetiții, amenajări scenă (decor)

50 lei / oră

2.

Sala de Conferințe și Sala de Cursuri, pentru:

- ședințe, conferințe, cursuri, cenacluri, mese rotunde, etc.

180 lei / oră

3.

Sala de Muzică, Sala de Balet, pentru:

- repetiții diverse, conferințe, ședințe, seminarii, etc.

370 lei / oră

4.

Sala „Arcadia”, pentru:

4.1 - concerte, cenacluri, conferințe, ședințe, simpozioane, recitaluri de muzică și poezie, etc.

180 lei / oră

4.2- expoziții

60 lei / zi

5.

Foaier - spațiu expozițional

60 lei / zi

6.

Folosire spații (foaier) pentru protocol

60 lei / oră

*) Nu se vor supune procedeului de închiriere manifestările de lansare de carte și expoziții organizate la solicitarea Centrului Cultural ..Reduta"- conform Programului de acțiuni anual.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

PREȘEDINTE,

ANEXA 2


^cu


Aristotel CănK(rz fl

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” CĂTRE TEATRUL PENTRU COPII „ARLECHINO” ȘI FILARMONICA BRAȘOV

Nr. crt.

Spațiu

Tarif

1.

Sala de muzică, pentru:

- Filarmonica Brașov (repetiții)

50 lei/oră       i

2.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente, pentru:

- Teatrul pentru Copii ..Arlechino"

1.200 lei / lună

DIRECȚIA ECONOMICĂ.

Dir. Exec. Aurelia Popescu