Hotărârea nr. 9/2009

privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov


ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 9

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009;

Analizând procesul - verbal al Comisiei de specialitate nr. 1 „studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe” încheiat cu ocazia alegerii președintelui de comisie și înregistrat sub nr. 1254/13.02.2009,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 6/26.06.2008 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, a domeniilor de activitate, precum și a componenței acestora pe formațiuni politice;

în conformitate cu art. 31 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 130/16.12.2008, coroborate cu art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, se modifică și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

/ PREȘEDINTE,


Aris^rtel Căncescu
ROMÂNIAJUDEȚ UL BRAȘ OV

Consiliul Județean

Anexa nr. 1

Comisia nr. 1 -

studii, prognoze economico-sociale,


buget, finanțe

1. Maxim Adrian

Președinte

PNL

2. Ochi Ion

Secretar

PSD

3. Epure Sorin

Membru

PD-L

4. Geman Marian

Membru

PNL