Hotărârea nr. 89/2009

Hotărârea.nr.89- privind aprobarea evidenţierii în proprietatea publică a judeţului Braşov, a obiectivelor de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Racoş şi Mateiaş, comuna Racoş” şi „Alimentarea cu apă a localităţilor Zizin şi Purcăreni, comuna Tărlungeni”, precum şi a numirii operatorilor de exploatare a acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 89

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea evidențierii în proprietatea publică a județului Brașov, a obiectivelor de investiții „Alimentarea cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș” și „Alimentarea cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, comuna Tărlungeni”, precum și a numirii operatorilor de exploatare a acestora

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 3647/11.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune evidențierea în proprietatea publică a județului Brașov a obiectivelor de investiții „Alimentarea cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș" și „Alimentarea cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, comuna Tărlungeni” și, de asemenea, numirea operatorilor de exploatare - S.C. Compania Apa Brașov și S.C. Goscom S.A. Tărlungeni;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 2 din H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă evidențierea în proprietatea publică a județului Brașov, a obiectivelor de investiții: „Alimentarea cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș” și „Alimentarea cu apă a localităților Zizin și Purcăreni, comuna Tărlungeni”.

Art.2. - Se aprobă numirea operatorului de exploatare - S.C. Compania Apa Brașov, pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă a localităților Racoș și Mateiaș, comuna Racoș”, precum și numirea operatorului - S.C. GoscornS.A. Tărlungeni, pentru obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă a localităților Zizin și PurcăreniȚcomuna Tărlungeni”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbamsrh și Amenajarea Teritoriului.

....--A "B

PREȘEDINȚI

t lA/ii                    ’ ’        • '

Aristotel Cănces

cu

/r .                                             1

Contrasemnează,

SECRETAR

Mariana TU

lărău

/M