Hotărârea nr. 88/2009

Hotărârea.nr.88- privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu oraşul Ghimbav în vederea realizării obiectivului „Reparaţie drum judeţean DJ 103 C – Ghimbav – Braşov”


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 88

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea asocierii județului Brașov cu orașul Ghimbav în vederea realizării obiectivului „Reparație drum județean DJ 103 C - Ghimbav - Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3252/28.04.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea asocierii județului Brașov cu orașul Ghimbav în vederea realizării obiectivului „Reparație drum județean DJ 103 C -Ghimbav - Brașov”;

Având în vedere dispozițiile din art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu cele ale art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă asocierea județului Brașov cu orașul Ghimbav în vederea realizării obiectivului „Reparație drum județean DJ 103 C - Ghimbav - Brașov”.

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu să semneze contractul ce face obiectul asocierii stipulate la art. 1.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

JUDEȚUL BRAȘOV


Nr 3 4 o / 02, o Q

CONTRACT DE ASOCIERE

1.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, telefon 410777, fax 475576, cod fiscal 4384150 reprezentat prin PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV Aristotel Căncescu, în calitate de asociat prim,

Și

 • 1.2. ORAȘUL GHIMBAV cu sediul în orașul Ghimbav, str.Lungă nr.69, telefon/fax 0268/258006, 0268/258335, cod fiscal 4801362, reprezentat prin PRIMAR TOMA DOREL, in calitate de asociat secund,

a intervenit prezentul contract.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. - Părțile Contractante se asociază in vederea realizării obiectivului: “ Reparații DJ 103C intravilan oraș Ghimbav, județul Brașov”.

3. CADRUL LEGAL

3.1- Contractul de asociere se incheie in conformitate cu :

 • - Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 88/29.05.2009 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Ghimbav, în vederea realizării obiectivului “ Reparație drum județean DJ 103 C -Ghimbav - Brașov”.

 • - Hotărârea Consiliului Local Ghimbav 105/119.05.2009 , privind asocierea orașului Ghimbav cu Județul Brașov în vederea executării unor lucrări care să îmbunătățească nivelul de viabilitate pe sectorul de drum DJ 103C km.O + 000 -2+000.

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 91 al. (6) lit. c, art. 36 al. (2) lit. e, art. 36 al. (7) lit. c.

4. TERMENUL CONTRACTULUI

 • 4.1. - Prezentul contract de asociere se încheie pe o perioada de două luni calendaristice de la data semnării acestuia.

 • 4.2. - Părțile contractante pot prelungi durata prezentului contract prin act adițional, de comun acord.

5. APORTUL PÂRTILOR

 • 5.1.- Asociatul prim, contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând din următoarele lucrări:

 • - reparații fundație - suprafața de 2.500 mp, în valoare de 305.550 lei, fără TVA;

 • - egalizare în profil transversal și longitudinal - suprafața de 9.450 mp, în valoare de 360.990 lei, fără TVA;

 • - covor asfaltic - suprafața de 9.450 mp, în valoare de 467.302,50 lei, fără TVA;

 • 5.2. Asociatul secund contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând din următoarele lucrări:

 • - burdușiri - suprafața de 840 mp, în valoare de 102.664, 20 lei fără TVA ;

 • - reparații - suprafața de 1.260 mp, în valoare de 74.768,40 lei fără TVA.

 • 5.3. - Fondurile necesare celor doi asociați pentru realizarea obiectivului pot fi constituite din bugetul local, bugetul județului Brașov, bugetul de de stat si alte surse legal constituite;

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • 6.1. - Decontarea lucrărilor la obiectivul menționat se va realiza de către fiecare din asociați pentru lucrările care constituie aport la prezentul contract, conform art.5, pe baza situațiilor de lucrări prezentate de constructor și confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către beneficiar.

 • 6.2. - Lucrările și serviciile executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate la nivelul celor doi W asociați.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 7.1. - Obligațiile asociatului prim;

asigură realizarea serviciilor și lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa;

convoacă la solicitarea contractantului comisia de recepție la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție;

colaborează pe toata durată asocierii cu asociatul secund și constructorul desemnat de acesta pentru realizarea obligațiilor sale din contract;

întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea obiectului contractului;.

 • 7.2. - Obligațiile asociatului secund

asigură realizarea lucrărilor stabilite prin contract în sarcina sa;

întreprinde demersurile legale necesare identificării resurselor financiare pentru realizarea obiectului contract.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. - prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei, dacă părțile nu convin prelungirea prin act adițional;

 • - in cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul in care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia.

9. FORȚA MAJORĂ

 • 9.1. - Forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 9.2. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 9.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se anulează fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

10. LITIGII

 • 10.1. - Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. - Decontarea lucrărilor si serviciilor executate pentru realizarea obiectivului conform programelor valorice aprobate la nivelul Consiliului Județean Brașov si Consiliului Local Ghimbav se va face pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei, confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către cei doi asociați, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 11.2. - Derularea lucrărilor si serviciilor se face numai în funcție de asigurarea și constituirea fondurilor la nivelul celor doi asociați

 • 11.3. - Prezentul contract se incheie in 4 (patru) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 • 11.4. - Contractul de asociere poate fi completat si cu alte prevederi legale de comun acord cu deciziile celor doi asociați.


ASOCIAT SECUND,

Dir. Ex. D.A.D.P.