Hotărârea nr. 87/2009

Hotărârea.nr.87- privind mandatarea conducerii SC “CONSILPREST” S.R.L. Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

C o n s i I i u I J11 d e ț e a nE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 87

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale a Asociaților SC “CONSILPREST” S.R.L. Brașov

privind mandatarea conducerii SC “CONSILPREST” S.R.L. Brașov să gestioneze în numele județului Brașov obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009 având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților a S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov

Analizând referatul nr.3308/2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, precum și adresa nr.3102/2009 a S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov:

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, precum și de propunerea domnului Președinte Aristotel Căncescu privind mandatarea pentru o perioadă de 3 ani;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.a și alin.2 lit.d din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr.43/2009 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea Statutului actualizat al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se mandatează conducerea SC “CONSILPREST” S.R.L. Brașov să gestioneze în numele județului Brașov obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC CONSILPREST SRL

Brașov, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Tihărău