Hotărârea nr. 86/2009

Hotărârea.nr.86- privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a conţinutului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport prin gestiune delegată, precum şi aprobarea încheierii contractelor cu operatorii de transport, cărora li s-au atribuit traseele judeţene, în sistem electronic naţional

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


Cod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@brasovcounty.ro.


HOTĂRÂREA NR.86

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a conținutului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport prin gestiune delegată, precum și aprobarea încheierii contractelor cu operatorii de transport, cărora li s-au atribuit traseele județene, în sistem electronic național

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 1580/26.02.2009, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune aprobarea propunerii de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport care au câștigat licitațiile electronice de atribuire a traseelor județene, cuprinse în Programul de transport județean 2008 -2011;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 53/5.03.2008 prin care s-a aprobat Programul de transport județean de persoane pentru perioada 2008-2011;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin.(l) lit. „h” și ale art. 23, alin.(2) din Legea nr. 92/2007 privind Serviciul de transport public local, dispozițiile art. 10 din Ordinul nr. 353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin. (5) lit. „a”, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare:

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru traseele județene, cuprinse în Programul de transport județean de persoane pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 53/5.03.2008 .

Art.2. - Se aprobă conținutul Contractului - Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, în gestiune delegată, prin curse regulate, pentru perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, în gestiune delegată, prin curse regulate, cu operatorii de transport, cărora li s-au atribuit în sistem electronic național, traseele județene, cuprinse în Programul de transport județean 2008 -2011.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                            z


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău

Președinte// Aristotel Cănces o


ROMÂNIA

JUD. BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Nr............/........*..2009

CONTRACT - CADRU,         II

de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între:

 • - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brașov, b-dul Eroilor nr. 5, jud. Brașov, Cod de înregistrare fiscală 4384150, având contul de trezorerie nr. RO56TREZ13121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, reprezentat prin domnul ARISTOTEL CĂNCESCU - Președinte, în calitate de DELEGATAR,

Și

 • -  Societatea comercială ................................................., cu sediul

în...............................................................................................................................

........persoană juridică română de drept privat. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................... prin Certificatul de înregistrare

seria ... nr.......................................... Cod   Unic de înregistrare

................................................... număr de înregistrare la Registrul Comerțului .............. J... / ..... / ..... reprezentată de d-l (d-na ) ....................................... -administrator (unic, asociat), în calitate de DELEGANT,

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență privind transporturile rutiere nr. 109 / 2005, aprobată prin Legea nr.102 / 2006, cu modificările și completările ulterioare, completată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr.74 / 2008, actualizată la 17.06.2008; Ordinul ministrului transporturilor nr.1892 / 2006 de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, completat și modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 2514 / 2006; Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006, cu modificările și completările ulterioare; Legii serviciilor de transport public local nr.92 / 2007; Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92 / 2007; Ordinul ministrului transporturilor nr.972 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.263 / 2007 privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public; Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.150/16.12.2008; Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr...../............ 2009 pentru aprobarea Contractului - cadru de

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011 și începerea negocierilor cu operatorii de transport - adjudecatari ai licitațiilor electronice finalizate la data de 30.04.2008, 30.05.2008,14.08.2008 și 30.12.2008 s-a încheiat prezentul Contract

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul (traseele):

- (nr., denumire , lungime , deservit cu .............................................................................................................................). precum și a sarcinilor și responsabilităților referitoare la prestarea propriu - zisă a serviciului.

Lista mijloacelor de transport - “ Parcul propriu al operatorului de transport “ format din autovehiculele deținute în proprietate sau leasing, cu care operatorul a participat la ședința de atribuire electronică din data de ..................2008, utilizate pentru deservirea traseelor județene mai sus menționate - constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Orarul de funcționare pe zile, ore și ritmicitate a serviciului de transport județean este menționat în Caietul de sarcini - anexă a licenței de traseu eliberată de A.R.R. - Agenția Brașov pentru fiecare traseu deservit de DELEGANT.

Condițiile de efectuare a serviciului de transport pot fi modificate, la cererea expresă și motivată a operatorului, cu acordul scris al DELEGATARULUI și avizul A.R.R. - Agenția Brașov, în condițiile precizate de părțile contractante la art.20 din prezentul contract.

Art. 2 Predarea - primirea obiectului delegării este consemnată în Procesul - verbal nr................./.......................2009, anexă a prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Termenul (durata) delegării gestiunii este de 3 ( trei ) ani, cu începere de la data de 01 iulie 2008 pană la data de 30 Iunie 2011, condiționat de durata de valabilitate a licenței (licențelor) de traseu.

IV. REDEVENȚA . TARIFE DE TRANSPORT APROBATE . MODALITATEA DE AJUSTARE / MODIFICARE A TARIFULUI

Art.4.1 Potrivit legislației în vigoare, operatorul de transport rutier autorizat are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulație infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia (parcări, refugii, stații de călători, etc.).

Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii, DELEGATARUL nu a pus la dispoziția DELEGANTULUI bunuri din domeniul public sau privat al județului Brașov încadrabile în categoria bunurilor de retur, operatorul de transport nu va fi ținut la plata vreunei redevente - pe durata derulării contractului.

Art.4.2 Regimul eventualelor bunuri de preluare (investiții pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor de transport, finanțate din fondurile proprii ale operatorului de transport, în localitățile tranzitate de traseele deservite de DELEGATAR sau în localitățile care constituie capăt de traseu), modalitatea de preluare a acestora - realizate până la încetarea, din orice cauză, a prezentului contract, precum și eventualele despăgubiri - se vor preciza prin convenții încheiate între autoritățile administrative locale și operatorul de transport. Convențiile de acest tip se vor încheia cu asistența tehnică și juridică a specialiștilor Consiliului Județean Brașov și vor constitui anexe ale prezentului contract.

Art.5 Tariful unitar [ lei / km și persoană ( utilizator ), inclusiv T.V.A. 19% - conținând și cotă parte din primele de asigurare pentru călători și bagajele acestora ] - aprobat la nivelul trim.IV 2008, pentru fiecare traseu deservit în parte, se va stabili la propunerea DELEGANTULUI, fundamentată conform prevederilor Anexei la Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.272 / 2007 - pentru traseele nou înființate - și după caz, ținând cont de tarifele practicate în sem. I 2008 - pentru traseele județene deservite și în perioada 2005 - 2008 de către operator.

Autoritatea de Autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov va analiza propunerile de tarif ale DELEGANTULUI pentru fiecare traseu județean deservit în parte, solicitând dacă este cazul, precizări privind elementele avute în vedere de operator la fundamentarea tarifului. După finalizarea procedurii, Autoritatea de Autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov va întocmi un Raport privind propunerile de tarife utilizate de operatorii de transport pe traseele județene cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011 și îl va prezenta Consiliului Județean Brașov, urmând ca acesta să analizeze $i să aprobe tarifele în proxima ședință de consiliu.

Art.6 Tarifele se vor actualiza periodic - semestrial, cu indicele de variație a prețurilor de consum, calculat și comunicat de Direcția Statistică pentru semestrul precedent.

Art.7 Ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane efectuate de DELEGANT pe traseul (ele) atribuit(e) se vor realiza, la cererea expresă a operatorului, prin negocieri directe cu Autoritatea de Autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov, pe baza documentației întocmite de operator conform prevederilor art. 20 din Normele - cadru aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272 / 2007, cu avizul autorităților locale interesate și vor fi aprobate de Consiliul Județean Brașov, conform prevederilor art. 28 din Ordinul nr. 272 / 2007.

V. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE SECȚIUNEA l-A - DREPTURI

Art.8. DELEGATARUL - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - are următoarele drepturi:

 • a) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public județean pe traseul ( ele ) atribuit (e) DELEGANTULUI -actualmente indirect prin intermediul autorității competente - A.R.R.- Agenția Brașov - ulterior, după completarea și modificarea cap. IX " Controlul activității de transport rutier și a activităților conexe acestora" din Ordonanța de Urgență privind transporturile rutiere nr. 109 / 2005, reactualizată la 31.03.2008 și, corespunzător, a Cap.V " Inspecția și controlul transporturilor rutiere, activităților conexe acestora, a condițiilor de siguranță rutieră și protecția mediului " din Ordinul ministrului transporturilor nr.1892 / 2006 de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora -direct sau prin intermediul controalelor comune, efectuate împreună cu autoritatea competentă și alte instituții abilitate de lege;

 • b) să convoace pentru audieri DELEGANTUL - prin intermediul Autorității de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov - în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului de transport, semnalate de Consiliile locale sau utilizatori și, după caz, pentru concilierea diferendelor apărute în relațiile dintre operator și utilizatori;

 • c) să analizeze, să verifice și să aprobe documentația justificativă depusă de DELEGANT pentru ajustarea / modificarea tarifelor de transport pe traseul (ele) deservit(e); în corelare cu reglementările legale în vigoare care vizează asigurarea ratei suportabilității costurilor de către utilizatori;

 • d) să actualizeze periodic, de regulă anual, programul de transport județean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele reale de transport, la cererea autorităților locale, cu acceptul scris al operatorului sau la cererea operatorului cu avizul autorităților locale - inclusiv pe traseul (ele) deservite (e) de DELEGANT;

 • e) să sancționeze DELEGANTUL în cazul în care acesta, din culpa proprie, nu efectuează serviciul de transport public județean de persoane la parametrii de performanță, eficiență și calitate stabiliți prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 150 /16.12.2008 ;

 • f) în cazul unor abateri grave ale DELEGANTULUI, să dispună rezilierea prezentului contract sau, după caz, să solicite motivat emitentului retragerea licenței de transport ori a licenței de traseu.

Art.9 DELEGANTUL - S.C................................................................... are

următoarele drepturi: a) să încaseze tarifele aferente transportului public județean de călători, prestat pe traseul (ele) deservit(e); b) să solicite, fundamentat economic și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, actualizarea tarifelor aferente transportului public de călători cu indicele prețurilor de consum, pe traseul (ele) deservit(e); c) să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier desfășurate pe drumurile publice;

 • d) să efectueze, cu informarea și aprobarea autorităților administrației publice locale interesate, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu) în deservirea traseelor atribuite, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de forță majoră sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; e) să utilizeze cu titlu gratuit, pentru activități de transport, infrastructura publică (străzi, drumuri sătești, comunale, județene, naționale, europene, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, etc ) și instalațiile auxiliare aferente acesteia (parcări, refugii, stații de călători, etc.);

 • f) DELEGANTUL are exclusivitate pe traseeul (ele) atribuit(e), pe întreaga durată a prezentului contract. în cazul în care pe acest(e) traseu(ee) vor efectua serviciul de transport public de persoane și alți operatori de transport rutier, delegantul are dreptul să solicite daune - interese de la DELEGATAR - dacă acesta a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport rutier respectiv, în situația în care acesta operează fără aprobarea DELEGATARULUI și a A.R.R. - Agenția Brașov;

 • g) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport;

 • h) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către DELEGATAR, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

 • i) să solicite - pe bază de acte doveditoare - întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu;

 • j)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către DELEGATAR, DELEGANTUL are dreptul să se adreseze instanței competente.

SECȚIUNEA ll-A - OBLIGAȚII

Art.10. DELEGATARUL - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV - are următoarele obligații:

 • a) să controleze periodic și ori de câte ori este nevoie modul de prestare de către DELEGANT a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate , pe traseul(ele) atribuit(e) ;

 • b) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu în raport cu DELEGANTUL și toți ceilalți operatori de transport, conform prevederilor legale în vigoare;

 • c) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea DELEGANTULUI;

 • d) să nu îl tulbure pe DELEGANT în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • e) să respecte cu strictețe obligațiile pe care și le-a asumat prin prezentul contract;

 • f) să notifice DELEGANTULUI apariția oricăror împrejurări de natura să perturbe activitatea acestuia sau să aducă atingere drepturilor sau intereselor acestuia;

 • g) să intervină ferm, direct sau prin intermediul autorităților și organelor competente ( A.R.R., poliție, autoritati locale, etc. ) în cazurile de concurență neloială sau prestarea neautorizată de către alte persoane fizice sau juridice a serviciului de transport persoane pe traseul(ele ) deservit(e) de DELEGANT, care perturbă buna desfășurare a activității DELEGANTULUI;

 • h) să nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afară de cazurile expres prevăzute de lege sau de clauzele contractului.

Art.11 DELEGANTUL - S.C.................................................................. are

următoarele obligații:

 • a) să efectueze transportul public de călători pe traseul(ele) atribuite(e) în condiții de siguranță, regularitate, confort și eficiență, conform prevederilor programului zilnic de circulație aprobat, precizat în Caietul de sarcini - anexă a licenței de traseu eliberată de A.R.R. - Agenția Brașov;

 • b) să asigure deservirea autovehiculelor din parcul auto propriu, utilizate la efectuarea serviciului, cu personal (conducători auto) calificat și verificat conform reglementărilor legale în vigoare;

 • c) să asigure, cu periodicitatea prevăzută de lege, testarea pregătirii profesionale a conducătorilor auto, verificarea stării de sănătate fizică și mentală a acestora și să țină o evidență strictă în acest sens;

 • d) să fundamenteze și să supună aprobării DELEGATARULUI - semestrial -modificarea cu indicele de variație a prețurilor de consum, înregistrat în semestrul precedent, a tarifelor de transport utilizate pe traseul(ele) deservit(e);

 • e) să nu încarce artificial costurile de operare;

 • f) la încetarea prezentului contract, din alte cauze decât prin expirarea duratei contractuale, excluzând forța majoră și cazul fortuit, DELEGANTUL este obligat să asigure continuitatea prestării serviciului în condițiile stipulate în prezentul contract - sub sancțiunea plății de daune - interese - până la preluarea serviciului de transport de către un alt operator, dar nu mai mult de 60 ( șaizeci) zile;

 • g) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele auto de transport călători deținute în parcul propriu și utilizate în efectuarea serviciului, precum și a călătorilor și a bagajelor acestora, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind asigurările de bunuri și persoane; să prezinte aceste contracte de asigurări atât la negocierea contractului de delegare a gestiunii cât și la cererea organelor de control abilitate de lege;

 • h) să informeze permanent utilizatorii cu privire la traseul(ele) deservit(e), programul de circulație, tarifele percepute și modificarea acestora;

 • i) să întocmească o evidență a numărului mediu zilnic de călători / cursa și traseu (fluxul de călători) și să o transmită în scris DELEGATARULUI, de regulă trimestrial;

 • j) în stațiile de capăt și intermediare de pe traseul(ele) deservit(e) să monteze pe stâlpul indicatorului de semnalizare stație, la cca.1,70 m., un panou conținând informații despre traseu (număr, capete) și graficul orelor de plecare și sosire pe relațiile dus / întors;

 • k) pe durata executării transportului, să utilizeze placa de traseu reversibilă ( Dus / întors ) plasată la loc vizibil în fată și în spatele mijlocului de transport, iluminate corespunzător. Placa de traseu va avea inscripționate numărul de traseu județean, capetele de traseu și orele de plecare din stațiile de capăt;

 • l) în salonul mijlocului de transport să asigure afișarea numelui deserventului (conducătorului auto ), a programului zilnic de circulație, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului de călători și bagaje, a obligațiilor transportatorului și utilizatorilor serviciului, precum și oricăror informații de utilitate publică privind transportul, prevăzute în reglementările legale în vigoare;

 • m) autovehiculele utilizate trebuie să fie dotate cu instalație de încălzire / condiționare a aerului în stare de funcțiune; la bordul fiecărui autovehicul trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile, în caz de necesitate;

 • n) pe durata efectuării transportului, conducătorul autovehiculului este obligat:

 • 1. să nu admită la transport în habitaclul autovehiculului:

 • - materii greu mirositoare;

 • - materii inflamabile;

 • - butelii de aragaz;

 • - butoaie cu carbid;

 • - tuburi de oxigen;

 • - materiale explozibile;

 • - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

 • - produse caustice;

 • - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune, sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor;

 • - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale.

 • 2. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 3. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

 • o) să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din cauză de forță majoră sau din vina transportatorului;

 • p) să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen maxim de 3 ore;

r) să emită legitimații de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special și corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie (fracționate);

s) să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor de călătorie / abonamentelor valabile, precum și a legitimațiilor speciale ;

t) alte obligații:

 • 1. să execute transportul strict în conformitate cu programul de circulație:

 • 2. să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație;

 • 3. să nu blocheze stațiile publice prin parcarea autovehiculelor deținute sau pentru efectuarea unor lucrări de întreținere/reparații la acestea;

 • 4. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie și în autovehicul, inclusiv cu anticipație;

 • 5. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare;

 • 6. să nu se emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe scaune;

 • 7. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

 • 8. autovehiculele trebuie să aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 9. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate zilnic și ori de câte ori este nevoie;

 • 10. în perioada de iarnă, autovehiculele trebuie să fie echipate corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 11. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;

 • 12. în interiorul autovehiculului trebuie afișat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone kilometrice;

 • 13. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

 • 14. cel puțin unul dintre autovehiculele utilizate pe traseul(ele) județean(ene) deservit(e) să fie dotat cu echipamente adecvate (rampe extensibile, elevatoare, etc.) în scopul asigurării transportului persoanelor cu dizabilități motorii;

u) să respecte orice alte obligații care derivă din reglementările legale în vigoare și din Hotărârile emise de Consiliul Județean Brașov în perioada de valabilitate a programului de transport județean de persoane prin curse regulate, în perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011.

VI CLAUZA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Art.12 DELEGANTUL este obligat să respecte cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția mediului, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului contract.

VII SUBDELEGAREA Șl CESIUNEA

Art.13 (1) Subdelegarea în tot sau în parte a traseului(elor) atribuit(e) este interzisă DELEGANTULUI, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului -fără nici o formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești - și plata de daune-interese potrivit legii.

(2) Cesiunea contractului către un terț este permisă DELEGANTULUI, cu acordul prealabil scris al DELEGATARULUI, cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de legislația în vigoare, numai în cazul în care societatea cesionară constituie rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății delegante. în cazul încălcării prezentei clauze, se aplică sancțiunea prevăzută la aliniatul (1).

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.14 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri conform normelor de drept.

Art.15 Forța majoră, dovedită în condițiile legii, apără de răspundere partea care o invocă, cu cerința expresă a notificării scrise celeilalte părți, însoțită de certificatul doveditor eliberat de orice organism abilitat de legea statului român, în maxim 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului.

Prin forța majoră părțile înțeleg: cataclisme naturale (seisme, inundații, alunecări de teren care afectează infrastructura stradală), incendiu, stare de necesitate, rechiziționare, conflicte de muncă patronat - salariați (sindicate).

în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia și cu mențiunea că nici una dintre părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării, va suporta irevocabil consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

Utilizatorii serviciului vor fi prompt informați - prin presa, televiziune, anunțuri locale - în privința naturii cazului de forță majoră, după caz, a duratei estimate a lucrărilor / măsurilor necesare reluării serviciului de transport, soluțiilor alternative adoptate pentru asigurarea transportului pe durata producerii cazului de forță majoră.

în condițiile în care forța majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 6 (șase) luni, partea vătămată are dreptul de a decide încetarea contractului, situație în care nici una dintre părțile contractante nu este ținută la plata de daune interese, cu obligația de comunicare între părțile contractante conform legii.

Art.16 încetarea contractului

Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport încetează în următoarele situații:

 • a) - la expirarea duratei;

 • b) - în cazul nerespectării de către DELEGANT a obligațiilor prevăzute în „Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 150 / 16.12.2008 și în Caietul de sarcini - anexă a licenței de traseu;

 • c) - în cazul renunțării de către operator la licența de traseu. Cererea de renunțare trebuie formulată de către DELEGANT atât către emitentul Licenței de traseu - A.R.R. - Agenția Brașov cât și către Autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • d) - în cazul retragerii licenței de traseu de către emitent - A.R.R. - Agenția Brașov

 • e) - în cazul subdelegării de către DELEGANT a serviciului de transport.

Art.17 Rezilierea contractului

 • 1. DELEGATARUL are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul dacă constată și dovedește că DELEGANTUL a încălcat în mod repetat prevederile prezentului contract și dacă acesta nu adoptă un plan de măsuri care să asigure intrarea în normalitate, respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale, în max. 30 de zile de la notificarea de către DELEGATAR.

 • 2. în cazul constatării fără dubiu (sesizări întemeiate din partea autorităților locale, utilizatorilor serviciului, A.R.R. - Agenția Brașov ) a unor abateri grave ale DELEGANTULUI, DELEGATARUL poate rezilia contractul sau poate solicita emitentului retragerea licenței de traseu a operatorului pe traseul(ele) în cauză.

 • 3. în cazul în care prezentul contract se reziliază - parțial sau total, licențele de traseu se vor retrage de către emitent - A.R.R. - Agenția Brașov, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, interval necesar DELEGANTULUI să asigure, în condițiile legii, delegarea gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane unui alt transportator autorizat, conform prevederilor art.13., alin.(1) și (2) din O.M.I.R.A. nr.353 / 2007.

IX. LITIGII

Art.18 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, se soluționează de către instanțele judecătorești din municipiul Brașov, dacă nu se sting prin înțelegere amiabilă între părți.

' X. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRȚILE CONVIN.

Art.19 Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate sau tarif redus la legitimațiile de călătorie individuale (cetățenii din categorii sociale defavorizate, elevii, studenții, donatorii de sânge onorifici, pensionarii și alte categorii) se pot asigura de la bugetul unității administrativ - teritoriale (comună, oraș, municipiu) pe raza căreia au domiciul stabil (reședința) persoanele respective, în condițiile legislației în vigoare.

Art.20 în perioada de valabilitate, programul de transport județean 2008 -2011, poate fi actualizat astfel:

 • a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la inițiativa Consiliului Județean Brașov generată de cererea întemeiată a autorităților locale în solidar cu operatorul de transport și după aprobarea prin hotărâre a acestuia, cu condiția ca traseele prelungite să nu se suprapună peste traseele existente, deținute de alți operatori de transport autorizați, fără avizul acestora;

 • b) prin introducerea de noi trasee, la inițiativa Consiliului Județean Brașov, generată de cererea întemeiată a autorităților locale interesate și după aprobarea prin hotărâre a acestuia;

 • c) prin modificarea numărului de curse de către Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, la cererea operatorilor de transport avizată de autoritățile locale, sau a consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport autorizați pe traseul(ele) în cauză, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • d) prin modificarea orelor din graficele de circulație de către Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, la cererea operatorilor de transport avizată de autoritățile locale, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • e) prin introducerea de stații de către Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, la cererea operatorilor de transport avizată de autoritățile locale, sau a consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport autorizați pe traseul(ele) în cauză după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • f) prin eliminarea de stații de către Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, la cererea operatorilor de transport avizată de autoritățile locale, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov;

 • g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire.

Art.21(1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obținut licențe de traseu.

(2) înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport 2008 -2011 este permisă numai cu un autovehicul de aceeași capacitate, care întrunește cel puțin același punctaj cu al celui înlocuit, după notificarea Autorității de Autorizare din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Art.22 Orice înțelegere legală între părți (inclusiv asumarea de către DELEGANT a unor obligații referitoare la efectuarea de investiții în construcții și amenajări pe traseul(ele) deservit(e), aprobate de DELEGATAR) ivită în perioada derulării contractului, se va consemna în scris, semna și stampila de către părți și va constitui anexă a prezentului contract, fiind total supusă clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

XI. NOTIFICĂRI SI ADRESELE LEGALE ALE PĂRȚILOR

Art. 23.1 Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, orice notificare, acord sau consimțământ ce trebuie date între părți vor fi în scris, fie prin înmânare personală, fie prin poștă și confirmate prompt printr-o scrisoare de confirmare cu recipisă de primire, la adresele indicate mai jos. Toate notificările vor fi considerate a fi fost făcute la data la care acestea au fost primite.

Art. 23.2 Notificările vor fi trimise la următoarele adrese:

 • a) Adresa DELEGATARULUI - Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Brașov; tel. 0268/410777- int.213; fax 0268 /472305

 • b) Adresa DELEGANTULUI - ...............................................................................

...........; tel...........................; fax...................................

Art.23.3 Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte părți, nu mai ’w           târziu de 30 (treizeci) zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24 (1) Modificarea și/sau completarea prezentului contract este nulă de drept dacă nu rezultă în mod expres din acte semnate de ambele părți contractante.

(2) Prin acte adiționale la prezentul contract nu pot fi operate modificări ale obiectului contractului, în sensul introducerii de activități noi care nu au fost delegate inițial sub sancțiunea nulității de drept a actului respectiv.

Art.25 Următoarele acte:

 • - Extras din „Programul de transport public județean prin servicii regulate, pentru perioada 01 Iulie 2008 - 30 Iunie 2011” referitor la traseele județene care fac obiectul prezentului contract;

 • - Proces verbal de predare - primire nr............/...................2008;

 • - Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Brașov, aprobat prin H.C.J. Brașov nr. 150/16.12.2008;

 • - Caietul de sarcini - anexă la licența(ele) de traseu(e);

 • - Lista mijloacelor de transport - Parcul propriu al operatorului de transport - Anexa 1,

sunt încheiate în câte 2 (două) exemplare și fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseul(ele) județean(ne) ( nr. , denumire capete de traseu) s-a întocmit la sediul Consiliului Județean Brașov, jud. Brașov, în limba română, în 2 ( două ) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, câte unul pentru DELEGATAR și DELEGANT.

Cele 2 ( două ) exemplare se vor semna și ștampila pagină cu pagină de către părțile contractante.

DATA...................2009

DELEGATAR

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Jud. Brașov

DELEGANT

S.C..............................................S.R.L.

Jud......................

PREȘEDINTE, ARISTOTEL CĂNCESCU

ADMINISTRATOR ( unic, asociat)


SECRETAR, MARIANA TIHĂRĂU

DIRECTOR DJ.U.A.T, EMIL CIRICA

Anexa nr. 1

Nr. Traseu

Traseu

Număr înmatriculare

Tip

Titular

Categoria

An

Deținere