Hotărârea nr. 85/2009

Hotărârea.nr.85- privind alocarea echivalentului în lei al sumei de 2000 euro, în vederea achiziţionării unui program de calcul al Autorizaţiilor Speciale de Transport

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@brasovcounty.ro.


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 85

din data de 29.05.2009

- privind alocarea echivalentului în lei al sumei de 2000 euro, în vederea achiziționării unui program de calcul al Autorizațiilor Speciale de Transport

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3017/16.04.2009, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea achiziționării unui program de calcul al Autorizațiilor Speciale de Transport în valoare estimativă de 2000 euro;

Ținând cont de avizul, astfel cum a fost formulat, de către Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 41 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 31/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin. (5) lit.”a” pct.12 și alin.(3) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea echivalentului în lei al sumei de 2000 euro, respectiv 8.500 lei, din bugetul pe anul 2009 al județului Brașov, prin diminuarea cu suma de 8.500 lei de la Cap.84.02 - Transporturi, poz. „întreținerea drumurilor pe timp de iarnă”, în vederea achiziționării unui program de calcul al Autorizațiilor Speciale de Transport și introducerea acestei poziții în lista de investiții.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                 F

/F r -       ' \

PREȘII)INl|k

Aristotel Cănces^


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău