Hotărârea nr. 84/2009

Hotărârea.nr.84- privind aprobarea noilor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.84

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea noilor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai

2009;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 3017/16.04.2009, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri, prin care se propune aprobarea noilor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, conform Ordinului nr. 245/2008;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și 5;

Având în vedere dispozițiile art. 41 din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”d” și alin. (5) lit.”a” pct.12 și alin.(3) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă noile tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri, asigură aducerea Ța îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău

APROBAT,

PREȘEDINTE

ARISTOTELjCĂNCESCU /


' y , Anexa 1 La Hotărârea nr. / i

TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE a drumurilor de interes județean


Nr. Crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA (euro)

1

Emitere aviz prealabil, tras eu și condiții de parcurs

tarif/ document

0,00

2

Emitere autorizație specială, traseu și condiții de parcurs

tarif/ document

23,80

3

Depășirea masei totale maxime admise,indiferent de tipul suspensiilor,numărul de osii sau de roți

masa totală reală de (tone)

16,1

20,0

tarif x distanță

0,24

20,1

■i"

25,0

0,30

25,1

30,0

0,36

30,1

35,0

0,42

35,1

40,0

0,48

40,1

45,0

0,54

45,1

■r

50,0

0,60

50,1

55,0

1,31

55,1

60,0

1,43

60,1

65,0

1,55

65,1

70,0

1,67

70,1

75,0

1,79

75,1

80,0

1,91

80,1

*

85,0

2,03

85,1

90,0

2,15

90,1

95,0

2,27

95,1

■î"

100,0

2,38

peste 100,0

2,38 euro+0,12 euro pentru fiecare 0,R5,0 tone peste 100.0 tone

4

Depășirea masei maxime admise pe axe,indiferent de numărul de osii sau de roți

axa simplă,cu (tone)

suspensii pneumatice sau echivalente

alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente

0,1

0,5

0,08

0,11

0,6

1,0

0,24

0,30

1,1

1,5

0,35

0,44

1,6

2,0

0,93

1,17

2,1

2,5

1,42

1,78

2,6

3,0

tarif x

2,08

2,60

3,1

3,5

distanță

2,75

3,44

peste 3,5

2,75 euro +

1,19 euro pentru fiecare 0,1"H),5 tone peste 3,5 tone

tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice xl,50

axă triplă,cu (tone)

0,1

0,5

0,24

0,6

1,5

0,33

0,42

1,1

2,0

0,66

0,83

2,1

3,0

tarif x distanță

0,98

1,23

3,1

4,0

1,31

1,64

4,1

5,0

1,72

2,15

5,1

6,0

2,1

2,63

peste 6,0

2,10 euro+1,79euro pentru fiecare 0,l-H,0tone peste 6,0 tone

tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice

x 1,30

0,1

0,5

036

0,45

0,6

1,0

tarif x

0,43

0,54

1,1

2,0

distanță

0,64

0,80

2,1

3,0

1,05

1,32Depășirea dimensiunilor maxime admise


lungime.cu (metri)


lățime,cu

(metri)


3,1        -       4,0


4,1


5,1


6,1


0,01


0,21


1,01


2,01


3,01


4,01


5,0


6,0

7ri


1,46


1,86


2,33


2,80


1,83


2,33


2,92


3,50


peste 7,0


peste 5,0


0,20


1,00


2,00


3,00


4,00


5,00


0,01

*

0,10

0,11

0,50

0,51

1,00

1,01

1,50

1,51

2,00

2,01

2,50

2,51

3,00

3,01

3,50

3,51

4,00


peste 4,00


tarif x distanță


tarif x distanță


2,80 euro+1,19 euro pentru fiecare

0,1-5-1,0 tone peste 7,0 tone

0,00


0,04


0,10


0,16


0,22


0,28


tarifele prevăzute pentru suspensii pneumatice x 1,50


0,28 euro+0,06 euro pentru fiecare 0,01-4,0 metri peste 5,0 metri

(X00


0,12


0,24


0,36


0,48


1,08


1,67


2,27


2,86


2,86 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01-H) ,50 metri peste 4,0 metri


înălțime,cu (metri)

0,01

0,05

tarif x distanță

0,00

0,06

0,25

0,06

0,26

0,50

0,12

0,51

1,00

0,24

1,01

+

1,50

0,36

1,51

2,00

0,48

2,01

2,50

1,08

2,51

3,00

1,67

3,01

3,50

2,27

3,51

4,00

2,86

peste 4,00

2,86 euro + 0,06 euro pentru fiecare 0,01-K) ,50 metri peste 4,0 metri

6

Recântărire sau remăsurare

tarif/operație

50,00

7

Estimare tarifare pentru depășirea limitelor maxime admise

tarif/estimare

25,00

V