Hotărârea nr. 83/2009

Hotărârea.nr.83- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fotbal Club Viromet 2006 Victoria şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării Concursului Naţional – „Cupa de Karate-Do Skif-Victoria 2009”


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 83

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Viromet 2006 Victoria și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării Concursului Național - „Cupa de Karate-Do Skif-Victoria 2009”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 3433/5.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Viromet 2006 Victoria și finanțarea cu suma de 3.000 lei în vederea organizării Concursului Național - „Cupa de Karate-Do Skif-Victoria 2009”; suma a fost aprobată de Comisia de specialitate Nr.8 și este inclusă în lista cu acțiuni sportive la nr. crt. 1 - „Sportul pentru toți”; ținând cont de propunerea domnului consilier județean Crăciun Dragoș Romulus prin care se propune suplimentarea finanțării cu 7.000 lei;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.8;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.6, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Fotbal Club Viromet 2006 Victoria și finanțarea cu suma de 10.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, Cap. 67.02.- „Cultură, Recreere și Religie”, în vederea organizării Concursului Național - „Cupa de Karate-Do Skif-Victoria 2009”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică.


Contrasemnează , SECRETAR Mariana Tihărău