Hotărârea nr. 81/2009

Hotărârea.nr.81- privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov în vederea elaborării şi punerii în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului din judeţul Braşov, pentru o perioada de 5 ani


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:offi ce@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.81

din data de 29.05.2009

 • - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului Brașov în vederea elaborării și punerii în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului din județul Brașov, pentru o perioada de 5 ani

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data 29.05.2009

Analizând referatul nr.9650/11.05.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului, prin care se propune aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului Brașov în vederea elaborării și punerii în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului din județul Brașov, pentru o perioada de 5 ani;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.5 și comisia de specialitate nr.6 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și:

 • - Hotărârea Guvernului nr.543/2004 privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și Programelor de gestionare a calității aerului;

 • - Ordinul Ministerul Mediului și Gospodăriri Apelor nr.3 5/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Județul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului Brașov în vederea elaborării și punerii în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului din județul Brașov, pentru o perioada de 5 ani, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului -

Compartimentul Protecția Mediului.

PREȘEDINTE Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR

Mariana Tihăiău


A.P.M.Brașov


Județul Brașov

Nr. / ^03. 00                            Nr._______/______

PROTOCOL DE COLABORARE între APM BRAȘOV și JUDEȚUL BRAȘOV privind măsurile și acțiunile comune ce se impun în cazul poluării aerului

1. DATE DE IDENTIFICARE A PĂRȚILOR

 • 1.1. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV cu sediul în Brașov, str Politehnicii nr. 3, cod 4443272, tel 0268/419013, fax 0268/417292, e-maiV. apm@apmbrasov.ro reprezentată prin ing. Băncilă Ciprian - Director executiv

 • 1.2. JUDEȚUL BRAȘOV - reprezentat prin D-l Aristotel Căncescu - Președinte Consiliul Județean Brașov, cu sediul în Brașov, Bdul Eroilor, nr. 5, tel 0268/410777, fax 0268/ 475576

2. OBIECTIVUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Protocolul face referire la modul de colaborare între părți în vederea respectării prevederilor HG 543/07.04.2004 (M.O. nr. 393/04.05.2004) privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de gestionare / planurilor integrate de gestionare a calității aerului - în situația apariției unui episod de poluare înregistrat la stațiile de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Brașov - când unul sau mai mulți poluanți reglementați prin Ordinul MAPM nr. 592/2002 ating sau depășesc pragurile de informare și/sau de alertă.

 • 2.2. Cele două părți vor colabora la elaborarea planurilor de gestionare/ planurilor integrate de gestionare a calității aerului în conformitate cu prevederile OM nr. 35/2007 apărut în M.O. nr. 56/24.01.2007 și care va cuprinde măsuri/acțiuni comune pentru o perioadă de maxim 3 zile în vederea stingerii episodului de poluare și încadrării concentrațiilor poluanților sub valoarea limită și sub valoarea țintă, conform Ordinul MAPM nr. 592/2002.

3. DURATA DE VALABILITATE A PROTOCOLULUI

 • 3.1. Protocolul este valabil 5 ani de la data semnării lui.

4.  UNITĂȚILE ȘI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU APLICAREA PROTOCOLULUI

 • 4.1. Pentru APM Brașov:    Director executiv APM Brașov - Ing. Băncilă Ciprian

Șef sen’. M.B.D.R.- Fiz. Gibicz Magdalena

Responsabil stație de monitorizare a aerului unde s-a semnalat episodul de poluare

Personal specializat din cadrul APM Brașov - când situația o impune

 • 4.2. Pentru Județul Brașov: Președinte Consiliul Județean - Aristotel Căncescu

 • 5. OBLIGAȚII SPECIFICE FIECĂREI PĂRȚI

5.1. Obligații ale Agenției pentru Protecția Mediului Brașov

 • •   Informează județul Brașov cu privire la apariția episodului de poluare și transmite următoarele informații:

 • - înregistrarea depășirii pragului de informare și/sau de alertă:

 • - valoarea înregistrată, comparativ cu valoarea pragului de informare și/sau de alertă;

 • - poluantul care a depășit pragul de alertă, data, ora, locul producerii depășirii și motivele acesteia, dacă se cunosc, precum și evoluția în următoarele 3 zile ale concentrațiilor;

 • - prognoze privind modificarea concentrațiilor, aria geografică afectată, durata incidentului în funcție de disponibilitatea datelor:

 • - alte informații deținute cu privire și în legătură cu fenomenul înregistrat.

 • -  Colaborează cu județul Brașov până la stingerea episodului de poluare, când concentrațiile poluanților din aerul înconjurător se încadrează sub valoarea limită și sub valoarea țintă, conform Ordinului MAPM nr. 592/ 2002.

■ Transmite județului Brașov informații referitoare la încadrarea concentrațiilor poluanților sub valorile limită, conform Ordinului MAPM nr. 592/ 2002.

5.2. Obligații ale Județului Brașov

 • •   Coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării planurilor de gestionare/ planurilor integrate de gestionare a calității aerului.

 • •   Hotărăște asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, precum și colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării planurilor de gestionare/ planurilor integrate de gestionare a calității aerului.

 • •   Urmărește și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor OM nr. 35 /2007.

6. DATE NECESARE A FI FURNIZATE; FORMATUL ȘI TERMENELE DE RAPORTARE; MODALITATEA DE TRANSMITERE

 • 6.1. APM - furnizează către Județul Brașov:

 • - Date despre stația de monitorizare a aerului unde a fost înregistrat episodul de poluare, indicatorii ce au depășit pragul de alertă și/sau de informare, perioada în care a fost înregistrată depășirea și aria geografică afectată.

 • - Datele se transmit pe format de hârtie sau electronic, imediat după validare.

V

 • 6.2. Județul Brașov - furnizează către APM Brașov:

 • - Planuri și măsuri privind amenajarea teritoriului, în vederea prevenirii, diminuării sau eliminării riscului de poluare:

63. Modalitatea de transmitere a datelor se va face telefonic, în scris (prin fax) sau electronic (e-mail) - în funcție de situație.

6.4. Datele ce vor fi furnizate de fiecare parte către cealaltă semnatară a protocolului, vor respectă prevederile următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 544/ 2001 (actualizată) privind accesul la informațiile de interes public:

 • - Legea nr. 86/ 2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în problemele de mediu, semnată la Aarhus -25 iunie 1998;

 • - HG nr. 543/ 04.05.2004 aparută în M.O. nr. 393/ 05.04.2004 - privind elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului

 • - HG 731/ 14.05.2004 aparutăîn M.O.nr. 496/2.06.2004 - pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei

 • - OM 35/11.01.2007 apărut în M.O. nr. 56/24.01.2007 - privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului

7. PLANUL DE ÎNTÂLNIRI PERIODICE PENTRU EVALUAREA APLICĂRII PROTOCOLULUI ȘI LUAREA MĂSURILOR DE OPTIMIZARE

 • 7.1. Evaluarea aplicării protocolului se va face ori de câte ori situația va impune optimizarea lui. -

8. PROCEDURA DE REVIZUIRE / COMPLETARE A PROTOCOLULUI

 • 8.1. Protocolul va fi revizuit de câte ori este necesar. Modificările vor fi consemnate într-o ANEXA la protocol, aceasta făcând parte integrantă din protocolul inițial.

 • 9. Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE constituie anexă la ' Planul/planul integrat cadru de gestionare a calității aerului” ce va fi întocmit de APM Brașov în colaborare cu autoritățile implicate în elaborarea acestor planuri conform HG 543/2004.

Protocolul a fost semnat în două (2) exemplare, toate cu valoare egală de original, la data de:

/    /2009

Agenția pentui Protecția Mediului Brașov

Director executiv, Ciprian Băncî’wDirector Executiv Coordonare NicolaeBăcniu

Vizat juridic