Hotărârea nr. 80/2009

Hotărârea.nr.80 – aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Braşov, pentru implementarea comună a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 80

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul Județean Brașov, pentru implementarea comună a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 3651/11.05.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul Județean Brașov, pentru implementarea comună a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5 și 6 ;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”e” și alin.(6) lit.”a”, precum și alin.(l), lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.9 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Convenția de colaborare între Ministerul Mediului - Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul Județean Brașov, pentru implementarea comună a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu lista modificată a comunelor selectate pentru intervenție, respectiv: Prejmer, Șercaia, Dumbrăvița și Hălchiu.

Art.2. - Finanțarea proiectului se va realiza prin cofinanțare de la Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, în cotă de 5% din valoarea lucrărilor de investiții, ce se vor realiza în localitățile nominalizate în cadrul proiectului, respectiv, echivalentul în lei al sumei de 58.600 euro, pe durata de desfășurare a acestuia, respectiv 2010-2013.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemenează, SECRETAR Mariana Tihărău


COnSiliul JUPfcTtAt BRAȘOV

Nr......^2^.?.?...................

Ziua   L una .P.tL An      9

CONVENȚIE

5


iiMOULMBO Șl DEZVOLTĂRI DURA9LE

i        W-INFC^,


DE

COLABORARE


între


MINISTERUL MEDIULUI, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”

Și


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


referitor la


implementarea comună a Proiectului privind

« CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI» (finanțat din fonduri rambursabile acordate de BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE și DEZVOLTARE (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIU (GEF) și fonduri locale de la Consiliile Județene și Consiliile Locale)


PREAMBUL

Având în vedere că:

La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la București, Acordul de împrumut nr. LN 4873-RO dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, referitor la finanțarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți », în valoare de 50 milioane euro echivalent;

La data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la București, Acordul de asistență financiară nerambursabilă nr. TF 058040-RO dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, referitor la finanțarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți »în valoare 5,5 milioane dolari SUA echivalent;

Acordurile de finanțare menționate mai sus au fost ratificate prin Legea nr. 228/23.11.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 782 din 24 noiembrie 2008;

La data de 18.12.2008 au fost încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile Acordul Subsidiar nr. 345 și Convenția de finanțare nr. 346, prin care Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al fondurilor Proiectului și prin care i se stabilesc drepturile, obligațiile și responsabilitățile privind derularea împrumutului și a Donației;

Ordinul nr. 1820/21.11.2007, emis de ministrul mediului și dezvoltării durabile, prin care a fost înființată Unitatea de Management al Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți », unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Mediului, căreia i-a fost delegată toată responsabilitatea implementării Proiectului și derulării financiare a fondurilor acestuia;

între :

Ministerul Mediului, prin Unitatea de Management al Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți» (UMP-INPC), având sediul în Bd. Libertății, nr. 12, etaj 2, camera 304, sector 5, București, cod unic de înregistrare: 16335444, tel/fax: 021.317.04.03, reprezentată de către dl. Valentin Alexandrescu, având calitatea de Director UMP;

șt

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, având sediul în Bd. Eroilor, nr. 5, Brașov, cod. 500007, cod unic de înregistrare 4384150, tel: 0268 415 024, fax : 0268 415 408, reprezentat de către Domnul Aristotel CĂNCESCU, având calitatea de Președinte;

se încheie prezenta Convenție de colaborare, potrivit căreia:

Articolul 1

Definiții

 • 1.1. în scopurile prezentei Convenții de colaborare următorii termeni și abrevieri au următoarele înțelesuri:

 • 1.    „Acord de împrumut” înseamnă Acordul de împrumut nr. LN4873-RO, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), referitor la finanțarea Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți» (Proiectul) în valoare de 50 milioane euro echivalent;


 • 2.     „Acord de donație” înseamnă Acordul de asistență financiară nerambursabilă nr. TF 058040-RO dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu (FGM), referitor la finanțarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți » (Proiectul) în valoare 5,5 milioane dolari SUA echivalent;

 • 3.     „Acorduri de finanțare” înseamnă oricare sau ambele acorduri specificate la punctele 1 și 2 de mai sus;

 • 4.    “ANAR” înseamnă Administrația Națională “Apele Române”, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările și completările aduse acesteia până la data prezentei Convenții, sau orice succesor al acesteia;

 • 5.     “Beneficiar” înseamnă o comună, asociație de comune, fermă sau asociație de ferme dintr-unul din Județele Selecționate, eligibile pentru un Subproiect conform criteriilor de eligibilitate prevăzute în Manualul Operațional al Proiectului;


 • 6.     “Banca” sau “BIRD” înseamnă Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ca parte a grupului Băncii Mondiale;

 • 7.    “UE” înseamnă Uniunea Europeană;

 • 8.     “Directiva UE a nitraților” înseamnă Directiva Consiliului Europei 91/676/EEC din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

 • 9. “Directiva-cadru UE privind apa” înseamnă Directiva 2000/60/EC a Parlamentului și Consiliului Europei prin care se stabilește cadrul comun de acțiune privind politica în domeniul apei;

10.


„Direcție de Apă” înseamnă oricare dintre Direcțiile de Apă înființate și


funcționând în subordinea ANAR; • 11.    “CIA” înseamnă Comitetul Interministerial pentru Aplicarea Directivei UE a nitraților înființat prin Ordinul Interministerial nr. 452/2001, cu modificările și completările aduse acestuia până la data Acordului de față;

 • 12.    „Convenție” înseamnă prezenta Convenție de colaborare dintre UMP-INPC și CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

 • 13.    “MAPDR” înseamnă Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, sau orice succesor al acestuia;

 • 14.    “MM” înseamnă Ministerul Mediului, sau orice succesor al acestuia; • 15.    “Manual Operațional” înseamnă manualul care descrie procedurile pentru implementarea Proiectului care cuprind, printre altele: (i) procedurile pentru stabilirea aranjamentelor administrative, de achiziții, contabilitate, management financiar, și monitorizare și evaluare; (ii) formatul-model al raportărilor financiare ne-audiate pentru o anumită perioadă și al Rapoartelor privind Proiectul; și (iii) criteriile de eligibilitate, procedurile de selecție, termenii și condițiile, precum și aranjamentele privind achizițiile pentru Subproiect;

 • 16.   “UMP-INPC” înseamnă Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, înființată în cadrul MM sau orice succesor legal al acestuia acceptabil pentru Bancă;

 • 17.    “Planul de Achiziții” înseamnă planul de achiziții pentru Proiect al împrumutatului din 12 septembrie 2007 menționat în paragraful 1.16 al Ghidului pentru Achiziții și paragraful 1.24 al Ghidului privind Consultanții, plan care va fi actualizat periodic conform prevederilor paragrafelor amintite;

 • 18.    Proiectul” înseamnă Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;

 • 19.    “Județe Selecționate” înseamnă județul Argeș (bazinul râurilor Argeș-Vedea), județul Buzău (bazinul râurilor Buzău-Ialomița), județul Vâlcea (bazinul râului Olt), județul Iași (bazinul râurilor Prut-Bârlad), județele Bacău și Neamț (bazinul râului Șiret), județul Cluj (bazinul râurilor Someș-Tisa), județul Timiș (bazinul hidrografic al Banatului), județul Bihor (bazinul Crișurilor), județul Mureș (bazinul râului Mureș) și județul Dolj (bazinul râului Jiu);

 • 20.    “Subproiect” înseamnă o activitate sau un grup de activități menționate în Partea I a Anexei I a Acordurilor de finanțare;

 • 21.    „Comuna ZVN” înseamnă comuna declarată vulnerabilă la poluarea cu nitrați în conformitate cu Ordinul comun nr. 241/2005, respectiv nr. 196/2005, emis de ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;

„Comuna CDI” înseamnă comuna ZVN, localizată în unul din județej^^^ selecționate, desemnată ca centru de demonstrare și instruire;

I ă            *

1 //

 • 23.   „Comuna selectată” înseamnă comuna ZVN cu intervenții în cadrul Proiectului;

 • 24.    „Aria de implementare a Proiectului” include, conform Anexei 1 la prezenta Convenție, un număr de 11 comune CDI, un număr de 75 de comune selecționate și se poate extinde cu activități de diseminare, demonstrare și instruire la toate comunele ZVN.

 • 25.   „Consiliul Județean” înseamnă CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV.

 • 1.2. Oricare alți termeni care nu au fost definiți mai sus și care sunt utilizați în cadrul prezentei Convenții au înțelesul definit în Acordurile de finanțare sau în legislația română în vigoare.

Articolul 2

Obiectul Convenției de colaborare

 • 2.1.   Obiectivul principal al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este reducerea deversării de nutrienți în corpurile de apă și promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacității instituționale și de reglementare, precum și prin acțiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor și, prin urmare, sprijinirea Guvernului României în vederea satisfacerii cerințelor UE în domeniul protecției apei.

 • 2.2.   Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” împreună cu Consiliile Județene ale județelor care au comune declarate ZVN și Consiliile Locale ale comunelor beneficiare, vor întreprinde în cadrul proiectului, acțiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activități de testare și demonstrare a bunelor practici agricole, precum și acțiuni vizând instruirea, informarea și conștientizarea publică a factorilor de decizie, a instituțiilor implicate în monitorizarea și reducerea poluării cu nutrienți, precum și a fermierilor și populației

V             rurale. Comuna va fi ajutată să stabilească și să ducă la bun sfârșit planuri de mediu

pentru reducerea poluării cu nutrienți din agricultură. De asemenea, va fi furnizat sprijin financiar în regim de împărțire a costurilor pentru investiții de mediu la nivel de comună și anume pentru construirea și operarea de facilitați de depozitare și management a gunoiului de grajd la nivelul întregului sat dar și la nivel de gospodărie, pentru achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de grajd, pentru încurajarea practicilor agro-forestiere pe teritoriul comunei, și pentru testarea și demonstrarea de practici agricole de natură ecologică.

 • 2.3.   Proiectul se va desfășura în conformitate cu planul de implementare a proiectului.

 • 2.4. UMP și Consiliul Județean vor colabora strâns pentru implementarea comună a Proiectului «Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți », pe teritoriul județului BRAȘOV, cu respectarea prevederilor Acordurilor de finanțare și a legii de ratificare.

  2.5.


Comunele incluse în aria de implementare a Proiectului, în cadrul județului, grupate funcție de nivelul intervențiilor, sunt enumerate în Anexa 1 la prezenta Convenție,           ‘

I I

 • 2.6.   UMP se obligă să îndeplinească activitățile și obiectivele Proiectului așa cum sunt ele descrise în Acordurile de finanțare și, în acest scop, va realiza activitățile ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficiența și diligența necesară. Obiectivele Proiectului vor fi realizate în conformitate cu practicile legale adecvate: tehnice, administrative, financiare, juridice și economice.

 • 2.7.   Consiliul Județean se obligă să contribuie la co-finanțarea Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți » cu echivalentul în lei al sumei de 58600 euro echivalent, reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiții pentru localitățile de pe raza județului incluse în Proiect, presupuse de execuția Părții 1 a Proiectului, "Investiții la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrați”.

 • 2.8.   Lucrările de investiții co-finanțate de către Consiliul Județean, precum și valoarea lor estimativă sunt enumerate în Anexa nr. 2 la prezenta Convenție.

 • 2.9.   UMP va asigura facilitățile, serviciile și alte resurse cerute pentru scopurile implementării Părții 1 a Proiectului, în limita a 1245700 euro echivalent, va furniza informații, va purta corespondență și se va consulta cu reprezentanții Consiliului Județean ori de câte ori va fi nevoie, în legătură cu evoluția și rezultatele lucrărilor.

Articolul 3

Aspecte financiare

 • 3.1. Contribuția financiară a Consiliului Județean, în valoare totală de 58600 euro echivalent, se va repartiza pe durata implementării, începând cu anul 2010, pentru care se va asigura suma de 29300 euro echivalent. Contribuția aferentă următorilor ani se va calcula în funcție de evoluția lucrărilor de investiții, fără însă a se depăși, cumulat, plafonul de 58600 euro echivalent.


 • 3.2. Consiliul Județean, pe baza Planului de Implementare și a bugetului comunicat de către UMP, își va prevede anual în buget sumele necesare implementării Părții I a Proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți». Aceste sume, defalcate pe obiective de investiții, vor fi virate eșalonat, în funcție de necesități, către bugetele locale ale comunelor beneficiare ale acestor investiții, urmând a fi puse la dispoziția UMP la cerere.

 • 3.3. Sumele solicitate de către UMP, în baza licitațiilor organizate și a contractelor în derulare pentru achiziția de bunuri și servicii sau pentru execuția lucrărilor de investiții, pentru care Consiliul Județean este co-finanțator, vor fi virate de către comunele beneficiare ale acestor bunuri, servicii sau lucrări, în limita creditelor bugetare aprobate în acest scop, din conturile corespunzătoare de cheltuieli ale bugetului local, în contul de trezorerie deschis pe seama UMP la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru efectuarea plăților prevăzute de lege, cont care va fi comunicat de către UMP.

 • 3.4.   Solicitările de co-finanțare ale UMP, adresate comunelor beneficiare ale Proiectului, vor fi însoțite de documentația justificativă necesară. O copie a acestor documente va fi transmisă în paralel, Consiliului Județean, pentru urmărirea modului de derulare a acestor investiții.

 • 3.5.   Sumele suplimentare, necesare co-finanțării Proiectului, care nu au fost prevăzute în bugetul comunelor, provenind din achiziționarea de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd, euro-pubele, finanțarea seminariilor adresate comunelor sau încheierea de contracte pentru construcția platformelor comunale de management al gunoiului de grajd, la prețuri mai mari decât cele estimate inițial, sau provenind din diferențele de curs valutar între cursul de schimb efectiv și cel de realizare a bugetului vor fi asigurate, în limita disponibilităților bugetare, direct de către Consiliul Județean. Virarea acestora se va face către UMP, respectând procedura de la paragraful 3.3. de mai sus.

 • 3.6.   UMP se obligă să utilizeze fondurile puse la dispoziție de către bugetul de stat, Facilitatea Globală de Mediu, Consiliul Județean și Consiliile Locale ale comunelor din județ, incluse în aria de implementare a Proiectului, pentru destinațiile și în proporțiile prevăzute în Legea 228 publicată în M. Of. nr. 782/24.11.2008.

 • 3.7.   în conformitate cu prevederile Anexei 2 Sect. I din Acordul de împrumut și prevederile Art.6 din Acordul Subsidiar, UMP va asigura evidența financiar-contabilă atât a gestionării fondurilor Donației, cât și a fondurilor de la bugetul local, în conturi distincte în lei și în valută, cu respectarea practicilor financiare și contabile în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectivelor de investiții.

Articolul 4

Drepturile, responsabilitățile și obligațiile părților

Drepturile, responsabilitățile și obligațiile UMP:

 • 4.1.   UMP se obligă să îndeplinească activitățile și obiectivele Proiectului așa cum sunt ele descrise în Acordul de împrumut, precum si în Acordul de donație și, în acest scop, va realiza activitățile ce îi revin cu toată responsabilitatea, eficiența și diligența necesară. Obiectivele Proiectului vor fi realizate în conformitate cu practicile legale adecvate: tehnice, administrative, financiare, juridice și economice.

 • 4.2.    UMP va asigura facilitățile, serviciile și alte resurse cerute pentru scopurile lucrărilor de investiții, va furniza informații, va purta corespondență și se va consulta cu reprezentanții Consiliul Județean ori de cate ori va fi nevoie, în legătură cu evoluția și rezultatele lucrărilor.

 • 4.3.     UMP este responsabil cu încheierea contractelor cu furnizorii/prestatojii/= constructorii selectați,

  4.4.


UMP va asigura monitorizarea derulării contractelor de achiziții în vederea îndeplinirii condițiilor contractuale, disponibilitatea fondurilor necesare și va realiza toate aranjamentele privind decontările intermediare și finale, din fonduri bugetare, externe nerambursabile sau locale, provenind de la Consiliul Județean, respectiv Consiliile Locale ale comunelor beneficiare.

 • 4.5. în vederea sprijinirii comunităților locale de la nivelul comunelor selecționate din cadrul județului pentru reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole și sociale, UMP va finanța următoarele activități din fondurile alocate în acest scop în cadrul Proiectului, Partea I - „Investiții la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrați”. • 4.5.1. Realizarea documentației tehnico-economice a investițiilor la faza studiu de pre-fezabilitate și studiu de fezabilitate pentru facilități de colectare și management a gunoiului de grajd și supunerea acesteia spre aprobare de către Guvern;

 • 4.5.2.  Construcția de facilități de colectare și management al gunoiului de grajd la nivel comunal, în comunele selectate din județ;

 • 4.5.3.  Construcția de facilități de colectare și management al gunoiului de grajd la nivel de gospodărie, care urmează a fi construite în comunele selectate de la nivelul județului;

 • 4.5.4. Cabine pentru paznici, aferente platformelor comunale de colectare și management al gunoiului de grajd;

 • 4.5.5. Echipament pentru managementul gunoiului de grajd, incluzând pentru fiecare comună selectată, cel puțin:

1 încărcător frontal

1 tractor;

1 cisternă vidanjă;

1-2 remorci;

1 mașină de împrăștiere a gunoiului de grajd.

 • 4.5.6. Euro-pubele pentru separarea deșeurilor menajere;

 • 4.5.7. Lucrări pentru reabilitarea în mod demonstrativ a vechilor acumulări neautorizate de deșeuri organice;

 • 4.5.8.  Furnizarea de material săditor pentru realizarea de perdele forestiere de protecție în comunele ZVN;

 • 4.5.9. Furnizarea de semințe selecționate și de garduri electrice pentru demonstrații privind reabilitarea pășunilor de la nivelul comunelor CDI și implementarea unui sistem eficient de pășunat;

 • 4.5.10. Suportarea costurilor de proiectare la faza Studiu de Fezabilitate pentru sisteme comunale de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, în comunele CDI și, în măsura fondurilor disponibile, la nivelul celorlalte comune selectate;

 • 4.5.11. Activități privind promovarea bunelor practici agricole și de fermă, incluzând:

instruiri și informări privind utilizarea Codului Bunelor Practici Agricole și a Codului de Bune Practici în Fermă consultanța privind managementul nutrienților la nivelul comunităților și al fermelor, sprijin pentru realizarea planurilor de fertilizare și a planurilor de management al nutrienților la nivel de fermă;

actualizarea hărților pedologice și a analizelor privind conținutul de^. _ nutrienți în sol;

 • 4.5.12. Activități demonstrative privind surse de energie alternative, prin utilizarea deșeurilor organice pentru producerea de biogaz.

 • 4.5.13. Achiziționarea serviciilor de „Diriginte de șantier”, servicii prestate de persoane atestate de MDRL în domeniul lucrărilor executate.

 • 4.6.   în vederea sprijinirii comunităților locale de la nivelul comunelor selecționate din cadrul județului, pentru reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole și sociale, UMP va finanța următoarele activități din fondurile alocate în acest scop în cadrul Proiectului, Partea III - „Strategia de informare publică și replicare”:

 • 4.6.1.  întâlniri, instruiri, informări privind problematica poluării cu nutrienți;

 • 4.6.2.  Evenimente cultural-sociale pentru promovarea Proiectului și a obiectivelor sale;

 • 4.6.3.  Materiale informaționale și promoționale;

 • 4.6.4.  Activități cu școlile pe teme ecologice;

 • 4.6.5.  Realizarea de sondaje pentru monitorizarea evoluției situației pe parcursul implementării Proiectului.

 • 4.7.   UMP va sprijini comunitățile locale în limita fondurilor alocate acestora în cadrul Părții 1 a Proiectului, conform structurii indicative a bugetului stabilită în Anexa 2 la prezenta Convenție. Consiliul Județean, împreună cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din județ și UMP, pot agrea la efectuarea de schimbări în cadrul elementelor de cheltuieli prezentate în Anexa 2, în limita sumelor maxime alocate acestora în cadrul Proiectului, în cazul în care există o justificare puternică.

 • 4.8.   Orice realocare de sume de la o activitate la alta în cadrul bugetului maxim alocat comunelor selectate din județ în cadrul Proiectului se face cu acordul prealabil al Băncii Mondiale și al Ministerului Mediului.


 • 4.9.   în vederea stabilirii anuale a bugetului necesar și întocmirii Planului de Achiziții, Consiliul Județean va colabora cu UMP pentru stabilirea priorităților de implementare și achiziții pentru anul fiscal următor. Toate achizițiile agreate vor fi incluse în Planul de Achiziții al Proiectului pentru perioada următoare, care va fi transmis spre aprobare Băncii și MM. Implementarea acestuia se va realiza numai după aprobare și în limita bugetului disponibil pe surse de finanțare, aferent anului fiscal respectiv.

 • 4.10.  UMP este responsabil pentru desfășurarea procedurii de achiziție pentru toate bunurile/serviciile/lucrările destinate comunelor beneficiare din județ, în conformitate cu prevederile Acordurilor de finanțare și ale legislației române în vigoare, și în acest sens:

 • 4.10.1. Va angaja consultanți specializați pentru realizarea completă a studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate, a întregii documentații tehnico-economice a investițiilor care urmează a fi finanțate din fondurile Proiectului sau din alte fonduri atrase, în vederea supunerii aprobării acestora conform legii;

 • 4.10.2. Va iniția și urmări procedura de aprobare în Guvern a tuturor documentațiilor tehnico-economice ale investițiilor care urmează a se efectua din fondurile Proiectului pe teritoriul județului;

 • 4.10.3. Va colabora strâns, în mod direct sau prin personalul Direcțiilor de Bazinale angajat în acest sens, cu comunitățile locale în vederea realizăriir

U ° i:yrr.'r‘ planurilor de implementare și monitorizării implementării efective în teren a activităților.

 • 4.10.4. Va evalua, în colaborare cu Consiliul Județean și Consiliile Locale implicate, localitățile și gospodăriile individuale calificate în vederea participării la proiect;

 • 4.10.5. Va întocmi documentația de licitație pentru bunurile, serviciile, lucrările destinate comunităților selectate din județ, va urmări desfășurarea întregului proces de achiziție, va semna contractele de furnizare/prestare/constructie, va monitoriza în teren stadiul realizării livrărilor de bunuri/prestării serviciilor contractate/realizării lucrărilor de construcție;

 • 4.10.6. Va monitoriza în teren, prin personalul propriu sau al Direcțiilor de Apă Bazinale, angajat în acest sens, stadiul realizării tuturor activităților Proiectului, precum și modul în care investițiile realizate la nivel local sunt exploatate și utilizate;

 • 4.10.7. Va realiza periodic sondaje de opinie, anchete sociale și va utiliza diverse alte instrumente pentru monitorizarea schimbărilor produse la nivelul mentalității, percepției, atitudinilor și comportamentului comunităților în care Proiectul a avut intervenții;

Drepturile, responsabilitățile si obligațiile Consiliului Județean

 • 4.11.  Consiliul Județean va asigura cadrul organizatoric și va lua toate măsurile necesare sprijinirii activității UMP, pentru o implementare eficientă și rapidă a Părții 1 a Proiectului - „Investiții la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitrați” și va sprijini desfășurarea activităților presupuse de implementarea Părții 3 a Proiectului -„Strategia de informare publică și replicare”.

 • 4.12.  Consiliul Județean se obligă să desemneze din cadrul schemei proprii o persoană însărcinată cu îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în vederea implementării Proiectului la nivel local, având ca sarcină și comunicarea directă cu UMP și reprezentanții comunelor din cadrul județului, incluse în aria de implementare a Proiectului.

 • 4.13.  Consiliul Județean își va desemna reprezentanți în Comisiile de evaluare, selecție,

w               analiză și recepție, înființate în vederea achiziției în cadrul Proiectului de bunuri,

servicii și lucrări destinate comunelor beneficiare de la nivelul județului.

 • 4.14.  Consiliul Județean va răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea UMP referitoare la aspecte care țin de implementarea de zi cu zi a Proiectului la nivelul județului.

 • 4.15.  Consiliul Județean va facilita contactul reprezentanților UMP cu reprezentanții comunităților locale ale comunelor selectate, în vederea obținerii unei bune colaborări pentru realizarea obiectivelor Proiectului.

 • 4.16.  In vederea implementării la nivel local a activităților Proiectului, Consiliul Județean, va veghea la îndeplinirea de către Consiliile Locale ale comunelor selectate din județ, a obligațiilor lor în cadrul Proiectului, vizând:

 • 4.16.1. Punerea la dispoziția UMP a locațiilor platformelor comunale managementul gunoiului de grajd care urmează a fi construite la comună, pe terenuri cu statut juridic clar, aflate în proprietatea Consiliului local/Consiliului Județean;

 • 4.16.2. Emiterea autorizațiilor de construire pentru investițiile care urmează a se realiza la nivel local;

 • 4.16.3. Asigurarea de sprijin în selectarea gospodăriilor în care se vor instala platforme individuale pentru colectarea gunoiului de grajd și euro-pubele pentru separarea deșeurilor menajere la nivel de gospodărie;

 • 4.16.4. Supervizarea construcției platformelor de colectare la nivelul comunei și al gospodăriilor individuale prin desemnarea unei persoane care să urmărească modul de realizare a lucrărilor împreună cu dirigintele de șantier angajat de UMP.


 • 4.16.5. Exploatarea platformelor de colectare și management al gunoiului de grajd la nivel comunal și a echipamentelor aferente acestora în conformitate cu cele mai bune practici agricole și în acest sens, suportarea din fonduri proprii ale Consiliilor Locale a costurilor aferente de exploatare, incluzând plata de mecanizatori pentru echipamente și paznici pentru platforme, combustibil, lubrifianți și alte consumabile, pentru operarea echipamentelor, plata tuturor taxelor și asigurărilor obligatorii pe perioada de utilizare, asigurări, revizii periodice conform specificațiilor din cartea tehnică la service-uri autorizate, reparații și alte costuri de întreținere necesare funcționării normale a acestora;

 • 4.16.6. Monitorizarea facilităților instalate la nivel de gospodărie pentru utilizarea acestora de către populație în conformitate cu scopurile pentru care au fost furnizate;

 • 4.16.7. Identificarea necesarului de împăduriri la nivel local și punerea la dispoziția UMP a situațiilor parcelelor pe care urmează a fi înființate perdele de protecție și plantații de arbori;

 • 4.16.8. Realizarea lucrărilor de pregătire a terenului înaintea plantării, pregătirea puieților furnizați în cadrul Proiectului pentru plantare, plantarea efectivă a acestora, lucrări de îngrijire a noilor plantații înființate (săpare, prașilă, recepare, rărire, completare, curățare etc.), monitorizarea evoluției în timp a noilor plantații înființate, solicitarea, dacă este cazul, de puieți pentru completări, etc.

 • 4.16.9. Identificarea pășunilor existente care necesită lucrări de reabilitare, furnizarea de informații privind asortimentul de semințe care trebuie utilizat, și utilizarea materialelor furnizate în cadrul Proiectului pentru realizarea lucrărilor solicitate;

 • 4.16.10.      Participare activă în promovarea proiectului și a activității agricole cu caracter ecologic;

 • 4.16.11.      Acordarea de asistență în distribuția de sondaje printre fermierii și gospodarii interesați de proiect și participarea la procedurile de calificare;

 • 4.16.12.      Urmărirea stadiului lucrărilor și aprobarea Situațiilor de plata lunare elaborate de constructor și vizate de Dirigintele de șantier, situații ce vor fi înaintate în vederea realizării formalităților necesare privind efectuarea plății de către UMP.

 • 4.16.13.      Ținerea evidentei plăților confirmate pe situațiile de lucrări.

 • 4.17. Consiliul Județean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din județ se obligă să sprijine procesele de achiziții realizate de către UMP, penjru-bunuri/servicii/lucrări destinate comunelor beneficiare de la nivelul județuluj^țiri furnizarea de sprijin permanent în perioada de pregătire, desfășurare și finalizare a acestora, prin:

 • 4.17.1. Sprijin pentru pregătirea specificațiilor tehnice ale echipamentelor, bunurilor, lucrărilor care urmează a se achiziționa, a condițiilor de livrare, facilităților și serviciilor conexe, după caz;

 • 4.17.2. Asigurarea de specialiști care să facă parte din comisiile de evaluare, selecție și recepție pentru bunurile, serviciile și lucrările care urmează a fi executate din fondurile Proiectului;

 • 4.18.    Consiliul Județean va colabora cu UMP în vederea recepționării parțiale, respectiv finale a bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate, prin asigurarea de specialiști de la nivel central și/sau local care vor verifica conformitatea specificațiilor tehnice ale activelor recepționate cu prevederile din caietele de sarcini, vor certifica calitatea și cantitatea acestora, precum și asigurarea facilităților și serviciilor conexe. După aprobarea recepțiilor la nivelul comunelor beneficiare, documentele doveditoare

.                  însoțite de procesul verbal de recepție vor fi transmise către UMP în vederea

realizării formalităților necesare privind plata.

 • 4.19.    Toate activele achiziționate pentru comunitățile locale în cadrul Proiectului vor fi transferate, cu titlu gratuit, după recepția acestora, către Consiliile Locale beneficiare din județ, în vederea utilizării în scopurile pentru care au fost achiziționate, atât pe perioada derulării proiectului, cât și ulterior acesteia.

 • 4.20.    Consiliile Locale se obligă să asigure paza și întreținerea lucrărilor executate pentru acestea în cadrul Proiectului, precum și suportarea cheltuielilor de întreținere și îmbunătățire ulterioară, care să asigure îndeplinirea scopului final al acestora, incluzând după caz: drumuri de acces, branșarea la utilități, facilități, etc.

 • 4.21.    Consiliul Județean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din cadrul județului se obligă să își evalueze intern nevoile de instruire, dezvoltare individuală și formare profesională a personalului implicat în implementarea Proiectului, în domeniul managementului nutrienților sau domenii conexe, utile

V                pentru derularea activităților Proiectului și să prezinte anual UMP, în vederea

finanțării/co-finanțării din fondurile Proiectului, un plan de instruire aprobat pentru personalul propriu de la nivel central și local, incluzând numărul de persoane care urmează a fi instruite, tipul de instruiri, locația instruirii, perioada aproximativă și bugetul propus care urmează a fi alocat fiecărei instruiri.

 • 4.22.     Consiliul Județean și Consiliile Locale ale comunelor selectate din cadrul județului se obliga să propună pentru instruirile finanțate din Proiect numai personal propriu direct implicat în activitățile de natură să ducă la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale Proiectului, să ia măsuri pentru asigurarea stabilității acestora și să asigure condițiile aplicării noilor cunoștințe dobândite.

  4.23.


Consiliul Județean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din cadrul județului se obligă să disemineze în toate zonele vulnerabile sau potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați proveniți din surse agricole, informațiile ^i-experiențele însușite prin implementarea Proiectului;                            / ?

(i'ș

4.24. Consiliul Județean, în colaborare cu Consiliile Locale ale comunelor selectate din cadrul județului se obligă să răspundă cu promptitudine solicitărilor de date necesare raportărilor care urmează a fi realizate în cadrul Proiectului, venite în mod rezonabil din partea UMP.

Articolul 5

Data intrării în vigoare. Dispoziții finale

 • 5.1.   Prezenta convenție de co-finanțare intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanții legal autorizați ai Consiliului Județean și ai UMP. Ea are valoare de titlu executoriu fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități legale.

 • 5.2.   Orice modificare a Acordurilor de finanțare și orice realocare între categoriile de cheltuieli finanțate de către acestea, va duce, după caz, la modificarea corespunzătoare a prezentei Convenții.

 • 5.3.   Prezenta Convenție va rămâne în vigoare până la data închiderii Proiectului, respectiv 31 decembrie 2013.

 • 5.4.   Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta Convenție.

 • 5.5.   Prezenta Convenție a fost semnată în două exemplare, ambele având valoarea de original și constituind, împreună cu Anexele, un singur act juridic.

Drept pentru care, părțile la această Convenție, acționând prin reprezentanții lor legal autorizați, au semnat acest acord în numele lor la____________________________, astăzi
Anexa 1

LISTA

Localităților incluse în proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți

Zona

Spațiul hidrografic

Județul

Număr de local itati ZVbi in județ

Nr. localitati incluse in proiect

Localitatea

Centru

Arges-Vedea

Argeș

23

7

Albestii de Argeș, Priboieni.

Pietrosani, Budeasa, Cicanesti, Titesti, Schitu Golești

Calarasi

6

2

Budesti, Vasilati

Dambovita

4

1

Crevedia

Giurgiu

3

1

Comana

11 fov

7

3

Jilava, Măgurele. 1 Decembrie

Teleorman

4

1

Gratia

Buzau-lalomita

Braila

8

3

Chiscani, Movila Miresii, Vadeni

Buzău

5

7

Balta Alba, Vernesti

Calarasi

o

1

Sohatu

Dambovita

1

-

-

Ialomița

7

2

Giurgeni, Fierbinți Tirg

Prahova

4

1

Bucov

Olt

Brașov

11

4

Bran. 1 larman, Prejmer,

Sercaia

Covasna

4

1

Ozun

Dolj

1

-

-

Olt

6

2

Farcasele. Traian

Val cea

n

1

Mihaesti

Jiu

Dolj

7

1

Ghercesti

Gorj

1

1

Balesti

Mehedinți

7

1

Garla Mare

Vest

Crisuri

Arad

5

2

Vladintirescu. Pecica

Bihor

4

2

Salacea, Șoimi

Satu Mare

2

1

Crucisor

Banat

Timiș

14

5

Peciu Nou, Paria, Masloc,

Gataia, Sag

Mureș

Alba

1

1

Sintimbru

Arad

2

1

Macea

Bistrița Nasaud

1

-

-

Harghita

7

1

Odorheiu Secuiesc

Hunedoara

3

1

Soi mus

Mureș

4

1

Cristesti

Someș Tisa

Bistrita-Nasaud

9

3

Bistrița, Chiuza, Slava

Cluj

O y

1

Bontida

Maramureș

13

4

Seini, Remetea Chioarului,

Farcasa, Vadul Izei

Satu Mare

4

1

Tasnad

Est

Prut Bariad

Botoșani

4

1

Stefanesti

Galați

7

9

Fundeni, Schela

lași

19

6

Mirosi ava, Madarjac,

Voinesti, Deleni, Grajduri, Tatarusi

Șiret

Bacau

9

n

Girleni, Mărgineni, Racaciuni

Bistrița Nasaud

1

-

-

lași

11

4

Mircesti, Mironeasa, Scinteia, Cotnari

Neamț

15

5

Dumbrava Roșie, Bodesti,

Costisa, Gheraiesti, Zarnesti

Suceava

18

6

Frasin, Todiresti, Cajvana, Gura Humorului, Vicovu de Sus, Galanesti

TOTAL

255

86

Notă: Localitățile TDS sunt scrise boldat

Anexa nr. 2 Lista principalelor lucrări de investiții si sursele de finanțare

la nivelul Județului Brașov

(in echivalent euro)

Nr. crt.

Activitatea

Total

Sursa de finanțare

Banca Mondiala

Consiliul Județean

Consiliile Locale*

1

Elaborare documentații tehnico-economice (SPF si SF)

42.400

40.280

2.120

-

2

Platforme comunale pentru management gunoi de grajd

609.200

578.740

30.460

-

3

Platforme individuale pentru gunoi de grajd

141.200

134.140

7.060

-

4

Echipament pentru colectare, compostare si imprastiere gunoi compostat

379.200

360.240

18.960

-

5

Pubele pentru separarea gunoiului menajer

38.800

29.100

-

9.700

6

Reabilitarea demonstrativa a depozitelor de gunoi neautorizate

32.000

32.000

-

-

7

Plantare arbori (proiectul asigura puietii necesari)

71.200

71.200

-

-

8

Lucrări demonstrative de reabilitare a pășunilor comunale.

-

-

-

-

TOTAL GENERAL:

1.314.000

1.245.700

58.600

9.700

* Localitățile incluse in proiect sunt: Bran, Harman, Prejmer, Sercaia