Hotărârea nr. 79/2009

Hotărârea.nr.79- privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în vederea promovării Programului Operaţional Regional, REGIO 2007 – 2013, în judeţul Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

E-mail:office@judbrasov.roCodF-16


HOTĂRÂREA NR. 79

din data de 29.05.2009

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în vederea promovării Programului Operațional Regional, REGIO 2007 - 2013, în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3590/8.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se supune aprobării Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în vederea promovării Programului Operațional Regional, REGIO 2007 - 2013, în județul Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 6 pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă;

Având în vedere dispozițiile art.91alin.l lit.e și alin.6 lit.a din Legea ntr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.2 ali.l, art.3, art. 8 alin.l și art.9 lit.h din Legea nr.315/2004, privind dezvoltarea regională în România, actualizată,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul Județean Brașov și Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în vederea promovării Programului Operațional Regional, REGIO 2007 - 2013, în județul Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Anexa la HCJ nr.79/2009


ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, numită în cele ce urmează ADR

Centru, cu sediul în Alba lulia, Str. Piața Consiliul Europei, nr.32 D, reprezentată prin domnul Simion Crețu, în calitate de Director General,

Consiliul Județean Brașov, numit în cele ce urmează Partener, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, reprezentat prin domnul Aristotel Căncescu, în calitate de Președinte.

în baza următoarelor acte normative:

 • 1. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în temeiul căreia funcționează Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și sunt stabilite structurile teritoriale pentru dezvoltare regională.

 • 2. Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013 - versiunea consolidată, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional.

 • 3.  Legea 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

 • 4. Hotărârea CDR Centru 16/19.08.2008 prin care a fost aprobată modificarea componenței CDR Centru.

Având în vedere:

 • 1. Asumarea de către România a Agendei Lisabona și adoptarea Agendei Locale 21.

 • 2. Cerința conformării cu standardele europene.

 • 3.  Importanța coordonării politicilor regionale.

 • 4.  Necesitatea utilizării eficiente a resurselor financiare și materiale, existente sau atrase la nivel regional.

 • 5.  Importanța conlucrării tuturor instituțiilor, autorităților și organizațiilor societății civile în vederea planificării dezvoltării economice și sociale si a utilizării eficiente a resurselor financiare.

 • 6. Planul de comunicare 2007-2013 al Organismului Intermediar din cadrul ADR Centru, avizat AMPOR prin Adresa 83583/24.04.2008 și aprobat prin Hotărârea 17/19.08.2008 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru.

au convenit să încheie prezentul:

ACORD DE PARTENERIAT

privind

colaborarea în scopul asigurării creșterii nivelului de informare, conștientizare și transparență în ceea ce privește asistența oferită țării noastre de către Uniunea Europeană și crearea unei imagini coerente a Uniunii și a Guvernului României la nivel regional și local

Principii de bază:

 • ■  Relațiile de conlucrare dintre părți se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc și bună credință, în procesul de armonizare a intereselor lor specifice.

 • ■  în procesul conlucrării, părțile vor folosi atât mecanismele existente cât și alte modalități specifice de susținere a colaborării.

 • ■  Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Acordului se stabilesc de comun acord.

 • ■  Hotărârile rezultate din ACORD se adoptă prin consens în condiții de transparență.

Scopul Acordului:

Scopul acestui Acord îl constituie stabilirea cadrului și modului de colaborare dintre ADR Centru și Partener pentru:

Obiectivele Acordului:

Prin semnarea acestui Acord se urmărește realizarea următoarelor obiective:

 • ■  Identificarea modalităților de promovare și informare a cetățenilor din județ referitor la sprijinul oferit de către Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programele de asistență financiară nerambusabilă acordate structurilor regionale și locale;

 • ■  Planificarea și implementarea orarului de derulare a activităților ce urmăresc informarea și promovarea cetățenilor de la nivel județean/local, în privința distribuirii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistență europeană destinate dezvoltării economice si sociale a județului/municipiului.

 • ■  Transparența în ceea ce privește oportunitățile de finanțare nerambusabile existente și disponibile prin asistența oferită României de către Uniunea Europeană.

 • ■  Transparența privind implementarea la nivel județean/local a proiectelor de asistență financiară europeană în vederea reducerii diferențelor existente între zonele regiunii pentru îmbunătățirea mediului socio-economic și a calității vieții.

 • ■  Sprijinirea și/sau participarea fiecărei părți la realizarea acțiunilor celeilalte părți, în limitele impuse de strategiile proprii și de reglementările de organizare și funcționare.

 • ■  Schimb de informații și bune practici între structurile active ale acestui parteneriat în vederea asigurării și dezvoltării unei capacități administrative de management, adecvate la nivel regional, în domeniul programelor finanțate cu fonduri europene.

In sensul prezentului Acord, prin sintagma "asistență financiară nerambursabilă" se înțelege finanțarea din fonduri publice europene a oricărui proiect destinat dezvoltării economice și sociale, derulat prin intermediul Programului Operațional Regional -REGIO 2007-2013, care este implementat în Regiunea Centru de către ADR Centru.

ART1. Prevederile acordului

Pentru atingerea scopului prezentului acord, părțile semnatare vor desfășura împreună diferite tipuri de măsuri și activității:

 • 1. Părțile vor colabora la derularea unor programe și campanii regionale în vederea promovării asistenței financiare nerambusabile oferită de către Uniunea Europeană, prin Programul REGIO;

 • 2. Asigurarea coordonării și colaborării între parteneri în vederea amplasării unor obiecte/materiale de promovare / informare a REGIO - Programul Operațional Regional 2007-2013, la nivel local.

3.Identificarea necesităților regionale de informare a cetățenilor privind modalitățile de finanțare prin fondurile structurale;

 • 4. Acordarea de sprijin reciproc în activitatea de informare a cetățenilor prin intermediul web site-urilor, a mass-media. sau al altor activități care vor fi realizate ca urmare a colaborării dintre cele două instituții.

 • 5. Transmitera reciprocă de informații cu privire la promovarea și derularea de acțiuni comune sau de interes general și specific;

 • 6. Cooperarea în elaborarea și promovarea politicilor de dezvoltare regională ce vor fundamenta Planul Regional de Dezvoltare

 • 7. Participarea în parteneriat la accesarea proiectelor de interes comun;

8.0rganizarea unor întâlniri de lucru periodice pentru proiectarea și optimizarea acțiunilor.

Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestui acord se numește de către fiecare parte câte un responsabil care va monitoriza obiectivele în care părțile au o participare comună și pentru care prezentul acord are relevanță.

Art. 3. Prezentul acord de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor menționate.

ART. 4 Durata acordului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către reprezentanții părților și este valabil până în data de 31.12.2013, cu posibilitatea de revizuire anuală, prin acordul scris al părților, sau ori de câte ori acestea convin asupra unor noi amendamente.

Prezentul Acord încetează de plin drept, după cum urmează:

 • 1.  La expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

 • 2.  Prin reziliere, în cazul în care se constată obiectiv neexecutarea obligațiilor minime asumate

 • 3. în cazul în care părțile semnatare ajung la un acord în acest sens.

 • 4.  în cazul în care scopul acordului a devenit ilicit.

 • 5. în cazul în care realizarea scopului devine altul decât cel inițial.

 • 6.  In cazul în care una dintre părți consideră, pe baza unei notificări scrise, bine fundamentatate, cu minimum 30 zile înainte, că activitatea și/sau calitatea serviciilor oferite nu corespunde standardelor asumate inițial.

ART. 5 Responsabilitățile ADR Centru

Promovarea Programului Operațional Regional - REGIO 2007-2013

Realizarea unor material de promovare (bannere sau totemuri) în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional -REGIO.

Transmiterea către partener a materialelor de promovare, în vederea afișării lor.

Respectarea prevederilor Planului de comunicare, avizat de MDRL și aprobat de CDR Centru.

Organizarea sau implicarea în evenimente prin care se promovează brandul REGIO, și care sunt sprijinite de partener, instituție a administrației publice locale.

ADR Centru va acționa întotdeauna cu bună-credință, în scopul protejării intereselor comune ale Agenției și ale partenerului, în activitatea de promovare a REGIO.

ART. 6 Responsabilitățile partenerului

Promovarea Programului Operațional Regional - REGIO 2007-2013.

Afișarea, pentru minim 3 (trei) luni, anual, a materialelor de promovare primite, în conformitate cu prevederile Planului de comunicare pentru REGIO în Regiunea Centru, precum și cu cele ale prezentului acord, sau ale unor clarificări ulterioare, convenite între Părți.

Partenerul ADR Centru va acționa întotdeauna cu bună-credință, în scopul protejării intereselor comune cu cele ale Agenției, în activitatea de promovare a REGIOși a elementelor referitoare la dezvoltarea regională.

Organizarea sau implicarea în evenimente prin care se promovează brandul REGIO, și care sunt sprijinite de ADR Centru.

Păstrarea în bune condiții a materialelor de promovare, proprietate a ADR Centru, în vederea afișării lor, ori de câte ori este posibil, cu respectarea prevederilor Planului de Comunicare.

ART. 7 Dreptul de proprietate

Orice materiale și informații furnizate de ADR Centru pentru uzul Partenerului, pentru realizarea obiectului prezentului Acord de Parteneriat, vor rămâne tot timpul proprietatea ADR Centru și vor fi returnate de către Partener la finalizarea contractului.

Toate materialele elaborate, produse și transmise Partenerului, în cursul sau în scopul realizării obiectului prezentului Acord, constituie proprietatea ADR Centru, iar Partenerul este de acord să folosească în mod corespunzător, în vederea atingerii obiectivelor de promovare a REGIO, toate aceste materiale și informații.

ART.8 Clauze finale:

 • •  Părțile înțeleg că prezentul Acord nu poate produce efecte patrimoniale și nu dă naștere la pretenții financiare reciproce între părți.

 • •  Prezentul Acord, precum și actele adiționale ulterioare vor fi înregistrate în evidențele părților.

 • •  Litigiile ce pot aparea ca urmare a aplicării si interpretării prezentului acord se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care nu se pot rezolva pe cale amiabilă soluționarea este de competența instanțelor române de drept comun.

 • •  Orice notificare între părți se va face în scris, care se poate concretiza în mesaj fax, scrisoare sau scrisoare recomandată și se adresează la sediul central al destinatarului.

 • •  Prezentul Acord se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

  ADR Centru

  Consiliul Județean Brașov

  Director General

  Președinte

  Simion Crețu

  Aristotel Căncescu

DATA