Hotărârea nr. 78/2009

Hotărârea.nr.78- privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2008 precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


C onsiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.78

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale a Asociaților

SC "CONSILPREST” SRL Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2008 precum și repartizarea profitului net pentru S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de Adunare Generală a Asociaților a S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov;

Analizând adresa nr.2893/13.04.2009 a SC CONSILPREST S.R.L. prin care se supune aprobării bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2008 și repartizarea profitului net pentru S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.194 alin. 1, lit.”a” din Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2008, precum și repartizarea profitului net aferent anului 2008 pentru S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se mandatează .președintele director general al SC CONSILPREST SRL Brașov, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. CONSILPREST S.R.L. BRAȘOV privind bilanțul contabil la data de 31.12.2008 si contul de profit si pierdere pe anul 2008 al

S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov

Consiliul de Administrație al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brasovapreciaza ca,in ansamblu, in anul 2008, activitatea desfasurata de S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov a fost profitabila ,inregistrandu-se o creștere a profitabilității societății fata de anul 2007,fapt ilustrat atat de creșterea profitului brut cat si a profitului net.

Se poate afirma ca in anul 2008 a avut loc o consolidare economica a societății deoarece au înregistrat evoluții favorabile ( creșteri ) imobilizările corporale,capitalurile proprii,rezervele si activele totale minus datoriile curente.

Toți indicatorii economici prezentați mai jos au evoluat favorabil fata de anul 2007,fiind prezentați in comparative cu valorile înregistrate la aceiași indicatori la 31.12.2007.

In ceea ce privește eficienta activitatii desfășurate reținem următoarele: rentabilitatea economica este de 4,93% ( raport dintre profitul de exploatare si activele totale ) in creștere fata de anul 2007,când a fost de 4,72%;

rentabilitatea financiara este de 4,98% ( raport dintre profitul net si capitalul propriu ) in creștere fata de anul 2007,când a fost de 4,95%;

rata profitului net ( raportul dintre profitul net si cifra de afaceri )este de 2,99% in creștere de la 2,96% la 31.12.2007;

productivitatea muncii ( raport intre cifra de afaceri si numărul mediu de salariat! ) este de 45.420 lei/ om,in creștere cu 17,65% fata de 31.12.2007,când a fost de 38.606 lei/ om;

rata de finanțare a stocurilor ( raport intre capitalul permanent minus active imobilizate = fond de rulment supra stocuri ) este de 1,488,in ușoara creștere de la 1.423 in anul 2007,indicând faptul ca societatea dispune de un fond de rulment corespunzător cu care sa-si finanțeze stocurile;

rentabilitatea capitalului angajat sau rata de rotatie a activelor totale ( raport intre veniturile totale si activele totale ) este de 1,303,fiind un raport favorabil ,atata timp cat cu activele totale care depasesc valoarea activelor totale,si acest indicator a evoluat pozitiv fata de anul 2007 când a fost de 1,191.

In urma analizei bilanțului contabil la data de 31.12.2008 pe anul 2008 al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brasov.au rezultat următoarele:

 • - active imobilizate - total

 • - active circulante - total

 • - cheltuieli in avans

1.436.851

702.496

118.561

- datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an 119.078

 • - active circulante nete(total active circulante + cheltuieli

in avans-datorii- venituri înregistrate in avans)

 • - total active minus datorii curente(active imobilizate+

active circulante nete-subventii pentru investiții)

 • - venituri in avans

701.979

2.138.830 0

- capitaluri - total                                             2.138.830

Se remarca faptul ca fata de 31.12.2007 activele imobilizate au crescut cu 0,20% ca urmare a investițiilor effectuate in cursul anului 2OO8.Activele circulante au înregistrat o creștere semnificativa de 25,86% fata de 01.01.2008.In același timp ,creanțele de incasat au crescut de la 82.889 lei la 120.596 lei (creste re de 45,49%),iar disponibilitățile bănești in casa si conturi au scăzut de la 278.880 lei la 180.737 lei(scadere de 35,19%)

Cheltuielile in avans au înregistrat o scădere de 19.18% fata de 01.01.2008,iar datoriile de pana la un an s-au micșorat de la 17.455 lei la 119.078 lei.Totusi ,societatea are o buna capacitate de a achita aceste datorii,deoarece creanțele de incasat si disponibilitățile bănești acopera in totalitate datoriile respective,creanțele de incasat si disponibilitățile bănești la data de 31.12.2008fiind de 301.333 lei,deci un excedent de lichiditatide 182.255 lei.

Astfel ,activele totale minus datoriile curente sunt egale cu capitalurile proprii si cu capitalurile totale ,cifrandu-se la 2.138.830 lei.

In ceea ce privește contul de profit si pierdere situația se prezintă astfel:

 • - venituri totale

 • - cheltuieli totale

 • - profit brut

 • - impozit pe profit

 • - profit net

3.002.962 2.900.788

102.174 12.569 89.605


Fata de anul 2007 când s-a înregistrat un profit brut de 100.899 lei,in anul 2008 societatea a reușit sa-si imbunatateasca simțitor activitatea realizând un profit brut de 102.174 lei(in creștere cu 10%),iar profitul net s-a majorat la 89.605 lei la data de 31.12.2008.de la 84.855 iei la data de 31.12.2007,in creștere cu 10% fata de 31 12.2007.Din bilanțul încheiat la data de 31.12.2008 prezentat de societate ,reiese ca profitul net a fost repartizat astfel: 5% la rezerva legala adica 4.480 iei si 85.124 lei la alte repartizari.suma ce va fi folosita pentru investiții.

De asemenea ,1a data de 31.12.2008 numărul mediu de personal era de 43 de personae fata de 66 de personac la data de 31.12.2007.

In concluzie,conturile pe anul 2008 au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății ,iar Consiliul de Administrație considera ca datele reflecta o imagine fidela a situstiei financiar-contabile a societății pe anul 2008,in conformitate cu prevederile legale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov

/ -

PREȘEDINTE C. A.

DAN MARIIJS LEONARD

MEMBRU C.A.

BUTA FLORIAN

S.C. CONSILPREST S.R.L. BRAȘOV

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

cu privire la verificarea situațiilor financiare ia 31.12.2008

Comisia de cenzori a supravegheat activitatea economico-financiară a SC CONSILPREST SRL Brașov pe anul 2008 și a procedat la verificarea și certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, precum și a anexelor care au fost întocmite pe baza balanței de verificare la 31.12.2008.

Bilanțul a fost elaborat cu respectarea Normelor metodologice privind W întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor anuale elaborate de Ministerul Finanțelor.

Prin verificarea bilanțului s-a urmărit preluarea corectă a soldurilor în balanța de verificare; valoarea soldurilor contabile să fie în concordanță cu Instrucțiunile de aplicare a planului de conturi, iar bilanțul de deschidere pe anul 2008 să fie identic cu bilanțul de închidere a exercițiului financiar precedent.


Principalii indicatori realizați:

Nr. crt

Indicatori

Suma RON

1

Active imobilizate

1.436.851

Active circulante, din care:

702.496

-stocuri

401.163

-creanțe

120.596

2

-casa și conturi la bănci

180.737

3

Cheltuieli în avans (ct.471)

118.561

4

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an

119.078

5

Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

701.979

6

Venituri în avans (subvenții pentru investiții-ct. 131)

-

7

Capital social, din care:

-

-capital social subscris vărsat ct, 1012

1.798,326

-rezerve ct. 106

340.504)

8  ; Repartizarea profitul ui

89.605

TOTAL CAPITALURI PROPRII

2.138.830


Contul de profit și pierdere Ia 31.12.2008

Indicatori

Sumă RON

Cifra de afaceri

2.997.720

-producția vândută

(ct. 701,702,703,704,705, 706,708)

1.308.554

-venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

1.689.166

Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)

-

Total venituri din exploatare

2.997.720

Cheltuieli de exploatare

2.900.788

Rezultatul din exploatare: profit

96.932

Venituri financiare

-

-venituri din dobânzi (ct.766)

541

-alte venituri financiare

(ct.762+763+764+765+767+768+7617)

466

Total venituri financiare

1007

Cheltuieli financiare

Rezultatul financiar: profit

1007

Venituri extraordinare (ct.771)

4235

Cheltuieli extraordinare (ct.671)

-

Rezultatul extraordinar

4235

Venituri totale

3.002.962

Cheltuieli totale

2.900.788

Rezultatul brut: profit

102.174

Impozitul pe profit

12569

Rezultatul net: profit

89.605

SITUAȚIA DATORIILOR

Datoriile înregistrate de SC CONSILPREST SRL Brașovla 31.12.2008, sunt în valoare de 92.513,90 lei și sunt reprezentate astfel:

-de natura salariilor:     57.969,00 lei

-creanțe (ct.401):        34.544,90 lei

Se constată că unitatea s-a achitat în mod curent de toate obligațiile către bugetul de stat și asigurărilor sociale, sumele respective fiind virate în conturile Trezoreriei în data de 15.01.2009.

SITUAȚIA CREANȚELOR

Creanțele inrgistrate in balanța de verificare a S.C.Consilprest S.R.L.

Brașov,sunt in suma de 120.596 lei si sunt reprezentate de debitori diversi( ct.461)      120.596 lei

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Se prezintă astfel:

IMOBILIZĂRI CORPORALE:

Construcții:

1.172.361 lei

648.047 lei

38.084 lei

1.858.492 lei


Instalații tehnice si mașini: Alte instalații,utilaje si mobilier____________

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

V              Pentru cunoașterea reală a patrimoniului, din punct de vedere cantitativ-

valoric, conducerea societății a luat măsurile necesare privind Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1753/22.11.2004.

Astfel prin decizia directorului general s-a hotărât înființarea unei comisii de inventariere care în baza Deciziei nr.20/18.12.2008 a inventariat mijloacele fixe și obiectele de inventar din cadrul societății.

Rezultatele inventarierii au fost înscrise în liste separate, ocazie cu care s-a constatat un minus la obiecte de inventar (ct.303), respectiv pahare, veselă și tacâmuri, în valoare de 6.310,50 lei.

Minusul de inventar s-a înregistrat în evidența contabilă cu N.C. nr. 124/31.12.2008.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat un profit net în sumă de 89.605 lei care s-a repartizat astfel:

-s-au majorat rezervele legale cu 5% respectiv cu suma de 4.480 lei;

-alte repartizări: 85.124 lei, sumă care va fi folosită pentru investiții în decursul anului 2009.

La finele anului 2008 s-a luat legătura cu toți clienții pentru confirmarea soldului obligațiilor acestora față de societate și de asemenea soldurile conturilor în bancă corespunzătoare cu cele confirmate de bănci.

S-a constatat ca la finele anului 2008,numărul mediu de personal era de 65 de angajați fata de 70, cati erau la finele anului 2007.

Față de cele prezentate în raport, comisia de cenzori certifică realitatea datelor din bilanțul contabil și contul de profit și pierdere și propune aprobarea lor de către Consiliul de Administrație al societății.

COMISIA DE CENZORI

pudetul: 08-BRASOV

Entitate: SC C'ONSILPREST SRL BRAȘOV

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. EROILOR, nr. 5, tel. 0268414833

Număr din registrul comerțului: J08/1392/1995

Forma de proprietate: I2--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5610--Restaurante

Cod unic de inregistrare: 8008476

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina I                                                                                                               - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

0

0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+23 H-232-281-291-2931)

02

1433910

1436851

111. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

1433910

1436851

B.ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301-302+303+/-308+331+332+341+345+346+7-348+351+354+356+357+ 358+361+/-36S+371 +7-378-381+/-38S-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

196403

401163

II. CREANȚE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+ 445+446^447+4482+451 +453+456+4582+461 +473-491 -495-496+5187)

06

82889

120596

111. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112-512+531+532+541+542)

08

278880

180737

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

558172

702496

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

146698

118561

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161 +162+166+167-168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ 427+4281+43 H 437+4381+441-4423+4428+444+446-447+4481+451+453-455+456+457+4581 + 462+473+509+5186+519)

11

174555

119078

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

530315

701979

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE, (rd. 04+12)

13

1964225

2138830

G.DATOR1I: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162-166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408-419+421 +423+424+426+ 427+ 4281+431 +43 7-r4381 +441 +4423+4428+444+446+447+4481+451 +453+455+456+ 457+4581 + 462 >-473+509+5186+519)

14

0

0

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

0

0

I. VENITURI IX AVANS (rd. 17+18). din care:

16

0

0

- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132+133+134+138)

17

0

0

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

0

0

J. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL ird. 20 la 22). din care:

19

1713326

1798326

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

1713326

1798326

- capital subs cris nevărsat (ct. 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiE (ct. 1015)

22

0

0

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

0

0

111.REZERVE N1N REEVALUARE (ct. 105)

24

0

0

1V.REZERVE tot. 106)

25

250899

340504

Acțiuni propr:i (ct. 109)

26

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

28

0

0

Formularul 10 - pagina 2                                                                                                         - lei

V. PROFITU1 SAC PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)  ------- SoldC

29

0

0

------- SoldD

30

0

0

VI.PROFITUL SaU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)------- Sold C

31

84755

89605

------- SoldD

32

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

84755

89605

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

1964225

2138830

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

1964225

2138830

Administrator,

Numele si prenumele :   |

S AH AID AC BENON1

întocmit.

Numele si prenumele . |

EC. BOIT AN VALER1A

Calitatea : I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :   |SemnăturaCONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la dala de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1                                                                                                            - lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

2548017

2997720

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

1079821

1308554

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

1468196

1689166

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                 Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                        Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

2548017

2997720

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

l 1

134453

143605

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

53027

240923

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

91285

97817

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

663722

611759

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

- 1114512

1312759

a) Salarii si indemnizații (et.641+642-7414)

16

857381

1028527

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

257131

284232

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

106800

100800

a.l ) Cheltuieli (ct 681 1+6813)

19

106800

100800

a.2) Venituri ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de xaloare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b. 1) Cheltuieli (ct.654-6814)

22

0

0

b.2) Venituri m "54-7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

287216

393125

8.1 Chelttieli puțind prestațiile externe

(ct.61 1 +612—613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

263637

369325

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, laxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

23579

23766

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

0

34

Cheltuie'i priv.^d dobânzile de re finanțare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie ieasi; gm ict 6n6)

28

0

0

Ajustări privirițrovizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli „'■■8.2)

30

0

0

-Venituri ■:• .78 i2)

31

0

0

CHELTUIELI UF 1- X”LOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15 ^18+21+24+29)

32

2451015

2900788

PROF1TU1 SA 7 PIERDEREA DIN' EXPLOATARE          -Profil (rd. 10-32)

33

97002

96932

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7613)

35

0

0

- din care, venu urile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

lO.Venimri din E'e investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, v t-iiUirue obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri    dobânzi fct.766)

39

286

541

- din care. >•cmtunle obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri f vin. iare (ct.762-764+765+767+768)

41

644

466

VENITURI El' A.' ■■-. l ARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

930

1007

12.Ajusrt-r de ' i.'.ur. prvind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd • -25:

43

0

0

- Cheltuieli c . 6861

44

0

0

- Venituri (ct.’H >'

45

0

0

13. Cheltuieli ț’Urd dobânzile (cl.666-7418)

46

0

0

- din cr.rc. d.-.: tuiedie in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte chc’tuiel' : •1 ■meiare (ct.663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTU'FL' ‘    N'CI ARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

0

0

PROFIȚI!.?    -ir.RDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

930

1007

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

Formula: al 2 - ■. una 2                                                                                                                         - lei -

14.PROFITUL

xAl PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

97932

97939

- Pierdere (rd.3 2+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri e\‘

■aordinare (ct.771)

54

2977

4235

16. Cheltuieli e

.traordinare (ct.671)

55

10

0

17.PROFITU;

■ Al PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

2967

4235

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENIT! Ri !( •

• ■IT 1 rd. 10+42+54)

58

2551924

3002962

CHELTUEL.

O FALE (rd.32-49+55)

59

2451025

2900788

PROFITUL S.

PiFRDERA BRUTA -Profit (rd.58-59)

60

100899

102174

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18. Impozitul p:

pii'iii (et.691)

62

16144

12569

19. Alte impozi

: lep ezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITE l

SAU P1ERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

64

84755

89605

- Pierdere (rd.61 +62+63-60)

65

0

0

Administrator.

Nvnieie 'i rrentimele :    1

_______•_____!_____________________________________________________________

SAHAIDAC BENONI

întocmit.

Numele si prenumele : |

EC. BOITAN VALERIA

Calitatea : I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :   |
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2008

Formularul 3-- pagina 1                                                                          -Ici-

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au înregistrat profit

01

1

89605

Unităti care au înregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

N r. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

I

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08-14 la 18 +22). din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07). din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 0(1 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restame fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 ia 13). uin care:

08

0

0

0

- contribuții per uli asigurări sociale de stat datorate dc angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații rertame fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si lase nepiătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si laxt ricpl inie la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite viii, urt .rambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restant; dup: • f zile

19

0

0

0

- restante dup1 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

«li. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu dc salariati

23

66

43

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri bmtt c m dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezicentc dir mc membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozrui dm r it !a bugetul de stat

25

0

Venituri bruh? . d nânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate i nerez iente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul câtor?.’, ia bugetul de stat

27

0

Venituri din rmi?» erte plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nereziderte dir s'.cte:? membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul da i ’. i D bugetul uesiat

29

0

V. Tichete dc masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contras alo? rea chetelor de masă acordate salariatilor

30

0

<heltu:eli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- cheli.de iiw      malizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt. Ji- ii iM. 1 i ; .-urs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de • no >? • abandonate :.n cursul perioadei

33

0

0

A d im I n i .-> t -s +o r.                                                              întocmit.

Num 'e ;i p-.-m r.ek :    |

Numele si prenumele : |             EC. BO1TAN VALERJA

,y\HA1DAC BENONI               |

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :   |

Semr.ăhr.

St irir ■.      . i;. ■                   \

Semnătura

SITCATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Fornrilr ui - f - pagina i                                                                                                                                 - lei -

Elemente (k imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

B

1

2

3

4

5

Imobilizări , <  »,-"<»rale

Cheltuieli dt     stituire si

cheltuieli dc dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imohlizm:

02

0

0

0

X

0

Avansuri si înm^’hznri necc.;.u'i!< i 1 cja

03

0

0

0

X

0

TOTAL iid.O .a 03)

04

0

0

0

X

0

Imobiliza: i c< < porale

Terenuri

05

0

0

0

X

0

Constrt :tn

06

1144378

27983

0

0

1172361

Instalat' tehr,: s. mașini

07

523345

245258

120556

0

648047

Alte insia ai ; < i;-.i.r s- mobilier

08

71556

5950

39422

0

38084

Avansuri si .mi l iiizai i corporale in cur.

09

0

0

0

X

0

TOTAL i.vn.lr la 09)

10

1739279

279191

159978

0

1858492

Imobilizări îi n 1 aci a re

0

0

0

X

0

ACTIVI IMC'i- ll 1/XTE-

TOTaL (id. )• HO-11)

12

1739279

279191

159978

0

1858492

SITCATIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Ele<vem ; ; m -m-Lizari

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

B

6

7

8

9

Imobiliza?’ n 'corporale

Cheltuic.'i de ... ■.stk.rrc si chelit >cl: de lezsckare

13

0

0

0

0

Alte imobiliza I

14

0

0

0

0

TOT AI (id / Î4.

15

0

0

0

0

Imobil..'tia     iui.ilt

Terenuri                             i 16

0

0

0

0

Constnclii                       17

81618

18930

0

100548

Instala;"■ lehn : s: mașini            18

201052

80021

0

281073

Alte im: î a.i.. i ’rii s mobilier     19

22699

17321

0

40020

TOTAI (m . ■ a l'k             j 20

305369

116272

0

421641

AMOR . i/.'V . - IOi Al.          21

(rd. 15-20;                        '

305369

116272

0

421641

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -

Formulării 4< - pagina 2

Elemente ne imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

II

12

I3

Imobilizări necorporale

Cheltuirii di .:c-zstiti.ire si chelti. zi ik’ . . < iiiare

22

0

0

0

0

Alte im >lrli <ui i

23

0

0

0

0

Avansuri si î.t‘>hi!izuri

nccorp-.vr.le m cur?

24

0

0

0

0

TOTAL, rrc.22 ia 241

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Consta el'>

27

0

0

0

0

Instalai ■■ iJn, si r.iiisim

28

0

0

0

0

Alte instalai i.; liîajc si mobilier

29

0

0

0

0

Avan.su>.?i rr.v nu.: iri corporale in cur-

30

0

0

0

0

TOTAi t,c.2: i?('

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVi/i.) V-A- P- MTRIJ

DEPR1'JL3 L - ÎOTA1. (rd-s ;: .2;

33

_

0

0

0

0Administra wr,

Nuni:te si mermnieie : I

Numele si prenumele : |             EC. BOITAN VALERIA

5AHA1DAC BENONl              |

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :   |


SC CONSILPREST SRL BRAȘOV

REG.COMERT : J 08/1392/1995

BALANȚA MIXTA

Pag.: 1

COD FISCAL :          8008476

pe luna

DECEMBRIE 2008

SOLDURI INIȚIALE

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SUME

SOLDURI

FINALE

CONT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT .

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

CAPITAL SOCIAL NEVARSAT

- 101.100000

0.00

0.00

■ 0.00

-85000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITAL SOCIAL VARSAT

- 101.200000

0.00

1713325.80

0.00

85000.00

0.00

85000.00

0.00

1798325.80

0.00

1798325.80

TOTAL CONT

101

0.00

1713325.80

0.00

0.00

0.00

85000.00

0.00

1798325.80

0.00

1798325.80

REZERVE LEGALE

- 106.100000

0.00

11490.00

0.00

4480.26

0.00

4480.26

0.00

15970.26

0.00

15970.26

ALTE REZERVE

- 106.800000

0.00

239409.05

0.00

85124.85

0.00

85124.85

0.00

324533.90

0.00

324533.90

TOTAL CONT

106

0.00

250899.05

.0.00

89605.11

0.00

89605.11

0.00

340504.16

0.00

340504.16

PROFIT SI PIERDERE

- 121.000000

0.00

84755.31

230344.13

237493.23

2989754.90

2994604.70

2989754.90

3079360.01

o.oo

89605.11

TOTAL CONT

121

0.00

84755.31

230344.13

237493.23

2989754.90

2994604.70

2989754.90

3079360.01

0.00

89605.11

REPARTIZAREA PROFITULUI

- 129.000000

84755.00

0.00

89605.11

0.00

89605.11

84755.00

174360.11

84755.00

89605.11

0.00

TOTAL CONT

129

84755.00

0.00

89605.11

0.00

89605.11

84755.00

174360.11

84755.00

89605.11

0.00

CONSTRUCȚII

- 212.000000

1144378.00

0.00

27982.60

0.00

27982.60

0.00

1172360.60

0.00

1172360.60

0.00

TOTAL CONT

212 ,

1144378.00

0.00

27982.60

0.00

27982.60

0.00

1172360.60

0.00

1172360.60

0.00

NAS.UTILAJE INST.LUCRU

- 213.100000

169702.21

0.00

4843.00

120556.15

4843.00

120556.15

174545.21

120556.15

53989.06

0.00

NUL.DE TRANSP.

- 213.300000

353642.79

0.00

240415.21

0.00

240415.21

0.00

594058.00

0.00

594058.00

0.00

TOTAL CONT

213

523345.00

0.00

245258.21

120556.15

245258.21

120556.15

768603.21

120556.15

648047.06

0.00

MOB.AP.BIROTICA.ECHIP.

- 214.000000

71556.26

0.00

0.00

39422.45

5950.00

39422.45

77506.26

39422.45

38083.81

0.00

TOTAL CONT

214

71556.26

0.00

0.00

39422.45

5950.00

39422.45

77506.26

39422.45

38083.81

0.00

AMORT.CLĂDIRI

- 281.200000

0.00

81617.92

0.00

1893.00

0.00

18930.00

0.00

100547.92

0.00

100547.92

AMORT.NIJL.TRANSP.

- 281.300000

0.00

201052.00

-100295.00

21926.00

0.00

80021.00

0.00

281073.00

0.00

281073.00

ANORTIZ.ALTE IMOB.CORP.

- 281.400000

0.00

22699.47

0.00

1137.00

0.00

17320.00

0.00

40019.47

0.00

40019.47

TOTAL CONT

281

0.00

305369.39

-100295.00

24956.00

0.00

116271.00

0.00

421640.39

0.00

421640.39

MATERIALE PRIME

- 301.000000

0.00

0.00

0.00

6310.50

10517750

6310.50

10517.50

6310.50    •

4207.00

0.00

TOTAL CONT

301

0.00

0.00

0.00

6310.50

10517.50

6310.50

10517.50

6310.50

4207.00

0.00

NATER.NAT.08.INV.

- 303.000000

177716.28

0.00

189176.85

7659.02

20230.4.82

7659.02

380021.10

7659.02

372362.08

0.00

TOTAL CONT

303

177716.28

0.00

189176.85

7659.02

202304.82

7659.02

380021.10

7659.02

372362.08

0.00

MĂRFURI IN MAGAZIE

- 371.100000

7727.47

0.00

61799.65

62833.67

614117.16

613038.30

621844.63

613038.30

8806.33

0.00

MĂRFURI IN BAR

- 371.200000

23379.05

0.00

22591.20

19482.90

259141.28

250392.98

282520.33

250392.98

32127.35

0.00

TOTAL CONT

371

31106.52

0.00

84390.85

82316.57

873258.44

863431.28

904364.96

863431.28

40933.68

0.00

OIF.PRET MĂRFURI

- 378.000000

0.00

8998.36

7867.97

9097.12

91350.51

94072.85

91350.51

103071.21

0.00

11720.70

TOTAL CONT

378

0.00

8998.36

7867.97

9097.12

91350.51

94072.85

91350.51

103071.21

0.00

11720.70

AMBALAJE

- 381.000000

132.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

332.00

0.00

332.00

0.00

SC CONSILPREST SRL BRAȘOV

Pag.: 2

REG.COMERȚ : J 08/1392/1995

BALANȚA MIXTA

COD FISCAL :          8008476

pe luna

DECEMBRIE 2008

SOLDURI INIȚIALE

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SUNE

SOLDURI FINALE

CONT

DEBIT

CREDIT

OEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

TOTAL CONT

381

132.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

332.00

0.00

332.00

0.00

FURNIZORI

- 401.100000

0.00

55659.10

83817.28

89151.32

778156.39

757042.19

778156.39

812701.29

0.00

34544.90

TOTAL CONT

401

0.00

55659.10

83817.28

89151.32

778156.39

757042.19

778156.39

812701.29

0.00

34544.90

FURN2.OIN INVESTIȚII

- 404.000000

0.00

0.00

0.00

35767.27

155118.52

155118.52

155118.52

155118.52

0.00

0.00

TOTAL CONT

404

0.00

0.00

0.00

35767.27

155118.52

155118.52

155118.52

155118.52

0.00

0100

CLIENTI - CREDITORI

- 419.000000

0.00

0.00

1600.00

1600.00

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

419

0.00

0.00

1600.00

1600.00

40000.00

40000.00

40000.00

40000.00

0.00

0.00

SALARII DATORATE

- 421.000000

0.00

27317.98

71674.00

63272.00

1030290.00

1024609.00

1030290.00

1051926.98

0.00

21636.98

TOTAL CONT

421

0.00

27317.98

71674.00

63272.00 •

1030290.00

1024609.00

1030290.00

1051926.98

0.00

21636.98

AJUTOARE MATERIALE

- 423.000000

0.00

3032.00

1157.00

885.00

16308.00

14161.00

16308.00

17193.00

0.00

885.00

TOTAL CONT

423

0.00

3032.00

1157.00

885.00

16308.00

14161.00

16308.00

17193.00

0.00

885.00

AVANSURI SALARII ACORDATE - 425.000000

0.00

0.00

16100.00

16100.00

256605.00

256605.00 ’

256605.00

256605.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

425

0.00

0.00

16100.00

16100.00

. 256605.00

256605.00

256605.00

256605.00

0.00

0.00

REȚINERI PTR.TERTI

- 427.000000

0.00

160.00

60.00

60.00

3136.00

3096.00

3136.00

3256.00

0.00

120.00

TOTAL CONT

427

0.00

160.00

60.00

60.00

3136.00

3096.00

3136.00

3256.00

0.00

120.00

ALTE DATORII-GAR.MAT.

- 428,100000

0.00

5866.52

0.00

1065.39

990.00

5035.39

990.00

10901.91

0.00

9911.91

TOTAL CONT

428

0.00

5866.52

0.00

1065.39

990.00 .

5035.39

990.00

10901.91

0.00

9911.91

C.A.S. 251

- 431.100000

0.00

12716.00

15717.00

12507.00

216142.00

'215456.00

216142.00

228172.00

0.00

12030.00

C.A.S.SALARIATI ’9.5Z

- 431.200000

0.00

6939.00

7213.00

6062.00

99029.00

98152.00

99029.00

105091.00-

0.00

6062.00

CASS S0C.6I+ANG.6.5I

- 431.300000

0.00

10866.00

8510.00

6842.00

128077.00

123901.00

128077.00

134767.00

0.00

6690.00

TOTAL CONT

431

0.00

30521.00

31440.00

25411.00

443248.00

437509.00

443248.00

468030.00

0.00

24782.00

AJUTOR ȘOMAJ 2J

- 437.100000

0.00

1434.00

756.00

318.00

11082.00

9966.00

11082.00

11400.00

0.00

318.00

AJUTOR ȘOMAJ 11

- 437.200000

0.00

550.00

377.00

315.00

4994.00

4759.00

4994.00

5309.00

0.00

315.00

TOTAL CONT

437

0.00

1984.00

1133.00

633.00

16076.00

14725.00

16076.00

16709.00

0.00

633.00

IMPOZITUL PE PROFIT

- 441.000000

0.00

4497.00

0.00

1274.00

15826.00

12603.00

15826.00

17100.00

0.00

1274.00

TOTAL CONI

441

0.00

4497.00

0.00

1274.00

15826.00

12603.00

15826.00

17100.00

0.00

1274.00

TVA DE PLATA

- 442.300000

0.00

33026.92

5491.00

13371.07

274985.00

255329.82

274985.00

288356.74

0.00

13371.74

TVA DEDUCTIBILA

- 442.600000

0.00

0.00

33330.07

33330.07

314251.90

314251.90

314251.90

314251.90

0.00

0.00

TVA COLECTATA

- 442.700000

0.00

0.00

46701.14

46701.14

569581.72

569581.72

569581.72

569581.72

.0.00

0.00

TVA NEEXIGIBILA

- 442.800000

0.00

3553.78

3110.71

3607.00

39978.69

41375.48

39978.69

44929.26

0.00

4950.57

r                     f

SC CONSILPREST SRL BRAȘOV

Pag.: 3

REG.COMERȚ : J 08/1392/1995

BALANȚA MIXTA

COD FISCAL :          8008476

pe luna

DECEMBRIE 2008

SOLDURI INIȚIALE

RULAJ LUNA CURENTA

TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SUME

SOLDURI FINALE

C 0 N I

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

TOTAL CONT

442

0.00

36580.70

88632.92

97009.28

1198797.31

1180538.92

1198797.31

1217119.62

0.00

18322.31

IMPOZITUL PE SALARII

- 444.000000

0.00

8925.28

9125.00

8139.00 •

120292.28

119502.00

120292.28

128427.28

0.00

8135.00

TOTAL CONT

444

0.00

8925.28

9125.00

8139.00

120292.28

119502.00

120292.28

128427.28

0.00

8135.00

DEBITORI DIVERȘI

- 461.000000

82888.52

0.00

266350.80

310076.32

3479460.85

3441753.55

3562349.37

3441753.55

120595.82

0.00

TOTAL CONT

461

82888.52

0.00

266350.80

310076.32

3479460:85 .

3441753.55

3562349.37

3441753.55

120595.82

0.00

CREDITORI DIVERȘI

- 462.000000

0.00

3565.00

3863.00

3784.00

43696.00

43915.00

43696.00

47480.00

0.00

3784.00

TOTAL CONT

462

0.00

3565.00

3863.00

3784.00

43696.00

43915.00

43696.00

47480.00

0.00

3784.00

CHELI.IN AVANS-HIJL.FIXE - 471.100000

137812.41

0.00

47985.75

133148.83

175746.99

194998.12

313559.40

194998.12

118561.28

O.OQ

CHELT.AVANS -ALTE N.F

- 471.200000

8886.46

0.00

0.00

8886.46

0.00

8886.46

8886.46

8886.46

0.00

0.00

TOTAL CONT

471

146698.87

0.00

47985.75

142035.29

175746.99

203884.58

322445.86

203884.58

118561.28

0.00

CONTURI LA BĂNCI (LEI)

- 512.100000

270217.97

0.00

268816.81

259269.08

2638717.99

2747738.34

2908935.96

2747738.34

161197.62

0.00

TOTAL CONT

512

270217.97

0.00

268816.81

259269.08

2638717.99

2747738.34

2908935.96

2747738.34

161197.62

0.00

CASA (LEI)

- 531.100000

8662.07

0.00

168628.14

. 161766.32

1857319.35

1846442.22

1865981.42

1846442.22

19539.20

0.00

TOTAL CONT

531

8662.07

0.00

168628.14

161766.32

1857319.35-

1846442.22

1865981.42

1846442.22

19539.20

0.00

VIRAMENTE INTERNE

- 581.000000

0.00

0.00

91500.00

91500.00

839500.00

839500.00

839500.00

839500.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

581

0.00

0.00

91500.00

91500.00

839500.00

839500.00

839500.00

839500.00

0.00

0.00

CHELT.MAT.PRIME

- 601.000000

0.00

0.00

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

0.00

0.00

TOTAL CONT

601

0.00

0.00

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

6310.50

0.00

0.00

CHELT.COMBUSTIBIL

- 602.200000

0..00

0.00

0.00

0.00

136541.92

136541.92

136541.92

136541.92

0.00

0.00

TOTAL CONT

602

0.00

0.00

0.00

0.00

136541.92

136541.92

136541.92

136541.92

0.00

0.00

CHELT.MAT.DE NAT.OB.INV. - 603.000000

0.00

0.00

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

0.00

0.00

TOTAL CONT

603

0.00

0.00

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

7659.02

0.00

0.00

CH.NAT.NESTOCATE

- 604.000000

0.00

0.00

0.00

0.00

233264.31

233264.31

233264.31

233264.31

0.00

0.00

TOTAL CONT

604

0.00

0.00

0.00

0.00

233264.31

233264.31

233264.31

233264.31

0.00

0.00

CHELT.ENERGIE-APA

- 605.000000

0.00

0.00

9406.33

9406.33

97817.00

97817.00

97817.00

97817.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

605

0.00

0.00

9406.33

9406.33

97817.00

97817.00

97817.00

97817.00

0.00

0.00

CHELT.MĂRFURI

- 607.000000

0.00

0.00

61417.31

61417.31

611759.05

611759.05

611759.05

611759.05

0.00

0.00

f

SC CONSIIPREST SRL BRAȘOV

Pa9.: 4


REG.COHERT : J 08/1392/1995                                                     BALANȚA MIXTA

COD FISCAL :          8008476                                                         ------------- pe luna DECEMBRIE 2008

SOLDURI INIȚIALE

RULAJ LUNA

CURENTA

TOTAL RULAJ AN CURENT

TOTAL

SUNE

SOLDURI FINALE

CONT

DEBIT          CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREOIT

DEBIT           CREDIT

TOTAL CONT

607

0.00

0.00

61417.31

61417.31

611759.05

611759.05

611759.05

611759.05

0.00

0.00

CHELI.INTRETIHERE-REPARAT - 611.000000

0.00

0.00

32794.18

32794.18

222313.61

222313.61

222313.61

222313.61

0.00

o.oo

TOTAL CONT

611

0.00

0.00

32794.18

32794.18

222313.61

222313.61

222313.61

222313.61

0.00

0.00

CHELI.PRIME DE ASIGURARE - 613.000000

0.00

0.00

9621.84

9621.84

40785.80

40785.80

40785.80

40785.80

0.00

0.00

TOTAL CONT

613

0.00

0.00

9621.84

9621.84

40785.80

40785.80

40785.80

40785.80

0.00

0.00

CHELT.CU COLABORATORII

- 621.000000

0.00

0.00

8450.00

8450.00

55850.00

55850.00

55850.00

55850.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

621

0.00

0.00

8450.00

8450.00

55850.00

55850.00

55850.00

55850.00

0.00

0.00

CHELT.RECL.PUBLICITATE

- 623.200000

0.00

0.00

0.00

0.00

1908.90

1908.90

1908.90

1908.90

0.00

0.00

TOTAL CONT

623

0.00

0.00

0.00

0.00

1908.90

1908.90

1908.90

1908.90

0.00

0.00

CHELI.DEPLASARE

- 625.000000

0.00

0.00

332.00

332.00

6694.90

6694.90

6694.90

6694.90

0.00

0.00

TOTAL CONT

625

0.00

0.00

332.00

332.00

6694.90

6694.90

6694.90

6694.90

0.00

0.00

CH.TELEFOANE POSTA

- 626.000000

0.00

0.00

2037.46

2037.46

22729.91

22729.91

■   22729.91

22729.91

0.00 ■

0.00

TOTAL CONT

626

0.00

0.00

2037.46

2037.46

22729.91

22729.91

22729.91

22729.91

0.00

0.00

CHELI.SERV.BANCARE

- 627.000000

0.00

0.00

793.04

793.04

7816.71

7816.71

7816.71

7816.71

0.00

0.00

TOTAL CONT

627

0.00

0.00

793.04

793.04

7816.71

7816.71

7816.71

7816.71

0.00

0.00

ALTE CHELT.DIVERSE

- 628.000000

0.00

0.00

947.45

947.45

11225.45

11225.45

11225.45

11225.45

0.00

0.00

TOTAL CONT

628

0.00

0.00

947.45

947.45

11225.45

11225.45

11225.45

11225.45

0.00

0.00

CH.IMPOZIT CLĂDIRI

- 635.100000

0.00

0.00

0.00

0.00

20598.00

20598.00

20598.00

20598.00

0.00

0.00

CH.TAXE AUTO

- 635.200000

0.00

0.00

0.00

0.00

2175.00

2175.00

2175.00

2175.00

0.00

0.00

CH.TAXE TEREN CLĂDIRI

- 635.300000

0.00

0.00

0.00

0.00

442.00 ■

442.00

442.00

442.00

0.00

0.00

CHELT.TAXE CONSTITUIRE

- 635.400000

0.00

0.00

0.00

0.00

497.00

497.00

497.00

497.00

0.00

0.00

CHELT.TAXE 151 INTELECT. - 635.600000

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

54.00

54.00

54.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

635

0.00

0.00

0.00

0.00

23766.00

23766.00

23766.00

23766.00

0.00

0.00

CHELT.VENIT SALARII

- 641.000000

0.00

0.00

63680.00

63680.00

1028527.00

1028527.00

1028527.00

1028527.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

641

0.00

0.00

63680.00

63680.00

1028527.00

1028527.00

1028527.00

1028527.00

0.00

0.00

CHELT. C.A.S.25Î

- 645.100000

0.00

0.00

15818.00

15818.00

274266.00

274266.00

274266.00

274266.00

0.00

0.00

CHELT.AJUT.ȘOMAJ 21

- 645.200000

0.00

0.00

318.00

318.00

9966.00

9966.00

9966.00

9966.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

645

0.00

0.00

16136.00

16136.00

284232.00

284232.00

284232.00

284232.00

0.00

0.00

OESPAG.AMENZI PENALIT.

- 658.100000

0.00

0.00

0.00

0.00

34.00

34.00

34.00

34.00

0.00

0.00

SC CONSILPREST SRL BRAȘOV                                                                                                                                                                                   Pag.; 5

REG.COMERȚ : J 08/1392/1995                                                         BALANȚA MIXTA

COD FISCAL :          8008476                                                         ------------- pe luna DECEMBRIE 2008

SOLDURI INIȚIALE                RULAJ LUNA CURENTA               TOTAL RULAJ AN CURENT                  TOTAL SUME                    SOLDURI FINALE

CONT                      DEBIT          CREDIT            DEBIT           CREDIT            DEBIT           CREDIT            DEBIT           CREDIT           OEBII           CREDIT

CONTABIL SEF


TOTAL CONT

658

0.00

0.00

0.00

0.00

___t»____________

34.00

34.00

34.00

34.00

0.00

0.00

CHELI.EXPL.AMORTIZ-PROVIZ - 681.000000

0.00

0.00

9485.00

9485.00

100800.00

100800.00

100800.00

100800.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

681

0.00

0.00

9485.00

9485.00

100800.00

100800.00

100800.00

100800.00

0.00

0.00

CH.IMP.PRO

- 691.000000

0.00

0.00

1274.00

1274.00

12569.00

12569.00

12569.00

12569.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

691

0.00

0.00

1274.00

1274.00

12569.00

12569.00

12569.00

12569.00

0..00

0.00

VEN.PREST.SERV.CONS.JUD. - 704.100000

0.00

0.00

'77839.62

77839.62

1272274.89

1272274.89

1272274.89

1272274.89

. 0.00

0.00

TOTAL CONT

704

0.00

0.00

77839.62

77839.62

1272274.89

1272274.89

1272274.89

1272274.89

0.00

0.00

VEN.CHIRII CANTINA

- 706.100000

0.00

0.00

1344.54

1344.54

32521.00

32521.00

32521.00

32521.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

706

0.00

0.00

1344.54

1344.54 •

32521.00

32521.00

32521.00

32521.00

0^00

0.00

VENIT VÂNZ.MĂRFURI

- 707.000000

0.00

0.00

166445.00

166445.00

1689165.69

1689165.69

1689165.69

1689165.69

0.00

0.00

TOTAL CONT

707

0.00

0.00

166445.00

166445.00

1689165.69

1689165.69

1689165.69

1689165.69

0.00

0.00

VENII ACTIVITATI DIVERSE - 708.000000

0.00

0.00

166.35

166.35

3758.44

3758.44

3758.44

3758.44

0.00

0.00

TOTAL CONT

708

0.00

0.00

166.35

166.35

3758.44

3758.44

3758.44

3758.44

0.00

0.00

VENIT DIN DOBÂNZI

- 766.000000

0.00

0.00

28.89

28.89

541.43

541.43

541.43

541.43

0.00

0.00

TOTAL CONT

766

0.00

0.00

28.89

28.89

541.43

541.43

541.43

541.43

0.00

0.00

ALTE VENITURI FINANCIARE - 768.000000

0.00

0.00

20.00

20.00

466.00

466.00

466.00

466.00

0.00

0.00

TOTAL CONT

768

0.00

0.00

20.00

20.00

466.00

466.00

466.00

466.00

0.00

0.00

VENIT DESPAGU8.PENALITATI - 771.100000

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

845.00

845.00

0.00

0.00

ALTE VENIT.OF.GESTIUNE

- 771.800000

0.00

0.00

6.45

6.45

3389.87

3389.87

3389.87

3389.87

0.00

0.00

TOTAL CONT

771

0.00

0.00

6.45

6.45

4234.87

4234.87

4234.87

4234.87

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2541456.49

2541456.49

2402409.40

2402409.40

23561034.17

23561034.17

26102490.66

26102490.66

2785825.26

2785825.26

COND.UNITATE


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

S.C. CONS1LPREST S.R.L.


BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Nr. Crt.

Denumirea indicatorului

Anul (mii lei)

2008

2009

1.

VEN. VANZARI BAR

189.140

250.000

2.

VEN. BUCĂTĂRIE

115.180

156.200

3.

VEN. CHIRII MESE FESTIVE

32.520

48.000

4.

VEN. PRESTĂRI SERV. CONS.JUD.

1.272.275

1.288.200

5.

VEN. MESE FESTIVE

1.385.386

1.500.000

6.

VEN. DIVERSE

3.760

5.000

7.

VEN. FINANCIARE

466

1.000

8.

VEN. EXTRAORDINARE:

4.235

5.000

9.

TOTAL VENITURI

3.002.962

3.253.400

10.

CHELT. MATERIALE

65.265

65.000

11.

CHELT. APA,EN.,EL.

97.817

118.750

12.

CHELT. CU PERSONALUL, din care:

817.949

939.885

13.

-SALARII

698.991

735.405

14.

-ASIG.SOCIALE

118.958

204.480

15.

CHELT. CU MĂRFURILE

611.759

635.165

16.

CHELT. PRESTĂRI SERV. CONS. JUD.

1.135.960

1.150.100

17.

CHELT. CONS.ADM. + CENZORI

47.472

6.000

18.

CHELT. AMORTIZĂRI

100.800

110.000

19.

CHELT. TAXE, IMPOZITE

23.766

28.500

20.

TOTAL CHELTUIELI

2.900.788

3.053.400

21.

PROFIT

102.174

200.000

22.

IMPOZIT PROFIT 16%

12.569

32.000

23.

PROFIT N ET

89.605

168.000DIRECTOR ECONOMIC, BO1TAN VALER1A