Hotărârea nr. 77/2009

Hotărârea.nr.77- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5          ff

2200, Brașov, jud.Brașov ft I dNet

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.77

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 1592/26.02.2009 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, precum și referatul de opinie nr. 1778/4.03.2009 întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a"’ și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

■ ' F 4

PREȘEDlkl

Aristotel Că™


i                Contrasemnează,

/             SECRETAR

Mariana Tihărău

f


SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV

r


bugetul de venituri si cheltuieli pe ANUL 2009


-LEI

CRT

0

1

2

4

5

6

576000

W^3W375

din care:

1

Venituri din exploatare

1.223.163

1.381.000

345.250

345.250

345.250

345.250

din care:

a.

Venituri din activitatea de baza

1.136.558

1.341.000

335.250

335.250

335.250

335.250

b.

Alte venituri

86.605

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2

Venituri financiare

831

500

125

125

125

125

MKMf

®5Sfi236S00

WW299M00

313.400

din care:

1

Cheltuieli de exploatare

1.128.365

1.222.600

302.900

313.900

295.900

309.900

din care:

a.

cheltcu mat prime si mat.cons.

8.871

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

b.

cheltcu energia si apa

23.061

26.000

6.500

6.500

6.500

6.500

c.

alte chelt.mat.(obc.inv.)

9.063

15.000

3.000

6.000

3.000

3.000

d.

cheltuieli cu pers.CA,Cenzori

649.409

719.200

179.800

179.800

179.800

179.800

din care:

salarii brute.indemnizatii

523.199

580.000

145.000

145.000

145.000

145.000

contribuții cas,șomaj,etc.

126.210

139.200

34.800

34.800

34.800

34.800

e.

tichete de masa.tichete vacanta

13.920

47.400

11.850

11.850

11.850

11.850

f.

amortizări si provizioane

188.957

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

g.

alte cheltuieli de exploatare

235.084

200.000

48.000

56.000

41.000

55.000

2

Cheltuieli financiare

22.089

14.000

3.500

3.500

3.500

3.500

'SlUls

REZUl£TAfrUt4BRU11si;«^s

«fflwaoo

Msasaftaza

45.975

W^3^975

IV

IMPOZIT PE PROFIT

11.546

16.850

4.600

2.950

5.700

3.600

V

PROFIT NET

61.994

128.050

34.375

25.025

40.275

28.375

din care:

Rezerve legale

3.674

7.250

1.950

1.400

2.300

1.600

Rezerve ptdez.

58.320

120.800

32.425

23.625

37.975

26.775

Dividende

aURSEȘRBRINANTARBINVSăS

:«'^24.990

.’166i860

din care:

Surse proprii

114.836

383.830

46.990

69.990

74.990

166.860

Aport de capital

Credit

350.000

200.000

150.000

CHEBUIEUIÎRSINVESraili»

BBtl'66î860


SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


bugetul de venituri si cheltuieli

PE ANUL 2009


-LEI
din care:

Rambursare cote af.credit.

99.960

91.830

24.990

24.990

24.990

16.860

Investii

14.876

642.000

22.000

245.000

200.000

150.000

VIII

REZERVE din care:

2.581.155

3.367.031

3.359.574

3.361.692

3.364.710

3.367.031

Rezerve din reevaluare

775.751

775.751

Rezerve legale

21.805

31.930

34.598

36.716

39.734

42.055

Alte rezerve

2.559.350

2.559.350

2.559.350

2.559.350

2.559.350

2.559.350

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

Cifra de afaceri

1.136.558

1.341.000

335.250

335.250

335.250

335.250

Venituri totale

1.223.994

1.381.500

345.375

345.375

345.375

345.375

Cheltuieli totale

1.150.454

1.236.600

306.400

317.400

299.400

313.400

Nr.de personal

9

9

9

9

9

9


DIRECTOR GENERAL ROMANESCU D-TRU EUGEN

(

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

Brașov BUGETUL VENITURILOR DIN EXPLOATARE PE ANUL 2009

1. Venituri din chirii

Nr. Crt.

Denumirea locatarului

Nr. și dată Contract(acte adit.cu reneg, chirie pe anul 2009)

Chirie lunară negociată în euro

Chirie lunară negociată în lei

Chirie anuală negociată în lei

Chirie anuală negociată în euro

0

1

2

3

4

5

6

1

SC Alicante Tamilia SRL

1 / 17.10.2003

780

9 360

2

SC Antrax Distribution Grup SRL

8/03.12.2003 19/ 13.02.2004 21 / 13.02.2004 22/ 13.02.2004

  • 3 159

  • 4 833

1 045

269

37 908

57 996

12 540

3 228

3

SC Ariss SRL

36/01.11.2006

160

1 920

4

SC Brasist SRL

9/31.10.2003

10/31.10.2003

11 /31.10.2003

395

300

580

4 740

3 600

6 960

5

SC Business Idea SRL

12/12.11.2003

651,3

-

-

7 815,6

6

SC Comat Trading SA

3/23.10.2003

-

2 226

26 712

-

7

SC Consoft SRL

35/02.10.2006

836

10 032

8

SC Crest Impex SRL

5/21.10.2003

6/21.10.2003

-

5 807

5 617

69 684

67 404

-

9

SC Gotic SA

16 / 03.12.2003

430

-

-

5 160

< f

20/03.12.2003

109

-

-

1 308

10

SC Handing en Gros SRL

29 / 03.05.2005

36 / 25.09.2007

191,2

4 797

57 564

2 294,4

11

SC Inev SRL

34/01.03.2006

79

948

12

SC Kol Trading SRL

37/29.11.2006

300

3 600

13

SC Lavaro SRL

4/24.10.2003

6 228

74 736

14

SC Raotex Impex SRL

18/ 15.01.2004

1 247

14 964

15

SC Secret Distribution SRL

13/14.11.2003

14/14.11.2003

28 295

4 998

339 540

59 976

16

SC Siculum SRL

23/01.03.2004

261

3 132

17

SC Termoprot SRL

15/02.12.2003

3 849

46 188

18

SC Total Fortis SRL

38/30.11.2006

1 212

14 544

19

SC UPC România SRL

32/ 18.05.2005

40

480

20

SC Viva SRL

24/01.03.2004

25/01.03.2004

-

812

815

9 744

9 780

-

21

SC Xtel Corn SRL

27/01.11.2004

-

3 232

38 784

-

1.

Total venituri din chirii

( 1 euro = 4,00 lei)

5 524,5

78 029

936 348 265176

1.201.524

66 294

X4,001ei=265176

  • 2. Alte servicii prestate chiriașilor

  • 3. Alte venituri

140.000

40.000

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE

1.381.524


DIRECTOR ECONOMIC, Sima Margareta


DIRECTOR GENERAL, Romanescu Dumitru Eugen

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


f BUGETUL CHELTUIELILOR DE PRESTAȚII PE ANUL 2009

Nr.crt

IgM

1

Total cheltuieli cu prestexterne

235.084

199.875

48.100

56.125

40.125

55.525

din care:

1

servicii de control acces in parc(ct.628)

35.511

36.000

9.000

9.000

9.000

9.000

2

servicii de salubritate

34.686

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3

intret.program contabilitate si calculatoare

4.140

5.000

1.250

1.250

1.250

1.250

4

abonament program legislație

1.320

1.500

375

375

375

375

5

servicii intretcopiator

1.176

1.200

300

300

300

300

6

serv.intretcentrala telefonica

2.700

3.600

900

900

900

900

7

servicii curățenie

10.035

13.200

3.300

3.300

3.300

3.300

8

servicii de dezapezire

410

1.000

500

500

9

cotiz.apitsiar

2.250

2.000

2.000

10

servicii MEDISAN

210

300

300

11

cotizație ANRE

1.600

1.700

1.700

12

lucr.de dezmembrare obiective parc

19.920

21.475

6.475

15.000

13

reparații cai de acces in parc

45.623

9.000

9.000

14

reevaluare costructii

3.800

0

15

alte cheltuieli de prestații

6.426

7.000

1.750

1.750

1.750

1.750

16

chelt.cu reparatii(ct.611)

10.838

1.000

1.000

17

cheltcu asig.(ct.613)

4.204

6.000

3.000

3.000

18

cheltcu comisioane si onorarii(ct.622)

859

1.000

250

250

250

250

19

chelt.de reclama si publicitate(ct623)

14.369

10.000

1.000

1.000

1.000

7.000

20

chelt.de protocol(ct.623)

3.845

4.500

900

900

900

1.800

21

cheltcu transportul(ct.624)

1.153

1.200

300

300

300

300

22

cheltcu deplasarile(ct.625)

7.913

10.000

1.000

4.000

4.000

1.000

23

chelt poștale si de telefonie(ct.626)

13.562

14.000

3.500

3.500

3.500

3.500

24

cheltcu serv.bancare,comisioane(ct.627)

4.103

4.200

1.050

1.050

1.050

1.050

25

alte cheltuieli de exploatare(ct.635,ct658)

4.431

5.000

1.250

1.250

1.250

1.250

DIRECTOR ECONOMIC, SIMA MARGARETA

ROMANESCU DUMITRU EUGEN

S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

Parcul industrial METROM este un parc de tipul Brownfield, creat cu scopul de valorificare a potențialului uman și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare. Pentru a atinge performanțele cerute și a funcționa pe termen lung sunt necesare investiții care sunt prezentate în continuare.

Investițiile propuse pentru anul 2009 sunt în sumă de 2.615.000 lei din care:

/. Investiții prioritare 620.000 lei

II. Alte investiții necesare 1.995.000 lei

  • I. Investițiile prioritare

1. Separarea alimentării cu energie electrică în sumă de 350. 000 lei

Locațiile actuale ale Parcului industrial sunt alimentate din 3 stații de transformare și distribuție din rețeaua S.C. METROM SA., contorizate după specificul activității acesteia (cu vârfuri de sarcină plătite scump). Suplimentar societatea de administrare a alimentării cu energie electrică este S.C. METROM TRADING S.A., care percepe și taxe de întreținere și exploatare. în punctul central al Parcului (zona cea mai dens populată) se află 3 stații de transformare și una de distribuție, care alimentează în proporție de 90% parcul, care la rândul ei este alimentată de la stația de 110 KV, vecină exclusivă a parcului și care poate alimenta întregul parc cu ușurință (cu rezerve suficiente și economic lejere). Dobândirea acestor stații prin cedare sau cumpărare rezolvă în primul rând cerința de bază a unui parc industrial de a asigura utilitățile și de a asigura independența acestora.

2. Completare și modernizare drumuri de acces la locatiile din MiP în sumă de 245.000 lei

Drumul de acces spre partea de vest și nord a parcului, care este proprietatea exclusivă a parcului, este într-o stare avansată de deteriorare și insuficient de lat pentru accesul autotrenurilor. Fiind singura cale de acces, aceasta trebuie reabilitată urgent pentru a satisface principala cerință a parcului industrial de a asigura accesul la locații. Tot în această zonă mai trebuie creată o cale de acces pe perimetrul parcului în completarea celei existente, cerință care asigură ieșirea in caz de blocare a căii principale și în caz de incendiu.

3. Reparații garduri perimetru în sumă de 25.000 Lei

Prin degradare naturală panouri din gardul de limită a parcului industrial s-au sfărâmat și au fost înlocuite cu diverse materiale (table, scânduri, plasă pentru beton, etc.) Un număr de stâlpi s-au înclinat fiind în pericol de cădere. în vecinătatea intrăriiîn parcul industrial degradarea este accentuată și cu un aspect dezagreabil.

Pentru siguranța împrejmuirii și pentru a da un aspect acceptabil trebuie înlocuite panourile distruse cu unele asemănătoare, îndreptarea și consolidarea stâlpilor, vopsirea panourilor metalice, complectarea rețelei de sârmă ghimpată.

Pag. 1/2

//. Alte obiective propuse pentru anul 2009

1. Amenajare zone de folosință comună și parcări în sumă de 175.000 lei

înainte de a fi parc industrial zona a fost cu destinație de depozite și magazii, fără trotuare și numai cu spații efective de încărcare-descărcare, care acum sunt total ne adecvate. Cerințele majore pentru un parc industrial este de a asigura liberul acces la spațiul închiriat și asigurarea circulației pietonale pe tot cuprinsul parcului. Având vedere densitatea construcțiilor va trebui să se facă demarcări eficiente între căile de acces și parcări și spații de încărcare-descărcare pentru eliminarea blocării frecvente a căilor de acces (în condițiile unui trafic mediu pe zi 270 vehicule) dar și pentru accesul pietonal care este supus permanent accidentării.

2.  Reabilitare clădiri, fațade și acoperișuri în sumă de 120.000 lei

Construcțiile devenite spații închiriate locatarilor au avut de regulă destinația de magazii și depozite plasate la periferia societății mamă. Majoritatea instalațiilor sunt plasate fie pe fațada clădirilor fie pe estacade de legătură între construcții, care acum sunt dezafectate.

Refacerea închiderilor (uși și ferestre) demontarea instalațiilor dezafectate au lăsat răni și izolații deteriorate pe toate fațadele construcțiilor. Aceiași situație este și la acoperișuri, care în plus prezintă infiltrații datorită vechimii. în anul 2009 (în perioada mai - septembrie) trebuie reabilitate 2.000 m2 fațade și 7.000 m2 acoperișuri.

Având în vedere că și aceste obiective propuse sunt de strictă importanță și care necesită executarea în regim de urgență, se impune atât atragerea de capital social de la acționarul unic cât și atragerea de alte fonduri.

3. Reabilitare termică clădiri în sumă de 200.000 Lei

Unele construcții cum ar fi clădirea administrativă de tip P+2 este realizată în perioada în care trebuia făcută ieftin și repede, închiderile fiind făcute cu un singur rând de cărămidă și fără protecție termică pe exterior. Hala alăturată are închiderile pe exterior din panouri cu schelet metalic și geam simplu pe un singur rând, care nu poate asigura o închidere termică acceptabilă. Practic hala nu poate fi încălzită. Soluția este de a adăuga o închidere cu panouri tip sandvisch pe toată suprafața exterioară.

6. Construcția ansamblului din fostul poligon Etapa 1 în sumă de 1.500.000 lei

Fostul poligon are ca specific faptul că este pe un teren în pantă cu apa freatică aproape de suprafață și cu amenajări specifice dificil de eliminat. în anul 2005 a fost efectuat "Studiul de fezabilitate pentru Centrul de Afaceri Metrom Parc" în vederea realizării unui centru de producție și afaceri, studiu care a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regională 7 Centru, care nu a fost declarată eligibilă pentru finanțare din programele naționale și internaționale active în perioada respectivă. în anul 2007 a fost trecut la rezerva de proiecte a județului. Investiția așa cum a fost prevăzută inițial este de 3.200.000 lei.

Pentru depășirea situației și utilizarea terenului disponibil s-a elaborat un plan de investiții pe 3 ani cu finanțare proprie prin credit bancar. Pentru anul 2009 este prevăzută Etapa 1, care constă în: amenajarea căilor de acces, construcția unei hale de producție și un bloc de birouri. Suma necesară acestei faze este de 1.500.000 Lei.

în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programului de investiții pe anul 2009.

Director General, Romanescu Dumitru Eugen

Director Cercetare-Dezvoltare Nicoară Liviu Traian