Hotărârea nr. 76/2009

Hotărârea.nr.76- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov


ROMAN1A


JUDEȚUL BRAȘOV2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.76

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008. descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov:

Analizând adresa nr. 1592/26.02.2009 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047. prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008. descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov:

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 111 lit.”dv din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 97 și art. 103. alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2008, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. - Se mandatează președintele director general al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


\)

S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

RAPORT DE GESTIUNE al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008

1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002 și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având CIF RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie "alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor” ce corespunde codului CAEN 8299.

2. Capitalul social

La data de 31.12.2008 capitalul social este de 1.009.180 lei divizat în 100.918 acțiuni nominative a câte 10 lei acțiunea, vărsat integral.In cursul anului 2008 nu au intervenit modificări.

3. Situația activelor imobilizate

La data de 31.12.2008 societatea deține active imobilizate în sumă de 3.451.241 lei, cu următoarea componență:

 • - imobilizări necorporale în sumă de 597 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate de societate pentru diferite programe informatice;

 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 atestată de extrasul CF din 11.01.2008, în valoare totală de 1.024.245 lei ce deține o pondere de 29,68% în total active imobilizate;

 • - construcții în sumă totală de 2.221.275 lei și ce dețin o pondere de 64,36% în total active imobilizate;

 • - instalații tehnice în sumă totală de 1.395 lei;

-mijloace de transport în sumă de 33.721 lei

 • - mobilier, aparatură birotică în sumă totală de 44.535 lei.

 • - imobilizări corporale în curs de execuție în sumă totală de 124.972,00 lei ce reprezintă proiecte și studii de fezabilitate pentru Centrul de afaceri și pentru construirea a încă două obiective.

 • - imobilizări financiare în sumă totală de 500 lei.

4. Situația activelor circulante

La data de 31.12.2008 activele circulante sunt în sumă de 533.547 lei, cu următoarea componență:

 • -  clienți în sumă de 244.146 lei

 • - alte datorii sociale in suma de 572 lei,ce reprezintă contravaloarea concediului de lăuzie ce se va recupera in anul 2009.

 • -  debitori diverși in suma de 7669 lei ce reprezintă contravaloarea furtului produs in luna septembrie a.c.urmare pătrunderii prin efracție in sediul societății.

 • - disponibilități bănești în sumă de 281.160 lei

Menționăm că pe tot parcursul anului s-au luat toate masurile de încasare a clienților, prin comunicări de solduri, extrase de cont, notificări și calculul lunar al penalităților în conformitate cu prevederile din contracte. Față de începutul anului, activele circulante prezintă o creștere de 124.581 lei concretizată la creanțe urmare creșterii chiriilor la sfârșitul anului 2008 pe baza negocierilor ce au avut loc .

5. Situația datoriilor

Soldul datoriilor curente la sfârșitul anului 2008 este de 85.550 lei și se compune din următoarele:

 • - furnizori în sumă de 11.386 lei, ce au fost achitați în luna imediat următoare;

 • - salarii datorate în sumă de 18.817 lei ce au fost achitate în data de 09.01.2009;

 • - obligații aferente salariilor (impozit, CAS, CASS, șomaj, fd. accidente, etc.) în sumă de 24.124 lei achitate în data de 20.01.2009.

 • - TVA de plată în sumă de 22.385 lei achitată în data de 23.01.2009. -impozit pe profit in sumă de 3.886 lei achitat in data de 23.01.2009.

 • - garanții constituite pentru membrii CA, cenzori și casier în sumă de 2.554 lei.

 • - creditori în sumă de 2.000 lei ce constituie garanții de participare la licitații.

-credit bancar în sumă de 91.830 lei ce se va lichida la sfârșitul anului 2009 conform graficului de eșalonare.

Menționăm că nu au existat întârzieri la plata obligațiilor pe tot parcursul anului 2008.

 • 6. Veniturile în avans cu un sold de 77.191 lei cuprind mijloacele fixe constatate în plus la inventarierile patrimoniale, respectiv construcții amortizate și preluate de la S.C. Metrom S.A. odată cu înființarea societății (parcului) în sumă de 73.591 lei și contravaloarea chiriei achitate în avans pentru anul 2009 de SC Kol Trading SRL Brașov.

7. Situația capitalurilor proprii

La data de 31.12.2008, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 3.730.217 lei și cuprind:

 • - capitalul social vărsat în sumă de 1.009.180 lei

 • - rezerve în sumă de 2.581.155 lei

 • - profitul aferent anilor 2005, 2006,2007 si 2008 nerepartizat în sumă de 139.882 lei.

Față de începutul anului, capitalurile proprii înregistrează o creștere de 61.994 lei urmare repartizării profitului net aferent anului 2008 pentru dezvoltarea societății.

8. Contul de profit și pierdere

în anul 2008, societatea și-a desfășurat activitatea în principal din închirieri de spații pe bază de contracte încheiate.Pe tot parcursul anului au existat preocupări în asigurarea utilităților pentru locatarii din parc, asigurarea de servicii privind PSI,repararea drumurilor și căilor de acces din parc

S-au întreprins acțiuni publicitare și în mass-media locală pentru toți chiriașii din parc în scopul cunoașterii activității fiecăruia.

S-au organizat schimburi de experiență cu parcuri industriale din țară și din străinătate. Am avut o participare activă la acțiunile organizate de asociația parcurilor industriale din România, APITSIAR.

Am participat la întâlniri cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor și ai Parlamentului în vederea îmbunătățirii legislației parcurilor industriale, dezvoltarea colaborării între parcurile științifice, tehnologice și industriale. De asemenea, am participat la întâlniri cu reprezentanții Consiliului Concurenței,Direcției Fiscale si Consiliului Județean Brașov, pe tema ajutoarelor de stat.

Situația economico-financiară realizata în anul 2008 se prezintă astfel:

RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Realizat 2007

BVC 2008

Realizat 2008

% față de Realizat 2007

% față de BVC 2008

0

1

2

3

4

5

6

I

Venituri totale din care:

992.247

1.055.500

1.223.994

123,35

115,96

1. Venituri din exploatare din care:

991.352

1.055.000

1.223.163

106,42

115,94

- venituri din chirii

826.075

850.000

898.163

108,73

105,67

- venituri din prestări de servicii -venituri din vânzare mij.fixe

100.157

110.000

225.126

224,77

204,66

amortizate

13.193

40.000

39.500

229,40

98,75

- alte venituri

51.927

55.000

47.105

90,71

85,64

2. Venituri financiare

895

500

831

92,74

166,20

II

Cheltuieli totale din care:

949.337

1.041.610

1.150.454

121,18

110,45

1. Cheltuieli de exploatare din care:

- chelt.cu mat. cons., ob.de inv.

915.592

1.016.610

1.128.365

123,24

111,00

energie și apă cheltuieli cu personalul,

39.404

39.000

40.994

104,03

105,11

inclusiv CA și cenzori

575.461

650.610

649.409

112,85

99,81

- amortizări și provizioane

160.152

181.000

188.957

117,99

104,40

- alte chelt. de exploatare (prest. ext.)

127.649

133.000

235.085

184,16

176,75

- tichete de masă

12.927

13.000

13.920

107,68

107,08

Cheltuieli financiare (dobândă)

33.745

25.000

22.089

65,46

88,36

III

Profit brut

din care:

1. Profit din activit. de

42.910

13.890

73.540

171,38

529,44

exploatare

75.760

-

94.798

125,13

X

2. Profit din activit. financiară

(-)32.850

-

(-)21.258

X

X

IV

Impozit pe profit

6.601

2.110

11.546

174,91

547,20

V

Profit net

36.309

11.780

61.994

170,74

526,26

Din datele de mai sus rezultă că societatea a înregistrat o situație favorabilă față de realizările anului precedent și față de prevederile BVC.

Veniturile totale au înregistrat o creștere de 231.747 lei față de realizările anului precedent și de 168.494 lei față de prevederile BVC.

Veniturile din chirii dețin o pondere de 73% din total venituri, fiind activitatea principală a parcului industrial si care prezintă o creștere substanțială atăt fată de realizările anului precedent căt si fată de prevederile bugetului pe acest an,creștere ce se datorează negocierilor chiriilor începând cu luna nov.2008.

Veniturile din prestări servicii prezintă o creștere de asemenea substanțială fată de prevederile BVC de 115.126 lei, urmare lucrărilor de reparare a drumurilor și căilor de acces din parc care au fost refacturate chiriașilor și altor firme din parc.Tot la această categorie de venituri se regăsesc și utilitățile furnizate chiriașilor, serviciile de pază .salubritate ,PSI și alte servicii.

Și cheltuielile totale au înregistrat depășiri față de prevederile BVC de 108.844 lei, concomitent cu depășirea veniturilor din prestații,justificarea fiind aceeași de la alte chelt.de exploatare.

Cheltuielile cu energia și apa au înregistrat depășiri de 1.994 lei urmare prelungirii sezonului rece.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat economii față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an, dar cu depășire față de realizările anului precedent, urmare indexării salariilor cu până la 15%.

Alte cheltuieli de exploatare prezintă depășiri de 102.085 lei atât față de prevederile BVC, creștere datorată lucrărior de reparare a drumurilor și căilor de acces care erau complet deteriorate în interiorul parcului,a lucrărilor de finalizare a documentației de dezmembrare a incintei parcului cu alocarea de nr.topo propriu fiecărui obiectiv.Această lucrare va permite identificarea și a spațiilor de folosință comună,iar în situația solicitării unui credit nu va mai fi nevoie de ipotecarea întregului patrimoniu.

Cheltuielile financiare în suma de 22.089 lei reprezintă cheltuiala cu dobânda aferentă creditului bancar solicitat în anului 2004 pentru investiții și care se va finaliza la sfârșitul anului 2009.

Cheltuielile cu amortizările și provizioanele prezintă o depășire de 7.957 lei ca urmare a înregistrării clientului litigios SC Alcatroz SRL Brașov provenit din anul 2006 și care a fost declarat insolvabil de către executorul judecătoresc și a înregistrării amortizării investițiilor efectuate în anul 2008.

9. Repartizarea profitului net

în anul 2008 profitul net realizat este de 61.994lei și se propune pentru repartizarea la fondul de dezvoltare, respectiv pentru investițiile ce se vor efectua în anul 2009, conform Notei explicative 3, anexă la bilanț.

10. Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați la data de 31.12.2008

Nr.


crt.          Indicatori


Realizat       Realizat

31.12.2007     31.12.2008


1. Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curentă =


active curente datorii curente


1.2. Solvabilitate patrimonială = capitaluri Pr°Prii _ total pasiv

2. Indicatori privind managementul datoriei

 • 2.1. Gradul de îndatorare globală = capi 9 '.mprumutat _

capital propriu

 • 2.2. Indicatorul privind acoperirea dobânzii

_ profit (exclusiv chelt. cu dobânda si imp. pe venit) x qq _ chelt. cu dobânda


6,07

0,93

0,07

2,24


2,50

0,94

0,038

4,46


3. Indicatori de gestiune

 • 3.1. Durata medie de încasare a creanțelor (zile)

sold mediu clienti ___

= ----------------x 365 zile =

venituri din exploatare

 • 3.2. Durata medie de plată a furnizorilor (zile)

sold mediu furnizori___ .,

= ----------------x 365 zile =

venituri din exploatare

 • 3.3. Viteza de rotație a activelor totale = venit din exP,oat^ =

active totale


52,30


55,74


4,54        3,08

0,25       0,31


_ ..... .   ...     ......... venit, din exploatare

3.4. Viteza de rotație a activelor imobilizate =-----------------

active imobilizate


0,28       0,35


4. Indicatori de profitabilitate

4.1. Rata rentabilității activelor totale (%)    = profit brut x 100 =

active totale


1,07      1,84


4.2. Rata rentabilității activelor imobilizate (%) = profit brut x 100 = active imobilizate


1,19


3,00


4.3. Rata profitului brut (%)


profit brut .

_______ x 100 venit, totale


4,32      6,01


Din datele de mai sus rezultă că majoritatea indicatorilor realizați în anul 2008 demonstrează existența echilibrului financiar și capacitatea de plată a societății pentru toate datoriile, inclusiv a împrumutului pe termen lung.

Și față de realizările anului precedent toți indicatorii calculați prezintă o situație favorabilă, de unde rezultă că societatea respectă principiul continuității activității și a respectării obiectivelor propuse și stabilite prin legea parcurilor industriale.

Durata medie de încasare a creanțelor prezintă o situație mai puțin favorabilă de 55,74 zile care a condus la calculul penalităților în sumă de 36.639 lei.

Pentru a urgenta încasarea clienților, s-a insistat pe comunicări lunare de solduri, extrase de cont, notificări, Conciliere directă în conformitate cu art. 720A1 Cod procedură civilă.

Și indicatorul de rotație a activelor totale prezintă o situație nefavorabilă, determinată de stabilirea chiriilor în concordanță cu scopul și obiectivele programului „Parcuri Industriale” (îmbunătățirea infrastructurii economice, dezvoltarea activității economice care să determine crearea de noi locuri de muncă, creșterea volumului de investiții private, etc.).

11. Modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității

Societatea aplică Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 modificat și completat de Ordinul 2374/12.12.2007. Toate operațiunile au fost înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general și au avut la bază documente justificative.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 24 (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele de funcționare. S-au întocmit și notele explicative la situațiile financiare anuale.

în perioada 16.06.2008-08.08.2008 s-a desfășurat misiunea de audit intern pentru exercițiul financiar 2007 de către biroul de audit intern din cadrul Consiliului Județean Brașov.în urma recomandărilor făcute s-a procedat imediat la luarea măsurilor ce s-au impus.

12. Modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu

în temeiul OMFP nr.522 din 16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,în cadrul societății noastre se exercita de către directorul economic cu respectarea în totalitate a atribuțiilor ce-i revin, inclusiv completarea Registrului de riscuri și întocmirea Listelor de verificare.

13. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1753/22.11.2004, directorul general al societății a emis Decizia nr. 7/15.10.2008 în baza căreia a numit două comisii de inventariere anuală a patrimoniului societății.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Pentru unele mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate scriptic și moral s-a propus scoaterea din funcțiune, prin valorificarea acestora.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent în Raiffeisen Bank. Nu s-au constatat diferențe. Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere anuală pe baza căruia s-a completat Registrul - inventar.

13. Investiții

în cursul anului 2008, societatea a realizat un volum de investiții de 14.875,77 lei concretizat în lucrarea de construire a unui grup sanitar și achiziționarea unui sistem de antiefracție și a unui sistem de supraveghere în cadrul sediului administrativ.

Pe lângă aceste lucrări de investiții s-a insistat și pentru valorificarea studiului de fezabilitate a „Centrului de afaceri” din poligon, aceasta prin prezentarea pe pagina de internet a ofertei de parteneriat și prin participarea la TIB București „Secțiunea parcuri industriale”.

Menționăm că acest proiect a fost păstrat în portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Brașov în vederea accesării de fonduri structurale europene, în curs de implementare.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2008, a Contului de profit și pierdere pe anul 2008 cu anexele respective, a repartizării profitului net pentru investiții și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2008.

Președinte Consiliul de Administrație,S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC'1 S.A.

BRAȘOV

ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2008

în cursul anului 2008 s-au lucrărilor de investiții efectuate


- mii lei -

Elemente

Valoare brută

Amortizări la sfârșitul anului 2008

Valoare netă la 31.12.200t

Active imobilizate

Sold la

01.01.2008

Creșteri Reduceri

Sold la

31.12.2008

Imobilizări necorporale

13643

485      1568

12560

11963

597

Imobilizări corporale

4095289

55341    57434

4093196

643052

3450144

Imobilizări financiare

21036

3500    24036

500

-

500

Total

4129968

59326   83038

4106256

655015

3451241

înregistrat creșteri la imobilizările corporale ca urmare a

Director General, Romanescu Dumitru EugenPROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2008

Denumirea provizionului

Sold la          Transferuri

Sold la

31.12.2008

01.01.2008       în cont

6812

din cont 4118

Provizioane pentru

0        4.179,28

4.179,28

0

depreciere clienți

Director General, Romanescu Dumitru EugenREPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2008

- mii lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

61.994

- rezerva legală

3.674

- dividende

-

- profit de repartizat pentru investiții

58.320

Având în vedere proiectele de investiții prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 se propune repartizarea profitului net pentru investiții.

Director General, Romanescu Dumitru Eugenife METROM înnitOTDiA c


cn INDUSTRIAL PARC

> S.A      sjANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2007

Nr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2007

Exercițiul curent 31.12.2008

1.

Cifra de afaceri netă

939.425

1.136.558

2.

Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

915.592

1.128.365

3.

Cheltuielile activității de bază

915.592

1.128.365

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 -2)

23.833

8.193

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

51.927

86.605

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

75.760

94.798

Director General, Romanescu_Dumitru Eugen,.^c6w.


i ° in°o?rcal n A' p*?c «/•

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2008

- mii lei -

Creanțe                       Sold la                 Termen de lichidare

31.12.2008             sub 1 an peste 1 an

Total din care:

252.387

252.387

-

- clienți

244.146

244.146

-

-debitori diverși

7.669

7.669

-alte datorii sociale

572

572

Datorii


Sold la

31.12.2008


Termen de exigibilitate

sub 1 an peste 1-5 ani peste 5 ani

Director General,


Romanescu Dumitru Eugen


!/$ METROM £'v, ! S INDUSTRIAL PARC

'W S.A

.\5>             -.^Z'


Director Economic,


Sima Margareta


Total din care:

177.376

177.376

- furnizori

11.386

11.386

-

-

- pers. sal. dat

18.817

18.817

-

-

- impozit pe venit-

6.565

6.565

-

-impozit pe profit

3.886

3.886

- TVA de plată

22.385

22.385

-

-

- contrib. asig. soc.

17.559

17.559

-

-

- garanții CA, cenz

2.554

2.554

-

-

- credit pe termen

91.830

91.830

-

lung

-creditori

2.000

2.000

-alte împrum.și dat.

394

394

Principii, politici si metode contabile aplicate în anul 2008

Pentru a reda cât mai fidel situația economica financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea nou înființată în octombrie 2003 și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2008, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2008, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 1753/22.11.2004, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin în principal din închirieri de spații pe baza contractelor de închiriere, dar și din prestări se/v/c//:pază,salubritate,PSI,asig.utilități.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.Director Economic, Sima Margareta

NOTA 7


ACȚIUNI

1. Capital social subscris

1.009.180

lei

la data de 31.12.2008

- din care:

- capital vărsat

1.009.180

lei

2. Număr acțiuni nominative

100.918

 • 3. Valoarea unei acțiuni în cursul anului 2008, capitalul social nu a survenit nici o modificare.

  10 lei


  Director General, Romanescu Dumitru EugenDirector Economic, Sima Margareta

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII

Șl CENZORII pe anul 2008

1. Informații privind salariații

1.1. Nr. mediu

9

1.2. Nr. existent la 31.12.2008

9

din care:

 • 1. director general

 • 2. director tehnic (furnizare energie electrica)

 • 3. director economic

 • 4. director administrativ

 • 5. director cercetare - marketing

 • 6. consilier juridic

 • 7. inspector resurse umane

 • 8. tehnician

 • 9. cadru tehnic P.S.I.

1.3. Salarii plătite în anul 2008

447.879 lei

1.4 Cheltuieli cu asigurările sociale și protecție socială, inclusiv CA și cenzori în anul 2008

126.210 lei

1.5. Consiliul de Administrație

 • - nr. membrii

 • - indemnizații plătite în anul 2008

5

46.700 lei

1.6. Cenzori

 • - nr. cenzori

 • - indemnizații plătite în anul 2008

3

28.620 lei

Director General, Romanescu Dumitru Eugen


metrom tw

in0^rc <

A, s'PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2008

1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente și imediate = active curente _ 444.397 _ 2 50

datorii curente 177.380

 • b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 3.730.217 = q 94

total pasiv 3.984.788 Indicatorul lichidității curente prezintă o situație favorabilă de 2,50 întrucât societatea nu are datorii restante.

2. Indicatori de risc

 • a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x -f oo =   (191-790 + 91-830) • 2   = o 038

capital propriu            (3.668.223 + 3.730.217): 2

 • b) indicatorul privind acoperirea dobânzii

profitul înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit _ 94.798 = 4 45 cheltuieli cu dobânzi                           21.261

Cei doi indicatori de risc realizați la data de 31.12.2008 demonstrează că nu a existat risc în asigurarea plății creditului și dobânzii aferente.

3. Indicatori de activitate

 • a) Viteza de rotație = sold mediu clientj x 365 zile = (129.440+244.146): 2 x 365 2i|e= 55 74 zile

a debitelor - clienților venit, din exploatare                 1.223.163

 • b) Viteza de rotație = sold mediufurnizori x 355 zile = (7.818+11.386):2 x 365 = 3 08 zj,e

a creditelor - furnizori cifră de afaceri                       1.136.558

 • c) Viteza de rotație a activelor imobilizate = ven‘* djn exploatare _ 1.223.163 _ q 35 active imobilizate 3.451.241

x         <• .   < x . venit din exploatare 1.223.163    ___

 • d) Viteza de rotație a activelor totale =-----------K-------=---------- = 0,31

active totale 3.984.788

4. Indicatori de profitabilitate

 • a) Rentabilitatea capitalului = ^Qfit brut (din activjLde_exploatare) x 1Q0 = 94.798 x 10Q = 2,34%

angajat                           active totale                   3.984.788

 • b) Marja brută =              x 100 =         x 100 = 6,01%

W                  venituri totale         1.223.994

Viteza de rotație a clientilor realizată în anul 2008 este de 55,74 zile, situație nefavorabilă ce a condus la calcularea penalităților în sumă de 36.639 lei.

Viteza de rotație a activelor imobilizate si totale prezintă o situație nefavorabilă determinată de nivelul scăzut al veniturilor din chirii.

Indicatorii de profitabilitate de 2,34 și respectiv 6,01 prezintă o situație destul de bună având în vedere scopul și obiectivele programului Parcuri Industriale.

Director General, Romanescu Dumitru Eugen


K METROM W

%ovAlte informații

I. Situația juridică

 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003

 • - CIF RO 15786047

 • - Cod CAEN -8299 - "alte activități de servicii suport pt. întrep.n.c.a."

II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2008

 • - profit brut din activitatea curentă                                    61.994 lei

 • - total deduceri, din care:                                               3.674

 • - rezerva legal deductibilă                                     3.674

 • - cheltuieli nedeductibile, din care:                                    13.843

 • - cheltuieli impozit pe profit                                      11.546 lei

 • - depășire cheltuieli protocol                                     2297

 • - total profit impozabil                                                 72.163

 • - impozit pe profit datorat                                             11.546 lei

 • - impozit pe profit virat                                                  11.546 lei

III. Cifra de afaceri realizată în anul 2008

- rezultată din închirierea spațiilor la un număr de 20 chiriași 1.136.558 lei

 • IV. Angajamente primite în anul 2007                                   3.651,13 lei

(de la S.C. Piramida S.R.L. pentru buna execuție a lucrărilor de investiții)

Director General,


Romanescu Dumitru Eugen


Director Economic, Sima Margareta

S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov Str. Carpatilor nr. 60

COMISIA DE CENZORI

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2008 la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov

Membrii Comisiei de cenzori numiți prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov, în baza atribuțiilor ce ne revin potrivit art. 163, 181 și 182 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov și a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005, modificat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2374/12.12.2007, etc.;

- am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov care cuprind:

 • •  BILANȚ PRESCURTAT la data de 31.12.2008;

 • •  CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE la data de 31.12.2008;

 • • NOTE EXPLICATIVE.

în urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

 • 1. CONSIDERAȚII DE ORDIN GENERAL:

S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov a fost înființată în baza O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată și modificată prin Legea nr. 490/2002, a altor reglementări legale ulterioare, prin Hotărârea nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov privind înființarea societății comerciale S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov.

Forma de proprietate a S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov este aceea de societate comercială cu capital integral de stat, având ca principal obiect de activitate “Alte activități de servicii suport, pentru întreprinderi n.c.a.” -cod. CAEN - Rev.2 - 8299.

După îndeplinirea formalităților legale, firma a fost înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/02.10.2003, având Codul de identificare fiscală RO 15786047.

La constituire, capitalul social al firmei a fost de 4.591.800.000 lei vechi, divizat în 45.918 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100.000 lei vechi.

La data de 31.12.2008, capitalul social subscris și vărsat al S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov, potrivit datelor din evidența contabilă și din Nota explicativă nr. 7 la bilanț, este de 1.009.180 lei, divizat în 100.918 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

Pe parcursul anului 2008 nu au intervenit modificări privind capitalul social subscris și vărsat.

 • 2. OBIECTUL Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2008 la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov:

Prin verificările efectuate, prin sondaj, în cursul anului 2008, precum și cele asupra datelor din bilanțul prescurtat la data de 31.12.2008, a Contului de profit și pierdere pe anul 2008, cât și asupra notelor explicative prezentate, s-a urmărit obținerea asigurării că bilanțul contabil oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului societății, a situației financiare și a rezultatului exercițiului încheiat, în concordanță cu reglementările contabile în vigoare.

în acest sens, membrii Comisiei de cenzori au urmărit, printre altele, prin controalele lunare efectuate, cât și prin verificarea conturilor anuale pe anul 2008, următoarele:

 • - supravegherea gestiunii societății comerciale;

 • - dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea Situațiilor financiare, etc.;

 • - dacă elementele de activ și pasiv înscrise în Registrul inventar au la bază listele de invetariere, procesele verbale cu rezultatul inventarierilor, etc.;

 • - dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele w contabile, etc.

SCOPUL urmărit prin întocmirea și prezentare Raportului de față este acela de a furniza Adunării generale o opinie calificată asupra bilanțului contabil anual, de a întări credibilitatea atât în relațiile cu investitorii proprii, cât și față de creditori, clienți și alți utilizatori, etc. privitor la conținutul Situațiilor financiare anuale, de a-i asigura pe acesția că datele furnizate oferă o imagine fidelă, neviciată de anomalii semnificative a patrimoniului societății, a situațiilor financiare și a rezultatului exercițiului încheiat a S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov.

 • 3. CONSTATĂRI făcute cu ocazia verificărilor efectuate:

 • a) Privitor la modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității:

S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov aplică Regulamentările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005, modificat și completat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2374/12.12.2007 și a altor w        reglementări ulterioare.

Toate operațiile economice și financiare au fost înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general și au la bază documente justificative.

Elementele prezentate în Situațiile financiare au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente fiind recunoscute în momentul producerii lor.

Dintre principiile contabile aplicate amintim:

 • - Principiul continuității activității;

 • - Principiul permanenței metodelor;

 • - Principiul prudenței;

 • - Principiul independenței exercițiului;

 • - Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, etc.

 • b) Privitor la Evaluarea patrimoniului societății:

Potrivit Normelor aprobate prin Ordinul nr. 1753/2004 al ministrului finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, unitatea a procedat la inventarierea patrimoniului, punând de acord datele din teren cu cele din evidența contabilă.

Potrivit răspunderilor ce revin conducătorului unității, respectiv directorului general al societății, acesta a emis Decizia internă nr. 7/15.10.2008 în baza căreia au fost numite cele două comisii de inventariere anuală a patrimoniului societății.

Mijloacele fixe, obiectele de inventar și celelalte bunuri au fost invetariate faptic, iar creanțele și obligațiile față de terți au fost supuse verificării pe baza confirmării în Extrasele de cont a soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii.

în cazul clienților rău platnici s-au luat măsuri de urmărire și încasare a debitelor, calculându-se majorări de întârziere pentru neplata la timp a sumelor datorate în valoare de peste 36.639 lei.

Unitatea a calculat și constituit privizioane pentru deprecierea creanțelor -Clienți în valoare de 4.179,28 lei în cazul clientului litigios S.C. ALCATROZ S.R.L. Brașov, obținând sentință favorabilă împotriva acestuia, dar executorul judecătoresc l-a declarat insolvabil.

 • c) Privitor la controlul conturilor anuale la data de 31.12.2008:

Cifrele din bilanțul contabil anual, Contul de profit și pierdere și notele explicative au fost stabilite în baza datelor din balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la data de 31.12.2008, respectiv a soldurilor finale debitoare și creditoare, a rulajelor totale ale unor conturi de venituri și cheltuieli, etc.

Bilanțul de la data de 31.12.2008 la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov se caracterizează prin următoarele date:

• TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE      3.803.808 lei

 • • TOTAL CAPITALURI PROPRII                  3.730.217 lei

 • •  VENITURI ÎN AVANS                              73.591 lei

 • •  CIFRA DE AFACERI NETĂ                     1.136.558 lei

 • •  PROFITUL NET AL EXERCIȚIULUI                 61.994 lei

Totalul activelor nete imobilizate înregistrează la data de 31.12.2008 o diminuare cu peste 150.410 lei față de aceeași dată a anului trecut, urmare nivelului mai mare a ieșirilor de imobilizări față de cele intrate în cursul anului 2008.

în evidența contabilă a unității există înregistrate imobilizări corporale în curs de execuție în sumă totală de 124.972 lei, o sumă însemnată care reprezintă proiecte și studii de fezabilitate pentru Centrul de afaceri și pentru construirea a încă două obiective de producție.

Totalul Capitalurilor proprii înregistrează o creștere la sfârșitul anului cu peste 61.994 lei, urmare profitului net realizat în cursul anului de raportate.

Profitul net al exercițiului, în sumă de 61.994 lei, rămas după plata impozitului pe profit, urmează a fi repartizat, după aprobarea Adunării generale, la “Alte rezerve” (pentru investiții) - 58.320 lei, precum și la “Rezerve legale” - 3.674 lei, potrivit propunerilor din Nota explicativă nr. 3 - anexă la Bilanțul contabil.

Datoriile cu termen de plată sub 1 an sunt de 177.380 lei, acestea constituind datorii curente ale societății la data de 31.12.2008, majoritatea acestora fiind achitate până la această dată.

 • d) Analiza unor indicatori financiari și de eficiență economică pe anul 2008:

Pentru evaluarea rezultatelor financiare și de eficiență economică a activității în cadrul societății comerciale pe anul 2008, au fost analizați unii dintre cei mai importanți indicatori, constându-se următoarele:

 • •  Durata medie de încasare a clienților:

Soldul mediu Clienti x 365 zile / Cifra de afaceri = (129.441 lei + 244.146 lei): 2 x 365 zile/1.136.558 lei = 60 zile

Durata medie de încasare, în zile, a sumelor de la Clienți considerată normală pe economie este de 30 de zile. Comparând cele doă cifre, constatăm că durata medie de încasare a facturilor la S.C. “METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. Brașov este dublă, fiind depășită cu 30 zile.

Și față de durata medie de încasare a clienților pe anul 2007 se constată o depășire cu peste 5 zile.

 • •  Rata de utilizare a activelor fixe:

Volumul veniturilor totale / Valoarea netă a activelor fixe = 1.223.994 lei / 3.451.241 lei = 0,355

Având în vedere că media pe economia națională considerată normală este de 7,5 se constată o slabă eficiență a folosirii activelor fixe în realizarea veniturilor unității.

 • •  Rata rentabilității financiare:

Profitul netx 100/Total capitaluri proprii = 61.994 lei x 100/3.730.217 = 1,66 %

Față de media pe industrie de 10% a ratei rentabilității financiare se constată un nivel scăzut al ratei rentabilității financiare pe anul 2008.

Față de cele arătate mai sus, considerăm că se impune luarea, pe viitor, printre altele, a unor măsuri privind:

 • - îmbunătățirea ratei de utilizare a activelor fixe prin:

 • - creșterea nivelului veniturilor realizate din chirii, prin stabilirea unor chirii mai mari;

 • - diversificarea serviciilor aferente chiriașilor din parc, etc.

 • - Includerea în contractele de închiriere a unor clauze care să permită proprietarului rezilierea unilaterală a contractelor în cazul întârzierilor repetate la plata chiriei lunare, fără îndeplinirea altor formalități prevăzute de legile în vigoare;

 • - Calcularea și perceperea unor penalități de întârziere semnificative, atunci când se depășesc termenele de plată lunare stabilite prin contracte;

 • - Extinderea construcțiilor existente și realizarea de noi construcții în scopul dezvoltării unor noi capacități de producție care să asigure creșterea veniturilor realizate în parc;

 • - Calcularea și constituirea de ajustări pentru deprecierea creanțelor -clienți și a altor elemente de activ pentru pierderi de valori ale acestora, etc.

 • - Urmărirea de către administrația societății a finalizării și valorificării investițiilor în curs de execuție, în sold de 124.972 lei la data de 31.12.2008 și înregistrarea acestora la investiții terminate și date în folosință;

 • - Urmărirea, în continuare, a recuperării debitului de 4.179,28 lei în cazul clientului litigios S.C. ALCATROZ S.R.L. Brașov pentru care s-a obținut sentință favorabilă definitivă, client considerat insolvabil de către executorul judecătoresc la data respectivă.

Situațiile financiare anuale pe anul 2008 vor fi însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii societății că întocmirea Situațiilor respective s-a făcut în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

După părerea noastră, Situațiile financiare dau o imagine fidelă, atât patrimoniului la data de 31.12.2008, cât și Contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată și sunt conforme cu prevederile legale și statutare în vigoare.

Brașov, 18 februarie 2009


Pag. 1  23-01-2009

SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT            |

RULAJ CUMULAT           |

TOTAL SUME             |

SOLD FINAL             |

| Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDÎT    p

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT     |

1011

P

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0.00

0.00

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

1012

P

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

c

0.00

1,009,180.00

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

1,009,180.00]

0.00

1,009,180.00]

1061

P

REZERVE LEGALE

0.00

18,131.48

|                o?oo

2,817.00|

0.00

3,674.00j

0.00

21,805.48]

0.00

21,805.48]

1065

P

REZERVE FATRIIOTALE

0.00

2,356,566.29

1

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

2,356,566.29]

0.00

2,356,566.29]

1068

P

ALTE RE2ERVE-FRQPIFT

0.00

202,783.50

0.00

M0|-

0.00

o.ooj

0.00

202,783.50]

0.00

202,783.50]

1171

P

REZULTATUL REPORTAT

| 0.00

81,561.99

I                0.00

58,320.31j

0.00

58,320.31]

0.00

139,882.30]

0.00

139,882.3o]

121

P

PROFIT SAU PIERI

JERE

| 0.00

36,309.02

i        111,985.64

147,579.44]

1,198,308.55

1,223,993.84]

1,198,308.55

1,260,302.86|

0.00

61,994.31]

129

A

FEPARTIZAREA FROFITILUI

Ă

36,309.02

0.00

|         61,137.31

o.ooj

61,994.31

36,309.02]

98,303.33

36,309.02]

61,994.31

o.oo]

P

PLUSURI DE INV.DE hAT.IOILIZ.

1 0.00

83,324.49

I            811.13

o.ooj

9,733.56

o.ooj

9,733.56

83,324.49]

0.00

73,590.93]

1621

P

CREDITE BANCARE PE TERMEN UUNG

1 0.00

j        191,790.00

|          8,330.00

o.ooj

99,960.00

o.ooj

99,960.00

191,790.00]

0.00

91,830.00]

167

P

ALTE IFFRUHJT.SI DAT.ASIMILATE

| 0.00

0.00

|          1,943.66

0-00l

40,070.68

40,465.00]

40,070.68

40,465.00]

0.00

394.32]

SOLD

INIȚIAL

|            RULAJ CURENT             |

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

DEBIT

CREDIT

]       jjâjȚf

CREDIT     1

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

205 A BREVETE, LICENȚE

[

13,643.96

o.ooj

484.73

o.ooj

484.73

l,568.60|

14,128.69

1,568.60]

12,560.09

o.ooj

2111

A

TERENURI

L

1,024,245.35

o.ooj

0.00

0.00

o.ooj

1,024,245.35

o.ooj

1,024,245.35

o.ooj

212

A

CQMSTRUCTII

1

2,814,675.00

o.ooj

0.00

o.ooj

10,828.09

o.ooj

2,825,503.17

o.ooj

2,825,503.17

o.ooj

213

A

INSTALAȚII TEHN

[CE

|

58,488.31

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

55,603.78]

58,488.31

55,603.78]

2,884.53

o.ooj

2133 A MIJLOACE DE TRANSPORT

r

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

40,465.00

o.ooj

40,465.00

o.ooj

40,465.00

o.ooj

214

A

MOBILIER,AfWTURA BIROTICA

1

72,909.22

o.ooj

0.00

o.ooj

4,047.68

1,830.04j

76,956.90

1,830.04]

75,126.86

o.ooj

231

A

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS EXEC.

1

124,972.00

o.ooj

0.00

o.ooj

24,545.05

24,545.05]

149,517.05

24,545.05]

124,972.00

o.ooj

263

A

INTERESE DE PARTICIPARE

f

L

500.00

:

0.00

o.ooj

0.00

H

500.00

o.ooj

500.00

0.00]

( I------ZZJ----

'o78 A ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

J        20,535.87

o.ooj

0.00

o.ooj

3,500.00

24,035.87]

24,035.87

24,035.87]

0.00

o.ooj

2805

P AMORTIZARE LICENȚE

| 0.00

10,990.60]

0.00

191.30J

1,568.60

2,540.99]

1,568.60

13,531.59]

0.00

ii,962.99]

2812

P AMffîTIZAfiEA CONSTRUCȚIILOR

j             0.00

459,472.94]

0.00

12,065.76]

0.00

144,754.64]

0.00

4M,227.5Bj

0.00

604,227.58]

SOLD

INIȚIAL          |

RULAJ CURENT            |

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL             |

| Cont

F

DEBIT

CREDIT       |

DEBIT

CREDIT     1

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     |

2813

P

AMORTIZAREA INSTALAȚIILOR

0.00

34,229.36]

0.00

2TjȚ-

54,682.32

21,942.22

54,682.32

56,171.58

0.00

1,489.26]

28133

P

AMORTIZARE MIJ.DE TRANSPORT

(

1

o.ooj

0.00

562.02]

0.00

6,744.24

| 0.00

6,744.24

|            oă»

6,744.24]

2814

P

AMORTIZAREA MOBILIERULUI

0.00

23,625.98]

0.00

714.95]

1,361.11

8,326.76

|          1,361.11

31,952.74

| 0.00'

30,591.63]

3028

A

MATERIALE COKSUWBILE

0.00

o.ool

0.00

o.ooj

0.00

0.00

| 0.00

0.00

| 0.00

oloj

303

A

WTER.DE WT.OB.DE INVENTAR

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

9,062.77

9,062.77l

|          9,062.77

9,062.77

| 0.00

M0|

401

P

FURNIZORI

| 0.00

7,818.131

35,937.80

34,486.56j

347,517.03

351,085.09

|       347,517.03

358,903.22

|         MO

11,386.19]

404

P

FURNIZORI DE INCSILIZARI

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

0.00

| 0.00

0.00

| 0.00

mo]

411

A

CLIENTI

(

1        129,440.60

o.ooj

178,259.83

159,270.27]

1,437,911.38

1,323,205.98

|     1,567,351.98

1,323,205.98

j       244,146.00

o.ooj

sxl8

A

CLIEWTI IN LITIGIU

I          4,179.28

o.ooj

0.00

0.00

4,179.28

j          4,179.28

4,179.28

[ 0.00

o.ooj

421001 P

FERS0WL_S8J$II DATORATE

| 0.00

12,077.00]

43,556.00

42,794.00]

446,150.00

447,883.00

[       446,150.00

459,960.00

1 .

13,810.00]

421002 P

CENZORI.SALARII

| 0.00

o.ooj

2,430.00

2,430.00|

26,691.00

28,620.00

|        26,691.00

28,620.00

J              0.00

f,929.00]

fPag.


1               SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT           |

TOTAL SUME

SOLD FINAL

| Cont

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

credit 1

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

421003 P

SALARII C.A

!

0.00

0.00

3,414.00

2,700.00

44,558.00

46,700.00]

44,558.00

46,700.00

0.00

2,142.Oo|

936.00]

936.00j

936.00j

0.00

0.00

423

P PERSONAL m.NAT.DATORATE


(


425


[

A AVmSURI ACORDATE FERWK.ULUI

[

428101 P GARANȚIE C.A

428102 P^ GARANHE CENZORI

[

428104 P GARANȚIE CASIER

[


0.00

O.OO]        16,600.00

16,600.00]       147,642.00

147,642.00]       147,642.00

147,642.00]             0.00


0.00


646.66]              0.00

0.00]           220.19

100.00]           220.19

746.66]             0.00


0.00

0.00


152.861


152.86]


0.00

1,549.38]              0.00

25.00]             0.00

325.00]             0.00

1,874.38]             0.00


4282 P ALTE DAT.CU FERS.TICHETE mSA

[

431101 P CONTRIBUȚIA UNIT.LA ASI6.SCCIALE

[


0.00

0.00]           706.35

706.35]        13,920.09

13,920.09]        13,920.09

13,920.09]             0.001)1102 P OMTRIB.Ui-lIT-LA FD.DE ACCID,


0.00

9,857.00]         7,160.00

7,737.00]        88,849.00

86,729.00]        88,849.00

96,586.00]             0.000.00

223.00]           162.00

190.00|         2,014.00

1,981.00]         2,014.00

2,204.00]             0.00


4312


190.00]

4313

] 0.00

4,801.00]

3,488.00

4,084.00]

43,284.00

42,567.00]

43,284.00

47,368.00]

0.00

4,084.06]

P CONTRIB.lJNIToPT.ASIG.SOC.DE S#4.

| 0.00

3,403.00]

2,352.00

2,491.00]

29,548.00

28,636.00]

29,548.00

32,039.00]

0.00

2,491.00]


S.C. METROU INDUSTRIAL FWC S.A.                                                                                  f               Pag. 5  23-01-2009

ERASOV, STR. CARFATILR l'R.âO                                                                                                                            (continuare)

Cod fiscal R015786047

SOLD FINAL

SOLD INIȚIAL

TOTAL SUME

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

| Cont

f]

DEBIT

CREDIT      ["

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT    |“

DEBIT

CREDIT     ]

4314

p

contrib.fers.pt.asig.soc.de sfw.

[

0.00

3,686.001

2,355.00

2,639.00

|         32,350.00

31,303.00]

32,350.00

34,989.00]

0.00

2,639.00]

4371

p

C0N1RIB.UNIT.LA FD.SOmJ

(

1

0.00

735.001

276.00

156.00

|          3,687.00

3,108.00]

3,687.00

3,843.00]

0.00

156.00]

4372

p

CWRIB.PBS.LA FD.ȘOMAJ

[

0.00

171.00!

138.00

155.00

|          1,643.00

l,627.00]

1,643,00

l,798.00|

0.00

155.OO]

4381

p

ALTE DATORII SOCIALE

[

0.00

358.00]

1,248.00

364.00

|          4,736.00

3,806.00]

4,736.00

4,164.00]

572.00

o.ooj

441

p

IMPOZIT PE PROFIT

[

6,951.40

o.ooj

0.00

8,492.40

|            709.00

ll,546.40j

7,660.40

11,546.40]

0.00

3,886.00]

4423

p

T V A DE PLATA

[

0.00

11,986.00]

15,528.14

22,385.04

[       157,407.14

167,806.14]

157,407.14

179,792.14]

0.00

22,385.00]

4424

A

T V A DE REQJFERAT

[

0.00

o.ooj

0.00

0.00

| 0.00

o.ooj

0.00

wj-

0.00

wj

44261

A

TVA DEDUCTIBILA

(

[

0.00

o.ooj

5,562.98

5,562.98

|        53,752.11

53,752.11]

53,752.11

53,752.11]

0.00

o.ooj

44271

p

TVA COLECTATA

[

0.00

o.ooj

27,948.02

27,948.02

|       221,614.25

221,614.25]

221,614.25

221,614.25]

0.00

o7oo|

444001 P IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SAL.

J        mo

6,766.00]

4,957.00

5,791.00]

61,075.00

60,100.00]

61,075.00

66,866.00]

0.00

5,791.00]

444002 P IMPOZIT VENIT □

ENZORI

| 0.00

324.00]

366.00

366.00]

4,254.00

4,296.00]

4,254.00

4,620,00j

0.00

366.00

SOLD

INIȚIAL          |

RULAJ CURENT            |

RULAJ CUMULAT            |

TOTAL SUNE

SOLD FINAL

| Cont

F

DEBIT

CREDIT

1

DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

444003 P

IMPOZIT VENIT C.A

j                 0.00

600.00|

544.00

408.00j

7,220.00

7,028.00j

7,220.00

7,628.00

0.00

408.00|

4471

/

P

FB.CFEANTE SALARIALE

<

0.00

126.00|

92.00

107.00j

1,138.00

l,119.00j

1,138.00

1,245.00

| 0.00

107.OOj

456

A

DECONT.CU ACȚIONARII

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

0.00

I      w

o.ooj

461

A

DEBITORI DIVERȘI

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

7,669.49

o.ooj

7,669.49

0.00

|          7,669.49

oToo]

462

P

CREDITORI DIVERȘI

; 0.00

2

ooo.ooj

0.00

o.ooj

2,665.54

2,665.54j

2,665.54

4,665.54

| 0.00

2,000.00|

472

P

VENITURI ÎNREGISTRATE IN AVANS

0.00

0.00

3,600.00|

0.00

3,600.00j

0.00

3,600.00

1 0.00

3,600.00j

473

P

DECONTĂRI DIN □

:'.IN CURS DE CLtfIF.

0.00

0.00

0.40

iâîr

-2.27

1.86|

-2.27

1.86

| 0.00

4.13|

491

P

AJUSTĂRI PT.DETOIQEA CLIENTILOR

<

0.00

o.ooj

0.00

0.00

o.ooj

0.00

0.00

| 0.00

o.ooj

5121

A

CONT LA BCR AG.CALEA BUC

143,064.62

o.ooj

132,332.78

81,732.20j

1,139,154.21

1,109,553.03j

1,282,218,83

1,109,553.03

j       172,665.80

o.ooj

512101 A

CONT LA RAIFFESEN BANK

20,732.72

-M0|-

13,003.20

25,298.94j

114,790.69

132,675.98j

135,523.41

132,675.98

j         2,847.43

°-°°l

512102 A

CONT LA TRZORERIE

100,625.15

o.ooj

42.42

0-wl

1,214.98

o.ooj

101,840.13

0.00

j101,840.131              0.00]

<SOLD INIȚIAL

SOLD FINAL

RULAJ CURENT

TOTAL SUNE

RULAJ CUMULAT

j Cont

F

DEBIT

CREDIT       j

DEBIT

CREDIT     I

DEBIT

CREDIT      j

DEBIT

CREDIT     j

DEBIT

CREDIT

512105 A

CONT PT.GWriI

[          2,298.90

o.ocj

75.00

o.ooj

475.00

220.19]

2,773.90

220.19]

2,553.71

w]

5311

A CASA IN LEI


(5328

542

581

6022

6028

603

611

612

^U5

1         1,031.60

o.ooj

29,673.37

30,460.39J

311,245.44

311,024.05]

312,277.04

311,024.05]

1,252.99

o.ooj

A

ALTE VALORI TICHET.MASA

|           642.60

_

0.00

706.35]

14,688.01

15,330.61]

15,330.61

15,330.61]

0.00

o.ooj

A

AVANSURI DE TREZORERIE

j              0.00

o.ooj

0.00

ou»r

2,900.00

2,900.00j

2,900.00

2,900.00J

0.00

A

VIRAFEN1E INTERE

| 0.00

o.ooj

15,700.00

15,700.Ooj

241,503.71

241,503.71]

241,503.71

241,503.71]

0.00

o.ooj

A

CHELT.CU COMBUSTIBILUL

| 0.00

o.ooj

115.06

115.06]

2,685.07

2,685.07]

2,685.07

2,685.07]

0.00

o.ooj

A

CHELT.FRIV.ALTE MATER.CONSUNABILE

| 0.00

o.ooj

1,596.76

1,596.76]

6,185.45

6,185.45]

6,185.45

6,185.45]

0.00

o.ooj

A

CFELT.FRIV.MATER.EE NAT.OB.DE INV.

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

9,062.77

9,062.77]

9,062.77

9,062.77]

0.00

mo]

A

CHELT.PRIVIND El

'ERGIA SI APA

| 0.00

o.ooj

3,341.75

3,341.75]

23,060.83

23,060.83]

23,060.83

23,060.83!

0.00

o.ooj

A

CHELT.CU REPARA'

TIILJE

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

10,837.68

10,837.68]

10,837.68

10,837.68]

0.00

o.ooj

A

CHELT.CU CHIRIILE

| 0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.oojS.C. METROU INDUSTRIAL FWC S.A.                                                                                   f              Paq. 8  23-01-2009

BRAȘOV, STR. CARFATILR bR.60                                                                                                                       (continuare)

Cod fiscal R015786047

BALAHTA DE VERIFICARE -- PERIOADA 01-12^-2008 - 31-1:2-2008

|             SOLD

INIȚIAL          |

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME             |

SOLD FINAL             |

1 Cont

T

DEBIT

CREDIT

1

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     J

DEBIT

CREDIT     |

613

A

CHELT CU FRIME DE ASIGURARE

[

0.00

206.64

206.64

4,204.33

4,204.33

4,204.33

4,204.33j

0.00

621

A

CHELT CU COLABORATORII

(

[

0.00

o.ooj

5,130.00

5,130.00

75,320.00

75,320.00

|         75,320.00

75,320.00]

0.00

M(i|

622

A

CHELT CU COMISIOANE SI OiORARII

[

0.00

o.ooj

100.00

100.00

859.34

859.34

|            859.34

859.34J

0.00

623

A

CHELT.DE RECLAMA SI FUBLI.

[

0.00

o.ooj

8,657.30

8,657.30

|         14,368.77

14,368.77

|         14,368.77

14,368.77]

0.00

Mo]

623001 A

CHELT.FROTOCOL

L

0.00

o.ooj

109.18

109.18

|          3,844.32

3,844.32

|          3,844.32

3,844.32]

0.00

MO]

624

A

CHELT.CU TRANSF'.DE BUNURI SI F*

[

0.00

o.ooj

67.23

67.23

|          1,153.38

1,153.38

|          1,153.38

1,153.38]

0.00

Mo]

625

A

CHELT.CU DEPLASĂRI

[

0.00

o.ooj

0.00

0.00

|          7,912.98

7,912.98

|         7,912.98

7,912.98j

0.00

Mo]

626

A

CFELT.RBTALE SI TAXE DE TELECOM.

(

[

0.00

o.ooj

1,235.11

1,235.11

|         13,561.86

13,561.86

|        13,561.86

13,561.86|

0.00

o.ooj

.7 A OiELT.CU SERV.BANCARE

o.ooj           226.70

226.70]         4,103.02

4,103.02]         4,103.02

4,103.02]             0.00

628 A ALTE CHELT.CU SERV.EXECUT.DE TERTI

| 0.00

o.ooj

11,695.60

ll,695.60j

169,806.92

169,806.92j

169,806.92

169,806.92]

0.00

o.ooj

635 A CHELT.CU ALTE IITOZITE SI TAXE

| 0.00

o.ooj

107.00

107.00J

2,713.35

2,713.35j

2,713.35

2,713.35j

0.00

o.ooj

SOLD INIȚIAL

SOLD FINAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

| Cont

Fl

DEBIT

CREDIT       |

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

641001 A

OELT.OJ SALARIILE PERS.

L

0.00

o.ooj

42,794.00

42,794.00

447,879.00

447,879.00

447,879.00

447,879.00

|        Mă

0.00|

641002 A

CHELTUIELI FERSQ^-CURSIRI FORFL

c

L

0.00

o.ool

0.00

0.00

j                0.00

0.00

|         MO

0.00

|         MO

o.ooj

642

A

CHELTUIELI CU TICHETELE DE FfcSA

[

0.00

o.ooj

706.35

706.35

|         13,920.09

13,920.09

|         13,920.09

13,920.09

| 0.00

o^ooj

6451

A

CONTRIB.SOC.LA FD.MT.UNIC DE ASS

[

0.00

o.ooj

364.00

364.00

|          3,806.00

3,806.00

|          3,806.00

3,806.00

|         mo

0^1

645101 A

CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOCIALE

0.00

o.ooj

7,737.00

7,737.00

|         86,729.00

86,729.00

|         86,729.00

86,729.00

| 0.00

o.ooj

645102 A

CEKIRIB.ASIG.ACCIDEMTE DE MUNCA

1

0.00

o.ool

190.00

190.00

|          1,981.00

1,981.00

|          1,981.00

1,981.00

| 0.00

MO]

6452

A

COKTRIB.UNIT.PT.AJLnURUL DE ȘOMAJ

[

0.00

o.ooj

156.00

156.00

|          3,108.00

3,108.00

|         3,108.00

3,108.00

| 0.00

o.ooj

6453

A

CONTRIB. ANGAJATOR FT.AS.SOC.DE SAN

<

j

0.00

o.ooj

2,491.00

2,491.00

|         28,636.00

28,636.00

|        28,636.00

28,636.00

| 0.00

0.00]

6^58

A

CHEL.T.FRIVIND AJ.SOCIAL

[

0,00

o.ooj

1,500.00

1,500.00

|          1,950.00

1,950.00

|          1,950.00

i           1,950.00

J              0.00

o.ooj

654

A

PIERD.DIN GEAMIE SI DEB.DIV.

[

0.00

°°l

0.00

0.00

|         MO

0.00

| 0.00

0.00

| 0.00

o.ooj

658

A

ALTE CHELT DE EXFLOATARE

[

0.00

o.ooj

0.00

0.00

|          1,718.57

1,718.57

j         1,718.57

1,718,57

| 0.00

0.00

r

SOLD

INIȚIAL          |

RULAJ CURENT             J

RULAJ CUMULAT           |

TOTAL SUNE             |

SOLD FINAL            j

| Cont

T

DEBIT

CREDIT

T

DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT      |

DEBIT

CREDIT    |“

DEBIT

CREDIT     |

6581

A

DESFAC. AMENZI SI FEbALIT.

[

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

M0J

6583

A

CfflJ.FRIV.ACTIVE CEDATE

(

L

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

20,625.73

20,625.73]

20,625.73

20,625.73]

0.00

o.oo]

666

A

OELT.F'RIVIND DOBINZILE

[

0.00

0.001

1,384.93

1,384.93]

21,261.22

21,261,22]

21,261.22

21,261.22]

0.00

o.oo]

6661

A

CHELT.FRIV.DOB.LEASING

[

0.00

o.ooj

21.66

21.66]

827.52

827.52]

827.52

827.52]

0.00

MOj

6811

A

Cffl_T.DE EXFL.FRIV.AMJRTIZ.IMDB.

[

0.00

o.ooj

13,560.37

13,560.37j

164,152.05

164,152.05]

164,152.05

164,152.05]

0.00

oTooj

6812

A

CHELT.DE EXPL.FRIV.FROVIZ.

[

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

4,179.28

4,179.28]

4,179.28

4,179.28]

0.00

°'°i

691

A

CHELT CU IMPOZIT PE PROFIT

[

0.00

o.ooj

8,492.00

8,492.00j

11,546.00

li,546.00j

11,546.00

11,546.00]

0.00

o.oo]

703

p

VENITURI DIN FROD REZIDUALE

[

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

13,268.00

13,268.00|

13,268.00

13,268.00]

0.00

o.oo]

/u4

p

VENITURI DIN LUCRĂRI SI SERVICII

[

0.00

0.00

48,459.38

48,459.38]

225,126.18

225,126.18]

225,126.18

225,126.18]

0.00

o.oo]

706

p

VENITURI DIN LOCAȚII SI CHIRII

1

0.00

o.ooj

95,035.44

95,035.44j

898,163.49

898,163.49]

898,163.49

898,163.49]

0.00

olo]

758

p

ALTE VENITURI DIN EXFLOATARE

[

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

o.oo]

0.00

o.ooj

s.c. rEwi nosTRia. mc s.a.

BRAȘOV, STR. CARPATILR ffi.60

Cod fiscal R015786047

SOLD

INIȚIAL

|            RULAJ CURENT             |

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL             1

| Cont

F

DEBIT

CREDIT

|      DEBIT

CREDIT     |

DEBIT

CREDIT

!       DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT     |

7581 P VENIT.DIN FENALITATI

1 0.00

3,216.99

3,216.99]

36,639.46

36,639.46]

36,639.46

36,639.46]

0.00

o.ooj

7583

Z

P

VENIT.DIN VANZAREA ACTIVELOR

I

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

39,500.00

39,500.00]

39,500.00

39,500.00]

0.00

-Toi]

7584

P

VENIT.DIN SUBVENȚII F7.INV.

L

0.00

o.ooj

811.13

811.13j

9,733.56

9,733.56]

9,733.56

9,733.56j

0.00

o.ooj

7588

p

ALTE VENIT.DE EXFLOATAFE

1

0,00

o.ooj

0.00

o.ooj

732.53

732.53j

732.53

732.53j

0.00

o.ooj

766

p

VENITURI DIN DOBÂNZI

1

0.00

o.ooj

56.50

56.5oj

830.62

830.62]

830.62

830.62]

0.00

o.ooj

TOTAL CO

4575245.68        4575245.68

8021 P GARANȚII PRIMITE

988165.84

988165.84

8960800.81

8960800.81

13536046.49

13536046.49

4701798.86

4701798.86

1

0.00

3,651.13j

0.00

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

3,651.13|

0.00

3,651.13]

8035

A

MIJL.FIXE DE NAT.OBC.DE INV.

L

17,655.44

o.ooj

0.00

o.ooj

0.00

4,807.83]

17,655.44

4,807.83]

12,847.61

0.00]

£*351

A

STOCURI DE NAT.OBC.DE INV.

1

35,309.81

o.ooj

0.00

9,062.77

-3,978.52]

44,372.58

-3,978.52]

48,351.10

o.oo]

891

B

BILW DE DESCHIDERE

1

0.00

_

0.00

o.ooj

4,575,245.68

4,575,245.68]

4,575,245.68

4,575,245.68]

0.00

oTooj

TOTAL CONTURI IN AFARA BILANȚULUI:

52,965.25          3,651.13


-0.00


0.00      4,584,308.45      4,576,074.99


4,637,273.70
4,579,726.12         61,198.71          3,651.13

Prag. "MaxiCONT v5.2 - MaxiROM SERV