Hotărârea nr. 75/2009

Hotărârea.nr.75- privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit şi pierdere pe anul 2008, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.75

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit și pierdere pe anul 2008, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr. 1592/26.02.2009 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI 5786047, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2008, contul de profit și pierdere pe anul 2008 și distribuirea profitului net aferent anului 2008, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.ll 1 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2008, contul de profit și pierdere pe anul 2008 și distribuirea profitului net aferent anului 2008 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director genera] al SC METROM INDUSTRIAL PAR                                  inire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

RAPORT DE GESTIUNE al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008

1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002 și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având CIF RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie "alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor” ce corespunde codului CAEN 8299.

2. Capitalul social

La data de 31.12.2008 capitalul social este de 1.009.180 lei divizat în 100.918 acțiuni nominative a câte 10 lei acțiunea, vărsat integral.In cursul anului 2008 nu au intervenit modificări.

3. Situația activelor imobilizate

La data de 31.12.2008 societatea deține active imobilizate în sumă de 3.451.241 lei, cu următoarea componență:

 • - imobilizări necorporale în sumă de 597 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate de societate pentru diferite programe informatice;

 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 atestată de extrasul CF din 11.01.2008, în valoare totală de 1.024.245 lei ce deține o pondere de 29,68% în total active imobilizate;

 • - construcții în sumă totală de 2.221.275 lei și ce dețin o pondere de 64,36% în total active imobilizate;

 • - instalații tehnice în sumă totală de 1.395 lei;

-mijloace de transport m sumă de 33.721 lei

 • - mobilier, aparatură birotică în sumă totală de 44.535 lei.

 • - imobilizări corporale în curs de execuție în sumă totală de 124.972,00 lei ce reprezintă proiecte și studii de fezabilitate pentru Centrul de afaceri și pentru construirea a încă două obiective.

 • - imobilizări financiare în sumă totală de 500 lei.

4. Situația activelor circulante

La data de 31.12.2008 activele circulante sunt în sumă de 533.547 lei, cu următoarea componență:

 • -  cliențiîn sumă de 244.146 lei

 • -  alte datorii sociale in suma de 572 lei,ce reprezintă contravaloarea concediului de lăuzie ce se va recupera in anul 2009.

 • -  debitori diverși in suma de 7669 lei ce reprezintă contravaloarea furtului produs in luna septembrie a.c.urmare pătrunderii prin efracție in sediul societății.

 • - disponibilități bănești în sumă de 281.160 lei

Menționăm că pe tot parcursul anului s-au luat toate masurile de încasare a clienților, prin comunicări de solduri, extrase de cont, notificări și calculul lunar al penalităților în conformitate cu prevederile din contracte. Față de începutul anului, activele circulante prezintă o creștere de 124.581 lei concretizată la creanțe urmare creșterii chiriilor la sfârșitul anului 2008 pe baza negocierilor ce au avut loc .

5. Situația datoriilor

Soldul datoriilor curente la sfârșitul anului 2008 este de 85.550 lei și se compune din următoarele:

 • - furnizori în sumă de 11.386 lei, ce au fost achitați în luna imediat următoare;

 • - salarii datorate în sumă de 18.817 lei ce au fost achitate în data de 09.01.2009;

 • - obligații aferente salariilor (impozit, CAS, CASS, șomaj, fd. accidente, etc.) în sumă de 24.124 lei achitate în data de 20.01.2009.

 • - TVA de plată în sumă de 22.385 lei achitată în data de 23.01.2009.

-impozit pe profit in sumă de 3.886 lei achitat in data de 23.01.2009.

 • - garanții constituite pentru membrii CA, cenzori și casier în sumă de 2.554 lei.

 • - creditori în sumă de 2.000 lei ce constituie garanții de participare la licitații.

-credit bancar în sumă de 91.830 lei ce se va lichida la sfârșitul anului 2009 conform graficului de eșalonare.

Menționăm că nu au existat întârzieri la plata obligațiilor pe tot parcursul anului 2008.

 • 6. Veniturile în avans cu un sold de 77.191 lei cuprind mijloacele fixe constatate în plus la inventarierile patrimoniale, respectiv construcții amortizate și preluate de la S.C. Metrom S.A. odată cu înființarea societății (parcului) în sumă de 73.591 lei și contravaloarea chiriei achitate în avans pentru anul 2009 de SC Kol Trading SRL Brașov.

7. Situația capitalurilor proprii

La data de 31.12.2008, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 3.730.217 lei și cuprind:

 • - capitalul social vărsat în sumă de 1.009.180 lei

 • - rezerve în sumă de 2.581.155 lei

 • - profitul aferent anilor 2005, 2006,2007 si 2008 nerepartizat în sumă de 139.882 lei.

Față de începutul anului, capitalurile proprii înregistrează o creștere de 61.994 lei urmare repartizării profitului net aferent anului 2008 pentru dezvoltarea societății.

8. Contul de profit și pierdere

în anul 2008, societatea și-a desfășurat activitatea în principal din închirieri de spații pe bază de contracte încheiate.Pe tot parcursul anului au existat preocupări în asigurarea utilităților pentru locatarii din parc, asigurarea de servicii privind PSI,repararea drumurilor și căilor de acces din parc

S-au întreprins acțiuni publicitare și în mass-media locală pentru toți chiriașii din parc în scopul cunoașterii activității fiecăruia.

S-au organizat schimburi de experiență cu parcuri industriale din țară și din străinătate. Am avut o participare activă la acțiunile organizate de asociația parcurilor industriale din România, APITSIAR.

Am participat la întâlniri cu reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor și ai Parlamentului în vederea îmbunătățirii legislației parcurilor industriale, dezvoltarea colaborării între parcurile științifice, tehnologice și industriale. De asemenea, am participat la întâlniri cu reprezentanții Consiliului Concurenței,Direcției Fiscale si Consiliului Județean Brașov, pe tema ajutoarelor de stat.

Situația economico-financiară realizată în anul 2008 se prezintă astfel:

RON

Nr. crt.

Denumire indicatori

Realizat 2007

BVC 2008

Realizat

2008

% față de Realizat 2007

% față de

BVC

2008

0

1

2

3

4

5

6

I

Venituri totale din care:

992.247

1.055.500

1.223.994

123,35

115,96

1. Venituri din exploatare din care:

991.352

1.055.000

1.223.163

106,42

115,94

- venituri din chirii

826.075

850.000

898.163

108,73

105,67

- venituri din prestări de servicii -venituri din vânzare mij.fixe

100.157

110.000

225.126

224,77

204,66

amortizate

13.193

40.000

39.500

229,40

98,75

- alte venituri

51.927

55.000

47.105

90,71

85,64

2. Venituri financiare

895

500

831

92,74

166,20

11

Cheltuieli totale din care:

949.337

1.041.610

1.150.454

121,18

110,45

1. Cheltuieli de exploatare din care:

- chelt.cu mat. cons., ob.de inv.

915.592

1.016.610

1.128.365

123,24

111,00

energie și apă cheltuieli cu personalul,

39.404

39.000

40.994

104,03

105,11

inclusiv CA și cenzori

575.461

650.610

649.409

112,85

99,81

- amortizări și provizioane

160.152

181.000

188.957

117,99

104,40

- alte chelt. de exploatare (prest. ext.)

127.649

133.000

235.085

184,16

176,75

- tichete de masă

12.927

13.000

13.920

107,68

107,08

Cheltuieli financiare (dobândă)

33.745

25.000

22.089

65,46

88,36

III

Profit brut

din care:

1. Profit din activit. de

42.910

13.890

73.540

171,38

529,44

exploatare

75.760

-

94.798

125,13

X

2. Profit din activit. financiară

(-)32.850

-

(-)21.258

X

X

IV

Impozit pe profit

6.601

2.110

11.546

174,91

547,20

V

Profit net

36.309

11.780

61.994

170,74

526,26

Din datele de mai sus rezultă că societatea a înregistrat o situație favorabilă față de realizările anului precedent și față de prevederile BVC.

Veniturile totale au înregistrat o creștere de 231.747 lei față de realizările anului precedent și de 168.494 lei față de prevederile BVC.

Veniturile din chirii dețin o pondere de 73% din total venituri, fiind activitatea principală a parcului industrial si care prezintă o creștere substanțială atăt fată de realizările anului precedent căt si fată de prevederile bugetului pe acest an,creștere ce se datorează negocierilor chiriilor începând cu luna nov.2008.

Veniturile din prestări servicii prezintă o creștere de asemenea substanțială fată de prevederile BVC de 115.126 lei, urmare lucrărilor de reparare a drumurilor și căilor de acces din parc care au fost refacturate chiriașilor și altor firme din parc.Tot la această categorie de venituri se regăsesc și utilitățile furnizate chiriașilor, serviciile de pază ,salubritate ,PSI și alte servicii.

Și cheltuielile totale au înregistrat depășiri față de prevederile BVC de 108.844 lei, concomitent cu depășirea veniturilor din prestații,justificarea fiind aceeași de la alte chelt.de exploatare.

Cheltuielile cu energia și apa au înregistrat depășiri de 1.994 lei urmare prelungirii sezonului rece.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat economii față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an, dar cu depășire față de realizările anului precedent, urmare indexării salariilor cu pănă la 15%.

Alte cheltuieli de exploatare prezintă depășiri de 102.085 lei atât față de prevederile BVC, creștere datorată lucrărior de reparare a drumurilor și căilor de acces care erau complet deteriorate în interiorul parcului,a lucrărilor de finalizare a documentației de dezmembrare a incintei parcului cu alocarea de nr.topo propriu fiecărui obiectiv.Această lucrare va permite identificarea și a spațiilor de folosință comună,iar în situația solicitării unui credit nu va mai fi nevoie de ipotecarea întregului patrimoniu.

Cheltuielile financiare în suma de 22.089 lei reprezintă cheltuiala cu dobânda aferentă creditului bancar solicitat în anului 2004 pentru investiții și care se va finaliza la sfârșitul anului 2009.

Cheltuielile cu amortizările și provizioanele prezintă o depășire de 7.957 lei ca urmare a înregistrării clientului litigios SC Alcatroz SRL Brașov provenit din anul 2006 și care a fost declarat insolvabil de către executorul judecătoresc și a înregistrării amortizării investițiilor efectuate în anul 2008.

9. Repartizarea profitului net

în anul 2008 profitul net realizat este de 61.994lei și se propune pentru repartizarea la fondul de dezvoltare, respectiv pentru investițiile ce se vor efectua în anul 2009, conform Notei explicative 3, anexă la bilanț.

10. Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați la data de 31.12.2008

Nr.


crt.         Indicatori


Realizat       Realizat

31.12.2007     31.12.2008

1. Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curentă =


active curente datorii curente


1.2. Solvabilitate patrimonială = pap-aluri proprii = total pasiv

2. Indicatori privind managementul datoriei

2.1. Gradul de îndatorare globală = capita Imprumutat = capital propriu


2.2.


Indicatorul privind acoperirea dobânzii

_ profit (exclusiv chelt. cu dobânda si imp. pe venit)


chelt. cu dobânda


x100 =


6,07

0,93

0,07

2,24


2,50

0,94

0,038

4,46


3. Indicatori de gestiune

 • 3.1. Durata medie de încasare a creanțelor (zile)

sold mediu clienti ___

= ------------— x 365 zile =

venituri din exploatare

 • 3.2. Durata medie de plată a furnizorilor (zile)

sold mediu furnizori _____

= ----------------x 365 zile =

venituri din exploatare

 • 3.3. Viteza de rotație a activelor totale = venit din            _

active totale


52,30


55,74


4,54        3,08

0,25       0,31


3.4. Viteza de rotație a activelor imobilizate =venit din exP|c^tare _         o,28        0,35

active imobilizate


4. Indicatori de profitabilitate

4.1. Rata rentabilității activelor totale (%)    = -rut x 100 =

active totale


1,07


1,84


4.2. Rata rentabilității activelor imobilizate (%) = profit brut x 100 = active imobilizate


1,19


3,00


4.3. Rata profitului brut (%)


profit brut

______ x100 = venit, totale


4,32


6,01


Din datele de mai sus rezultă că majoritatea indicatorilor realizați în anul 2008 demonstrează existența echilibrului financiar și capacitatea de plată a societății pentru toate datoriile, inclusiv a împrumutului pe termen lung.

Și față de realizările anului precedent toți indicatorii calculați prezintă o situație favorabilă, de unde rezultă că societatea respectă principiul continuității activității și a respectării obiectivelor propuse și stabilite prin legea parcurilor industriale.

Durata medie de încasare a creanțelor prezintă o situație mai puțin favorabilă de 55,74 zile care a condus la calculul penalităților în sumă de 36.639 lei.

Pentru a urgenta încasarea clienților, s-a insistat pe comunicări lunare de solduri, extrase de cont, notificări, Conciliere directă în conformitate cu ari. 720A1 Cod procedură civilă.

Și indicatorul de rotație a activelor totale prezintă o situație nefavorabilă, determinată de stabilirea chiriilor în concordanță cu scopul și obiectivele programului „Parcuri Industriale” (îmbunătățirea infrastructurii economice, dezvoltarea activității economice care să determine crearea de noi locuri de muncă, creșterea volumului de investiții private, etc.).

11. Modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității

Societatea aplică Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 modificat și completat de Ordinul 2374/12.12.2007. Toate operațiunile au fost înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general și au avut la bază documente justificative.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 24 (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele de funcționare. S-au întocmit și notele explicative la situațiile financiare anuale.

în perioada 16.06.2008-08.08.2008 s-a desfășurat misiunea de audit intern pentru exercițiul financiar 2007 de către biroul de audit intern din cadrul Consiliului Județean Brașov.în urma recomandărilor făcute s-a procedat imediat la luarea măsurilor ce s-au impus.

12. Modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu

în temeiul OMFP nr.522 din 16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,în cadrul societății noastre se exercita de către directorul economic cu respectarea în totalitate a atribuțiilor ce-i revin, inclusiv completarea Registrului de riscuri și întocmirea Listelor de verificare.

13. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1753/22.11.2004, directorul general al societății a emis Decizia nr. 7/15.10.2008 în baza căreia a numit două comisii de inventariere anuală a patrimoniului societății.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Pentru unele mijloace fixe de natura obiectelor de inventar amortizate scriptic și moral s-a propus scoaterea din funcțiune, prin valorificarea acestora.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent în Raiffeisen Bank. Nu s-au constatat diferențe. Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere anuală pe baza căruia s-a completat Registrul - inventar.

13. Investiții

în cursul anului 2008, societatea a realizat un volum de investiții de 14.875,77 lei concretizat în lucrarea de construire a unui grup sanitar și achiziționarea unui sistem de antiefracție și a unui sistem de supraveghere în cadrul sediului administrativ.

Pe lângă aceste lucrări de investiții s-a insistat și pentru valorificarea studiului de fezabilitate a „Centrului de afaceri” din poligon, aceasta prin prezentarea pe pagina de internet a ofertei de parteneriat și prin participarea la TIB București „Secțiunea parcuri industriale”.

Menționăm că acest proiect a fost păstrat în portofoliul de proiecte al Consiliului Județean Brașov în vederea accesării de fonduri structurale europene, în curs de implementare.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2008, a Contului de profit și pierdere pe anul 2008 cu anexele respective, a repartizării profitului net pentru investiții și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2008.

Președinte Consiliul de Administrație,
S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2008

mii lei -

Elemente

Valoare brută

Amortizări la sfârșitul anului 2008

Valoare netă la 31.12.2008

Active imobilizate

Sold la

01.01.2008

Creșteri Reduceri

Sold la

31.12.2008

Imobilizări necorporale

13643

485      1568

12560

11963

597

Imobilizări corporale

4095289

55341    57434

4093196

643052

3450144

Imobilizări financiare

21036

3500    24036

500

-

500

Total

4129968

59326   83038

4106256

655015

3451241

înregistrat creșteri la imobilizările corporale ca urmare a

în cursul anului 2008 s-au lucrărilor de investiții efectuate


Director General, Romanescu Dumitru Eugen


'/$ METROM INDUSTRIAL > ’L PARC *// •U S.APROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2008


Denumirea provizionului

Sold la          Transferuri               Sold la

01.01.2008       în cont din cont      31.12.2008

6812       4118

Provizioane pentru depreciere clienți

0        4.179,28          4.179,28        0

Director General, Romanescu Dumitru EugenREPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2008

- mii lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

61.994

- rezerva legală

3.674

- dividende

-

- profit de repartizat pentru investiții

58.320

Având în vedere proiectele de investiții prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 se propune repartizarea profitului net pentru investiții.
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2007

Director General,


Romanescu Dumitru EugenNr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2007

Exercițiul curent 31.12.2008

1.

Cifra de afaceri netă

939.425

1.136.558

2.

Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

915.592

1.128.365

3.

Cheltuielile activității de bază

915.592

1.128.365

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 -2)

23.833

8.193

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

51.927

86.605

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

75.760

94.798

//o METBOM ? \ț

(jo 1N0u5TRlftt

% #

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2008


- mii lei -

Creanțe                       Sold la                 Termen de lichidare

31.12.2008             sub 1 an peste 1 an

Total din care:

252.387

252.387

-

- clienți

244.146

244.146

-

-debitori diverși

7.669

7.669

-alte datorii sociale

572

572

Datorii


Sold la

31.12.2008


Termen de exigibilitate

sub 1 an peste 1-5 ani peste 5 ani

Director General, Romanescu Dumitru Eugen


/>■

/A?           o'.

'/p METROM

INDUSTRIAL

PARC

•>'               C Zi           V /


Director Economic,


Sima Margareta


Total din care:

177.376

177.376

- furnizori

11.386

11.386

-

-

- pers. sal. dat

18.817

18.817

-

-

- impozit pe venit-

6.565

6.565

-

-impozit pe profit

3.886

3.886

- TVA de plată

22.385

22.385

-

-

- contrib. asig. soc.

17.559

17.559

-

-

- garanții CA, cenz

2.554

2.554

-

-

- credit pe termen

91.830

91.830

-

lung

-creditori

2.000

2.000

-alte împrum.și dat.

394

394

Principii, politici și metode contabile aplicate în anul 2008

Pentru a reda cât mai fidel situația economică financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea nou înființată în octombrie 2003 și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2008, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2008, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 1753/22.11.2004, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin în principal din închirieri de spații pe baza contractelor de închiriere, dar și din prestări se/v/c/7:pază,salubritate,PSI,asig.utilități.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.

Director General,
NOTA 7


ACȚIUNI

1. Capital social subscris

1.009.180

lei

la data de 31.12.2008

- din care:

- capital vărsat

1.009.180

lei

2. Număr acțiuni nominative

100.918

 • 3. Valoarea unei acțiuni în cursul anului 2008, capitalul social nu a survenit nici o modificare.

  10 lei


Director General,


Romanescu Dumitru Eugen

0

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII

Șl CENZORII pe anul 2008

1. Informații privind salariații

1.1. Nr. mediu

9

1.2. Nr. existent la 31.12.2008

9

din care:

 • 1. director general

 • 2. director tehnic (furnizare energie electrică)

 • 3. director economic

 • 4. director administrativ

 • 5. director cercetare - marketing

 • 6. consilier juridic

 • 7. inspector resurse umane

 • 8. tehnician

 • 9. cadru tehnic P.S.I.

1.3. Salarii plătite în anul 2008

447.879 lei

1.4 Cheltuieli cu asigurările sociale și protecție socială, inclusiv CA și cenzori în anul 2008

126.210 lei

1.5. Consiliul de Administrație

 • - nr. membrii

 • - indemnizații plătite în anul 2008

5

46.700 lei

1.6. Cenzori

 • - nr. cenzori

 • - indemnizații plătite în anul 2008

3

28.620 lei

Director General, Romanescu Dumitru Eugen


Z/o METHOM Ț-\\

c. A

x‘.^OvPRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2008

1. Indicatori de lichiditate active curente _ 444.397 datorii curente 177.380

a) Indicatorul lichidității curente și imediate _


 • b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 3.730.217 _ g 94

total pasiv 3.984.788 Indicatorul lichidității curente prezintă o situație favorabilă de 2,50 întrucât societatea nu are datorii restante.

2. Indicatori de risc

 • a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x -j 00 =   (191-790 + 91.830): 2   _ q 038

capital propriu            (3.668.223 + 3.730.217): 2

 • b) indicatorul privind acoperirea dobânzii

profitul înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit _ 94.798 = 4 45

cheltuieli cu dobânzi                            21.261

Cei doi indicatori de risc realizați la data de 31.12.2008 demonstrează că nu a existat risc în asigurarea plății creditului și dobânzii aferente.

3. Indicatori de activitate a) Viteza de rotație = Ș2l±mediuc!ien^ x 365 zi|e = (129.4404-244.146): 2 x 365 zj|e= 55 74 zile

a debitelor - clienților venit, din exploatare                  1.223.163

b) Viteza de rotație a creditelor - furnizori


= șold mediu furnizori x 365 zj|e = .(Z..81_8+11,386):2 x 365 = 3 08 zj|e cifră de afaceri                        1.136.558

 • c) Viteza de rotație a activelor imobilizate = v-~ din exploatare _ .1.223.163 _ q 35

active imobilizate 3.451.241

, x .■      .... x . venit din exploatare 1.223.163    ___

 • d) Viteza de rotație a activelor totale =------------------=---------- =0,31

active totale 3.984.788

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului = P-^-brut (din activii de exploatare) x 1Q0 = 94.798 x wo = 2,34%

angajat                           active totale                    3.984.788

b) Marja brută = profit brut— x 100 = 73 540 x 100 = 6,01 % venituri totale          1.223.994

Viteza de rotație a clienților realizată în anul 2008 este de 55,74 zile, situație nefavorabilă ce a condus la calcularea penalităților în sumă de 36.639 lei.

Viteza de rotație a activelor imobilizate si totale prezintă o situație nefavorabilă determinată de nivelul scăzut al veniturilor din chirii.

Indicatorii de profitabilitate de 2,34 și respectiv 6,01 prezintă o situație destul de bună având în vedere scopul și obiectivele programului Parcuri Industriale.

Alte informații

/. Situația juridică

 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003 -CIFRO 15786047

 • - Cod CAEN -8299 - "alte activități de servicii suport pt. întrep.n.c.a."

II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2008

 • - profit brut din activitatea curentă

 • - total deduceri, din care:

 • - rezerva legal deductibilă

 • - cheltuieli nedeductibile, din care:

 • - cheltuieli impozit pe profit

 • - depășire cheltuieli protocol

 • - total profit impozabil

 • - impozit pe profit datorat

 • - impozit pe profit virat

  61.994 lei

  3.674 lei

  3.674 lei 13.843 lei 11.546 lei

  2297 lei 72.163 lei 11.546 lei 11.546 lei


III. Cifra de afaceri realizată în anul 2008

w                  - rezultată din închirierea spațiilor la un număr de 20 chiriași 1.136.558 lei

 • IV. Angajamente primite în anul 2007                                   3.651,13 lei

(de la S.C. Piramida S.R.L. pentru buna execuție a lucrărilor de investiții)
[Județul: 08—BRAȘOV

1

Entitate: SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. CARPATILOR, nr. 60, tel. 0368-101012

Număr din registrul comerțului: J08/1922/2003

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299—Alte activ.de serv.suport ptintreprinderi

n.c.a.

Cod unic de înregistrare: 15786047

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei

Denumirea indicatorului

Nr.

SOLD LA

rd.

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

2653

597

n. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

02

3577962

3450144

m. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct 261+263+265+267-296)

03

21036

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

3601651

3451241

B.ACTTVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+

358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

0

0

n. CREANȚE (ct267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)

06

140571

252387

DI. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct 5112+512+531+532+541+542)

08

268395

281160

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

408966

533547

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

0

0

D. DATORE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+4281 +431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)

11

67280

177380

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORE CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

341686

352567

F .TOTAL ACTIVE MINUS DATORE CURENTE (rd. 04+12)

13

3943337

3803808

G.DATORE: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AL (ctl61+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)

14

191790

0

H. PROVIZIOANE (ct 151)

15

0

0

11. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

16

83324

77191

- subvenții pentru investiții (ct 131+132+133+134+138)

17

83324

73591

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

0

3600

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

1009180

1009180

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

1009180

1009180

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

0

0

E. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

23

0

0

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

0

0

IV.REZERVE (ct 106)

25

2577481

2581155

Acțiuni proprii (ct 109)

26

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

28

0

0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

939425

1136558

Producția vândută (ct701+702+703+704+705+706+708)

02

939425

1136558

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                 Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                        Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

51927

86605

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

991352

1223163

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct601+602-7412)

11

14754

8871

Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608)

12

9375

9063

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

15275

23061

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

0

0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

588387

663329

a) Salarii si indemnizații (ct641+642-7414)

16

471010

537119

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct645-7415)

17

117377

126210

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

160152

164152

a.1) Cheltuieli (ct6811+6813)

19

160152

164152

(  a.2) Venituri (ct7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.l) Cheltuieli (ct654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

127649

255710

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

121899

230653

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct635)

26

5717

2713

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

33

22344

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

4179

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

4179

-Venituri (ct7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)

32

915592

1128365

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          -Profit (rd. 10-32)

33

75760

94798

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10. Venituri din alte investirii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

895

831

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

895

831

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

33745

22089

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

33745

22089

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

32850

21258

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

42910

73540

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFTTUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA -Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

992247

1223994

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

949337

1150454

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

42910

73540

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

6601

11546

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR -Profit (rd.60-61-62-63)

64

36309

61994

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele: |            SIMA MARGARETA

ROMANESCU D-TRU EUGEN         |

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional: |Stampila unității


/«•' MSTtoM ^SenmătUta

/b-o Wru

v. '£>

• '.'’V

V:,£

JT//DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1                                                                               - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au înregistrat profit

01

1

61994

Unităti care au înregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din

care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 Ia 07), din care:

04

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite Ia termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

HI. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

9

9

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

13920

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- cheltde inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- cheltde inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:   |

Numele si prenumele : |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU D-TRU EUGEN         |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional: I

--------------------------TTT—---1-------------------------

Semnătura


Stampila unitățiiElemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

13643

485

1568

X

12560

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.01 la 03)

04

13643

485

1568

X

12560

Imobilizări corporale

Terenuri

05

1024245

0

0

X

1024245

Construcții

06

2814675

10828

0

0

2825503

Instalații tehnice si mașini

07

58488

40465

55604

0

43349

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

72909

4048

1830

0

75127

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

124972

0

0

X

124972

TOTAL (rd.05 la 09)

10

4095289

55341

57434

0

4093196

Imobilizări financiare

11

21036

3500

24036

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 04+10+11)

12

4129968

59326

83038

0

4106256

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

10990

2541

1568

11963

TOTAL (rd. 13+14)

15

10990

2541

1568

11963

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

459472

144755

0

604227

Instalații tehnice si mașini

18

34229

28686

54682

8233

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

23626

8327

1361

30592

TOTAL (rd.16 la 19)

20

517327

181768

56043

643052

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

528317

184309

57611

655015

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalării, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL(rd.261a30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0

Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele: |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU D-TRU EUGEN         |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional: |


Stampila unității
Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(001.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele: |

SIMA MARGARETA

ROMANESCU D-TRU EUGEN         |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional: |

Semnătura


Stampila unității