Hotărârea nr. 74/2009

Hotărârea.nr.74- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, or. 5

2200, Brașov, jud.Brașov .-Net g

Tel.: 068-410777       5A.~$

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.74

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARPIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2994/15.04.2009 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI 15786039, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, precum și referatul de opinie nr.2994/21.04.2009 întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009, al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC CARFIL INDUSTRIAL

PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

PREȘEDINT

Aristotel Cănces


X:

z' ? ■ fr- .

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


;/

I

v

Ud
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

România - Brașov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.014.900 RON

RO23 RZBR 0000 0600 0367 5697 Raiffeisen Bank

Tel/Fax: +40 268 333674; www.cipbrasov.ro; e-mail: office@cipbrasov.roNr.


.2009


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2009

LEI

Nr. crt.

INDICATORI

Program 2008

Realizat

2008

Dif

%

Prevederi 2009

Trim I

2009

Trim II

2009

Trim III

2009

Trim IV

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

VENITURI TOTALE, din care:

1.800.000

1.469.104

81,62

1.641.343

410.335

410.335

410.336

410.337

1.

Venituri din exploatare

1.799.750

1.457.656

80,99

1.641.093

410.273

410.273

410.274

410.273

a).

Venituri din chirii

901.020

915.722

101,63

1.024.093

256.023

256.023

256.023

256.024

b)

Venituri din prestări servicii

83.730

4.053

4,84

45.000

11.250

11.250

11.250

11.250

c).

Venituri din alte activitati

800.000

517.701

64,71

550.000

137.500

137.500

137.500

137.500

d).

Venituri extraordinare

15.000

20.180

134,53

22.000

5.500

5.500

5.500

5.500

2.

venituru din dobânzi

0

68

0,00

100

25

25

25

25

3.

Venituri financiare

250

11.380

4.552,00

150

37

37

38

38

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

1.738.457

1.444.445

83,09

1.602.747

400.686

400.686

400.687

400.688

1.

Cheltuieli de exploatare, din care:

1.723.457

1.426.962

82,80

1.583.747

395.936

395.936

395.937

395.938

a).

Cheltuieli materiale prime si materiale consumabile

8.500

26.525

312,06

25.500

6.375

6.375

6.376

6.374

b)

Cheltuieli cu energia si apa

13.500

2.268

16,80

12.800

3.200

3.200

3.200

3.200

c).

Alte cheltuieli materiale

800.000

430.403

53,80

550.000

137.500

137.500

137.500

137.500

d)-

Cheltuieli cu personalul, inel. CA, cenzori, din care:

649.357

678.394

104,47

520.388

130.000

130.000

130.000

130.000

salarii

450.091

492.766

109,48

412.199

103.049

103.049

103.050

103.051

cheltuieli cu asig. prot. sociala

142.466

124.496

87,39

104.541

92.035

26.135

26.136

26.135

colaboratori

56.800

61.132

107,63

3.648

912

912

912

912

e).

Amortizări si provizioane

98.400

90.916

92,39

106.916

96.916

f).

Alte cheltuieli de exploatare, din care:

153.700

198.456

129,12

368.143

92.035

92.035

92.036

92.037

cheltuieli prestații externe

117.000

162.078

138,53

326.143

81.535

81.535

81.536

81.537


Nr. crt.

INDICATORI        f

Program 2008

Realizat

2008

Dif %

Prevar vi 200»

Trim I

2009

Trim II 2009

Trim III 2009

Trim IV 2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

cheltuieli protocol, reclama si publicitate

10.000

10.758

107,58

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

cheltuieli cu tichete de masa

26.700

25.620

95,96

27.000

6.750

6.750

6.750

6.750

2.

Cheltuieli financiare

15.000

17.483

164,39

19.000

4.750

4.750

4.750

4.750

III.

REZULTAT BRUT

61.543

24.659

40,07

38.596

38.956

IV.

IMPOZIT PROFIT

9.847

4.023

40,07

6.386

6.386

V.

PROFIT NET, din care:

51.696

20.636

39,92

32.570

32.570

Alte rezerve legale

Rezeve pt. dez inc 20% deduc.

1.233

Acoperire pierdere an

Precedent

Dividente

VI.

SURSE DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII, din care:

251.957

51.957

20,62

95.636

Surse proprii

51.957

51.957

100,00

75.000

40.000

35.000

Alocații de la buget

Aport capital cota profit

200.000

20.636

20.636

Credit

VII.

CHELTI

JIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

251.957

51.957

20,62

95.636

60.636

35.000

Rambursări cote aferente creditului

Investiții, inclusiv investiții in curs

251.957

51.957

20,62

95.636

60.636

35000

VIII.

REZERVA, din care:

0

0

0

Rezerve legale

Alte rezerve legale

IX.

DATED

IE FUNDAMENTARE

1.

Cifra de afaceri

1.785.000

1.457.656

81,66

1.641.093

410.273

410.273

410.274

410.273

2.

Venituri totale

1.800.000

1.469.104

81,62

1.641.343

410.273

410.273

410.274

410.273

3.

Cheltuieli totale

1.738.457

1.426.962

82,08

1.616.636

404.159

404.159

404.159

404.159

4.

Nr. mediu personal

14

15

107,14

15


DIRECTOR GENERA

VASIL '