Hotărârea nr. 73/2009

Hotărârea.nr.73- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2008 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.73

din data de 29.05.2009 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2994/15.04.2009 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.l 11 lit.”d” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2008, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2008 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA


Art.3. - Se mandatează președintele director general Brașov cu ducerea la îndeplinire a. prezentei hotărâri.

PREȘEDINTlf

Aristotel CănceContrasemnează, SECRETAR

Mariana Tihărău


RAPORT DE GESTIUNE

al Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2008

1. Date generale

S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov a fost înființata prin Hotararea Consiliului Județean nr. 187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfasurat in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

In anul 2008 societatea a fost administrata de un consiliu format din cinci membri (cu unele schimbări in decursul anului) si anume :

 • 1. Vasile BRAN -președinte ;

 • 2. Fumea Cornel -membru

 • 3. Dumitrescu Eugen - membru (ian. 2008-sept.2008);

  Sirghie Ovidiu

  • 4. Panuta Grigore Manzatu Cătălin

  • 5. Paraipan George Manescu Ciprian


(sept.2008-dec.2008); (ian.2005-sept.2008);

(sept.2008-dec.2008);

(ian.2008-sept.2008);

(sept.2008-dec.2008).

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si indrumata de o comisie de cenzori formata din trei membri, după cum urmeaza:

 • -  Dumitrescu Denisa -președinte ;

 • -  Stroe Radu ;

 • -  Bertalan Tamas.

2. Capital social

La data de 31.12.2008 capitalul social subscris si varsat este de 1.164.900 lei, divizat in acțiuni in valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acțiuni.

3. Situația activelor imobilizate

La 31.12.2008 societatea deținea active imobilizate in valoare de 2.231.365 lei din care imobilizări corporale de 2.230.865 lei si financiare 500 lei.

De menționat ca dintre acestea 78.404 sunt imobilizări in curs si cuprind lucrările de amenajare a platformei asfaltate din fata clădirii (parcare) ce va fi finalizata pana in anul 2009.

4. Situația activelor circulante

Acestea înregistrau la 31.12.2008 suma de 330.889 lei, ce se regăsește in principal:

 • - clienti -315.256 fata de 208.684 sold la începutul anului;

 • - disponibilități -15.623 fata de 45.655 sold la începutul anului.

Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a încasat la începutul anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2008 cum ar fi:

 • - S.C. Algorem Plus S.R.L., S.C. DM Transilvania S.R.L., S.C. Eurofibrex S.R.L.(care in prezent nu mai are contract de locatiune in parc),

S.C. Conteca Serv S.R.L. ( pentru care s-a întocmit dosar de trimitere in judecata).

Aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri si li s-au calculat penalitati conform contractelor de locatiune in suma de 20.180 lei suma înregistrata la venituri din despăgubiri si penalitati cont 758 si 758.1.

Urmare a acțiunilor întreprinse in 2008 s-a reușit recuperarea restantelor de la S.C. Eurofibrex S.R.L..

5. Datoriile societății la 31.12,2008

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 302.457 lei, care provin in special din următoarele :

 • - furnizori -107.835 lei (in principal contravaloare en.electrica -S.C. Carfil S.A. );

 • - salarii si cheltuieli aferente salariilor -71.889 lei;

 • - impozit pe profit - 3.301 lei;

 • - altele (Leasing, TVA) -13.706 lei- TVA, 28.896 lei- Leasing. Toate aceste datorii au fost achitate in luna ianuarie 2009.

6. Venituri in avans

La data de 31.12.2008 societatea înregistra venituri in avans in suma de 36.112 lei si reprezintă plata in avans a chiriilor pentru spațiul detinut de societățile GINAROM, TRANSILCOM, IMSAT precum si avansului plătit la facturile de energie electrica (prezumata lunara).

8. Contul de profit si pierdere

Indicator

Realizat la

30.12.2007

Realizat la

30.12.2008

%

I. Venituri totale din

care :

825.146

1.469104

178

1.Venituri din exploatare

825.061

1.457.656

176,70

-venituri din chirii

721.499

915.722

127

-venituri din servicii prestate

73.480

521.755

710

-alte venituri

30.082

20.179

67

2.Venituri financiare

85

11.448

13.468

II. Cheltuieli totale din care:

814.830

1.444.445

177.27

1.Chelt.de exploatare

796.040

1.426.962

179,26

-materiale

37.669

456.893

122

-cu personal inclusiv(CA+cenzori)

535.350

642.882

120,09

-alte chelt.de exploatare

143.703

327.187

227,68

2.Chelt.financiare

18.790

17.483

93

III. Profit sau pierdere

Din activitatea de exploatare-profit

29.020

30.694

105,77

Financiare-pierdere

-18.704

-6.035

32,27

IV. Profit din activitatea curenta

10.316

24.659

239,03

Impozit pe profit

1.608

4.023

250,18

Profit net al exercițiului

8.710

20.636

236,92

Analizând aceste rezultate se constata următoarele :

-veniturile au crescut cu 78 % ca urmare a cuprinderii in conturile de venituri a facturilor de energie electrica si serviciul de paza care pana la data de 01 ian.2008 se refacturau fara a fi trecute in contul de venituri si cheltuieli.

V              Se observa ca urmare a hotărârii de a se introduce in contract

clauza de indexare anuala a chiriei cu rata inflației pe anul precedent, conduce la creșterea veniturilor si implicit la marirea surselor de finanțare .

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății, a colectivului de salariati s-a reușit creșterea veniturilor societății si obținerea unui profit de 20.636 lei. Prin creșterea veniturilor din servicii prestate de salariati in 2008 (servicii de marketing, publicitate, SSM, secretariat ) s-au obtinut 56.877 lei fata de 46.548 lei in 2007 deci o creștere de 22 %.

Propunem ca profitul obtinut sa fie in totalitate reinvestit pentru a asigura o mai buna întreținere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

9. Modul de organizare si conducere a contabilității

Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele societății si contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si corect întocmite (registrul jurnal, casa, cumpărări, vanzari si altele).

Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA .

Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

Amortizarea a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2007 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizia nr.26 din 15.12.2008 au fost stabilite comisiile de inventariere anuala a patrimoniului societății.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar a verificat pe teren stocurile faptice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție facand următoarele propuneri:

 • - scoaterea din uz si casarea conform procedurilor legale a unui număr de mijloace fixe si obiecte de inventar;

 • - stadiul fizic al lucrărilor in curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor.

Pentru obiectivul Platforma -parcare -recomanda continuarea investiției in sensul asfaltării acesteia.

Pentru casare obiectele propuse îndeplinesc condițiile prevăzute de lege si va face obiectul unei analize a Comisiei de casare a societății urmând ca operațiile contabile sa fie inregistarte in trim .I al anului 2009.

10. Echilibru financiar si indicatorii de activitate realizați in anul 2008

Gestiunea financiara a oricărei societăți se bazeaza pe cateva reguli fundamentale. Cea mai importanta dintre acestea este cea referitoare la echilibru financiar.

Indicatorii care ne arata asigurarea acestui echilibru sunt:

-grad de îndatorare = datorii pe termen scurt/pasive totale =

302.457 / 2.562.244= 11,8 %

Se recomanda sub 30 %

-viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/actiuni imobilizate=1.437.476 / 2.231.365=64,42 % fata de 45,12 %

-rentabilitatea capitalului angajat =(profit brut/active totale)x100 = 24.659 / 2.562.244 = 0,96 fata de 0,61 in anul 2007

-solvabilitatea patrimoniala =cap. proprii/ pasive totale= 2.194.779 / 2.562.244 = 0,85 %11. Investiții

Anul 2008 a reprezentat pentru societate finalizarea unor lucrări de investiții si anume :

 • -  Extindere instalație electrica de forța Ob.8 -CUADRIPOL ;

 • -  Extindere rețea apa+canal -CUADRIPOL ;

 • -  Amenajare platforma de acces drumuri si parcare cu griblura din asfalt -28.08.2008;

 • -  Montare tamplarie PVC cu geam termopan Ob.5, et. 1-24.10.2008 ;

 • -  Amenajare grup sanitar Ob.5, et. 1-31.10.2008 ;

 • -  Reparații hidroizolatii Ob.6 si Ob. 28 -06.11.2008 ;

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2008, a conjtului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de stiune a administratorilor pe anul 2008.Președinte D^ector Q ing. Vasi


Director Economic ec. Manole DRAGUSIN


Membrii C.A. Fumea CornelManzatu CătălinS.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

STR.ZIZINULUI NR.119

Certificat se înregistrare J08/1923/2003 ;Cod fiscal R 15786039

Nr. inreg.:      /28.03.2009

RAPORT al Comisiei de Cenzori privind verificarea si certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pe anul 2008

Subsemnatii: Dumitrascu Denisa , Bertalan Tamas si Stroe Radu , in calitate de cenzori, in baza Legii privind societățile comerciale nr.31/1990 republicata , a Legii contabilității nr.82/1991 Republicata , a Legii 571/2003 si a HG 44/ 2004 ,cu modificările si completările ulterioare , am efectuat supravegherea gestiunii precum si verificarea situațiilor financiare anuale, pe anul 2008 ale S.C.CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., cu sediul in Brașov, Str.Zizinului nr.119, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr.J08/1923/2003, cu C.U.I. R 15786039.

Obiectul de activitate al societății consta in alte activitati de serv.suport pentru întreprinderi n.c.a. conform cod CAEN 8299.

 • I. BILANȚUL CONTABIL

La întocmirea situațiilor financiare s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicata ,de Regulamentul de aplicare a acesteia aprobat prin H.G.nr.704/1993 cu modificările ulterioare , de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare , Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.44/2004, OMF nr.1752/2005 actualizata si OMFP nr.2374/2007 ,privind reglementari in domeniul contabilității.

SITUAȚIA PATRIMONIULUI LA 31.12.2008

ACTIV

Sume brute

Amortizări, Provizioane

Sume nete

Lei

2008

2008

2008

A.lmobilizari necorporale

2700

2700

0

B.Imobilizări corporale

2.788.385

557.520

2.230.865

Construcții

2.034.373

484.674

1.549.699

Terenuri

234.083

0

234.083

Instalații tehnice si Mașini

354.623

56.555

298.068

Alte instalații, utilaje si mobilier

86.902

16.291

70.611

C.Imobilizări corporale in curs

78.404

0

78.404

D.Imobilizări financiare

500

0

500

TOTAL ACTIVE

IMOBILIZATE (A+B+C+D)

2.791.585

560.220

2.231.365

2007

2008 |

E.Stocuri

0

0

Stocuri materii prime

0

0

Materiale consumabile

0

0

Obiecte de inventar

0

0

Produse in curs de ex.

0

0

Produse finite

0

0

Mărfuri

0

0

Ambalaje

0

0

Produse reziduale

0

0

-lei-

2007

2008

F. Creanțe

208.684

315.256

Furnizori debitori

0

0

Clienti

192.595

296.013

FNUASS 0,75%+SOMAJ 1%

16.089

20.689

Debitori diverși

0

0

Provizioane

0

0

G.Trezorerie

45.655

15.623

Conturi la banei in lei

29.421

11.464

Conturi in devize

126

474

Casa in lei

3350

1518

Casa in devize

0

167

Alte valori

12.758

2.000

Avansuri de trezorerie

0

0

Total Active Circulante    (E+F+G)

254.339

330.879

CHELT. IN AVANS

0

0

TOTAL ACTIV

2.020.773

2.562.244

VENITURI IN AVANS

36.112

DATORII

311.968

331.353

TOTAL ACTIVE -DATORII

1.678.052

2.194.779

PASIV

2007

2008

1.Capital social

1.164.900

1.164.900

2.Rezerve

10.624

20.567

3.Rezerve din reevaluare

493.818

989.909

4.Rezultatul reportat

0

19.403

5. Profit

8.710

20.636

6. Pierdere

0

0

7.Repartizarea profitului

0

20.636

TOTAL CAPITALURI ( 1+2+3-4+5 6+7)

1.678.052

2.194.779

Nr.

Denumire indicatori

2007

2008

1.

Active imobilizate

1.766.434

2.231.365

2.

Active circulante

254.339

330.879

3.

Conturi de regularizare

0

0

4.

TOTAL ACTIV

2.020.773

2.562.244

5.

Capitaluri permanente

1.678.052

2.194.779

6.

Datorii

311.968

331.353

7.

Conturi de regularizare

30.753

36.112

8.

TOTAL PASIV

2.020.773

2.562.244

 • II, EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE


La sfârșitul anului 2008comparativ cu anul 2007, situația contului de profit si pierdere pe elemente componente era următoarea:

lei

Explicații

2007

2008

Cifra de afaceri

797.175

1.437.476

Venituri din exploatare

825.060

1.437.441

Cheltuieli din exploatare

796.040

1.426.962

Rezultatul din exploatare

- Profit

29.020

30.694

- Pierdere

Venituri financiare

86

11.448

Cheltuieli financiare

18.790

17.483

Rezultatul financiar

- Pierdere

18.704

6035

- Profit

Venituri extraordinare

-

-

Cheltuieli extraordinare

-

-

Rezultatul extraordinar

- Profit

-

- Pierdere

-

VENITURI TOTALE

825.146

1.469.104

CHELTUIELI TOTALE

814.830

1.444.445

Rezultatul brut

- Pierdere

- Profit

10.316

24.659


In anul 2008 se constata o creștere a cifrei de afaceri cu 80,32 % fata de anul 2007 ,a veniturilor din exploatare cu 74,22 % , precum si o creștere a cheltuielilor de exploatare in proporție de 79,25 % , ceea ce duce la un profit din exploatare mai mare cu 139.03 % .

Referitor la cheltuielile din exploatare evoluția se prezintă astfel:

iei

DENUMIRE INDICATOR

2007

2008

-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

5.530

5.886

-Alte cheltuieli materiale

20.218

20.639

-Alte cheltuieli din afara (en,apa)

11.921

430.368

-Cheltuieli privind mărfurile

0

0

-Cheltuieli cu personalul

535.350

642.882

a)Salarii

411.466

518.386

b)Chelt.cu asig.si protecția sociala

123.884

124.496

-Amortizări si provizioane pt.deprecierea imobiliz.corp.

78.732

90.916

a)Cheltuieli

78.732

90.916

b)Venituri

-

-Ajustarea valorii activelor circulante

0

0

a)Cheltuieli

0

0

b)Venituri

0

0

-Alte cheltuieli din expl.

143.703

236.236

-Cheltuieli privind prestațiile externe

139.434

235.459

-Cheltuieli cu alte impozite, taxe

1.102

703

-Cheltuieli cu despăgubiri, donații si active cedate

3.167

74

-Ajustări privind prov. pt. riscuri si cheltuieli

0

0

a)Cheltuieli

0

0

b)Venituri

0

0

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

796.040

1.426.962

Din totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul in proporție de 45,05% , urmate de alte cheltuieli externe de exploatare cu 30,16% ( energia si apa ), apoi cheltuieli privind prestațiile externe inproportie de 16,50%( cheltuieli cu întreținere si reparații, cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli de protocol, reclama , transport, deplasări si cheltuieli poștale si de telecomunicații), cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor in procent de 6,37 % ,alte cheltuieli materiale in procent de 1,45% .

Comparativ cu anul precedent 2007 se înregistrează o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 20% ,o scădere a prestațiilor externe cu 68,86 %, si o creștere a cheltuielilor aferente amortizărilor de mijloace fixe cu 15,48 %

De asemenea, se observa o scădere a pierderii financiare in anul 2008 fata de 2007 V          -de la 18704 lei la 6035 lei.

Profitul obtinut in exercițiul financiar 2008 este in suma ce 20636 lei , care a fost repartizat astfel:

rezerve legale in limita a 5 % din profitul contabil 1233.00 lei s;

rezultatul reportat 19403.19 lei

 • III. NOTE ASUPRA BILANȚULUI

Din bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, anexele la bilanț, rezulta următoarele :

A.lmobilizarile

In cursul anului 2008 imobilizările au evoluat astfel:

lei

Nr

Explicații

Valoare la

01.01.2008

Creșteri

Diminuări

Valoare la

31.12.2008

1.

Imob.necorporale

2700

2700

2.

Imob.corporale

-terenuri

234.083

-

-

234.083

-construcții

1.016.721

1.017.652

-

2.034.373

-instalații tehn.si mas.

354,623

0

0

354.623

-alte instalații,utilaje si mobilier

86,902

0

0

86.902

-investiții in curs

540.209

59,755

"<$0

78404

TOTAL

2.232.538

1.077.407

521.560

2.788.385

3.

Imobilizări financiare

500

0

0

500

Total Active imobilizate

2.235.738

1.077.407

521.560

2.791.585

In cursul anului 2008 s-au înregistrat creșteri ale imobilizărilor corporale in suma de 1.077.407 lei, creștere datorata in cea mai mare parte reevaluării construcțiilor, dar si datorita finalizării unor investiții in curs in suma de 521.560 lei.

B. Amortizarea activelor imobilizate a cunoscut următoarea evoluție in perioada analizata :

lei

Nr. Crt.

Explicații

Valoare la

01.01.08

Creșteri

Scăderi

Valoare la

31.12.08

1.

Imobilizări necorporale

2700

0

2700

2.

Imobilizări corporale

0

0

0

-terenuri

-

-

-

-

-construcții

426.909

57.765

-

484.674

-instl.tehnice si mașini

38.291

18.264

0

56.555

-alte inst. , utilaje si mobiler

1.404

14.887

-

16.291

TOTAL

469.304

90.916

0

557.520

Creșterile înregistrate in anul 2008 reprezintă amortizările anuale calculate conform prevederilor legale.

De asemenea menționam ca societatea nu prezintă plăti restante către furnizori si nu înregistrează obligații restante fata de bugetul de stat si fata de bugetul local.

 • IV.NOTE DIVERSE

1.Inventarierea patrimoniului

In cursul anului 2008 s-a initiat efectuarea inventarierii întregului patrimoniu in baza Legii 82/1991 art.8 si a OMF 1753/2004 , pe categorii si locuri in evidenta, in baza deciziei nr. SP IW-I^OP) emisa de conducerea societății.

La finele exercițiului financiar 2008 a fost efectuata inventarierea tuturor conturilor de valori materiale si bănești existente in societate pe baza listelor de inventariere întocmite de subcomisiile de inventariere numite prin antementionata decizie. Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in procesul verbal nr. Of /            .

De menționat ca membrii comisiei de cenzori nu au participat la inventarul fizic, aceștia verificând , pe baza documentelor de inventariere legalitatea modului de efectuare a inventarierii si a valorificării rezultatelor in baza reglementarilor in vigoare.

 • 2. Organizarea si conducerea contabilității

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Republicata si a Regulamentului 704/1993, de aplicare a legii contabilității, aceasta responsabilitate revine integral conducerii executive.

Evidenta contabila a societății se efectuează pe baza documentelor primare legale, in conturi analitice si sintetice iar evidenta pe jurnaie este tinuta corect si la zi, intocmindu-se toate declarațiile si deconturile lunare solicitate de Ministerul Finanțelor.

Soldurile finale din balanța de verificare încheiata la 31.12.2008 au fost preluate corect in balanța de deschidere a anului 2009, fiind respectat principiul intangibilitatii bilanțului de deschidere.

Din verificările comisiei de cenzori interni, rezulta preluarea corecta a datelor din conturile analitice si sintetice in balanța de verificare, pe intreg parcursul anului pana la finele acestuia.

 • 3. Bilanțul contabil

Bilanțul contabil incheiat la 31.12.2008 a fost întocmit sub responsabilitatea conducerii societății si certificat de către Comisia de Cenzori interni, in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Republicata si a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr: 2374/2007 actualizat privind unele reglementari in domeniul contabilității.

Din analiza datelor din bilanț, se constata ca acesta s-a întocmit prin preluarea corecta a soldurilor din balanța de verificare încheiata pentru anul 2008. Intre posturile si formularele din bilanț se respecta corelațiile prevăzute in Normele Ministerului de Finanțe.

 • 4. Evaluarea patrimoniului

In conformitate cu prevederile art.7 si 9 din Legea nr.82/'i 99'f cu modificările ulterioare pentru evaluarea elementelor patrimoniale, s-au respectat următoarele reguli:

 • •  Pentru bunurile achiziționate, valoarea contabila a fost stabilita la nivelul costului de achiziție pus de acord cu valoarea de inventar;

 • •  Creanțele si datoriile au fost evaluate la valoarea nominala si nu includ penalitățile la sumele restante.

 • 5. Contul de profit si pierdere la 31.12.2008

Pentru exercițiul incheiat, contul de profit si pierdere a. fost întocmit cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

înregistrările din contul de profit si pierdere au la baza datele din contabilitate referitoare la veniturile si cheltuielile aferente exercițiului, cumulate de la 01.01.2008 la 31.12.2008.

Comisia de cenzori certifica situațiile anuale , bilanțul contabil, contul de profit si pierdere , anexele la bilanț si propune aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație si AGA .

Carfil Industrial Parc SA Brașov

Cod fiscal:15786039       Capital social:1.164.900,OOlei

BALANȚA

DE VERIFICARE

pentru luna:

decembrie, 2008

= = === = = = = = = = = = =: = = =============== — —

================:

=============

=============

= = = = = = »: = = = = = = = =

==============

===============

========= = =

====pag:  1==

Simbol

Denumire

Sold

inceput an

Rulaj

luna curenta

Total rulaj an

Sold final

cont

cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

======

==========--=======--=============

================:

=============

=============

===============

==============

===============

==============

=======

1012

Capital social varsat

0,00 1

.164.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.164.900,00

105

Diferente din reevaluare

0,00

493.817,87

0,00

0,00

0, 00

496.091,11

0,00

989.908,98

1061

Rezerve legale

0, 00

0, 00

0, 00

1.233,00

0, 00

1.233,00

0, 00

1.233,00

1068

Alte fonduri

0,00

10.624,32

0, 00

0,00

0,00

8.709,92

0,00

19.334,24

117

Rezultatul reportat

0,00

0,00

0,00

19.403,19

8.709,92

28.113,11

0,00

19.403,19

121

Profit si pierdere

0,00

8.709,92

130.297,54

131.124,30

1.457.178,27

1.469.104,54

0,00

20.636,19

129

Repartizarea profitului

0,00

0,00

20.636,19

0,00

29.346,11

8.709,92

20.636,19

0,00

167

Alte imprumuturi si datorii as

0,00

38.440,70

821,26

0,00

9.545,26

0,00

0,00

28.895,44

205

Licența Program Win Doc Deviz

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

0,00

211

Terenuri

234.083,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.083,45

0,00

212

Construcții

1.016.721,30

0,00

0, 00

0, 00

1.017.651,50

0, 00

2.034.372,80

0,00

2131

Echipamente tehnologice

253.304,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253.304,19

0,00

2132

Aparate si instalații măsură

101.319,02

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

101.319,02

0,00

2133

Mijloace de transport

56.478,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.478,55

0,00

214

Unelte, di sp .-birotica, mobilier

30.423,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.423,38

0,00

231

Imobilizări corporale in curs

540.208,95

0,00

8.452,09

0,00

59.755,17

521.560,39

78.403,73

0, 00

265

Alte titluri imobilizate

500,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

2805

Amortizarea licența program Wi

0,00

2.700,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

2.700,00

2812

Amortizarea construcțiilor

0,00

426.908,71

0,00

1.528,70

0, 00

57.764,88

0,00

484.673,59

2813

Amort.instal.,mijloac.de trans

0,00

0, 00

0,00

9.413,04

0,00

18.826,08

0,00

18.826,08

2814

Amort.altor imobilizări corpor

0,00

39.695,75

0,00

-9.413,04

0,00

14.325,15

0,00

54.020,90

3022

Combustibili

0,00

0,00

0,00

0,00

5.886,22

5.886,22

0,00

0,00

303

Obiecte de inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

2.419,05

2.419,05

0,00

0,00

371

Mărfuri

0,00

0,00

0,00

0,00

35, 00

35,00

0,00

0, 00

401___

Furnizori

0,00

68.548,98

71.865,42

73.890,60

990.148,33

1.029.435,03

0,00

107.835,68

404___

Furnizori de imobilizări

0,00

0,00

0,00

0,00

5.037,98

5.037,98

0,00

0,00

411___

Clienti

192.594,57

0,00

156.035,57

148.359,98

1.943.205,90

1.839.787,62

296.012,85

0, 00

4211

Personal-remuneratii datorate

0, 00

21.524,00

49.893,00

50.968,00

485.746,00

492.766,00

0,00

28.544,00

4212

Colaboratori

0,00

4.989,00

10.188,00

5.800,00

55.381,00

61.132,00

0,00

10.740,00

423

Personal-ajutoare materiale

0,00

2.431,00

643,00

2.266,00

7.859,00

7.051,00

0,00

1.623,00

425

Avansuri acordate personalului

0,00

1.641,00

9.000,00

9.000,00

50.731,00

49.090,00

0,00

0,00

Total

cont 4280

0, 00

1.355,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

1.355,00

4281

Alte datorii personal

0, 00

200,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

500,00

4311_

Contribuția unitatii la asig.

0,00

8.896,00

6.140,00

8.094,00

84.852,00

84.050,00

0,00

8.094,00

4312

C.I.A.S. 9,5%

0,00

4.238,00

2.925,00

4.170,00

41.980,00

41.912,00

0,00

4.170,00

4313

7 % sanatate angajator

0,00

2.926,00

2.318,00

2.952,00

27.703,00

27.729,00

0,00

2.952,00

4314

Contrib.salariatilor 6,5% FS

0,00

2.863,00

1.973,00

2.709,00

30.122,00

29.968,00

0,00

2.709,00

4316

FNUASS 0.75 %

17.535,00

0, 00

2.266,00

433,00

7.051,00

3.897,00

20.689,00

0, 00

4371

Contrib.unit.la fond șomaj 3%

0,00

886,00

267,00

191,00

4.449,00

3.754,00

0,00

191,00

4372

Contrib.pers.la fond șomaj 1%

0,00

234,00

133,00

191,00

2.025,00

1.982,00

0,00

191,00

4373

Fond garantare

0,00

111,00

93, 00

127,00

1.100,00

1.116,00

0,00

127,00

441

Impozitul pe profit/venit /zint

0,00

1.606,04

0,00

4.023,00

2.328,00

4.023,00

0,00

3.301,04

4423

TVA de plata

0,00

17.396,95

6.116,00

13.726,32

154.849,00

151.158,37

0,00

13.706,32

4426

TVA deductibila

0,00

0,00

11.186,88

11.186,88

124.139,79

124.139,79

0,00

0, 00

4427

TVA colectata

0,00

0, 00

24.913,20

24.913,20

275.298,16

275.298,16

0,00

0, 00

4441

Impozitul pe salarii

0,00

3.401,00

4.839,00

7.315,00

61.289,00

65.203,00

0,00

7.315,00

4442

Impozit pe venit mandatar

0,00

2.632,00

772,00

878,00

11.143,00

9.389,00

0,00

878,00

462___

Creditori diverși

2.655,94

0,00

0,00

0,00

196.330,28

198.986,22

0,00

0,00

472

Venituri inregistrate in avans

0,00

30.753,30

0,00

0,00

4.278,88

9.637,88

0,00

36.112,30

473

Decontări oper.in curs clarif.

0,00

0, 00

0, 00

55,48

206,48

206,48

0,00

0,00

491

Provizioane creanțe - clienti

0,00

1.445,78

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

1.445,78

Simbol

Denumire

Sold inceput an

Rulaj

luna curenta

Total rulaj an

Sold final

cont

cont

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

======

=====”=======“=====================

===============

: = = = = ■ = = = = = -

==============

==============

=====«=========

:================

==============

============

5113

Efecte de incasat

0, 00

0,00

0, 00

0,00

45.252,94

45.252,94

0,00

0,00

5121_

Conturi la banca in lei

29.421,21

0,00

536.478,81

537.354,78

7.482.099,90

7.500.057,09

11.464,02

0,00

5124

Conturi la banca in devize

125,79

0,00

0,00

7,02

4.862,89

4.514,76

473,92

0,00

5129

Disponibilități ale clientilor

12.758,05

0,00

5.978,74

5.978,74

161.239,58

171.997,63

2.000,00

0,00

5191

Credite bancare pe termen scur

0,00

130.304,10

408.596,36

398.300,37

5.819.209,80

5.797.130,77

0,00

108.225,07

5311

Casa in lei

3.350,00

0,00

29.177,97

35.826,47

214.859,55

216.691,75

1.517,80

0,00

5314_

Casa in devize

0,02

0,00

0,00

0,00

4.420,84

4.252,96

167,90

0,00

5328

Tichete masa

0,00

0,00

0,00

0,00

25.620,19

25.620,19

0,00

0,00

542

Avansuri spre decontare

0,00

0,00

0,00

0,00

3.227,85

3.227,85

0,00

0,00

581

Viramente interne

0,00

0, 00

19.000,00

19.000,00

91.720,84

91.720,84

0,00

0,00

6022

Cheltuieli privind combustib.

0,00

0,00

0,00

0,00

5.886,22

5.886,22

0,00

0,00

603

Cheltuieli obiecte inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

2.384,05

2.384,05

0,00

0,00

b 04

Cheltuieli mater.nestocate

0,00

0,00

1.351,31

1.351,31

18.254,44

18.254,44

0,00

0,00

6<Jb

Cheltuieli energie si apa

0,00

0,00

40.638,26

40.638,26

430.368,31

430.368,31

0,00

0,00

607

Cheltuieli privind mărfurile

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0, 00

611

Cheltuieli intretinere&reparat

0,00

0,00

1.590,35

1.590,35

36.307,53

36.307,53

0,00

0,00

613

Cheltuieli prime asigurare

0,00

0,00

1.101,87

1.101,87

5.371,64

5.371,64

0,00

0,00

b21

Cheltuieli cu colaboratorii

0,00

0,00

5.800,00

5.800,00

61.132,00

61.132,00

0, 00

0, 00

622

Cheltuieli comisioane si onor.

0,00

0,00

20,00

20,00

2.165,00

2.165,00

0,00

0,00

6231

Cheltuieli protocol

0,00

0,00

1.094,18

1.094,18

2.181,97

2.181,97

0,00

0,00

6232

Cheltuieli reclama

0,00

0,00

0,00

0,00

8.576,00

8.576,00

0,00

0,00

624

Cheltuieli transp.bunuri&pers.

0,00

0, 00

94,13

94,13

1.266,26

1.266,26

0,00

0,00

625

Cheltuieli deplasări,detasari

0,00

0,00

239,40

239,40

11.278,23

11.278,23

0,00

0,00

626

Cheltuieli postale&telecomunic

0,00

0,00

2.065,36

2.065,36

20.687,51

20.687,51

0,00

0,00

627

Cheltuieli serv.bancare&asim.

0,00

0,00

459,08

459,08

7.314,70

7.314,70

0,00

0,00

628__

Alte cheltuieli cu servicii

0,00

0,00

4.018,52

4.018,52

79.178,91

79.178,91

0,00

0,00

635

Cheltuieli alte impozite&taxe

0,00

0,00

0,00

0,00

702,75

702,75

0,00

0,00

641

Cheltuieli salarii personal

0,00

0,00

50.968,00

50.968,00

492.766,00

492.766,00

0,00

0,00

642

Chelt.cu tichetele de masa

0,00

0,00

0,00

0,00

25.620,19

25.620,19

0,00

0,00

6451

Contrib unitatii la asig.soc.

0,00

0,00

8.094,00

8.094,00

84.050,00

84.050,00

0,00

0,00

6452

Contrib unitatii la aj.șomaj

0,00

0, 00

318,00

318,00

4.870,00

4.870,00

0,00

0,00

6453

Contribuția unitatii la FS

0,00

0,00

3.385,00

3.385,00

31.626,00

31.626,00

0,00

0,00

6458

Alte chelt.asig.fcprot.sociala

0,00

0,00

2.250,00

2.250,00

3.950,00

3.950,00

0,00

0,00

6 581

Despăgubiri,amenzi&penalitati

0,00

0,00

0,00

0,00

74,00

74,00

0,00

0,00

6 66

Cheltuieli privind dobinzile

0,00

0,00

1.202,90

1.202,90

17.426,50

17.426,50

0,00

0,00

668

Alte cheltuieli financiare

0,00

0,00

55,48

55,48

56,03

56,03

0,00

0,00

681

Cheltuieli de exploatare amor.

0,00

0,00

1.528,70

1.528,70

90.916,11

90.916,11

0,00

0,00

691

Cheltuieli impozit profit

0,00

0,00

4.023,00

4.023,00

4.023,00

4.023,00

0,00

0,00

Total

chelt. =

0, 00

0,00

130.297,54

130.297,54

1.448.468,35

1.448.468,35

0, 00

0, 00

704

706___

Venituri lucrări si servicii Venituri redevente,locatii&chi

0,00

0, 00

0,00

0, 00

44.431,07

75.391,30

44.431,07

75.391,30

517.701,07

915.721,60

517.701,07

915.721,60

0,00

0,00

0,00

0, 00

707

Venituri vinzari mărfuri

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

708

Venituri din alte activitati

0,00

0,00

0,00

0,00

4.018,67

4.018,67

0,00

0,00

7581

Venituri din despăgubirispenal

0,00

0,00

0,00

0,00

20.180,18

20.180,18

0,00

0,00

7641

Venituri din active cedate

0,00

0,00

11.300,00

11.300,00

11.300,00

11.300,00

0,00

0,00

/6b

Venituri din diverente curs

0,00

0,00

0,00

0,00

80,22

80,22

0,00

0, 00

76b

Venituri din dobinzi

0,00

0,00

1, 93

1,93

67,79

67,79

0,00

0,00

768

Alte venituri financiare

0,00

0,00

0,00

o’ 00

0,01

0,01

0, 00

0, 00

Total

venit. =

0, 00

0, 00

131.124,30

131.124,30

1.469.104,54

1.469.104,54

0,00

0,00

___________

TOTALURI...

2.494.179,42

2.494.179,42

1.782.427,87

1.782.427,87

23.927.867,57

23.927.867,57

3.144.546,80

3.144.546,80


Simbol cont


Denumire contSold inceput an Debit        Credit
c

Rulaj luna curenta                Total rulaj an                  Sold final

Debit        Credit          Debit         Credit         Debit        Credit


întocmit


VerificatINT_CONT 3.87fi SN: 376