Hotărârea nr. 72/2009

Hotărârea.nr.72- privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit şi pierdere pe anul 2008, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.72

din data de 29.05.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit și pierdere pe anul 2008, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.2994/15.04.2009 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CUI: 15786039, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2008, contul de profit și pierdere pe anul 2008 și distribuirea profitului net aferent anului 2008, precum și referatul de opinie întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(2) lit.”a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2008, contul de profit și pierdere pe anul 2008 și distribuirea profitului net aferent anului 2008 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE fy


Aristotel Cănces


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

țjudetul: 08—BRAȘOV                                                                  |

Entitate: CARF1L INDUSTRIAL PARC SA

Adresa: localitatea BRAȘOV, str. ZIZINULUI, nr. 119, tel. 0268/333674

Număr din registrul comerțului: J08/1923/2003

Forma de proprietate: 12—Societali comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8299-Alte activ.de serv.suport pt.intreprinderi n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 15786039

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

0

0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)

02

1765934

2230865

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)

03

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

1766434

2231365

B.ACT1VE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+ 358+36I+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

------------------------tr

-------------0

II. CREANȚE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491 -495-496+5187)

06

208684

315256

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

45655

15623

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

09

254339

330879

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

0

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN

AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)

11

143223

302457

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)

12

80363

-7690

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)

13

1846797

2223675

G .DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581 + 462+473+509+5186+519)

14

168745

28896

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

0

0

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:

16

30753

36112

- subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

17

0

0

- venituri înregistrate in avans (ct. 472)

18

30753

36112

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

1164900

1164900

- capital subscris vărsat (ct. 1012)

20

1164900

1164900

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

21

0

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

0

0

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

0

0

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

24

493818

989909

IV.REZERVE (ct. 106)

25

10624

20567

Acțiuni proprii (ct. 109)

26

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

28

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)  -

—- SoldC

29

0

19403

------- SoldD

30

0

0

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

(ct. 121)------- SoldC

31

8710

20636

------- SoldD

32

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

33

0

20636

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)

34

1678052

2194779

Patrimoniul public (ct. 1016)

35

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

36

1678052

2194779


întocmit,

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrarc in organismul profesional : |

Semnătura     /CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

797175

1437476

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

796589

1437441

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

586

35

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)                               Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                     Sold D

07

0

0

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

27885

20180

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

825060

1457656

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

5530

5886

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

20218

20639

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

11921

430368-

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

586

35

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

535350

642882

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

411466

518386

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

123884

124496

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

78732

90916

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

78732

90916

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

143703

236236

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

139434

235459

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

1102

703

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

3167

74

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

-Venituri (ct.7812)

31

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)

32

796040

1426962

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          - Profit (rd. 10-32)

33

29020

30694

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

54

68

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

32

11380

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

86

11448

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

18906

17427

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

-116

56

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

18790

17483

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

18704

6035

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

10316

24659

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

825146

1469104

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

814830

1444445

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

10316

24659

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.1mpozitul pe profit (ct.691)

62

1606

4023

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

64

8710

20636

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

întocmit,


Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

BRAN VAȘILE ’' \               |

Calitatea: I

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional: |


Stampila unității
DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Administrator,

Numele si prenumele :   |

_

Numele si prenumele : |

DRAGUSIN MANOLE

BRA^l VASJLE                  |

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

-

Nr.de inregistrare in organismul profesional:  |

Semnătura
I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

...... 1

20636

Unităti care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:

03

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

0

0

0

- peste 30 de zile

05

0

0

0

- peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante

22

0

0

0

III. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

14

14

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat ia bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate ♦) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

25620

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

“0’

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0

întocmit,


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

........0

0

0

X

-------------o

Alte imobilizări

02

2700

0

0

X

2700

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

0

TOTAL (rd.01 la 03)

04

2700

0

0

X

2700

Imobiliza ri corporale

Terenuri

05

" 234083

0

0

X

----------234U83

Construcții

06

1016721

1017652

0

0

2034373

Instalații tehnice si mașini

07

354623

0

0

0

354623

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

86902

0

0

0

86902

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

540209

59755

521560

X

78404

TOTAL (rd.05 la 09)

10

2232538

1077407

521560

0

2788385

Imobilizări financiare

11

500

0

0

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd. 04+10+11)

12

2235738

1077407

521560

0

2791585

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

2700

0

0

2700

TOTAL (rd. 13+14)

15

2700

0

0

2700

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

426909

57765

0

484674

Instalații tehnice si mașini

18

38291

18264

0

56555

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

1404

14887

0

16291

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

466604

90916

0

557520

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

469304

90916

0

560220


SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2                                                                                    - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

--------------------------cr

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

-------------------------cr

--------------------------cr

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)

33

0

0

0

0

NOTAI


Active imobilizate la data de 31.12.2008

lei

Elemente de active

Valoarea bruta

Sold la 1 ianuarie 2008

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 dec.

2008

0

1

2

3

4= 1+2-3

Imobil.

2.700

0

0

2.700

necorp.

Imobil.

2.232.539

1.077.406

521.560

2..788.385

corp.

Imob.

Financ.

500

0

0

500

TOTAL

2.235.739

1.077.406

521.560

2.791.585

Amortizare

469.305

90.915

560.220NOTA 2


W

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

la data de 31.12.2008

In cursul anului 2008 nu s-au constituit provizioane.Repartizarea profilului

la data de 31.12.2008


lei

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

21.869

-rezerva legala

1.233

-acoperirea pierderii contabile

-dividende

-alte repartizări

20.636

Profit nerepartizat

Director General ing. Vași/e BRAț


Director Economic

ec. Manole DRAGUSIN

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2008

lei

Indicator

Exercițiul precedent 2007

Exercițiul curent 2008

0

2

3

1.Cifra de afaceri neta

797.175

1.437.476

2.Costul bunurilor vândute si al serv.prestate(3+4+5)

796.040

1.426.962

3.Cheltuielile activitatii de baza

796.040

1.426.962

4.Cheltuielile activitatiilor auxiliare

0

0

5.Cheltuielile indirecte de producție

0

6.rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(l-2)

1.135

10.514

7.Cheltuielile de desfacere

0

0

8.Cheltuieli generale de administrație

0

0

9.Alte     venituri      din

exploatare

27.885

20.180

lO.Rezultatul           din

exploatare(6-7-8+9)

29.020

30.694

Director General

ing. VașileyBRAN


Director Economic

ec. ManoleDragusin

Situația creanțelor si datoriilor la data de 31.12.2008

lei

Creanțe

Sold la 31 dec.2008

(col.2+3)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

Total din care :

315.256

315.256

-

Clienti

296.013

296.013

-

Creditori diverși

-

-

Provizioane

-1.446

-1.446

Alte datorii fata de stat

20.689

20.689

lei

Datorii

Sold la 31 dec. (Col.2+3+4)

Termen de exigibilitate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Total din care :

331.353

302.457

28.896

Furnizori

107.836

107.836

Salarii

28.544

28.544

Asigurări sociale

32.652

32.652

Impozit salarii

8.193

8.193

Impozit     pe

profit

3.301

3.301

TVA de plata

13.706

13.706

Credite bancare

108.225

108.225

împrumut Leasing

28.895

28.896


Director Economic

Principii, politici si metode contabile

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii Contabilității nr.82/1991 republicata, S.C. Carfil Industrial Parc S.A. conduce contabilitatea in partida dubla astfel incat sa asigure :

Înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale ;

 • -   cunoașterea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecărui cont;

 • -   întocmirea lunara a balanței de verificare ;

 • -   prezentarea situației patrimoniului si a rezultatelor financiare obținute prin contul de profit si pierdere ;

Ca principii contabile generale enumerăm :

Principiul continuității activitatii;

Principiul permanentei metodelor;

 • -   Principiul prudentei ;

 • -   Principiul independentei exercițiului ;

 • -   Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii;

 • -   Principiul intangibilitatii;

 • -  Principiul necompensarii ;

 • -  Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Situațiile financiare sunt întocmite conform prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicata, a Reglementarilor contabile armonizate cu Noile Reglementari Contabile conforme cu Directivele Europene.

In iunie 2008 S.C. Carfil Industrial Parc S.A. a efectuat evaluarea clădirilor in vederea estimării valorii juste in scopul raportării financiare.Nota 7


ACȚIUNI la 31. 12.2008

V

-capitalul social subscris varsat - 1.164.900 lei ;

-valoarea unei acțiuni- 10 lei;

-acțiuni rascumparabile - nu este cazul

-acțiuni emise in timpul exercițiului financiar-nu este cazul -obligațiuni emise-nu este cazul


Director Economic

ec. Manole DRAGUSIN

NOTA 8

NOTA

Privind salariul administratorului+CA + cenzori

V

-salariile directorului general - 77.709 lei;

-avansuri sau credite acordate directorilor - nu este cazul

-salariati

-nr.mediu pentru exercițiul financiar - 14

-salariile brute impozabile - 492.766 lei din care :

-impozit pe venituri din salarii -74.592 ;

-sanatate asigurați             -29.968 ;

-șomaj asigurați               - 1.982

-cheltuieli cu asig.sociale salariati +dir.gen.+CA+cenzori - 137.457 lei -chelt.contrib.ptr. pensie-41.912 lei.


Director General


Director Economic


ing. Vasile @RAN?


ec.Manole Dragusin

NOTA 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

la 31.12.2008

 • 1. Indicatori de lichiditate :

Indicatorul lichidității curente

Active curente 330.879 = 1,0939

Datorii curente 302.457

Nota : Se recomanda minim 2

 • 2. Indicatori de risc :

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat x 100       28.896 x 100 = 1,3166 %

Capital propriu                2.194.779

Nota : Se recomanda sub 30 %

 • 3. Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)-fumizeaza informații cu privire la :

- viteza de rotatie a activelor imobilizate -evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

Cifra de afaceri 1.437.476  = 0,6442

Active imobilizate 2.231.365

Director General ing. Vasile 0RAN ?b


Director Economic ec.Manole DRAGUSIN

NOTA 10


Alte informații la Bilanț 2008

S.C. Cârtii Industrial Parc S.A. a fost înființata prin H.G. 420/2003 si s-a înregistrat la ORC Brașov sub nr. J08/1923.2003 si la DGFPCFS sub. Nr. 60026/12/01.2004.

-C.U.I. -15786039 atribut fiscal "RO" ;

-Acționar unic -Consiliul Județean Brașov ;

-Domeniul de activitate-"Alte activitati si servicii prestate in principal întreprinderilor CAEN-8299;

-Este administrata de : ” AGA" (Consiliul Județean) /'Consiliul de Administratie"(5 membri) si "Comisia de cenzori"(3 membri);

-Cifra de afaceri 2008- 1.437.476 lei;

-Profit brut realizat - 24.659 lei;

-In parc funcționează un număr de 33 societăți in care lucrează peste 450 salariati; -Aceste societăți au in principal următoarele domenii de activitate:

-confecții metalice;

-tratamente termice ;

-tipografie;

-prelucrări mecanice ;

-lucrări de instalații electrice ;

-comerț cu pielărie;

-producție mobilier;

-fabricarea produselor abrazive;

-structuri si tâmplarii metalice ;

-producție obiecte fibra din sticla si mase plastice ; -producție de piese si accesorii pentru autovehicule ;

-fabricarea produselor din lemn stratificat.Director Economic ec.Manole DRAGUSR