Hotărârea nr. 71/2009

Hotărârea.nr.71- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale neclasate situate pe teritoriul administrativ al comunei Hârseni, judeţul Braşov


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod-F 16

HOTĂRÂREA NR.71

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale neclasate situate pe teritoriul administrativ al comunei Hârseni, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2728/08.04.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale neclasate situate pe teritoriul administrativ al comunei Hârseni, Județul Brașov; în referat se face precizarea că Primăria Comunei Hârseni a făcut această solicitare, în vederea accesării și solicitării unor finanțări din fonduri europene - pentru modernizarea acestor drumuri;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

V

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale neclasate situate pe teritoriul administrativ al comunei Hârseni, județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei


hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.PREȘEDINTE,^ Aristotel Căn./


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana TihărăuPreședinte, i Aristotel Căncesajfi/

ANEXA

La Hotărârea nr.71/29.05.200S

1/


ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 69 A

DJ 104 A - Sebeș - Cabana Plasa

0+000- 10+700

10,700

0+000 -1+100 1,100 km.

Strada principală localitatea

Sebeș, com.Hârseni 0+000 -9+600 9,600 km. Drum local neclasat comuna Hârseni

Director ej&cjwtvdTA. D P

Comp. co ord, prog, adm ing. Arhip Corina


Ing. CostȘ J/lopel