Hotărârea nr. 70/2009

Hotărârea.nr.70- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri judeţene şi a unor drumuri locale neclasate, precum şi aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum comunal şi a modificării lungimii unor sectoare de drumuri judeţene şi comunale, situate în judeţul Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro
Cod-F 16


HOTĂRÂREA NR. 70

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene și a unor drumuri locale neclasate, precum și aprobarea


completării traseului și lungimii unui drum comunal și a modificării lungimii unor sectoare de drumuri județene și comunale, situate în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1641/2.03.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene și a unor drumuri locale neclasate, precum și aprobarea completării traseului și lungimii unui drum comunal și a modificării lungimii unor sectoare de drumuri județene și comunale, situate în județul Brașov;

Luând în discuție Hotărârea nr. 14/2009 a Consiliului Local al Comunei Ucea, Hotărârea nr.8/2009 a Consiliului Local al Comunei Mândra, Hotărârea nr. 16/2009 a Consiliului Local al Comunei Moieciu, Hotărârea nr. 1/2009 a Consiliului Local al Comunei Ungra;

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene și a unor drumuri locale neclasate, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2«- Se aprobă completarea traseului și lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă modificarea lungimii unor sectoare de drumuri județene și comunale, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.

PREȘEDINTE, Aristotel Cănces


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

Președinte, \[k Ari st otel Căncesci


Anexa


La Hotărârea nr.


ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri județene și a unor drumuri locale neclasate , situate în județul Brașov

V ________________________________


Nr.p’rt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 22

Ungra - Dăișoara

0+000- 9+577

comuna Ungra

9,577

DJ 131F 4+848 -14+425

2.

DC 66

Șona - DJ104D(Făgăraș)

0+000 -6+570 comuna Mândra

6,570

DJ 104J

DC 81

DJ 105 C-Corbi

0+000-1+650

1,650

0+000-1+650

Drum local neclasat comuna Ucea

4.

DC 58

Moieciu de Jos - Peștera

0+000 -10+300 comuna Moieciu

10.300

DJ 112GDirector exokL

Ing.Coste»^


Comp.coord,prog, adm ing.Arhip Cori na
La Hotărârea nr.

COMPLETAREA

Traseului și lungimii unui drum comunal existent situat în județul Brașov


Directof Ing.


Nr.crt.

Indicativul drumului existent

Traseul drumului existent

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungime

- km -

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziții kilometrice ( origine -destinație)

Lungime

- km -

Provine din

1.

DC 66

Mândra -Sona

0+000 - 3+

787

3,787

DC 66

Șona - DJ

104D(Făgăraș)

0+000 -

6+570

6,570

DJ 104J

0+000 -

6+570

Comuna

Mândra

Comp.coord,prog,adm ing.Arhip Cori na

Președițfte Aristotel C pseu


La Hotărârea

MODIFICAREA

lungimii unor sectoare de drumuri județene și comunale , situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 66

Mândra - Șona - DJ 104

J(Făgăraș)

0+000- 10+357

10,357

DC 66 0+000 -3+787

DJ 104J

0+000 -

6+570

Comuna Mândra

2.

DJ 112G

Peștera - Zărnești(DJ 112H)

0+000- 11+400

11,400

DJ 112G

3.

DJ 104J

DJ 104 D(Făgăraș) - Calbor -Boholt

0+000- 12+080

12,080

DJ104J

4.

DJ 131 F

DN 13 (Rupea Gară) - Ungra

0+000 - 4+848

4,848

DJ 131F