Hotărârea nr. 69/2009

Hotărârea.nr.69- privind aprobarea structurii de personal a organigramei şi a statului de funcţii pentru anul şcolar 2008 - 2009, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-ma i I: Office @j u d brasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.69

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea structurii de personal a organigramei și a statului de funcții pentru anul școlar 2008 - 2009, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009

Analizând referatul nr.671/16.02.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propunea aprobarea structurii de personal a organigramei și a statului de funcții pentru anul școlar 2008-2009, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare Decizia nr.2933/1.10.2008 a Inspectoratului Școlar al Județului Brașov privind schimbarea denumirii instituției „Școala Specială Brădet Săcele” în „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele”, conform O.M.Ed.C. nr.5418/8.11.2005;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum, art.25 din H.G.nr.538/2001 modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat precum și art. 6 din HGR nr. 1251/2005;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă structura de personal, statul de funcții și organigrama, pentru „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele;” pentru anul școlar 2008-2009, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.

PREȘEDINTE p Aristotel Cănlmscu \


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


ȘCOALA SPECIALA CU CLS. I-VIIIBRADET MUN. SACELE JUD. BRAȘOVINSPECTORATUL școlar județean Se aproba Inspector școlar general


/

APRO T, /

Consiliul Judecai B/asov

STA^DE FUNCȚIUNI AN ȘCOLAR 2008-2009PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de incadrare

Sporuri cțtg. 128/97

Indemnizație de conducere

Total salarii de baza

Spor vechime

Plata cu ora

Total

Director-profesor

1,38

1574

236

456

2266

567

226

3059

Personal didactic

36.67

43881

10437

54318

11307

14621

80246

TOTAL

38.05

45455

10673

456

56584

11874

14847

83305

Didactic-auxiliar

6,50

6372

1806

262

8440

1649

10089

TOTAL

44,5^

51827

12479

718

65024

13523

14847

93394


PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariul de incadrare

Spor special

Spor merit

Total salarii de baza

Spor vechime

Total

Personal nedid.

6,5

4490

372

106

4968

1100

6068

Magaziner II-maxim

1

708

50

758

190

948

îngrijitor I-maxim

1

642

64

706

141

847

îngrijitor I-maxim

1

642

64

106

812

203

1015

îngrijitor Lmaxim

1

642

64

706

177

883

Muncitor II-maxim

1

809

57

866

217

1083

Paznic I-maxim

1

642

45

687

172

859

Fochist II - maxim

0,5

405

28

433

433


DIRECTOR,. CONTABIL, / Punkosti Iren


SECRETAR, Matache Daniela 0$


ORGANIGRAMA CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET SACELE


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETCAN So aproba Inspector școlar generalAN ȘCOLAR 2008-2009


ISJ


CJRAE


CJB


LEGENDA:

DIRECTOR 1 CADRE DIDACTICE 38,05 ‘ . PERS DID.AUX 6,5 PERS. NEDID. 6,5

TOTAL POSTURI 51,05CONSILIUL PROASISTENT SOCIAL >-

I

"•k

I

I

I


ȘEFII DE COMISII


INV.-PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA CONSILIERI-DIRIGINTI INV.-PROF.EDUCATORI

. .......... LOGOPEZI

PROF.ITINERANTI/SPRIJUN

KINETOTERAPEUT


ADMINISTRATOR ..


PERSONAL NEDIDACTIC:

ÎNGRIJITOR PAZNIC MUNC.ÎNTREȚINERE FOCHIST MAGAZINER* -


DIRECTOR,


PROF. BUNA IOLANDA