Hotărârea nr. 68/2009

Hotărârea.nr.68- privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3362/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană” George Barițiu” Brașov, pe anul 2009, cu următoarele modificări:

Modificări la nivelul organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare:

- înființarea Compartimentului Legis prin reorganizarea Biroului Periodice;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 4,5 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 44, alin. (4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov, pe anul 2009, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Dispozițiile Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 39/2.09.2008 și 126/16.12.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președinție Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  prin Direcția Coordonar/, Integrare Europeană și Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov.

PREȘEDIM Aristotel CăncesContrasemnează, SECRETAR Mariana ihărău


STAT DE FUNCȚII 2009

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

NR.

POSTURI

Salariul de incadrare

Salariul

X

nr. Posturi

Total brut

DIRECTOR

S

IA

1

1.402

1.402

2.781

DIRECTOR ADJ. DE SPECIALITATE

s

IA

1

1.402

1.402

2.596

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC

s

IA

1

1.441

1.441

3.144

Sef.serv. bibliotecar

s

IA

7

1.402

9.814

12.859

Șef birou bibliotecar

s

IA

4

1.402

5.608

8.801

Sef birou bibliotecar

SSD

I

1

1.052

1.052

1.739

Șef serv.analist.programator

S

IA

1

1.441

1.441

2.693

Sef serv.economist

S

I

1

1.152

1.152

1.894

Economist

S

I

1

1.152

1.152

1.267

Consilier juridic

s

I

1

1.152

1.152

1.457

Bibliotecar

s

IA

12

1.402

16.824

18.395

Bibliotecar

s

I

18

965

17.370

16.326

Bibliotecar

s

II

7

877

6.139

6.137

Bibliotecar

SSD

I

8

1.052

8.416

10.608

Bibliotecar

SSD

II

6

861

5.166

7.606

Bibliotecar

SSD

III

1

739

739

1.510

Bibliotecar

PL

I

1

952

902

947

Bibliotecar

M

IA

8

861

6.888

7.485

Bibliotecar

M

I

8

755

6.040

8.907

Ajutor analist

M

IA

1

989

989

1.365

Inginer de sistem

S

IA

1

1.441

1.441

1.585

Analist progrogramator

S

III

1

1.063

1.063

928

Inginer

S

IA

1

1.441

1.441

1.657

Casier

I

1

829

829

912

Referent

M

IA

4

890

3.560

4.696

îngrijitoare

I

8

675

5.400

4.844

Muncitor Leg.c.

I

2

894

1.788

2.237

muncitor

II

5

850

4.250

3.870

Muncitor

III

2

792

1.584

1.551

TOTAL

114

31.326

140.798


Personal contractual

114

Din care :

Personal de specialitate(S,SSD,PL.M)

88

Personal administrativ și de întreținere

26

Personal de conducere

17

Din care :

directori

3

șefi servicii

9

șefi birouri

5


DIRECTOR


APROBA

CONSILIUL JUDEȚEANfiRAȘOV

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CUPRINS

V CAP.I. ORGANIZAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE “G.BARIȚIU” BRAȘOV

 • 1.1 .Dispoziții generale

1.2.Structura organizatorică

CAP.II. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 2.1. Consiliul de Administrație

 • 2.2. Director

CAP.III. ORGANE DE LUCRU ALE CONDUCERII BIBLIOTECII

 • 3.1. Consiliul științific

 • 3.2. Comisia de achiziție carte

CAP.IV. ATRIBUȚIILE BIBLIOTECII JUDEȚENE

 • 4.1. Atribuții generale

CAP.V. ATRIBUȚII SPECIFICE DIRECȚIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR BIBLIOTECII

 • 5.1. Director

 • 5.2. Asistență Juridică

 • 5.3. Director Adjunct de Specialitate

 • 5.3.1 Serviciul de Evidență

 • 5.3.2 Birou Catalogare și Clasificarea Colecțiilor

 • 5.3.3 Serviciul împrumut carte

 • 5.3.4 Serviciul de Relații cu Publicul, Comunicarea colecțiilor

 • 5.3.4.1 Periodice

 • 5.3.5 Serviciul Filiale

 • 5.3.5.1 Filiala 2

 • 5.3.5.2 Filiala 3

 • 5.3.5.2 Filiala 4

 • 5.3.5.4 Filiala 5

 • 5.3.5.5 Depozit Legal

  • 5.4. Resurse Umane, Secretariat

  • 5.5. Serviciul Administrativ și Achiziții Publice

  • 5.6. Serviciul Metodic

   • 5.6.1 Biroul Bibliografic

   • 5.6.2 înscriere unică

  • 5.7. Director Adjunct Economic

   • 5.7.1 Compartimentul Financiar Contabil

   • 5.7.2 Serviciul Informatizare și Biblioteca mobilă

    • 5.7.2.1 Informatizare

    • 5.7.2.2 Biblioteca mobilă

   • 5.7.3 Serviciul de Formare și Informare continuă

    • 5.7.3.1 Centrul de Informare Comunitară

    • 5.7.3.2 Secția pentru Copii și Tineret

     • 5.7.3.2.1. împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

     • 5.7.3.2.2. Jucărioteca și Sala Calculatoarelor

   • 5.7.4 Serviciul pentru Relații Externe și Mediatecă

    • 5.7.4.1 Biroul Relații Externe

 • 5.7.4.1.1 Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Englez

 • 5.7.4.1.2 Centrul Cultural Multietnic

 • 5.7.4.1.3 Biblioteca Franceză, Centrul Cultural Francez

 • 5.7.4.2 Mediateca

CAP.VI. REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

 • 6.1. Serviciile publice asigurate de bibliotecă

 • 6.1.1. Servicii prestate gratuit

 • 6.1.2. Servicii prestate contra cost

 • 6.2. înscrierea și eliberarea permiselor de intrare în bibliotecă

 • 6.3. Condițiile generale privind împrumutul documentelor la domiciliu sau pentru consultarea pe loc

 • 6.3.1. împrumutul documentelor la domiciliu

 • 6.3.2. Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

 • 6.3.3. Regulamentul de funcționare la Sala calculatoarelor si Internet

 • 6.3.4. Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Speciale. Sala de studiu

 • 6.3.5. Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică

 • 6.3.6. Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul, Sala de lectură

 • 6.3.7. Regulamentul de funcționare a Secției pentru Copii și tineret

 • 6.3.8.  Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

 • 6.3.9. Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în

bibliotecă

 • 6.4. Drepturile utilizatorilor

 • 6.5. Obligațiile utilizatorilor

 • 6.6. Sancțiuni

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

ANEXE

Anexa 1 - Calculul penalităților

Anexa 2 - Lista locurilor de muncă pentru care se pot acorda sporuri, conform legii

Anexa 3 - Fișă contract de împrumut

Anexa 4 - Fișa contract de utlizare

Anexa 5 - Contract (de parteneriat cu privire la serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” prin secțiile de jucăriotecă și calculatoare)

Anexa 6 - Taxe și tarife pentru servicii publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene „George Barițiu”

V

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A BIBLIOTECII JUDEȚENE “GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV

CAPITOLUL I

Organizarea Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

1.1- Secțiunea I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov - astfel denumită în toate actele și înscrisurile oficiale - este o instituție publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Brașov, în temeiul prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 și al Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecilor publice din Romania.

 • (2) Biblioteca Județeană “George Barițiu"Brașov este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, în slujba comunității județene: ea permite accesul nelimitat și gratuit la colecții, baze de date și alte surse proprii de informații.

 • (3) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

Art. 2.- Biblioteca are personalitate juridică, firmă și sigiliu proprii; biblioteca are sediul propriu în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr.35, din anul 1967.

Art. 3. (1) Biblioteca județeană “George Barițiu” este o instituție non-profit, finanțată de la bugetul județean, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau în cele ale instituțiilor tutelare.

(2) Biblioteca publică poate fi finanțată și de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum și de persoane fizice, prin donații, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

1.2 - Secțiunea II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 4.- (1) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov este o bibliotecă publică de drept, public înființată și organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov, și funcționează potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, având următoarea structură organizatorică:

consiliu de administrație

consiliu științific

director

director adjunct de specialitate

director adjunct economic

asistența juridică

9 servicii specializate

5 birouri și secții specializate

(2) Biblioteca are autonomie organizatorică și de funcționare, se poate afilia la organizații și asociații profesionale de profil, la consorții locale și programe de cooperare în plan local, regional, național sau internațional, fără a accepta însă eventuale ingerințe de ordin propagandistic sau politic.

CAPITOLUL II

Conducerea și administrarea Bibliotecii Județene

V                 “George Barițiu” Brașov

2.1- Consiliul de Administrație

Art. 5.- Consiliul de Administrație, având rol consultativ, este format din :

director - președinte

director adjunct de specialitate

director adjunct economic

jurist

3 șefi serviciu

referent resurse umane

observator sindicat

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Art. 6.- Activitatea de secretariat este asigurată de referentul de resurse umane.

Art. 7.- Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • a) Avizează Planul managerial anual și Strategia de dezvoltare pentru Biblioteca Județeană “G.Barițiu” Brașov propuse de directorul instituției.

 • b) Avizează proiectele de Organigramă și Stat de Funcții

 • c) Aprobă primele salariate stabilite în conformitate cu legea

 • d) Aprobă sancțiunile disciplinare stabilite de comisiile de anchetă

 • e) Avizează memoriile justificative înaintate Consiliului Județean Brașov

 • f)  Are rol consultativ în modificările strategiei de dezvoltare apărute în timpul anului

 • g) Avizează Proiecul de Buget

 • h) Avizează Proiectele de Regulamente

Art. 8.- Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 9.- Consiliul de Administrație adoptă hotărâri valabile în prezența majorității simple.

2.2- Director

Art. 10.- Directorul este numit, sancționat și eliberat din funcție de Consiliul Județean Brașov.

Art. 11.- Directorul este ordonator de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții în plan intern și internațional.

Art. 12.- Directorul este conducătorul instituției și în această calitate răspunde de organizarea și funcționarea bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcții, a regulamentului de organizare și funcționare precum și a celui de ordine interioară,elaborate în condițiile legii și avizate de Consiliul Județean.

CAPITOLUL III

Organe de lucru ale conducerii bibliotecii

3.1- Consiliul Științific

Art. 13.- Consiliul Științific are rol consultativ și este alcătuit din 9 membri, având. în componență membri din principalele compartimente ale bibliotecii:

Director adjunct de specialitate - președinte

împrumut

Relații externe

Evidență și dezvoltarea colecțiilor

Metodic

Informatizare

Relații cu publicul

Centrul de Formare și Informare continuă

Filiale

Art. 14.- Consiliul Științific este abilitat să se pronunțe asupra tuturor problemelor profesionale privind activitatea bibliotecii și are următoarele competențe:

elaborează strategia și stabilește direcțiile de dezvoltare a fondului bibliotecii elaborează programe și acțiuni de diversificare și modernizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare și de promovare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale locale stabilește strategiile privind perfecționarea personalului

analizează proiectele de acțiuni culturale și propune includerea în Programul acțiunilor culturale pe anul următor

elaborează programe de studii și cercetări în domeniul biblioteconomiei, științelor informării și sociologiei lecturii analizează activitatea de valorificare a colecțiilor.

3.2- Comisia de Achiziții unități de bibliotecă

Art. 15.- Comisia de Achiziții carte are în componență 9 membri, numiți prin dispoziția directorului.

Art. 16.- Comisia de Achiziții are următoarele atribuții:

stabilește politica de achiziții și necesarul anual, trimestrial și lunar de unități de bibliotecă în limita fondurilor bugetare, a profilului bibliotecii și a ponderii minorităților în cadrul comunității analizează și aprobă comenzile lunare cu titlurile de aprovizionat

Art. 17.- Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, lucrând în prezența majorității.

** CAPITOLUL IV

Atribuțiile Bibliotecii Județene “G. BARIȚIU” BRAȘOV

4.1- Atribuții generale

Art. 18.- Biblioteca Județeană. “George Barițiu” Brașov, ca instituție de cultură care face parte integrantă din sistemul informațional național, îndeplinește, corespunzător nivelului său de organizare, a resurselor alocate și a cerințelor comunității județene, următoarele atribuții:

 • a) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de documente; biblioteca județeană organizează, în condițiile legii, Depozitul legal la nivelul comunității județene Brașov;

 • b) asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare pe loc a colecțiilor de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă, prin secțiile de la sediu, filiale ori puncte de informare și împrumut, cu respectarea normelor de circulație și evidență a documentelor, precum și a utilizatorilor;

 • c) achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional și /sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

 • d) organizează sau oferă, la cerere, activități/servicii de informare bibliografică și documentare, în sistem tradițional sau informatizat; elaborează, editează ori conservă în baze de date bibliografia locală curentă, realizată la nivelul comunității județene;

 • e) facilitează, potrivit resurselor și oportunităților, accesul utilizatorilor și la alte colecții ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare și comunicare la distanță;

 • f) inițiază, organizează sau colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

 • g) efectuează, în scopul valorificării colecțiilor, studii și cercetări în domeniul bibliologiei, biblioteconomiei, științelor informării și al sociologiei lecturii, organizează reuniuni științifice de profil, redactează și editează produse culturale necesare membrilor comunității;

 • h) Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov are rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice de pe raza județului Brașov.

 • i) Realizează programe culturale anuale/strategii multianuale în care se includ proiecte culturale finanțate din fonduri proprii sau alte surse (donații, subvenții, colaborări).

Art. 19.- Biblioteca publică oferă utilizatorilor, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit disponibilităților și dotărilor existente, în condițiile legii și cu avizul Consiliului Județean, unele servicii, pe bază de tarife, stabilite prin regulamente proprii de organizare și funcționare, constând în principal din: închirieri temporare de spații, copiere și multiplicare de documente indiferent de tipul de suport. Cuantumul tarifelor este stabilit de Consiliul Județean Brașov. Fondurile astfel constituite se utilizează pentru construirea, amenajarea și dezvoltarea spațiilor de bibliotecă, inclusiv pentru informatizarea și dotarea cu documente și echipamente specifice.

CAPITOLUL V

Atribuțiile specifice direcțiilor și compartimentelor bibliotecii

5.1- Director

Coordonează și organizează următoarele activități:

 • a) elaborează și propune spre aprobare proiectul de buget al instituției;

 • b) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • c) negociază clauzele contractelor de muncă, în condițiile legii;

 • d) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

 • e) dispune, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților; ;menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora;

 • f)  acționează pentru gospodărirea și gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;

 • g) coordonează realizarea proiectelor culturale incluse în Programul anual al acțiunilor culturale;

 • h) conduce Consiliul de Administrație al bibliotecii, în calitate de președinte;

 • i)  numește Consiliul Științific al bibliotecii.

5.2-  Asistență juridică

Compartimentul “Asistență juridică” este organizat și funcționează în subordinea directă a conducătorului instituției, având următoarele atribuții principale: reprezintă Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov în fața instanței judecătorești:

redactează și promovează acțiunile și căile de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

asigură consultanță de specialitate;

avizează, la solicitarea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității; avizează angajamentele legale din care rezultă direct sau indirect obiectul de plată înainte de a fi supuse CFPP și alte documente la solicitarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu;

transmite la compartimentele bibliotecii note informative privind legislația nouă sau modificări care interesează compartimentele de specialitate.

5.3- Director Adjunct de Specialitate

Este subordonat directorului instituției.

Coordonează și organizează următoarele activități:

de dezvoltare, conservare, evidențiere și gestionare a colecțiilor bibliotecii;

de prelucrare biblioteconomică a colecțiilor

de împrumut, de informare și documentare;

de achiziție de unități de bibliotecă;

de valorificare a colecțiilor de documente în scopul efectuării unor studii și cercetări în domeniul bibliologiei și biblioteconomiei; coordonează activitatea Consiliului Științific;

în lipsa directorului instituției execută atribuțiile delegate prin act de dispoziție;

avizează procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern.

Directorul adjunct de specialitate are în subordine și coordonează următoarele compartimente:

 • 1. Serviciul Evidență

 • 2. Biroul Catalogare

 • 3. Serviciul de împrumut carte

 • 4. Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor

 • 5. Biroul Periodice

 • 6. Serviciul Filiale

5.3.1- Serviciul Evidență

Serviciul Evidență are următoarele atribuții pe care le exercită conform prevederilor legale:

achiziționează unitățile de bibliotecă;

organizează evidența globală și individuală a documentelor în sistem tradițional și automatizat;

urmărește mișcările (intrări, ieșiri) ale unităților de bibliotecă; raportează lunar și trimestrial mișcarea și structura fondurilor pe gestiuni;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

completează baza de date a bibliotecii;

asigură schimbul interbibliotecar; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 7 angajați.

5.3.2- Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor

Biroul Catalogare și Clasificarea Colecțiilor, are următoarele atribuții principale: prelucrează biblioteconomie unitățile de bibliotecă, pe suport tradițional și electronic, prin efectuarea operațiunilor specifice de catalogare, clasificare și indexare;

organizează, întreține și actualizează cataloagele bibliotecii; efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Biroul este condus de un șef de birou având în subordine 5 angajați

5.3.3- Serviciul de împrumut carte

Serviciul de împrumut carte are următoarele atribuții principale: asigură servicii de împrumut la domiciliu; acordă asistență de specialitate utilizatorilor; efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

organizează acțiuni culturale;

participă la manifestările culturale organizate de bibliotecă sau de alte instituții de cultură;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 9 angajați.

5.3.4- Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor

Serviciul de Relații cu publicul, Comunicarea Colecțiilor are următoarele atribuții principale:

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, controlând condițiile de bună desfășurare a acestora;

organizează Depozitul General;

efectuează evidența zilnică a publicațiilor, în vederea realizării statisticilor trimestriale și anuale;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

pune la dispoziția utilizatorilor puncte de acces internet;

rezolvă cererile de împrumut interbibliotecar;

se conformează procedurilor specifice.

5.3.4.1- Biroul Periodice

Biroul Periodice, are următoarele atribuții principale:

asigură servicii de consultare pe loc a publicațiile periodice ale bibliotecii;

asigură servicii de consultare legislativă pe suport tradițional efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Biroul este condus de un șef de birou având în subordine 5 angajați

Serviciul este condus de un șef de serviciu care are în subordine 12 angajați din care

6 la Biroul Periodice.

5.3.4.1.1- Compartimentul Legis

Compartimentul are următoarele atribuții principale:

 • - asigură servicii de consultare pe loc a publicațiilor periodice ale compartimentului;

 • - asigură servicii de consultare legislativă în format electronic

 • - efectuează controlul intern;

 • - se conformează procedurilor specifice.

5.3.5- Serviciul Filiale

Serviciul Filiale are următoarele atribuții principale:

organizează și pune la dispoziția utilizatorilor fondul de carte de care dispune, asigurând servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în secție a publicațiilor;

întocmește fișe topo;

asigură înscrierea utilizatorilor în baza regulamentului de organizare;

organizează și gestionează Depozitul Legal;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților; se conformează procedurilor specifice.

Serviciul Filiale este condus de un șef de serviciu și are în componență 8 angajați distribuiți în 4 Filiale pe teritoriul municipiului după cum urmează:

5.3.5.1- Filiala nr. 2

Filiala este situată în str. 13 Decembrie nr. 125 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți.

Filiala este deservită de doi angajați.

5.3.5.2- Filiala nr. 3

Filiala este situată în str. Soarelui nr. 6 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți.

Filiala este deservită de doi angajați.

5.3.5.3- Filiala nr. 4

Filiala este situată în str. Berzei nr. 2 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru copii.

Filiala este deservită de doi angajați.

5.3.5.4- Filiala nr. 5

Filiala este situată în B-dul Griviței nr.51 și are ca specific împrumutul la domiciliu pentru adulți.

Filiala este deservită de doi angajați

5.3.5.5- Depozitul Legal

Depozitul Legal este organizat în temeiul legii 111/1995 republicată, în M.O. 755/7.11.2007, coroborat cu Legea 334/2002.

5.4- Compartimentul de Resurse Umane-Secretariat

Compartimentul de personal - resurse umane asigură desfășurarea următoarelor activități:

evidența personalului, stat funcții, organigramă, fișe de post, evaluarea personalului:

emiterea dispozițiilor de încadrare;

întocmirea situațiilor privind existentul și mișcarea personalului; organizare concursuri;

efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice;

Compartimentul este alcătuit din 2 membri

 • 5.5- Serviciul Administrativ și Achiziții publice. Serviciul Administrativ și Achiziții publice are următoarele atribuții:

asigură achiziționarea materialelor necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

compară oferte și propune încredințări directe;

administrează și gestionează patrimoniul instituției; răspunde de activitatea de protecție și pază împotriva incendiilor; desfășoară activități de întreținere, reparații și curățenie necesare în interiorul instituției;

asigură multiplicarea și legarea documentelor și publicațiilor; organizează efectuarea controlului intern;

se conformează procedurilor specifice;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților.

în cadrul compartimentului lucrează 18 persoane conduse de un șef serviciu.

5.6- Serviciul Metodic

Serviciul Metodic are ca atribuții principale:

întocmirea programelor de asistență de specialitate pentru bibliotecile publice din județ și îndrumarea metodologică a bibliotecarilor respectivi;

centralizarea indicatorilor de performanță ce reflectă activitatea bibliotecilor publice;

înscrierea unică a cititorilor bibliotecii;

realizarea bibliografiei județului Brașov, în cadrul biroului bibliografic;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

- se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 9 angajați de specialitate

Serviciul este structurat în următoarele secțiuni:

5.6.1- Biroul Bibliografic

Biroul Bibliografic are următoarele atribuții principale:

elaborează bibliografia Brașovului și bibliografia retrospectivă a Brașovului;

elaborează studii care valorifică colecțiile bibliotecii și bibliografii tematice;

asigurarea serviciului de consultare a documentelor aflate în gestiunea biroului „Bibliografi”, în regim de sală de lectură cu acces liber la raft;

furnizează informații necesare utilizatorilor, valorificând baza de date cuprinsă în depozitul de Colecții Speciale;

efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice.

Biroul este condus de un șef de birou ce are în subordine 5 angajați.

în cadrul Biroului Bibliografic funcționează Colecțiile Speciale.

5.6.2- înscrierea unică

realizează înscrierea unică a cititorilor în sistem informatizat, centralizează încasările zilnice, actualizează permisele;

furnizează informații despre secțiile, filialele și fondurile de publicații ale instituției;

efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice.

5.7- Director Adjunct Economic

Postul este înființat în baza Legii nr. 334/2002 și Legii nr. 82/1991, republicată, și este subordonat directorului instituției.

Execută permanent următoarele obligații și sarcini:

controlul financiar preventiv;

conduce evidența proiectelor de operațiuni prezentate la viza CFP și întocmește raportarea trimestrială;

ține evidența angajamentelor bugetare conform Legii 500/2002 și O.M.F.P. 1792/2002;

organizează activitatea compartimentului fînanciar+contabil astfel încât să se asigure ținerea evidențelor contabile respectând prevederile Legii 82/1991 actualizată, a Planului de conturi pentru instituții publice și a Legii 273/2006 privind instituțiile publice locale;

întocmește Raportul explicativ la bilanțul contabil + anexe;

avizează procedurile de lucru aferente activităților compartimentului financiar-contabil, salarizare și respectiv procedurile de lucru aferente activităților din compartimentele pe care le coordonează, și se preocupă de implementarea standardelor de management/control intern;

alte sarcini trasate de directorul instituției.

Coordonează următoarele activități și compartimente:

Compartimentul Financiar-Contabilitate, format din 4 salariați

Serviciul Informatizare și Biblioteca Mobilă

Serviciul de Formare și Informare continuă Serviciul pentru Relații Externe și Mediateca

5.7.1- Compartimentul Financiar-Contabilitate

Compartimentul Financiar-Contabilitate este astfel organizat încât asigură:

informații directorului unității cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum și pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului propriu;

contabilitatea financiară;

contabilitatea de gestiune;

întocmirea situațiilor trimestriale și anuale;

contabilitatea veniturilor extrabugetare;

evidența cheltuielilor pentru încadrarea în bugetele acțiunilor culturale;

evidența angajamentelor bugetare și legale conform prevederilor Legii 500/2002 , Legii finanțelor publice locale și Legii 273/2006; respectarea reglementărilor financiar-conabile în vigoare.

5.7.2- Serviciul Informatizare și Biblioteca mobilă

Serviciul Informatizare și Biblioteca mobilă are în componență 7 membri conduși de un șef serviciu și are următoarele atribuții principale, pe cele două secțiuni:

5.7.2.1- Informatizarea are următoarele atribuții: gestionarea programului de bibliotecă Liberty;

acordă asistență tehnică pentru exploatarea tehnicii de calcul din bibliotecă;

implementează programe, upgrade-uri; întreține pagina de internet a bibliotecii; alcătuiește materiale publicitare;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

5.7.2.2- Biblioteca mobilă

Biblioteca mobilă are următoarele atribuții:

asigură servicii de împrumut bibliotecilor din mediul comunal și rural, prin intermediul bibliobusului instituției, aceste servicii fiind stabilite în prealabil cu bibliotecile din județ;

fondul de carte cât și personalul necesar vor fi puse la dispoziție de către Filiala 1 situată în Str. Anghel Saligny nr. 15 care are ca specific împrumutul pentru copii.

Biblioteca mobilă Filiala este deservită de doi angajați.

5.7.3- Serviciul de Formare și Informare continuă

Serviciul de Formare și Informare continuă are în componență 8 membri conduși de un șef serviciu și are următoarele atribuții principale:

5.7.3.1- Centrul de Informare Comunitară

elaborează programe de reconversie profesională și formare continuă;

informează publicul cu privire la legislația europeană și programe și strategii de dezvoltare europene;

colaborează cu serviciul pentru relații externe în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi;

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor cu acces liber la raft;

organizează cursuri de calculatoare;

asigură navigare Internet;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

5.7.3.2- Secția pentru Copii și Tineret

Secția pentru Copii și Tineret este parte a Bibliotecii Județene „George Barițiu” și este situată în str. Iuliu Maniu nr.6.

Scopul Secției pentru Copii și Tineret este de a promova cunoștințele și aptitudinile ce stau la baza dezvoltării armonioase și sănătoase a copiilor, prin următoarele tipuri de acțiuni:

informare și documentare pe diferite categorii și etape de vârstă și interes de studiu;

audiții muzicale și vizionări de filme;

expoziții tematice;

ateliere de studiu și educație;

club internet;

cursuri, dezbateri;

colaborări și parteneriate cu grupuri, instituții, societăți, fundații; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Secția pentru Copii și Tineret este structurată după cum urmează;

5.7.3.2.1- împrumut carte pentru copii și Sector Multimedia

Atribuții principale:

asigură servicii de împrumut la domiciliu al cărților și a documentelor multimedia;

asigură servicii de consultare pe loc a documentelor de bibliotecă; acordă asistență de specialitate utilizatorilor;

promovează fondul secției prin activități specifice: expoziții, audiții, vizionări, cercuri literar-artistice;

întocmește statisticile zilnice, lunare, trimestriale și anuale efectuează controlul intern;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

5.7.3.2.2- Jucărioteca și Secția Calculatoarelor

Atribuții specifice:

asigură jocuri și jucării pentru desfășurarea activităților individuale și de grup;

asigură desfășurarea atelierelor de lucru instructiv-educative și distractiv-recre ative;

organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatoarelor, pentru copii până la 14 ani;

coordonează activitatea centrului de internet; organizează activități pentru „Clubul de vacanță”; elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Secția este condusă de un șef de birou și are 5 angajați.

5.7.4- Serviciul pentru Relații Externe și Mediateca

Serviciul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe culturale în scopul dezvoltării Centrului Cultural „George Barițiu”;

colaborează cu Serviciul de Formare și Informare continuă în realizarea proiectelor culturale cu partenerii interni și externi; constituie, organizează, dezvoltă și pune la dispoziția utilizatorilor colecții enciclopedice de publicații în limbi străine;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sistem de sală de lectură, cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

organizează acțiuni culturale care susțin activitatea centrelor culturale;

organizează efectuarea controlul intern și implementarea standardelor de management, se preocupă de elaborarea procedurilor specifice activităților;

se conformează procedurilor specifice.

Serviciul este condus de un șef de serviciu și are 11 angajați de specialitate.

Serviciul este structurat în următoarele secțiuni:

5.7.4.1- Biroul Relații Externe

Biroul are următoarele atribuții principale:

elaborează programe de parteneriat pentru dezvoltarea fondului de carte;

redactează și coordonează programele bilaterale; coordonează activitatea bibliotecilor în limbi străine;

elaborează și se conformează procedurilor specifice.

Biroul este condus de un șef de birou și are 6 angajați de specialitate

5.7.4.1.1- Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Englez

 • - asigură asistență beneficiarilor în procesul de informare și lectură, pe baza colecției de documente în limba engleză;

 • - asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba engleză, indiferent de suport;

 • - îndrumă și oferă informații specifice utilizatorilor despre burse de studiu, examene de limba engleză (IELTS, TOEFEL, Cambridge), edituri britanice;

 • - propune și organizează acțiuni culturale specifice;

 • - colaborează cu cadre didactice de specialitate de nivel preuniversitare și universitar pentru realizarea obiectivelor centrului și pentru satisfacerea cerințelor de informare ale beneficiarilor;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

Are 2 angajați.

5.7.4.1.2- Centrul Cultural Multietnic

 • - desfășoară proiecte culturale pentru conservarea și comunicarea moștenirii culturale a minorităților;

 • - asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba maghiară, indiferent de suport;

 • - promovează, prin acțiuni specifice, dialogul interetnic;

 • - oferă informații bibliografice;

 • - întreține parteneriate cu instituții și asociații culturale locale, având obiective similare;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

Are 2 angajați.

5.7.4.1.3- Biblioteca Franceză. Centrul Cultural Francez

 • -  asigură desfășurarea parteneriatului cu Alianța Franceză din Brașov pentru a servi cerințele de informare, studiu și lectură ale utilizatorilor, facilitând accesul publicului la documente și lucrări francofone;

asigură servicii de împrumut la domiciliu și de consultare în sala de studiu a documentelor, din colecția de publicații în limba franceză, indiferent de suport;

gestionează activitatea de difuzare a cărților pentru copii, din colecția secției, în școli prin intermediul bibliobuzului;

organizează manifestări culturale specifice în domeniul francofoniei (cine-club, expoziții, serate muzicale, concursuri școlare);

colaborează cu profesorii de limba franceză din școli și universități pentru realizarea obiectivelor secției și pentru satisfacerea necesităților bibliografice ale cititorilor;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor;

asigură acces internet gratuit, pe site-uri francofone.

Are 2 angajați.

5.7.4.2- Mediateca are ca atribuții principale:

asigură servicii de împrumut la domiciliu a publicațiilor, indiferent de suport:

organizează audiții colective și individuale, precum și alte acțiuni culturale;

asigură consultarea publicațiilor electronice ale bibliotecii (CD-uri, dischete, DVD-uri) în sala de audiții;

asigură consultarea în secție a publicațiilor din fondul de referință pune la dispoziție salvarea informațiilor solicitate pe suport de hârtie;

efectuează controlul intern;

se conformează procedurilor specifice;

efectuează statistica zilnică, trimestrială și anuală a publicațiilor și utilizatorilor.

în cadrul Mediatecii lucrează 4 persoane.

CAPITOLUL VI

REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC

6.1- SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE DE BIBLIOTECĂ

Art. 20.- Biblioteca Județeană "George Barițiu” - Brașov, în calitatea ei de instituție de profil cu funcții de informare, educație, cultură, cercetare și recreere asigură următoarele servicii pentru public:

6.1.1- Secțiunea I - Servicii prestate gratuit:

 • 6.1.1.1. - împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu prin secțiile de împrumut la domiciliu;

 • 6.1.1.2 - Studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură și spații special amenajate în acest scop;

 • 6.1.1.3 - Oferirea de informații pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date (în sistem tradițional sau informatizat);

 • 6.1.1.4. - Salvarea documentelor consultate pe suport electronic (discheta, stick);

 • 6.1.1.5. - Navigare pe Internet;

 • 6.1.1.6 - Audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-urilor, în sala amenajată în acest scop;

 • 6.1.1.7 - împrumutul interbibliotecar de documente, necesare serviciilor instituției;

 • 6.1.1.8 - Studierea și cercetarea documentelor, manuscriselor, cărților rare, iconografiei, hărților etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme, în sala secției de “Colecții Speciale”;

 • 6.1.1.9. - Asistență de specialitate pentru cercetarea și consultarea cataloagelor alfabetice și sistematice pe fișe, în volume sau în sistem informatizat;

 • 6.1.1.10. - Consultații biblioteconomice și privitoare la tehnica muncii intelectuale la

solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate;

 • 6.1.1.11. - Informarea și documentarea bibliografică, pe baza colecțiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele și bibliografiile existente în colecțiile bibliotecii sau, în perspectivă, prin accesul on-line la resursele disponibile în rețeaua națională și internațională;

 • 6.1.1.12. - Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative etc.

 • 6.1.1.12. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare pentru copiii și tinerii până la 18 ani, șomeri și pensionari;

 • 6.1.1.13. - Cursuri de IT pentru utilizatorii de diferite categorii de vârstă și socio-profesionale.

6.1.2- Secțiunea II - Servicii prestate contra cost:

Sr 6.1.2.1. - Eliberarea permisului plastifiat și prevăzut cu cod de bare, în regim informatizat: studenții, elevii peste 18 ani și militarii în termen beneficiază de reducere 50 %, celelalte categorii plătesc tariful integral;

 • 6.1.2.2. - Imprimarea de acte normative din baza de date legislativă;

 • 6.1.2.3. - Imprimarea de documente privind informații europene și locale și de pe Internet.

 • 6.1.2.4. - Fotocopierea și multiplicarea documentelor existente în colecțiile bibliotecii, respectându-se prevederile Legii nr.8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • 6.1.2.5. - Inscripționarea CD-ROM cu informații europene și locale;

 • 6.1.2.6. - închirierea de spații: mansarda Casei Baiulescu, camere de oaspeți;

 • 6.1.2.7. - Tarifele se stabilesc prin hotărâre de către Consiliul Județean Brașov și se regăsesc în Anexa 6.

6.2- ÎNSCRIEREA ȘI ELIBERAREA PERMISULUI DE INTRARE ÎN BIBLIOTECĂ

Art. 21.- Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza "Fișei contract de împrumut'' care se încheie la data înscrierii la bibliotecă (anexa nr. 2)

Art. 22.- în baza încheierii " Fișei contract de împrumut" se eliberează permisul de intrare.

Art. 23.- încheierea "Fișei contract de împrumut" și obținerea permisului de intrare se face în baza actelor de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) și, după caz, a carnetului de elev/student sau șomer, a legitimației de serviciu, a cuponului de pensie, sau a certificatului de persoană cu nevoi speciale.

Art. 24.- Copiii și tinerii până la 18 ani vor fi înscriși de către unul dintre părinți sau, în situații speciale, de către un tutore, în calitate de girant, pe baza actelor mai sus menționate. Pentru tinerii între 14 și 18 ani care au buletin de identitate, contractul va fi

întocmit de către unul dintre părinți cu specificația: “pentru fiul/fiica [numele], Bl seria _____nr._____”, iar permisul va fi eliberat pe numele tânărului.

Art. 25.- Permisul de acces general (de culoare galbenă) este valabil în toate secțiile bibliotecii, cu excepția Secției pentru Copii și Tineret, unde au acces copii și tineri până la 18 ani și poate fi eliberat persoanelor cu domiciliul stabil sau cu viză de flotant în județul Brașov sau, în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii (cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat în secții) și altor categorii de persoane.

 • 25.1. - Permisul de acces limitat (de culoare albă) este valabil numai în sălile de lectură și poate fî eliberat oricărui solicitant, care prezintă un document de identitate, indiferent de domiciliu.

Art. 26.- Permisul de intrare este personal, netransmisibil și are o valabilitate de cinci ani.

 • 26.1. - Anual, utilizatorul este obligat să prezinte actele necesare înscrierii în vederea actualizării și vizării permisului de intrare.

Art. 27.- Semnarea fișei contract de împrumut implică acceptarea de către utilizator a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a bibliotecii, referitoare la serviciul de împrumut la domiciliu și consultare a publicațiilor în sălile de lectură.

Art.28.- Pentru categoriile de cititori care beneficiază de gratuitate, se pot elibera permise valabile doar în filialele emitente, în conformitate cu art.22 și art.24 din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

 • 6.3- CONDIȚIILE GENERALE PRIVIND ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTAREA PE LOC

6.3.1- Secțiunea I - împrumutul documentelor la domiciliu

Art. 29.- împrumutul documentelor la domiciliu se realizează prin Secția de împrumut pentru adulți, Mediatecă, Filiale, Biblioteca Franceză, Biblioteca Engleză, Centrul Cultural Multietnic și împrumut carte pentru copii.

Art. 30.- Pot beneficia de împrumut la domiciliu doar posesorii permisului de bibliotecă cu acces general (permis galben), pe care îl vor prezenta bibliotecarului la intrarea în secție. După alegerea publicațiilor, utilizatorul se va prezenta cu ele la bibliotecar, împreună cu permisul de bibliotecă și actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport), pentru a-i fi înregistrate în fișa personală și pentru a i se comunica data de restituire.

 • a. Timpul de staționare în secția împrumut pentru adulți și împrumut carte pentru copii este de aproximativ 20 minute.

 • b. Pe parcursul unei zile se pot face maxim două împrumuturi de către un utilizator.

Art. 31.- Accesul la baza de date a bibliotecii se face sub îndrumarea bibliotecarilor.

Art. 32.- Fiecare utilizator poate împrumuta o dată maximum 3 documente de bibliotecă.

Art. 33.- împrumutul se acordă pe o perioadă de 14 zile. împrumutul publicațiilor se poate prelungi de până la 3 ori. Cererea de prelungire se va face personal și în termenul împrumutului inițial.

Art. 34.- Documentele solicitate, care nu se regăsesc în colecțiile bibliotecii, pot fi obținute de la alte biblioteci, prin împrumut interbibliotecar, cu suportarea taxelor poștale de către V, utilizator.

Art. 35.- Documentele de bibliotecă solicitate vor fi verificate de către utilizatori înainte de efectuarea împrumutului, orice nereguli (pagini lipsă, decupaje, conținut schimbat etc.) vor fi semnalate bibliotecarului, în caz contrar utilizatorul asumându-și răspunderea.

Art. 36.- Bibliotecarul care va prelua documentele restituite de utilizator va verifica starea acestora. Orice neregulă va fi semnalată utilizatorului căruia i se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 37.- Angajații Bibliotecii Județene "George Barițiu” beneficiază de împrumutul a până la 15 documente, acesta fiind evidențiat în fișele "bibliotecari".

V

6.3.2-Secțiunea II - Consultarea pe loc a documentelor de bibliotecă

Art. 38.- Accesul în vederea consultării documentelor de bibliotecă în sălile de lectură, audiere sau vizionare se face în baza "Permisului de intrare" și a actului de identitate, care se prezintă bibliotecarului de serviciu.

Art. 39.- Pentru obținerea documentului de bibliotecă, utilizatorul completează câte un "Buletin de cerere" pentru fiecare titlu solicitat. La înmânarea documentului de bibliotecă solicitat, utilizatorul va semna de primire.

Art. 40.- Documentele de bibliotecă ce fac parte din fondurile "Colecțiilor speciale", ale sălilor de lectură, precum și din fondurile de referință ale secțiilor, pot fi consultate doar pe loc, neputând face obiectul împrumutului la domiciliu.

 • a) Documentele de bibliotecă aparținând Depozitului Legal pot fi consultate doar pe loc, și numai în cazuri excepționale, cu aprobarea direcțiunii(cerere înregistrată la secretariat, un exemplar păstrat de gestionarul depozitului)

Art. 41.- Discurile, casetele video, CD-urile, CD-ROM-urile și DVD-urile se pot împrumuta la domiciliu. De asemenea acestea se pot viziona și studia în săli special amenajate, pentru obținerea fiecărui document de bibliotecă solicitat completându-se un buletin de cerere tipizat.

6.3.3- Regulamentul de funcționare la Sala calculatoare si Internet

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov oferă utilizatorilor săi înscriși, serviciul de acces la internet, pentru înlesnirea activităților educaționale.

Biblioteca încurajează accesul la informare al oricărui membru al comunității, dar recunoaște faptul că această sursă poate fi folosită și in scop abuziv sau nelegitim.

Prezentul regulament specifică condițiile de utilizare a calculatoarelor și de accesare a Internetului în biblioteca publică.

6.3.3.1- Accesul la Sala de calculatoare și Internet

Art.42.-Utilizatorii au acces la calculatoare și Internet pe baza Permisului de intrare actualizat și a Buletinului de identitate; fiecare utilizator va semna de luare la cunoștință a prezentului Regulament și va completa în Registrul de evidență a persoanelor care au acces la internet toate rubricile existente.

Art.43.-Calculatoarele pot fi utilizate numai după conectarea lor de către bibliotecar.

Art.44.-Fiecare calculator este protejat cu o parolă pentru a preveni accesul neautorizat.

Art.45.-Bibliotecarul de la Sala de lectură va verifica în prezența utilizatorului, la închiderea sesiunii de lucru, integritatea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască).

Art.46.-Calculatoarele sunt utilizate în regim gratuit în următoarele scopuri:

 • •  consultarea catalogului bibliotecii

 • •  accesul la Internet pe stațiile bibliotecii

 • •  consultarea CD-urilor/DVD-urilor (din colecțiile bibliotecii)

 • •  procesarea/tehnoredactarea

 • •  înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet și baze de date

Art.47.-Calculatorul nu poate fi folosit decât de către persoana care a semnat de luarea lui în folosință, pentru intervalul precizat in registrul de evidență a utilizatorilor, care au acces la Internet.

Art.48.-Accesul la Internet este monitorizat prin verificări aleatorii ale site-urilor vizitate.

Art.49.-Biblioteca folosește mecanisme de filtrare și control ale accesului la informații pe Internet, dar nu poate fi responsabilă pentru conținut. Unele informații disponibile pe Internet pot fi de natură sexuală explicită, controversate sau ofensatoare. Părinții și tutorii trebuie să-și asume responsabilitatea de a decide ce resurse din cadrul bibliotecii sunt potrivite pentru copiii lor și să- i îndrume în folosirea Internet-ului și a materialelor la care pot avea acces.

Art.50.- Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru documentele salvate de către utilizatori pe stațiile locale.

Art.51.- Salvarea datelor:

 • a. Toți utilizatorii adulți și părinții sau tutorii utilizatorilor cu vârste între 16-18 ani vor fi responsabili, conform legislației pentru drepturile de autor, pentru orice informație preluată de pe Internet, prin intermediul computerelor din Sala de lectură, care prejudiciază drepturile de autor.

 • b. Biblioteca nu este responsabilă pentru natura sau acuratețea datelor sau a informațiilor preluate și stocate pe Web.

W c. Biblioteca nu este responsabilă pentru problemele tehnice ce pot împiedica accesul la Internet.

d. Materialele preluate de pe Internet și salvate pe dispozitive de stocare (memoty stick) pot conține viruși. Biblioteca nu este responsabilă pentru nici un fel de daune ulterioare provocate de către acești viruși asupra computerelor personale ale utilizatorilor.

Art.52.- Protecția datelor :

Nu vor fi dezvăluite informații privind sursele specifice de Internet folosite de către utilizatorii bibliotecii decât la cererea organelor abilitate de lege, cu scopul de a proba comiterea unui delict sau de a administra folosirea serviciilor de către utilizatori.

 • 6.3.3.2-Drepturile utilizatorilor

Art.53.- Utilizatorii au dreptul la o sesiune gratuită Internet de o oră, după care se poate prelungi in limita locurilor disponibile, fără a depăși însă intervalul de 2 ore.

Art.54.-Utilizatorii pot solicita ajutorul bibliotecarilor pentru înregistrarea pe memory stick a informației solicitate din Internet sau baze de date.

6.3.3.3- Obligațiile utilizatorilor

Art.55.-Utilizatorii trebuie să respecte condițiile impuse de Regulamentul de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public

Art.56.-Este interzisă accesarea sau distribuirea materialelor ilegale sau inacceptabile, cum ar fi forme abuzive de marketing, violență, pornografie sau a materialelor care pot instiga la ură sau discriminarea rasială, religioasă sau sexuală.

Art.57.-Este interzisă influențarea modului de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor sau orice alt software, hardware sau echipament IT.

Art .58.-Este interzis cu desăvârșire transferul și facilitarea accesului la informații și date aflate sub protecția dreptului de autor. De asemenea, persoanele care folosesc acest serviciu sunt obligate să respecte legile României și să ia la cunoștință de legislația privind aspectele legate de Internet (comerț electronic, respectarea vieții private, criminalitate informatică, semnătura electronică etc.).

Art .59.-Este interzisă cu desăvârșire bruscarea și distrugerea echipamentelor periferice ale calculatorului (mouse, tastatură, monitor, cască).

6.3.3.4- Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de utilizare a calculatoarelor și Internetului de către public atrage după sine suspendarea dreptului de acces la facilitățile IT ale bibliotecii. Această sancțiune administrativă nu exclude răspunderea materială și penală față de lege și terți în cazul în care aceștia urmează calea juridică.

6.3.4-Regulamentul de funcționare a Serviciului Colecții Speciale.Sala de studiu

Art. 60.- Accesul la sala de studiu a secției Colecții Speciale va fi permis pe baza buletinului de identitate și permisului de bibliotecă actualizat în baza de date, conform orarului afișat: luni, miercuri, vineri - 8,00-16,00, marți și joi - 12,00-20,00.

Art. 61.- a. Colecțiile speciale sunt accesibile arhiviștilor, bibliotecarilor, cercetătorilor, profesorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

 • b. Accesul la forndul Colecțiilor speciale este deschis și altor categorii de public, în condițiile unei cereri de lectură și studiu, temeinic motivate.

 • c. Sunt admise persoane de vârsta majoratului, cu studii, cunoscători ai limbilor și alfabetelor vechi și a căror temă să justifice consultarea colecțiilor. Elevii sunt admiși doar dacă solicită publicații românești după 1862 și subiectul lucrării necesită studiul direct pe izvoare.

 • d. în toate situațiile prevăzute la punctele a-b, biblioteca își rezerva dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr.8/14.03.1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De asemenea, biblioteca își rezervă dreptul de a refuza să permită accesul la publicațiile a căror stare de conservare este deteriorată și se impune păstrarea și restaurarea lor.

Art.62.- Documentele trebuie solicitate pe baza completării buletinului de cerere și trebuie să corespundă temei indicate.

Art.63.- Numărul de publicații care poate fi cerut într-o zi: cinci cărți vechi; cinci manustcrise; cinci periodice; 10 dosare; 12 documente istorice; 20 scrisori; 10 cărți poștale ilustrate: trei hărți.

Art.64.- Utilizatorul poate comanda, contra cost, reproduceri (xerox) după documentele cercetate. Comanda va fi preluată de custodele secției. Reproducerile vor fi executate numai în laboratoarele și de către personalul bibliotecii, fără ca documentele să fie scoase din secție de către cititori.

Art.65.- Sunt exceptate de la reproducere și copiere documentele care fac obiectul dreptului de autor prevăzute în Legea 8/1996, cele aflate într-o stare de conservare fragilă și ziarele, întrucât manipularea lor frecventă deteriorează publicațiile. Utilizatorii sunt rugați să rețină informațiile care îi interesează pe fișe și în notițele personale.

Art.66.- Utilizatorii au datoria să completeze buletinele de cerere, să semneze în registrul de prezență, să predea documentele zilnic, să semnaleze orice lipsă bibliotecarului, să manifeste un comportament civilizat în relațiile cu personalul secției.

Art.67.- Este interzis:

a) accesul în depozitul Colecțiilor Speciale

 • b) scoaterea documentelor din sala de studiu

 • c) accesul cu însoțitori pentru transcrieri sau traduceri

 • d) îndoirea, sublinierea, corectarea, degradarea, sustragerea, distrugerea documentelor

 • e) schimbul de dosare sau documente între cercetători

Art.68.- Utilizatorul fondului Colecțiilor speciale trebuie să respecte următoarele instrucțiuni de funcționare la Sala de studiu - Colecții speciale - Carte veche și manuscrise: să predea bibliotecarului custode permisul de bibliotecă, buletinul / cartea de identitate, să lase hainele și lucrurile personale la garderobă și să completeze buletinul de cerere

să predea materialul studiat custodelui, cu mențiunea reținut sau restituit

să nu se sprijine cu coatele sau palmele pe cărți, manuscrise, documente, etc.

să nu răsfoiască cu putere și cu degetul umed, ci să dea foile cu grijă și folosind buretierele din dotare

să folosească doar creioanele și hârtia pusă la dispoziție, nu stilourile și pixurile

să nu noteze nimic pe original, ceea ce este strict interzis

să nu țină hârtia de scris sau fișele peste manuscrise sau cărți sau să scrie deasupra

să nu consume alimente sau băuturi în Sala de studiu

să nu întrețină discuții cu voce tare și/sau să primească vizite în Sala de studiu

să nu așeze obiecte sau materiale peste documente

Reguli în cadrul sectorului de Informare Bibliografică :

Art.69.- Sectorul de Informare Bibliografică preia obligatoriu, la prima oră, toate exemplarele din ziarele locale, pentru ca să fie asigurată prelucrarea bibliografiei locale a presei și să nu mai existe riscul de a nu avea la prima oră presa din ziua respectivă. în timp util, exemplarele în plus vor fi predate secțiilor interesate (Periodice, Secretariat, administrativ).

Art.70.- Pentru întocmirea bibliografiilor, utilizatorii vor completa un formular de cerere tip.

 • 6.3.5-Regulamentul de funcționare a Serviciului de Relații cu Publicul.

Sala de Lectură

Art.71.- Cititorii care frecventează sala de lectură sunt obligați să prezinte bibliotecarului buletinul de identitate și permisul de intrare la sală actualizat în baza de date. Aceste acte vor rămâne în păstrare la bibliotecara de serviciu, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art.72.- Cititorii sunt rugați să aștepte în liniște, în sala de lectură, circa 15-20 minute publicațiile solicitate, iar în cazul în care, după scurgerea acestui interval de timp, publicațiile nu au sosit, să reclame bibliotecarei acest fapt. Dacă cititorii nu vor asigura liniștea necesară unei săli de lectură, vor fi obligați să părăsească imediat această secție.

Art.73.- Cititorii au dreptul de a solicita max. trei publicații între orele 900-1430 și alte trei în intervalul 1430-2000. Ei pot completa mai multe buletine de cerere în cazul în care cărțile se află în raftul de referință. De la secția Periodice pot fi solicitate șase numere dintr-o publicație sau din publicații diferite. Pot fi solicitate altele șase după ce primele au fost restituite.

Art. 74.- Publicațiile din Depozitul General și de la Secția Periodice se consultă numai în sălile de lectură. Se pot împrumuta și la domiciliu, cu cerere aprobată de către direcțiune, înregistrată în prealabil la secretariatul instituției.

Art. 75.- Cititorii pot solicita multiplicarea paginilor dorite la fotocopiatoarele din secțiile respective; pentru aceasta bibliotecarul va reține buletinul de identitate al utilizatorului, până la restituirea publicațiilor împrumutate.

Art. 76.- Prin Sala de lectură, biblioteca facilitează împrumutul interbibliotecar, atunci când publicațiile solicitate nu se află în colecțiile instituției.

Art. 77.- Pentru studenții din ultimul an de studiu Sala de lectură asigură serviciul de rezervare de carte.

Art. 78.- în Sala de lectură utilizatorii sunt obligați să nu deterioreze publicațiile, să păstreze integritatea locului în care studiază și să nu îi deranjeze pe ceilalți cititori cu activități neadecvate.

Art. 79.- Este interzis accesul cititorilor în sălile de lectură cu telefonul mobil deschis.

Art. 80.- Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, adoptarea unui ton și/sau a unei atitudini necivilizate atrag după sine ridicarea și anularea permisului de acces în bibliotecă.

6.3.6- Regulamentul de organizare și funcționare a Secției pentru Copii și Tineret

Art. 81.- Utilizatorii Sectorului de împrumut carte sunt copii și tineri cu vârste cuprinse între 6-18 ani.

Art. 82.- Pentru utilizatorii Jucăriotecii, biblioteca încheie contracte (Fișe contract de înscriere) cu tutorii legali în condițiile prevăzute deja în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 83.- Utilizatorii sectorului Jucăriotecă sunt copii instituționalizați / grădinițe / școli / copii și tineri individuali, după cum urmează:

 • •  Sector jocuri 0-10 ani

 • •  Sala calculatoare 5-16 ani

Art. 84.- Biblioteca achiziționează jocuri și jucării pentru grupe de vârstă 0-10 ani, având avizul OJPC.

Art. 85.- Utilizatorii Jucăriotecii și Sectorului Calculatoare vor respecta următoarele reguli: grupele de copii (instituționalizați / grădinițe / școli) au o programare zilnică prealabilă; numărul de copii din grupele programate se trece în contractele de parteneriat; timpul lor de staționare în Jucăriotecă este de 1 oră, sau cel specificat în contract ; însoțitorii lor (responsabilii de grup) au obligația de a:

 • ■  lua la cunoștință de Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • ■  răspunde de acțiunea fiecărui copil din grup;

 • ■  supraveghează sănătatea și securitatea corporală a copiilor din grup;

 • ■  suporta consecințele distrugerii unui element de inventar, achitând contravaloarea acestuia;

 • ■  participă efectiv, răspunzând de buna desfășurare a acțiunii pe care și-o propun a o desfășura;

Jucăriotecă deține în gestiune elemente de joc pentru grupe de vârstă cuprinse între 0 -10 ani pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

Jucăriotecă deține în gestiune calculatoare și jocuri pe calculator pe care nu le va împrumuta la domiciliu;

calculatorul se poate utiliza nelimitat în cadrul programului, dacă nu mai așteaptă nimeni; prelungirea timpului de exploatare se poate face numai dacă nu mai așteaptă nimeni, dar nu mai mult de 2 ore;

dacă mai așteaptă cineva, calculatorul se poate folosi 1 oră;

este permis să se copieze pe dischete ceea ce se lucrează pe calculator; copierea o

execută personalul filialei;

este interzis utilizatorilor să folosească alte accesorii în afara celor aflate în dotarea secției;

rezervarea pentru calculator se face cu cel puțin o zi înainte de utilizare;

timpul de rezervare expirat nu poate fi schimbat dacă există altă rezervare imediat următoare;

responsabilul-coordonator oferă îndrumare și control utilizatorului

în acest timp însoțitorul va supraveghea utilizatorul;

numărul utilizatorilor individuali este limitat de spațiul util și de eventuala programare autorizată;

SERVICII PRESTATE GRATUIT

- împrumutul de documente de bibliotecă la domiciliu;

oferirea de informații, documentații, în cadrul secției;

audierea, vizionarea documentelor de mediatecă în zona amenajată în acest scop; asistența de specialitate pentru consultarea fondului de audiție;

organizarea de programe culturale, evenimente, expoziții, activități educative.

6.3.7- Regulamentul de accesare a internetului la Centrul de Informare Comunitară

Art. 86.- Informațiile care pot fi accesate pe Internet în cadrul Centrului de Informare Comunitară sunt locale (informații despre Brașov), comunitare (informații despre Uniunea Europeană, Consiliul Europei și CEDO) și culturale (interne și internaționale).

Art.87.- Accesul la Internet se face pe baza permisului de bibliotecă și este gratuit.

Art.88.- La solicitarea utilizatorului, bibliotecarul îi acordă asistență în utilizarea calculatorului.

Art.89.- Utilizatorul poate solicita imprimarea sau inscripționarea informațiilor pe CD, conform tarifelor în vigoare.

Art.90.- Utilizatorii au obligația să păstreze integritatea echipamentului de lucru și să 71 bibliotecarului orice problemă ivită.

 • 6.3.8- Regulamentul pentru xerocopiere și reproducere digitală a publicațiilor în bibliotecă

Art.91.- Publicațiile împrumutate din secțiile cu sală de lectură pot fi fotocopiate numai la aparatele din incinta instituției, contra cost.

Art.92.-Utilizatorii sunt obligați să solicite avizul bibliotecarilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicație. Este obligatorie completarea tabelului din registrul de evidență al fiecărei secții.

Art.93.-Xerocopierea și reproducerea digitală a publicațiilor sunt permise numai utilizatorilor care și-au rezervat un loc într-una din sălile de lectură.

Art.94.-Xerocopierea și reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.

V

Art.95.-în vederea protejării colecțiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicații:

 • a) albume, atlase, hărți, planuri, planșe;

 • b) manuscrise, corespondență, ex-libris-uri;

 • c) ziare legate în volum;

 • d) cărți care au peste 500 de pagini, având o legătură slăbită și o stare de conservare ne satisfăcătoare;

 • e) cărți care au formatul mai mare decât A3;

 • f) cărți cu anexe mai mari decât coperțile (planuri, planșe, hărți etc.)

 • g) cărți cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperți sau cu W coperți rupte.

Art.96.-Cărțile tipărite înainte de 1900 și/sau bibliofile, coligatele nu pot fi xerocopiate. în acest caz este permisă doar reproducerea digitală, numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea BJ Brașov. Aprobarea va fi acordată în funcție de motivația solicitării utilizatorului.

Art.97.-Pentru toate publicațiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea și sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură. în cazul în care utilizatorul nu dispune de un aparat propriu, biblioteca poate pune la dispoziție varianta pe suport digital și hârtie, executată cu aparatura instituției.

6.4- DREPTURILE UTILIZATORILOR

Art. 98.-Utilizatorii au dreptul să beneficieze de toate serviciile oferite de Biblioteca Județeană “George Barițiu” - Brașov, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 99.- Utilizatorii au dreptul să solicite asistarea de către bibliotecar asupra modului de regăsire a informațiilor în baza de date electronică, precum și prin intermediul cataloagelor și al lucrărilor de referință.

6.5- OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 100.- Utilizatorii au obligația să respecte prevederile prezentului regulament.

W Art. 101.-Utilizatorilor nu li se permite:

 • •  să acceseze site-uri destinate adulților

 • •  să utilizeze servicii CHAT

 • •  să modifice configurarea calculatoarelor

 • •  să descarce și să instaleze programe

 • •  să ruleze fișiere aduse pe dischete și/sau CD-ri personale altele decât cele produse de firme specializate

Art. 102.-La schimbarea domiciliului, a locului de muncă sau a actelor de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile.

Art. 103.- Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăvește de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca o dată cu restituirea lor să anunțe conducerea bibliotecii pentru a se lua măsuri de dezinfecție sau distrugere, după caz.

Art. 104.- în sălile cu acces liber la raft este interzisă intrarea cu publicații proprii, cu mape, sacoșe, serviete, paltoane etc., acestea urmând a fi depuse la garderobă sau în spațiile special amenajate. Utilizatorii sunt obligați să păstreze ordinea publicațiilor expuse la raftul liber și integritatea acestora.

Art. 105.- Utilizatorii sunt obligați să aibă o atitudine civilizată, care să permită activitatea de lectură și studiu, să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă; de asemenea, utilizatorii sunt obligați să păstreze integritatea și igiena publicațiilor consultate. Comportamentul necivilizat (murdărie,ebrietate, zgomot, violență fizică și verbală) și nerespectarea prezentului regulament aduc după sine suspendarea permisului de acces în bibliotecă pe o perioadă stabilită după caz și în baza unui referat întocmit de către bibliotecarul care a constatat faptele și aprobat de către conducerea instituției.

Art. 106.- Este interzis schimbul documentelor de bibliotecă între utilizatori.

Art. lO7.-Utilizatorul este obligat ca în termen de 24 de ore să anunțe pierderea permisului de acces în bibliotecă, în caz contrar urmând să răspundă pentru eventualele operațiuni de împrumut efectuate în baza acelui permis.

Art. 108.- Pentru utilizatorii minori răspunderea civilă revine reprezentanților legali (părinți, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.

Art. 109.- în cadrul Secției de Copii și Tineret tutorii și supraveghetorii copiilor și tinerilor sunt răspunzători de securitatea acestora înainte și după expirarea timpului petrecut efectiv în instituție și au obligația de a nu expune pe ceilalți utilizatori la posibile îmbolnăviri de boli contagioase.

6.6- SANCȚIUNI

Art. 110.- Utilizatorul care a deteriorat, a distrus sau a pierdut un document de bibliotecă este obligat să procure un exemplar identic sau să achite valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 3 ori față de prețul astfel calculat. Până la recuperarea fizică sau valorică a documentului pierdut sau deteriorat, orice operațiune de împrumut este suspendată.

Art. 111.- în cazul nerespectării termenului de împrumut, în ziua expirării acestuia, se expediază prin poștă, la domiciliul utilizatorului restanțier, o somație.

Art. 112.- Pentru întârzierile înregistrate în restituirea documentelor de bibliotecă se vor aplica sancțiuni, conform Anexei 1.

Art. 113.- în cazul unor abateri de la disciplină și de la regulamentul sălii jucăriotecă, a sălii calculatoare, a sălii de audiție, bibliotecarul poate să ceară părăsirea spațiului și poate

să propună anularea permisului.

Deteriorarea, distrugerea jucăriilor, jocurilor se sancționează conform contractului încheiat cu supraveghetorul și tutorele legal (anexă).

în cazul deteriorării jocurilor, jucăriilor între reprezentantul instituției și tutorele legal al utilizatorului se încheie un proces verbal care să cuprindă date despre eveniment (data, locul, fapta, valoarea de inventar a obiectului distrus, numele utilizatorului și a tutorelui, nr. Fișei contract încheiate între părți, semnăturile acestora), fiind elemente de constituire a unui dosar de acționare în judecată, dacă utilizatorul (tutorele) nu achită contravaloarea obiectului distrus sau nu-1 înlocuiește în termen de 14 zile.

Art. 114.- Utilizatorii acționați în instanță vor trebui să suporte cheltuielile de judecată și cheltuielile efectuate de instituție în vederea urmăririi lor.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 115- Prezentul regulament se întregește cu prevederile din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, precum și cu prevederile Legii 334/2002.

Art. 116.- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Secției pentru Copii și Tineret, face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 117.- Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Consiliul Județean Brașov.

DIRECTORII 1 o b


Dr. Daniel