Hotărârea nr. 66/2009

Hotărârea.nr.66- privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

ROMANIA


Bd. Eroilor, nr. 5

JUDEȚUL B R A Ș O Viei.: 068410777  ?

’                                 Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean

Cod E-lb

HOTĂRÂREA NR.66 din data de 29.05.2009

- privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr. 1239/30.04.2009 întocmit de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, cu următoarele modificări:

Modificări la nivelul statului de funcții’.

  • - transformarea postului de șef formație pază - administrator M I în șef birou -Administrator M I;

  • - transformarea postului de contabil șef - economist S I în contabil șef - economist S IA;

Modificări la nivelul organigramei’.

  • -  reorganizarea Compartimentului Administrativ prin transformarea acestuia în Birou Administrativ;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.4 și comisia de specialitate nr.6 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direclră Coordonare Integrare Europeană si Muzeul Județean de Istorie Brașov         /

/       s -              ’

PREȘEDINTE /          |

Aristotel CăwcGscu

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOVCONSILIUL JUSfeTEAt


BRAȘOV

Nr.....IW......................

Z i u a (3... I- un     ... A nul


C'onsiliuil J udcțean Brașov

Str. Nicolae Bălcescu nr. 67; coci 500019 Brașov

Es-mail: mjistoriebv<@rdslin.k.ro; 'fel/fax: 0268/472350

C.F. 4384303; Cont: RO41 TREZI 31 501 OXXX( >00213 d‘n


STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2009
Nr. crt.

Funcția

Studii

Gr.

Nr. posturi

Salariu încadrare

Salariu*nr . posturi

Total fond salarii bază

1

Director (Cercetător Șt.)

S

III

1

1.847

1.84Ț

2.863

2

Sef secție (Cercetător Șt.)

S

III

1

1.847

1.847

2.401

3

Șef secție (Muzeograf)

s

IA

1

1.402

1.402

1.823

4

Contabil șef (Economist)

s

IA

1

1.441

1.441

2.017

5

Șef birou (Administrator)

M

I

1

941

941

1.176

6

Cercetător Șt.

S

I

1

2.530

2.530

2.530

7

Cercetător Șt.

S

III

1

1.847

1.847

1.847

8

Muzeograf

S

IA

6

1.402

8.412

8.412

9

Muzeograf

S

I

2

965

1.930

1.930

10

Muzeograf

S

II

1

861

861

861

11

Muzeograf

s

I

1

965

965

965

12

Muzeograf

s

IA

1

1.402

1.402

1.402

13

Referent de specialitate

s

I

1

1.152

1.152

1.152

14

Muzeograf

SSD

II

1

861

861

861

15

Restaurator

S

I

1

965

965

965

16

Restaurator

SSD

I

1

1.052

1.052

1.052

17

Restaurator

M

I

3

861

2.583

2.583

18

Conservator

SSD

I

1

1.052

1.052

1.052

19

Conservator

M

I

2

861

1.722

1.722

20

Conservator

S

I

1

965

965

965

21

Economist

S

I

1

1.152

1.152

1.152

22

Contabil

M

IA

1

890

890

890

23

Referent de specialitate

S

II

1

1.073

1.073

1.073

24

Fotograf

M

I

1

739

739

739

25

Referent

M

I

1

827

827

827

26

Insp.Resurse Umane

S

IA

1

1.441

1.441

1.441

27

Desenator

M

IA

1

861

861

861

28

Funcționar

M

I

1

810

810

810

29

Secretar dact.

M

II

1

679

679

679

30

Șofer

1

933

933

933

31

Supraveghetor

M

I

20

600

12.000

12.000

32

Paznic

M

I

19

675

12.825

12.825

33

Muncitor calif.

M

I

2

894

1.788

1.788

TOTAL

80

71.795

74.597

80


Personal contractual Din care:

director șef secție contabil șef sef birou


1

2

1

1JduȘtefănescu


ORGANIGRAMA MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV ANUL 2009

MUZEUL JUDEȚEAN DK ISTORIE


^BRAȘOV

IEȘIRE          g

Ziua _JL_ Luna__Anul


DIRECTOR

1


Aprobat, Consiliul JudețeanTOTAL POSTURI: 80

Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 5

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 75