Hotărârea nr. 65/2009

Hotărârea.nr.65- privind aprobarea statului de funcţi, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov - învăţământ special, pe anul şcolar 2008-2009

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576 E-mail:ofTice@judbrasov.ro www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 65

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea statului de funcți, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov - învățământ special, pe anul școlar 2008-2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr. 573/23.01.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov - învățământ special, pe anul școlar 2008-2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate nr. 4 și 6 ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Ordinului MEC nr. 5418/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională și a regulamentelor - cadru ale instituțiilor subordonate, precum și dispozițiile art. 104 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă statul de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov - învățământ special, pe anul școlar 2008-2009, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău


APROBATA

CONSILlUulJUDETEAN BRAȘOV


REGULAMENTDE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ-BRAȘOV I I

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1-(1) în baza dispozițiilor Legii învățământului nr.84/1995,republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,cu modificările și completările ulterioare,în baza Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar-aprobat prin O.M.E.C nr.4925/08.09.2005 (ROFUIP).în temeiul Hotărârii Guvernului nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării ,cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special-integrat,Ministerul Educației și Cercetării emite Ordinul nr. 5418/08.11.2005 (publicat în Monitorul Oficial nr.1158/21.12.2005 ) prin care se aprobă Regulamentul-Cadru de înființare , organizare și funcționare a Centrelor școlare pentru educație incluzivă, prevăzut în Anexa nr. 2 , care face parte integrantă din ordinul menționat.

 • (2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de masă.

 • (3) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, din rețeaua școlară, aflată sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 141,coroborate cu prevederile alin. (2)art. 10 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Activitățile specifice procesului de învățământ din Centrul școlar pentru educație incluzivă se află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

Art. 2 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov utilizează sediile din str. 13 Decembrie nr. 125 și str. Pictor Luchian nr.26 B, utilizează patrimoniul, logistica, însemnele,regimul juridic și ștampila unității/instituției de învățământ fondatoare. După transformarea unității/instituției de învățământ în Centru școlar pentru educație incluzivă, însemnele și ștampila vor purta antetul acestuia ( CSEI).

ART. 3 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea unității noastre de învățământ, în conformitate cu Legea învățământului nr. 84/1995,republicată,cu modificările și completările ulterioare,cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, cu Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar (ROFUIP),aprobat prin OMEC nr.4925/2005,cu H.G.nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special-integrat,cu OMEC nr. 5418/08.11.2005 (publicat în M.O. nr. 1158/21.12.2005 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de înființare, organizare și funcționare a Centrelor școlare pentru educație incluzivă și Legea nr. 53/2003-Codul Muncii.

Art. 4 (1) Regulamentul,elaborat cu consultarea reprezentantului organizației sindicale din unitatea școlară,cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității,în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare.

 • (2) După aprobarea în Consiliul Profesoral, respectarea Regulamentului de organizare și funcționare ( ROF ) este obligatorie pentru personalul de conducere,pentru V         personalul de predare-învățare-evaluare (profesorii de psihopedagogie specială ,

maiștrii-instructori ) .pentru personalul pentru activități de terapii specifice (profesori psiho-pedagogi pentru terapia tulburărilor de limbaj .profesori de kinetoterapie ) , pentru învățători-educatori și profesori-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată,pentru cadrele didactice de sprijin/itinerante,pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic,pentru elevii și părinții/tutorii,centre de plasament,care vin în contact cu unitatea de învățământ.

Art. 5 în România,cetățenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ, indiferent de condiția socială și materială, de sex, de rasă, de naționalitate, de apartenență politică sau religioasă, fără restricții care ar putea constitui.o discriminare ori o segregare.

Art. 6 Activitatea de predare-învățare-evaluare,de terapie specifică .diagnoză .consiliere, de recuperare, reabilitare se desfășoară potrivit principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului ,ale Convenției cu privire la drepturile copilului și potrivit actelor normative generale și speciale.

Art. 7 (1) Unitatea de învățământ este organizată și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de MEC, a deciziilor ISJ Brașov și a Regulamentului Intern.

(2) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov desfășoară activități de predare-învățare-evaluare, normate în baza legislației în vigoare, și dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației incluzive, de tipul : formare, informare, documentare, consiliere, proiecte și programe, etc.

Art. 8 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov colaborează cu instituții de învățământ, instituții conexe ale învățământului preuniversitar, cu Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu autoritățile locale, cu agenți economici ,cu organizații neguvernamentale, cu reprezentanți ai comunității locale, cu persoane fizice din țară și din străinătate care au preocupări în domeniul educației.

Art. 9 în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se interzic activități de organizare și propagandă politică, prozelitism religios sau activități care încalcă normele generale de moralitate, de conviețuire socială sau activități care pun în pericol sănătatea fizică și psihică a elevilor, a personalului didactic .didactic auxiliar și nedidactic.

Art. 10 Prevederile prezentului Regulament se aplică și personalului angajat temporar, în cumul sau cu normă incompletă, persoanelor detașate în unitate

Art. 11 Conducerea școlii și profesorii diriginți au obligația prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor și părinților acestora. Prelucrarea prezentului Regulament către personalul didactic auxiliar și nedidactic se va face de către conducerea școlii, iar pentru personalul de pază ,de către administrator.

CAPITOLUL II

FUNCȚIILE , ATRIBUȚIILE Șl SERVICIILE CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Art. 12 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov îndeplinește următoarele funcții:

~de intervenție directă prin servicii psihopedagogice , psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi cu cerințe educative speciale, părinți, cadre didactice din școlile de masă;

~de informare, formare continuă/perfecționare și consiliere a personalului didactic în domeniul educației incluzive;

-de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;

-de învățare,de pregătire pentru integrare școlară și profesională.\

Art. 13 - (1) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov are următoarele atribuții:

-realizează depistarea precoce și asigură intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educative speciale;

-școlarizează copii cu diverse grade și tipuri de dizabilități;

-realizează depistarea precoce pentru copiii cu cerințe educative speciale din învățământul special și din învățământul de masă;

-evaluează , diagnostichează și urmărește evoluția școlară a copiilor cu cerințe educative, prin intermediul comisiei interne de evaluare continuă, conform art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului. Examinarea și testarea psihologică sunt efectuate doar de către profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor și avizate de Ministerul Educației și Cercetării;

-realizează și aplică planuri de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;

-realizează adaptări curriculare pentru copiii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul obișnuit;

-propune servicii de sprijin și /sau terapii specifice ,după caz;

-asigură asistență psihoeducațională copiilor cu cerințe educative speciale, prin cadre didactice de sprijin/itinerante;

-promovează învățământul incluziv;

-asigură asistență educațională copiilor/elevilor nedeplasabili, la domiciliul elevului;

-monitorizează evoluția copiilor cu cerințe educative speciale;

-informează și consiliază familiile copiilor cu cerințe educative speciale cu privire la problematica educației copiilor lor;

-participă împreună cu centrul județean de resurse și de asistență educațională, la activități de informare, formare, perfecționare și documentare a cadrelor didactice din învățământul obișnuit și special , care se ocupă de educația copiilor cu cerințe educative speciale;

-valorifică experiența psihopedagogică pozitivă și promovează ideile moderne privind educația specială;

-asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educației speciale;

-desfășoară activități de cercetare și consultanță metodico-științifică, sub coordonarea centrului județean de resurse și de asistență educațională;

-asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile ( granturi, proiecte de finanțare , sponsorizări , donații , parteneriate , etc. ).

-colaborează cu toate instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate;

-colaborează cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.

-(2) Atribuțiile personalului didactic, didactic auxiliar, și nedidactic sunt derivate din atribuțiile prevăzute la alin. (1) și sunt stipulate în fișa postului Anexa nr. 2.

Art. 14 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov asigură servicii specializate în următoarele domenii:

-educație specială și specializată a copiilor/elevilor cu deficiență mintală ușoară sau moderată, copiilor/ elevilor cu deficiență mintală gravă,severă,profundă și/sau asociată ;

-compensare prin terapii specifice ( terapia tulburărilor de limbaj , kinetoterapie ) pentru copii/elevi cu dificultăți de învățare , dificultăți de dezvoltare , dificultăți de adaptare , tulburări de limbaj .tulburări de comportament , deficiențe fizice și neuromo-torii, etc.;

w             -evaluare psihopedagogică , diagnosticare , orientare școlară și profesională prin

Comisia Internă de Evaluare Continuă din instituție.

-asistență educațională și terapeutico-recuperatorie pentru copiii/elevii cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă din municipiul Brașov;

-informare și consiliere pentru părinți;

-informare și consiliere a cadrelor didactice;

-cercetare psihopedagogică la nivelul comisiilor metodice specifice ariilor de intervenție educațională și terapeutică din unitate ;

-testare și consiliere psihologică (realizate numai de către profesorii psihologi atestați de Colegiul Psihologilor din România ).

• Art. 15 De serviciile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă beneficiază : -preșcolari din învățământul special integrat;

-școlari din învățământul special și special integrat;

-părinți sau aparținători legali ai copiilor/elevilor;

-personalul angajat în școlile integratoare sau în alte instituții care acționează în domeniul educației speciale a copiilor/elevilor;

-elevi/studenți care efectuează module de practică pedagogică ;

-membri ai comunității locale .

CAPITOLUL III RESURSE UMANE Șl MATERIALE

Art. 16 - (1) Statul de funcții al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov cuprinde :

-posturi/catedre didactice , didactic auxiliare , și nedidactice în conformitate cu OMEC nr.1.251/2005 Cap. III Art. 14,Anexa Nr. 3 privind normarea și încadrarea personalului didactic,didactic auxiliar,nedidactic,medical și administrativ,în conformitate cu planul anual de școlarizare anual prin hotărâre a Guvernului;

-posturi/catedre didactice ,personal didactic auxiliar și nedidactic,în funcție de necesarul de resurse umane cerut de asistența educațională și aprobate prin decizie a ISJ Brașov;

 • (2) Numărul total de posturi/catedre nu poate să depășească pe cel aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

 • (3) în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov există posibilitatea redistribuirii posturilor/catedrelor în funcție de conținutul activității proiectate.

 • (4) Personalul didactic și didactic auxiliar al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este încadrat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov,cu respectarea prevederilor art. 7 și 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17 Activitatea de predare-învățare-evaluare din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov se desfășoară în următoarele formațiuni de studiu:

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe moderate sau ușoare -1 - IV

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe moderate sau ușoare - V - VIII

 • - clase speciale pentru elevi cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate I- X

 • - elevi cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă .integrați individual ,sau elevi care beneficiază de servicii de sprijin.

Art. 18 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov își desfășoară programul educațional și terapeutico-recuperator beneficiind de bază didactico-materială:

-săli de clasă-10 în str. 13 Decembrie nr. 125

- 8 în str. Pictor Luchian nr.26b

-cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj:

-3 în str. 13 Decembrie nr.125

-1 în str.Pictor Luchian nr.26b

-cabinete de psihodiagnoză, terapie și consiliere :

-1 în str. 13 Decembrie nr.126

W                            -1 în str. Pictor Luchian nr.26b

-cabinete pentru kinetoterapie, câte unul în ambele locații;

-cabinet pentru comisia internă de evaluare continuă;

-cabinete metodice, câte unul în ambele locații;

-sală pentru educație fizică și sport;

-sală-atelier pentru activități practico-aplicative și de preprofesionalizare: -2 în locația din str. 13 Decembrie nr.125

-sală pentru stimulare psihosenzorială și ludoterapie în locația din str. 13 Decembrie nr.125

-bibliotecă

-bucătărie ,în str.Pictor Luchian nr.26b

-sală de mese și bloc alimentar în ambele locații.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 19 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov se organizează și funcționează ca unitate de tip școlar, în conformitate cu legislația actuală, respectiv Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMEC nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special în vigoare , Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ,cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat , OMEC nr.5418/2005 , Legea nr.53/2003- Codul Muncii.

Art. 20 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov are următoarea structură organizatorică :organigrama-Anexa nr.1

 • 1- Personal de conducere : director- Anexa nr .3

director-adjunct

 • 2- Membrii comisiei interne de evaluare continuă - Anexa nr.4

 • 3- Personal didactic:

-profesori de psihopedagogie specială

-profesori de tehnologii

-profesori psihopedagogi pentru terapia tulburărilor de limbaj

-profesori psihopedagogi pentru psihodiagnoză .consiliere -învățători-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată -profesori-educatori pentru terapia educațională complexă și integrată -profesor pentru documentare

-cadre didactice de sprijin/itinerante

 • 4- Personal didactic auxiliar: -administrator financiar(de patrimoniu)

-secrtetar

-asistent social

-bibliotecar -informatician -infirmiere

 • 5- Personal medical:       -medic de medicină generală

-medic specialist

-asistentă medicală

 • 6- Personal nedidactic:    -magaziner

-bucatar

-muncitor cantina

 • - muncitor întreținere

 • - șofer

 • - îngrijitoare

 • - portar

 • - paznici

Art. 21 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov poate beneficia de sprijin material și financiar din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate ,în condițiile legii.

Art. 22 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov poate organiza prestări de servicii de tipul celor precizate la art.21 către terți, pentru activitățile care se subscriu prezentului regulament ,în baza unui contract de prestări de servicii.

Art. 23 încadrarea , normarea și salarizarea personalului se va efectua în conformitate cu H.G. nr.1.251/2005 Cap.lll,art.14.Anexa Nr.3, în conformitate cu OMEC nr.5.418 din 2005 ,Cap.V,art. 17.

Art. 24 Finanțarea activității Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov este asigurată de la bugetul Consiliului Județean Brașov, precum și din alte surse legal constituite.

Art. 25 Personalul didactic și didactic auxiliar din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26 Ocuparea posturilor centrului pentru educație incluzivă se realizează conform metodologiei MEC de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar, aprobată anual.

Art. 27 Centrul școlar pentru educație incluzivă poate să angajeze colaboratori în regim de cumul sau plata cu ora, fără a depăși numărul de posturi/catedre aprobat anual.

Art. 28 Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea având norma de 8 ore pe zi.

Art. 29 Personalul nedidactic își desfășoară activitatea, cu normă de 8 ore pe zi.

CONDUCEREA CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Art. 30 -Conducerea unității de învățământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile art. 126 și 145 din Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.20, 22, 23, 109 și 110 din Legea nr. 128/1997 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 31- Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute la art. 51 și 109 din Legea nr. 128/1997 cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar ( ROFUIP ) și Codul Muncii-2003 (Anexa nr.3),în actele normative elaborate de MECT, în dispozițiile ISJ Brașov, Codul Muncii art.258, precum și în prezentul Regulament.

Art. 32- Directorul este subordonat Inspectoratului Școlar Județean , reprezentat prin Inspectorul școlar general. Fișa postului și fișa de evaluare ale directorului sunt elaborate de ISJ Brașov.

Art. 33- Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile delegate de către director pe perioade determinate, precum și pe cele stabilite prin Regulamentul Intern și conform fișei postului ( Anexa nr. 2 ) ,cu excepția dreptului de a semna documentele contabile și actele de studii.

Art. 34- Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic titular și suplinitor și are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ și terapeutico-recuperator. Personalul didactic auxiliar al unității școlare poate participa la ședințele Consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.

Art. 35- Consiliul profesoral funcționează conform prevederilor art. 27, 28, 29, din ROFUIP-( Anexa nr. 5 ).

Art. 36- Consiliul de administrație funcționează conform prevederilor art. 145 alin. (3) și

 • (4) din Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a ROFUIP -( Anexa nr. 6 ).

Art. 37- Catedrele/comisiile metodice funcționează conform prevederilor art. 35, 38, 37 din ROFUIP-( Anexa nr. 7 ).

COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII

Art. 38 -(1) Ministerul Educației și Cercetării adoptă standarde , standarde de referință , indicatori de performanță , precum și metodologia de asigurare e calității .

-(2) în baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării unitatea școlară elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității .

Art. 39  -(1) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9

membrii. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta .

-(2) Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov , precum și atribuțiile acesteia s-au stabilit conform legislației în vigoare (Anexa nr. 8 ).

X,                                    CAPITOLUL VII

COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ

Art. 40- (1) Potrivit dispozițiilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului , metodologia de organizare și funcționare a comisiei interne de evaluare continuă se stabilește prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 • - (2) Comisia Internă de Evaluare Continuă din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov s-a înființat în conformitate cu OMEC nr. 3.662/27.03.2004 și în conformitate cu OMEC nr 5.418/21 12.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a centrelor județene de resurse și de asistență educațională și a regulamentelor-cadru ale instituțiilor în subordine , Anexa Nr. 2 ,Cap. II, art. 7 ,alin. 1 .

 • - (3) Componența Comisiei Interne de Evaluare Continuă din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov , precum și atribuțiile acesteia s-au stabilit conform legislației în vigoare.

PĂRINȚII

Art. 41-(1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățământ în vederea realizării obiectivelor educaționale ,în conformitate cu ROFUIP/2005 .art. 45 .alin. 1 .

-(2) Părinții/tutorii legali au obligația ca , cel puțin o dată pe lună , să ia legătura cu învățătorul/dirigintele pentru a cunoaște evoluția copilului lor ,în conformitate cu ROFUIP/2005 , art.45 , alin. 2 .

-(3) Părinții/tutorii legali constituiți sau susținătorii legali sunt obligați .conform legii să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu ,în conformitate cu ROFUIP/2005 ,art. 45 .alin 3 .

-(4) Colaborarea părinților cu unitatea de învățământ , armonizarea opțiunilor acestora cu oferta educațională , realizarea scopurilor finale pe care și le propun atât părinții, cât și unitatea școlară sunt obiective majore . La începutul anului școlar, părinții semnează un parteneriat cu școala , după modelul prezentat în Anexa nr. 9.

-(5) La nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov s-a constituit comitetul cetățenesc și acesta este alcătuit din părinți , un cadru didactic responsabil cu V          colaborarea cu familia , responsabilul comisiei diriginților , un profesor psihopedagog ,

medicul unității și asistentul social.

CAPITOLUL IX

EVALUAREA

Art. 42-(1) Evaluarea rezultatelor elevilor la învățătură se realizează în mod ritmic , pe parcursul semestrelor sau în vacanțele școlare .conform prevederilor Ministerului Educației și Cercetării , stipulate în Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar,conform OMEC nr. 4.925/2005,art.55-82,Anexa nr.10 .

-(2) Evaluarea progresului școlar se face continuu ( formativ ) prin evaluarea secvențială de la fiecare lecție/activitate , precum și evaluare periodică , sumativă și cea semestrială a activității școlare . Progresul poate fi evaluat prin probe diverse :orale . scrise .simulări și prin examene ,în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, art. 83

-(3) înregistrarea evaluării progresului școlar se face prin sistemul utilizat în întreg învățământul românesc , conform art. 84 din Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat în vigoare .

PERSONALUL DIDACTIC , DIDACTIC AUXILIAR Șl NEDIDACTIC

Art. 43 - Legea nr. 84/1995 , republicată , cu modificările și completările ulterioare și legea nr. 128/1997 , cu modificările și completările ulterioare . Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar , conform OMEC nr. 4.925/2005 ,Cap. VII ,art.83-85 , H.G. nr.1.251/2005 ,Cap. III ,art. 14 .Anexa nr.3 ,ll A .OMEC nr.5.418/2005 , Cap. V ,art. 17 , reglementează funcțiile .competențele .responsabilitățile .drepturile și obligațiile personalului didactic de predare și de instruire practică și ale personalului didactic auxiliar.

Art. 44 în sistemul național de învățământ funcționează personal didactic de predare și instruire practică .personal didactic auxuliarși nedidactic cu calități morale ,apt din punct de vedere medical , capabil să relaționeze corespunzător cu elevii , părinții și cu colegii.

Art. 45 Personalul din învățământ are obligația de a participa la programe de formare continuă . în conformitate cu specificul activității și cu reglementările în vigoare .pentru fiecare categorie .

Art. 46 Personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă , în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor , o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

Art. 47 Personalul din învățământ are obligația să sesizeze . la nevoie .instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată , direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea , integritatea fizică și psihică a elevului/copilului.

Art. 48 Personalull din învățământ trebuie să dovedească respect și cpnsiderație în relațiile cu elevii și cu părinții/reprezentanții legali ai acestora .

Art. 49 Personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă , privată și familială a acestuia .

Art. 50 Personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale , precum și să agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii.

Art. 51 Personalul din învățământ este obligat să efectueze , conform Legii nr. 128/1997 ,cu modificările și completările ulterioare . examenul clinic si examenul psihologic conform H.G.nr.355 , publicată în M.O. nr. 332/17.05.2007..

ELEVII

Art. 52 -(1) Orice persoană , indiferent de sex , rasă , naționalitate .apartenență politică sau religioasă , care este înscrisă în unitatea de învățământ și participă la activitățile organizate de aceasta , are calitatea de elev .

-(2) Exercitarea calității de elev , drepturile elevilor îndatoririle elevilor , sancțiunile aplicate elevilor, transferul elevilor și încetarea calității de elev sunt stipulate în ROFUIP/2005 și în Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, Anexa nr. 11 .

CAPITOLUL XII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 53 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov intră în vigoare după aprobarea sa în Consiliul profesoral.

Art. 54 Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov și Regulamentul Intern va fi afișat în cancelarie și în holul instituției.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV Str. 13 Decembrie nr 125ÎL Brașov


Tel: / Fax: 42484

STAT DF FUNCȚIUNI ANSCOLAR 2008-2009

PERSONAL DE CONDUCERE, DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR

Categoria de personal

Nr

po st

Salariu de încadra re

Sporuri cf.

Lg. 128/97

îndemn iz. conduce re

Total salarii de bază

Spor vechime

Plata cu

ora

Diferente 2001-2004

2 %

TOTAL

Director - profesor

1

1986

894

596

3476

844

1490

135

84

6029

Director adj.

1

1571

629

393

2593

648

1257

117

65

4680

Personal didactic

88

88133

20720

-

108853

22282

56946

3014

3306

194401

Total didactic

90

91690

22243

989

114922

23774

59693

3266

3455

205110

Administrator financ. (contb.sef)

1

1143

992

343

2478

548

250

66

3342

Administraor finan (contabil)

1

1243

186

1429

143

38

1610

Administrator fin.(funcționar

1

1143

342

1485

371

18

1874

Administrator patrimoniu

1

1143

368

1511

378

38

1927

Secretar sef (IA)

1

1246

729

249

2224

556

220

70

60

3130

Secretar IA

1

1246

267

1513

358

30

36

1937

Asistent social

1

1243

186

1429

143

38

1610

Bibliotecar

0.5

602

90

692

173

12

877

Medici

1.5

2673

731

3404

584

84

4072

Asistenta medicala

2

1991

276

2267

353

70

2690

Infirmiere

4

3052

852

3904

908

2001

100

5112

Total didactic auxiliar

15

16725

5019

592

22336

4515

670

100

560

28181

PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Spor merit

Total salarii bază

Spor vechime

Spor noapte

Spor special

Ore Suplim.

2 %

TOTAL

Personal nedidactic:

18

12832

235

13067

3271

228

1585

509

311

18971

Șofer

1

922

922

247

65

209

25

1468

Magaziner I

1

744

119

863

194

125

23

1205

Muncitor calific II

1

850

850

228

60

22

1160

Bucatareasa    (III)

1

773

116

889

?Q7

54

21

ini

Aj. bucatar (IV)

1

744

744

159

52

150

19

1124

Muncitor calif. (V)

1

687

687

184

48

150

18

1087

Muncitor cantina

1

687

687

147

48

18

900

îngrijitoare I

7

4725

4725

1181

945

117

6968

Paznici I

4

2700

2700

724

228

188

48

3888

Total posturi =123

Total fond de salarii didactic + nediactic = 252 262 lei


CONTABIL ȘEF Plescan Ruxanda


SECRETAR ȘEF Petrescu Mariana

t                       r

GRĂDINIȚĂ SPECIALA BRAȘOV


PERSONAL DIDACTIC


Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Sporuri cf.

Lg. 128/97

Indemniz. conducer e

Total salarii de bază

Spor vechime

Plata cu

ora

Diferente 2001-2004

2 %

Total

Director

1

1986

694

357

3037

759

1723

98

76

5693

Personal didactic

17

16287

4112

-

20399

3549

328

550

475

25301

Total didactic

18

18273

4806

357

23436

4308

2051

648

551

30994

Pers.did. aux iliar

asistenta med

Detasata la școala

infirmiere

2

1526

492

-

2018

454

178

-

48

2698

Total

20

19799

5298

357

25454

4762

2229

648

599

33692

PERSONAL NEDIDACTIC

Categoria de personal

Nr. post

Salariu de încadrare

Spor merit

Spor fidelitate

Total salarii bază

Spor vechime

Spor noapte

Spor special

2%

Total

Personal nedidactic:

1

675

-

-

675

155

-

135

19

830

ingrijitoare

1

675

-

-

675

155

-

135

19

830

r

Total norme 21

Fond salarii didactic + nedidactic = 34522 lei

CONTABIL ȘEF

Plescan Ruxanda

SECRETAR ȘEF

Petrescu Mariana


Grădiniță Speciala Brașov

ORGANIGRAMA

2008/2009
xfHț