Hotărârea nr. 64/2009

Hotărârea.nr.64 – privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068410777


Fax: 068475576


E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 29.05.2009

- privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 3450/6.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru anul 2009, al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu transformarea postului de referent de specialitate clasa II, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, conform art. 9, alin.(2) din OGR nr.6/2007, care reglementează promovarea funcționarilor publici încadrați în funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 5 și 6:

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.(a) și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 9, alin.(2) din OGR nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici in anul 2007, aprobată prin Legea nr.232/2007;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transformarea postului de referent de specialitate clasa II, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, în consilier, clasa I. grad profesional asistent, treaptă 1 de salarizare, în cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 134/16.12.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.              /

PREȘEDIjjW //"

Aristotel Căncescu /                                            Contrasemnează,

1                                       SECRETAR

I                                                Mariana Tihărău


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.... La HCJBV nr....                              f

STAT DE FUNCȚII      ’

Aparatul propriu a! DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENTĂ A PERSOANEI BRAȘOV

pentru luna mai 2009

fFuncțisLae^eWîS

1

1^11

9

Funcții publice de conducere

6

11,611

1

Director

Consilier

S

I

superior

1

1

2,802

2

Contabil șef

Consilier

S

I

principal

1

1

1.789

3

Sef serviciu

Consilier juridic

S

I

superior

1

1

2,111

4

Sef serviciu

Consilier

S

1

superior

1

1

1,624

5

Sef serviciu

Consilier

S

I

principal

1

1

1,661

6

Șef serviciu

Consilier

S

I

superior

1

1

1,624

Funcții

publice de execuție

44

45,862

1

Consilier juridic

S

I

superior

1

3

5,603

2

Consilier juridic

S

1

principal

1

1

1,111

3

Consilier juridic

S

I

asistent

2

2

1,759

4

Consilier juridic

S

I

asistent

3

3

2,241

5

Consilier juridic

S

I

debutant

2

1.398

6

Inspector

S

I

superior

1

1

1,624

7

Inspector

S

1

principal

1

1

1,111

8

Inspector

S

I

principal

3

1

915

9

Inspector

S

I

asistent

I

1

866

10

Consilier

S

1

superior

1

4

6,496

11

Consilier

S

I

principal

1

4

4,444

12

Consilier

S

I

principal

2

2

2.120

13

Consilier

S

I

asistent

1

2

1.862

14

Consilier

S

I

asistent

2

1

818

15

Consilier

S

I

asistent

3

2

1,494

16

Consilier

S

1

debutant

2

1,398

17

Referent

M

III

superior

1

8

7.872

18

Referent

M

III

principal

1

2

1,482

19

Referent

M

III

asistent

2

1

636

20

Referent

M

III

asistent

3

1

612

Posturi in regim contractual

12

11,149

21

Consilier

S

IA

3

3,852

22

Referent

M

IA

I

995

23

Casier

M

I

1

829

24

Arhivar

M

II

1

744

25

Magaziner

M, G

II

1

734

26

îngrijitor

I

2

1,350

27

Șofer

2

1,866

28

Muncitor calificat

III

1

779

aparat propriu

62

68,622

Director exec Gabriela/? direcția V. ''JUDEȚEANĂ \ BH&MMUNITARĂ ? EVIDENTA ' A persoanelor