Hotărârea nr. 63/2009

Hotărârea.nr.63 – privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 63

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr. 2054/16.03.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, prin transformarea unor posturi, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de avansare în treaptă de salarizare a unor funcționari publici, precum și ca urmare a obținerii calificativului „corespunzător” la evaluare, la terminarea perioadei de stagiu, de către un funcționar public; se propune, totodată și aprobarea modificării organigramei prin înființarea Compartimentului Autorizări-Verificări Transporturi Rutiere. în cadrul Direcției de Administrare Drumuri și Poduri;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin.l și art. 33 din O.G.R. nr. 6/2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007. cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”a” și alin. (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transformarea unor posturi, în vederea avansării în treaptă de salarizare și promovării în grad profesional a funcționarilor publici care îndeplinesc aceste condiții, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, prin înființarea Compartimentului Autorizări-Verificări Transporturi Rutiere, în cadrul Direcției de Administrare Drumuri și Poduri.

Art.3. - Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexelor nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 41/30.03.2009 se modifică în mod corespunzător.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

1 /

PREȘEDINTE^/

Aristotel Căncescu \

; /

Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău

(4U

ANEXA NR. 1

La Hotărârea Nr.______/2009


Nr crt

Funcția publică existentă

Propunere de transformare a funcției în :

Număr posturi

1

consilier 1, S, 2

consilier 1, S, 1

1

2

consilier 1, S, 3

consilier I, S, 2

4

n

3

consilier 1, P, 2

consilier I, P, 1

1

4

consilier 1, A, 3

consilier I, A, 2

5

5

consilier 1, A, 2

consilier I, A, 1

3

6

consilier juridic 1, A, 3

consilier juridic I, A, 2

1

7

referent III, S, 3

referent III, S, 2

1

8

consilier 1, debutant

consilier I, A, 3

1
STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate a! Consiliului Județean Brașov pentru anul 2009

|||

Funcții de demnitate Dublică                                                                     I

3

17.293

1 I

Președinte              I

S I

/ 1

5.997

2 |vicepresedinte         |

sj

2

11,296

3 Administrator public

s I

1

5.000

Total funcții publice

176

303.112

4

Secretar

s

1

4.075

5

Manaqer Public

s

principal

2

1

2.872

Funcții publice de conducere

21

57.682

6

Arhitect sef

Consilier

s

I

superior

1

1

3.422

7

Director executiv

Consilier

s

I

superior

1

4

13.248

8

Director executiv

Consilier juridic

s

I

superior

1

1

2.880

9

Director exec adjunct

Consilier

s

I

superior

1

2

5.780

10

Sef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

10

24.960

11

Sef serviciu

Consilier juridic

s

I

superior

1

2

4.992

12

Sef birou

Auditor

s

I

superior

1

1

2.400

Funcții publice de execuție

153

238.483

13

Consilier

s

I

superior

1

56

116.143

14

Consilier

s

I

superior

2

5

8.605

15

Consilier

s

I

superior

3

6

9.360

16

Consilier

s

I

principal

1

9

12.573

17

Consilier

s

I

principal

2

2

2.512

18

Consilier

s

I

principal

3

7

8.141

19

Consilier

s

I

asistent

1

8

8.376

20

Consilier

s

I

asistent

2

8

7 824

21

Consilier

s

I

asistent

3

8

7.264

22

Consilier

s

I

debutant

2

1.398

23

Auditor

s

I

superior

1

5

9.600

24

Consilier juridic

s

I

superior

1

8

15.360

25

Consilier juridic

s

I

superior

3

1

1.560

26

Consilier juridic

s

I

principal

1

1

1.397

Consilier juridic

s

I

asistent

2

1

978

27

Consilier juridic

s

I

asistent

3

3

2724

28

Referent de specialitate

SSD

II

superior

1

3

4.947

29

Referent de specialitate

SSD

II

superior

3

1

1.203

30

Referent

M

III

superior

1

13

13.702

31

Referent

M

III

superior

2

2

1.822

32

Referent

M

III

superior

3

2

1.596

33

Referent

M

III

principal

1

1

747

34

Referent

M

III

asistent

1

1

651

Posturi in regim contractual

69

90.080

35

Sef birou

Consilier

s

IA

1

2.053

36

Consilier

s

IA

14

38.539

37

Inspector de specialitate

s

I

3

4.569

38

Inspector de specialitate

s

II

2

2.760

39

Inspector de specialitate

s

IV

8

8.880

40

Referent

SSD

IA

1

1.523

41

Referent

SSD

III

1

1.007

42

Referent

M

IA

6

5.334

43

Secretar

M, G

I

4

2.976

44

Secretar

M, G

II

1

679

45

Casier

M

I

1

829

46

Arhivar

M

I

1

810

47

Magaziner

G

II

1

744

48

Șofer

6

5.598

49

Telefonista (munc.calif)

III

3

2.376

50

Legator manual(munc.calif)

III

1

792

51

Funcționar

M

I

1

810

52

îngrijitor

I

5

3.375

53

Paznic

I

4

2.700

54

Portar

I

2

1.350

55

Electromecanic (munc.calif.)

III

1

792

56

Muncitor calificat

III

2

1.584

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE

246

398.192

TOTAL APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

249

415.485


ro r*'    ®

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT -INTEGRAT CALITATE MEDIU

-

BIROUL AUDIT INTERN

CABINET PREȘEDINTE

o    o>

RELAȚII CU PRESA

5 exec p.c

COMPARTIMENTUL DE PROMOVARE A INCLUZIUNII SOCIALE A ETNIEI RROME

__     n>

*p    X -*•

n    n>

COMPARTIMENTUL COORDONARE ZONA -FĂGĂRAȘ - RUPEA-CODLEA-SACELE

1 sef serviciu 10 exec f.p

SERVICIUL RESURSE UMANE, STRATEGII DE INFORMATIZARE “

1 sef serviciu 31 exec

3 f.p 28p.c

SERVICIUL COORDONARE CONSILII LOCALE, ADMINISTRATIV -

_tl w —*•

o   2

SERVICIUL STRATEGII DE MANAGEMENT DE PROIECTE CU ’ FINANȚARE INTERNAȚIONALA

X    co 77

o    2 n>

SERVICIUL RELATI1 EXTERNE -

■o    X

b -b R

COMPARTIMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ SĂNĂTATE TURISM -AGROTURISM

■o S   Ș -

6 S   g 2,

BIROUL REGIONAL DE INFORMARE -EUROPEANĂ .CORONA'

■o   S -

b  g

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

8 â-0

MANAGER PUBLIC

5 exec

5 f.p

COMPARTIMENTUL INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL Șl SECRETARIAT ATOP

b -o | 2 £

SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

S

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

_V > CP B -es ~

COMPARTIMENTUL EDITARE MONITOR OFICIAL CJ

t ®     cn —*•

° 8 “* 5 ®

SERVICIUL BUGET

2 2 <S

SERVICIUL VENITURI

6 exec f.p

COMPARTIMENTUL DECONTĂRI

fo Q, CO 4/J CA

-o x 2 ™

SERVICIUL CONTABILITATE

-g1®

COMPARTIMENTUL SALARIZARE

b X

SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE

S'g

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE, URMĂRIRE INVESTIȚII PROPRII

1

X3 <0 g <D

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

6 exec

f.p

COMPARTIMENTUL LANSARE, EVALUARE,URMĂRIRE INVESTIȚII IN JUDEȚUL BRAȘOV

J

■O 5^ x P-B'S

UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂT1 PUBLICE

4 exec

f.p

AUTORITATEA DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE

J

1sef serv

8 exfp

SERVICIUL AUTORIZAȚII, AVIZE Șl DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

n o -b o tri o

COMPARTIMENTUL DE CONTROL SI DISCIPLINA IIN CONSTRUCȚII

J

"1

4 exec

f.p

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

3 2

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

d>

■b1 s

COMPARTIMENTUL BANCA DE flATE URRANF-GIS

J

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU

SECRETARIAT VICEPREȘEDINTE


COMPARTIMENTUL COORDONARE, PROGRAMARE ADMINISTRARE DRUMURI


COMPARTIMENTUL URMĂRIRE, EXECUȚIE LUCRĂRI


COMPARTIMENT UL EXPLOATARE DRUMURI


COMPARTIMENTUL AUTORIZÂRI-VERIFICĂRI TRANSPORTURI RUTIERE