Hotărârea nr. 61/2009

Hotărârea.nr.61- privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin implementarea şi certificarea sistemului de management integrat: calitate – mediu”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 61

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea participării Județului Brașov la proiectul: "îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat: calitate-mediu”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009:

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 4189/26.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea participării Consiliului Județeani Brașov la proiectul: "îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat: calitate-mediu";

Având în vedere art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă participarea Județului Brașov la proiectul: "îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat: calitate-mediu”.

Art.2 -Se aprobă valoarea totală a proiectului de 492.600 lei, din care valoare eligibilă 492.600 lei, valoare neeligibilă 0 lei, valoare TVA 93.594 lei, cofinanțare 9.852 lei. Sumele de 93.594 lei - valoare TVA și 9.852 lei - cofinanțare solicitant urmează a fi cuprinse în bugetul județului Brașov pe anul 2010, în situația în care proiectul va fi selectat pentru finanțare (accesare de fonduri structurale prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative).

Art.3. - Președintele Conciliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană  și Direcția Economică, asigură/tducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău