Hotărârea nr. 57/2009

Hotărârea.nr.57- privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.03.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov fii I Net Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 57

din data de 29.05.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1, 3, 4 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.iinic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 30.03.2009.


PREȘEDINTE Aristotel Cănces


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F - 17

PROCES-VERBAL

al ședinței

ordinare a Consiliului Județean Brașov ținută în data de 3o martie 2oo9

Domnul președinte Căncescu Aristotel constată că din cei 35 de consilieri județeni lipsește dl.Duțu Cheorghe, fiind plecat în delegație.

La lucrările ședinței de astăzi participă secretarul județului, d-na Tihărău Mariana»

Dl.Cance sc u

Stimați colegi! Declar deschisă ședința de azi, 3o martie 2oo9, ședință care la ordinea de zi are 10 puncte și la Diverse are 27 de svbpuncte» Dacă sînt obiecții la ordinea de zi?

Dl.Ve ștea

In ceea ce privește problema propunerilor pentru plen, vă pot spune că nu am reușit să studiem toate materialele, avînd la ordinea de zi și probleme foarte importante precum bugetul județului

Dl.Căncescu

Doamna Tihărău, nu au fost date materialele spre studiu pentru ședință privind bugetul?

D-na Tihărău

Au fost date domnilor consilieri județeni toate materialele din ordinea de zi«

Dl. Cance sc u

Cred ca au fost date ța comisii spre- studiu încă de la înce put și cred că nu mai sînt materiale care să nu fi trecut prin comisii. Daca există astfel de materiale, va rog sa ne spuneți»

Dl.Marc u

De ex. bugetul nu a trecut prin comisia 2. Ne luați peste picior? Eu va respect și nu esre corect ce se întîmplă. Am avut miercuri comisie și nu am avut bugetul. De ce faceți aceste afirmați aceste este gdevcirul. Nu ne mai jigniți.

Dl.Cănce seu

Eu v-am vorbit foarte respectuos.

Dl.Har c u

Nu este reciproc răspunsul din partea dv.

D-na Tihărău

Direcția economică la fiecare comisie a prezentat proiectul de buget și forma finală v-a fost prezentată vineri, cînd ați primit dosarul cu toate materialele pentru ședință»,

Dl.Neagoe O

La Diverse mă uit șl văd na nu sînt semnate rapoartele pentru comisii, cele care au trecut prin comisiile de specialitate.

Dl.Căncesc u

La fiecare punct, dacă nu sînt rapoartele, atunci se amină punctul respectiv.

Dl.Ve ște a

Am găsit niște avize la comisii pe care nu le-am avut pînă acum. Ați spus că punctele pentru plen au fost discutate în comisii și noi am primit acum avizele de la comisii.

Dl„Căncesc u

Este posibil sa aveți dreptate, dar exista șl din partea noastră o supărare, pentru ca sînt comisii care nu se întrunesc și trebuie sa analizăm fiecare caz în parte.

Dl.Veștea

In toate comisiile aveți o majoritate, iar noi nu sîntem maj or itar i.

Li. Cănce sc u

Cred că nu sîntem majoritari în nici o comisie. Am avut colegi în comisii, unde se adunau odată pe an.

pl.Danu

Am convocat la discuții pe buget lunea trecută și nu s-a prezentat la discuții comisia 6, iar acum este aprobat bugetul.

Dl.Cănce scu

Acest buget a fost tipărit și în ziar și ați văzut acest lucru.

Dl .C oman

Comisia 6 s-a ținut la camera consilierilor - 117.

Dl.Veștea

Există o majoritate în Consiliul Județean?

■^1 .Cănce sc u

tort responsabilitatea pentru 3 consilieri județeni. Vă roe să votați - pt-26, împ-1, nu a v-2. Deci, există o majoritate și d\ faceți parte din ea pentru că ați votat»

 • - Punctul 1 - Proiect de hotărîre privind aprobarea procesulu verbal al ședinței ordinale a C.J. din 13.o2.2oo9: pt-31.

 • - Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind desemnarea doamnei c.j. Secara Mar ia ca membru In comisia de specialitate m.l a C.J.

Supun votului dv - pt-3o, abț-1, nu a v-1,

 • - Proiect de hotărîre privind desemnarea domnului c.j. Hârșovescu Silviu ca membru în comisia de.r -specialitate ni . 2 a C.J.

Supun votului dv - pt-31.

 • - Punctul 4 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului județului Brașov pe anul 2oo9,

D1.Căncesc u

Am rugămintea să luați cuvîntul o singură dată X o cx prezentaț toate problemele și după aceea să le discutăm.

Dl.Veștea

Bugetul trebuie aprobat și discutat pe fiecare capitol în part< Doresc să discutăm pe fiecare capitol în parte.

Dl.Căncescu

Dar se va pierde mult timp. Să le dezbatem împreună, dar să le votam separat. Vă rog să votați: pt-19, împ-12, abț-1.

Aș dori, sa dau cuvîntul președintelui comisiei de b uget-f inanț< ca să prezinte modul cum s-a constituit bugetul în acest an.

Dl.Mgxim A.

Vă pot spune că bugetul din acest an are o particularitate: 8t$ din bani se împart prin Finanțele Publice și 2că> prin Consiliul Județean. De asemenea, la ședința de buget-finanțe au participat și d-nli Veștea și Danu care și-au spus punctele de vedere legate de buget» In fundamentarea propunerii de cheltuieli pe 2oo9 s-a urmărit în principal, asigurarea cheltuielilor necesare cu salarizarea pentri personalul din instituțiile finanțate de bugetul județului, acestea fiind acoperite pe primele nouă luni.și apoi să facem rost de restul sumelor. Nu am vrut so facem disponibilizări de personal, pentru că în actualele condiții niște șome ri în plus nu ar face bine Brașov ulu-și am stabilit că este mai bine să așteptăm legea salarizării personalului bugetar, care va apărea în luna aprilie, după informațiile pe cere le deținem. Există șl cîteva amendamente și așteptăm părerile colegilor noștri, Raportul comisiei a fost prezentat și îl aveți în Anexă; raportul a fost semnat de președinte și secretar,

Dl.Mar c u

Luați in considerare bugetul pe 9 luni ale anului și sînt

S7 mld.trecuți în rezervă. De ce nu au fost trecute și alte 5Ufjle pentru salarii pentru a nu produce emoții salariaților C.J.9 ^cest&a sînt orientate spre bugetul de salarii. Comisia a discutat bugetul în 26.03. Care variantă a fost din cele 3 și de unde estimați că vor fi venituri de 354,5 rnil.lei? Cum este această creștere? Cine ne poa da aceste explicații? De unde sînt acești bani?

Dl.Câncescu

Guvernul trecut a asigurat un buget asemănător cu acesta șl nu au fost probleme și mă îndoiesc că acest Guvern va aloca niște sume rezonabile. A fost cel mai greu de întocmit acest buget și nu am viu să merg pe reduceri de personal. Va apărea o lege § salarizării în cursul lunii aprilie, după care vom lua măsuri dacă vom merge pe această idee. Noi mizăm pe un sprijin pe care să-l aducă politicieni de la putere. Sper ca prin Hotărîre de Guvern, așa cum au venit mii : mii.să mai Vina și în acest an. Gradul de evaluare nu este mai mare ca la alte județe. Fondul de rezervă aflat la dispoziția ex^cutivulu este în limita legală.

Dl.Veștea

Din ce am înțeles eu, materialele legate de buget le-am primit vineri după masă, iar avizele sînt date de joi, dar noi nu avem.

S-a spus că în comisii toată lumea a fost mulțumită, dar nu este chiar așa și avem și noi niște nemulțumiri legate de repartizări pe localități a banilor. Sînt localități care sînt defavorizate și în funcție de nr. de primari avem mai puțini bani alocați din cota d-2o/<?. Cele 28 mii. au fost alocate în funcție de numărul de primari pi care îi are fiecare filială de partid reprezentată în plenul C.J. Nu există un consens în cadrul comisiei de buget-finanțe.

Dl.Căncesc u

Nu m-am implicat în problemele de comisii. Am susținut §i susțin ca acea împărțire să se facă la zecimală în funcție de localități. La 577 s-a făcut o medie ponderală între populație și nr. de primari. Cel puțin așa am înțeles eu. Astfel, pentru cele 21 de primării PD-L au fost prevăzute 22,3 rnil.lei cărora li s-a adăugat șl cele 413.000 lei ale Ticușului, cei 19 edili liberali vor primi în total 19,8 rnil.lei, cei 14 reprezentanți social-democrați vot avea la dispoziție 14 rnil.lei, iar cele 4 localități LDIAR - 3,9 rnil.lei.

Bl.Veștea

Noi nu am fost de acord.

Dl.Cănceseu

Am înțeles că nu ați fost de acord cu cifrele, dar cu procentele am înțeles ca ați fo ;t de acord. Grupul PD-L a făcut o contestație șl sînt cîteva cuncte la care vă dau dreptate, dar nu la toate t

De ex.legat de cheltuielile pentru deplasări, să reducem aceste cheltuieli la suma alocată anul trecut, bn lucru doresc să susțin în continuare și pe cifre, legat de sumele alocate primăriilor cu primari PD-L. Au fost alocate 28 mii.lei în funcție de numărul de primari Pe care îl are fiecare filială de partid reprezentată în plenul județean. .Astfel, pentru cele 21 primării PD-L au fost prevăzute 22,3 mii.lei la care se adaugă și cele 413.ooo lei Ticușului,ce 19 edili liberali vor primi în total. 19,8 mil.leiip cei 14 reprezenta social-democrați vor avea la dispoziție peste 14 mii.lei, iar cele^* adjudecate de UDMR au primit 3,9 mii.lei. Este adevărat că s-a cheltuit mult la Ocolitoarea Brașovului.

Dl.Dan u

Nu a existat un necesar la nivelul C.J. Anul 2oo8 a .fost un an negru pentru localitățile conduse de primarii PD-L. De asemenea, solicităm să se ia în calcul estimarea D.G.F.P. care stipula faptul că suma corectă la acest capitol este de doar 99 mii.lei și anul trecut din aceasta sursă au fost executate doar 8o mii.lei. De ce bugetul este atît de mare și cum s-a estimat la 219,694 mii.lei cota de 13% din impozitul pe venit? La capitolul cheltuieli - 762 nr dacă este mai mare ca anul trecut, propun să facem o analiză strictă și a acestor deplasări în străinătate. Legat de suma de 2no nil.lei privind Serviciul de interes public local - d-na Popescu vă rog să i oferiți planificarea necesară. Legat de destinația celor 44 mii.lei pentru spitalele din Rupea și Victoria - nu este corect ca primării' să suporte cheltuielile. De ex. din cei 35oo internați, 2600 au fos’ din comunele limitrofe oralului Rupea. Propun să discutăm la capitolul respectiv, această problemă. Legat de sama de 2.695.ooo care reprezintă mult mai mult pentru acțiuni culturale, punctul de veder* al grupului PD-L este ca să luam în calcul acțiunile de anvergură și să le sprijinim pe acestea. De asemenea, suma de 15,2 mii.HON re prezintă repartizarea pe localități a sumelor din impozitul defalca Legat de suma de 9.123.ooo ROD, după consultarea primarilor, art.4 lit.c se referă la drumuri și pe această temă să fie consultați și primarii din județ și să avem o evidență clară. Kxistă însă localități, care, avînd în vedere sumele din bugetul propriu, nu.-și pot achita lucrările; de ex: Săcele - 3,7 mii.HON, Sîmbăta - 3,3 mil.RO 3oarș - o,35 mll.RON șl ar trebui ca aceste datorii sex ile achitate din sur sie proprii ale C.J.

Dl.Căncescu

Toate primăriile din județul Brașov au datorii. Sint de acor sa discutam punctual aceasta, problemă, dacă tot au datorii.

• / /.

V-apl legat de aceasta suma, pentru spitale; vă pot spune că au fost făcute modernizări la Spitalul județean și mai este încă nevoie de lSo-2oo mii.lei, pentru ca acest spital să fie de top. Este spitalul unde vin cei mai mulți bolnavi. Nu ne permitem să alocăm pentru toate spitalele din județe

Dl.Sar anf ic eanu

Dacă credeți că un singur spital este destul? Cel din C-rinarl moare și nu va mai avea nici pacienți pentru că vor muri și ei.Acel spital deservește foarte multe localități. Orașul Rupea deservește toată zona, dar nu s-a dat nici un leu pentru Primăria Rupea. Revin la problema legată de drumurile din județ. Am stabilit cu dl.Nea^oe că vom £-ace o analiză și unde trebuie făcute inter venț li imed ia te , să le facem. Doresc să vă atrag atenția că s-au alocat niște bani pentru acele drumuri, s-a pus și argilă, dar sînt încă drumuri netei minate de dv. Revin pentru ruta Fagăraș - să terminăm ceea ce am început anul trecut, pentru că nu știu ce să le mai spun oamenilor. Legat de drumul Sercaia-Hoghiz, nu știu ce să le mai spun oamenilor de acest drum. Trebuie să le dam răspuns acelor oameni.

Dl.Cănce sc u

Eu știu să le răspund acelor oameni. Nu mă gîndesc să- nu ajutăm spitalul din Rupea. Duma calculată pentru reparația tuturor spitalelor depășește l.ooo de mld. Am obținut și bani de la G-ivern și ni s-a spus că vor veni bani de la Banca Mondială. Legat de acel drum, nu avem potențialul necesar pentru a repara acel drum. Știți ce bascule trec pe acolo? Suma calculată era între 4o-5o mii.EURO ca să repară# acel drum, însă trebuie clasat șl reparat de Minister Transporturilor. Toată documentația este la minister și nu s-a reușit acest lucru. Numai cu bani de la minister vom putea repara acel drum.

Dl.V e ște a

Cu scuzele necesare, s-a început prin a face o pr^mă prezentare. Anulîtrecut localitățile PD-L au avot parte de o diminuare a bugetului propriu cu 17o mld.lei. Faceți referire la hotărîrile d Suvern care au suplimentat bugetul pe localități. Trebuie sa le mulțumim și să apreciem pe cei care reușesc să aducă bani suplimentari la bugetul propriu. Cel care au adus bani trebuie fellcitaț Anul trecut localitățile PD-L au avut o diminuare, cu 17o mld.lei și au fost afectate aceste localități, rămînînd cu datorii. Noi trebuie să ajutăm toate localitățile din județ.

Dl.Cănce seu

Nu am putut sa le satisfacem toate dorințele; de ex: la

Sîmbăta nu am reușit; la Săcele nu am putut să lezolvăm problema? Holul nostru este un rol de solidaritate socială* Municipiul Brașov are un buget de 3 ori mai mare ca bugetul C.J. 3-au dat .bani mai mulți la unele și mai puțin la altele.

Voi face o propunere concretă - cred ca este greu să suplimentați acest buget. Am înțeles că au apărut probleme în comisia de buget; este foarte greu de susținut acest buget pentru că este foart-dificil. Trebuie să fim mai atenți și sa avem grijă cu angajarea acestor cheltuieli. Este clar că trebuie sa angajam lucrări multi anuale. Si în acest an bugetul este legat de venituri. Au fost bani rnai puțini decît s-a prevăzut. Este greu și va fi și mai greu în continuare. Legat de salarizare, cheltuielile sînt mai mari ca anul trecut și ne ferim sa dăm afară din persoanele angajate la C.J. Este posibil ca să alocăm toate sumele de bani și după aceea să ne trezim că nu mai avem bani. Cred că ar trebui cu toții sa vedem cum vom rezolva această problemă, pentru a nu afecta și personalul angajat în C.J. La acțiunile culturale, avem d creștere - nu știu dacă ne a-fUtă sau nu acest lucru; vă propun să fie votate acțiunile propuse. Sa ne gîndim că nu au posibilități să fie plătite datoriile curente; același lucru și legat de acțiunile sportive; referitor la reparații biserici, nu avem o listă cu ceea ce se doreștesă se facă și solicităm sa se facă această listă.

Despre spitale - s-a spus acest lucru - nu sîntem împotrivă, dar să încercăm să vedem ce facem cu celelalte localități. Ar trebui să votăm lista de investiții, să o parcurgem să vedem despre ce este vorba. Din cei 81,7o5 mil.^ei, 56.926 mii.lei sînt sume pentru acest an corespunzătoare pentru investițiile în derulare, ișr pentru lucrări noi a fost aprobată suma de 9.577 mii.le 1 ,restu1 de 15.2ol mii.lei fiind investiții conform Legii 273/2oo6. Valoarea creditelor interne și externe ale CJ pe 2oo9 este de 22,979 mii.lei, iar al for durilor externe nerarab uisabile valoarea este de 367,610 lei. Din aceștia 363.45o lei vor fi pentru DGASPC, iar restul de 4.16o lei se vor cheltui de serviciile publice de evidență a persoanelor. Din rezerva bugetară 1/4 din bani îi vom da la diverse localități. S-au făcut reduceri la cheltuieli materiale la fiecare unitate, dar trebi să vedem pe fiecare în parte. Să votăm și lista de acțiuni sportive și sociale și să vedem pentru ce acțiuni este această sumă. Avem o suplimentare legat de drumuri și se vorbește și de un trasfer în acest sens. Am rugămintea să discutam lista de investiții și la bugc tul propriu al CJ. Legat de drumuri cei 9,123 mii. bani alocați, trebuie împarțiți prin Hotărîrea C.J. și va, propun să o împa,rțim chiar astăzi și noi avem și o propunere pentru D.J. care pleacă de

.//.

la feînast ii ea Sîmbăta - L’cea - Victoria - Ormeniș-Augustin - Făgăra: Să faă'em o trecere în revistă a lucrărilor de investiții, cheltuiel: de personal, cheltuieli materiale și să vedem și lista de activităț: c uit uzai-spor tive . Revin la împărțirea pe localități - fără Municipiul Brașov suma de 152 mii.ar fi foarte necesară. S-a adoptat poziția pe care am avut-o la comisie și a rămas la prima variantă. îmi pare rău că nu am putut și nu am avut posibilitatea să discutăm pe acest buget. Interesul nostru ar fi ca să discutăm cit mai mult acest lucru. Să avem grijă cu aceste venituri - am solicitat să mi se dea o explicație legat de acest lucru.

Am avut o variantă dată la presă acum 2 săptămîni și mi s-< părut normal să faceți aceasta, împărțire, ținînd cont de niște cifn Este foarte greu ca toată lumea sa fie mulțumită.

Bl.Maieu

Am 3 întrebări: 1, - reabilitare Complexul Tîmpa - 1 o5 mld, 2. pentru tronsonul de cale ferată Rîșnov - 5 mld; 3.pentru clădire; din Piața Sfatului - 77 mld. Suma este foarte mare. Nu se pot rupe acești bani ca să se rezolve problema localităților ?

Dl,Căncesc u

Este o clădire ce trebuie finalizată, pentru că se poat; degrada totul. Este vorba de multe sute de mld. și am investit acolo; legat de calea ferată, este ultimul tronson de cale ferată pentru că nu ajnge suma; legat de cei 77 mld. pentru Piața Sfatului clădirea trebuie cumpărată pentru că a fost cîștigată de foștii proprietari și avem drept de preemțiune. Dar nu se pune în discuție ca să nu cumpărăm acea clădire unde am investit foarte mult.

Dl .Maxim

Clnd toată lumea scade, eu aș propune să creștem cu cev; Mă refer la Departamentul de informatică - sistemul de menegement pe se cr c tizar ea informațiilor pentru care solicit suma de loo.ooo 1; și pentru ATOP, bugetul săfie de 74o.ooo lei.

Dl. Ar an,y oși

Stimați colegi! Doresc să mă adresez mass-mediei privind problemele legate de cultură. Nu sîntern în Franța unde, una din măsurile adoptate se referea la creșterea sumelor pentru cultură, pentru cercetarea științifică. Sînt perplex văzînd cum sumele alocate de C.J. instituțiilor de cultură s-au redus între 2o-5o;î. Comisia 4 nu a fost consultată și nici invitată la nici o discuție de buget. Cred că nu poate fi o asemenea criză ca să reduci din sumele alocate acțiunilor culturale: la comisia 4 cu 5.--, la instituțiile culturale din subordinarea C.J. între lo-M-, la Muzeul de istorie, la Casa u-ureșenilor care fac parte și fac ceva pentru c uit i;r a.

D 1. O c h i

Noi r e pre zentanț Li PSD avem o singură Întrebare: din cele 544 mii. - 94 mil.sînt pentru cheltuieli de personal - în fiecare an cînd se va face rectificarea, executivul are soluții care sa excludă disponibilizările de personal sau va accepta soluția noastră?

Legat de cei 2o^ din impozitul pe venit - dacă legiuitorul ar fi făcut împărțirea acestei sume de bani s-ar fi făcut același lucru? Dar s-a gîndit la faptul că trebuiau finanțate programe politice.

Legat de PD-L - s-a spus că trebuie să cheltuim eficient acești bani - cam 2-3-4 mii.ar fi trebuit fiecăruia. Regula este stabilită de majoritate.

pl.Cănoeseu

Legat de personal, aceasta a fost preocuparea nr.l a noastră. Mă sperie că nu vom avea bani de salarii într-o lună. Cînd am decis, să reducem cu lc^ salariile au fost destule reacții. Bar au fost și sporuri cîștigate. 4m avut discuții cu sindicatele și am ajuns la concluzia că este bine să rămînem așa și le-am solicitat și lor sprijinul pentru salarii; și G-uvernul s-a irjplicat ca sa rezolve problema* Intr-o situație de criză am considerat că nu este bine. Ii u mă voi lega nici de fondul de salarii și aștept legea privind salarizarea bugetarilor. Prima etapă a trecut și urmează a 11-a etap Trebuie să fim foarte optimiști.

Dl.Ochi

Noi ne alăturăm demersurilor dv, pentru a aduce bani. Va trebui să luăm niște decizii dacă vor scădea cheltuielile de persona cele materiale pentru a rezolva problemele.

Dl.OanCesCU

Sînt și previziuni optimiste, nu numai pesimiste.

Dl.E pur e

Eu m-am referit la reduceri bugetare legate de localitățile unde slnt foarte multe acțiuni - ex.TarlungSi cu 18o de acțiuni și nu la cele obișnuite.

Dl.Crac 1 un

Bugetul alocat sportului a scăzut de la 21 mld.la 15 mld. și nu cred ca este oportun acest lucru, Luați în calcul că la ora actuală sportul se face din ce in ce mai puțin; cei 15 mld. trebuie să-i folosim cum trebuie. Primăria Brașov a investit de 2-3 ori mai mult pentr li spor ti

Dl.Veș tea

Legat de investiții, sa investim în domenii pe care cutem să le acoperim cu bani de la minister și aici putem face economii dc peste 1,5 mii.lei.

Dl.^eagoe

Trebuie sa plecam de aici că este un an special și primul luc pe care trebuie să-1 facem, este să economisim. Sintem după mulți an într-o situație specială pentru aprobarea bugetului la sfîrșitul primului trimestru, aste și bine și iau. Este rău pentru că am pleca fără să fie aprobat bugetul de C.J. și bun pentru că s-au petrecut multe lucruri. Sintem într-o criză care nu este nici simplă și nici nu știm cit va dura. Trebuie să transmitem și instituțiilor subordonate și celorlalte consilii locale sa aibă în acest exercițiu financiar cheltuirea eficientă a banilor. Dacă plecăm de aici optimiști, va trebui să ne revenim0 Sintem deja intr-o fază avansată a negocierilor cu M.F. înseamnă că banii care provin de la buget, de la Guvern, nu vor mal fi așa de generoși și este bine să ne gîndim la toate perspectivele, nu putem să mergem pe o Imagine catastrofală dar realistă trebuie să fie. Trebuie să încurajăm și investițiile în acest moment, pentru că, dacă le-am opri, nu am face un lucru bun. Trebuie să încercăm și aș dori să aduc în discuție sursa care ne stă la indemînă. Dacă nu ne vom mobiliza, vom avea probleme. Dacă lucrurile încep să se complice de miine, aș propune să repartizăm bugetul pe care îl avem, hș propune pentru coflnanțare suma de 2o mii.lei, c o rezervă, l'n rest, adresez rugămintea și propunem primarilor să trecem și să cheltuim banii cit -mai eficient posibil, pentru că altfel ratăm acest an financiar. Construcția bugetului s-a făcut pe 2% și trebuie să mergem pe 4%; este vorba de reducerea bugetului cu 6?o și primul lucru este să economism de miine.,

Dl.Cance sc u

Intrucit nu mi-a fost mai greu să fac un buget ca în acest an nu numai ca să fie conceput, dar, în ceea ce privește votarea lui, m-am gîndit ca să fie făcut ca toată lumea să fie mulțumită. Nu mai sintem intr-un an cu alegeri, an electoral, dar mai ales cei care sînt în Parlament și au puterea, să intervină să vină fonduri de la Guvern. Sînt realizări remarcabile cu bani de la Guvernul hcmaniei. In continuare, interesul lor este să vină bani pentru localitățile unde au ei interese.

Degat de fondurile europene - avem proiecte deupuse șl dorim sa depunem în continuare. Știți că Brașovul a ocupat primele locuri privind accesarea pe fonduri externe. O sumă de 18o mii.EURO nu-i puțin lucru pentru rețeaua de apă din județul Brașov, hș dori să supun votului dv. acest buget.

D1. N e a g o e

f/l-am referit la proiectele care sînt pentru localități și ar trebui sa avem aceasta suma constitutiva.

Dl.Cănce sc u

Nu a existat și nu va exista nici o situație ca să nu co-finanțăm pentru toate proiectele. Va pzopun ca aceste probleme sa 1( rezolvam și pe parcurs; să le votam cu cîteva amendamente: 1. drumu' de sub munte Sîmbăta de Sus - Victoria (lo4) trebuie să fie nominalizat; cele 2 propuneri - 1. pentru sistemul de menegement și pentru 2. iVfOP; deci, sint 3 propuneri pe care vă rog să le votați.

 • - Punctul 4 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului județului Bv pe anul 2.oc9 - pt-22, împ-12.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov-Vă rog să votați - pt-25, împ-1, abț-1, nu g v-4.

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărîre- pr ivind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2oo9 -  pt-34.

 • - Punctul 7 - Proiect de hotărîre privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2oo9 -  pt-34.

 • - Punctul 8 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetelor instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea CJ -Supun votului dv - pt-34.

 • - Punctul 9 - Proiect de hotărîre privind aprobarea repazti zării pe localități a 2o% din sumele din TV^ pentru echilibrarea bugetelor locale alocate jud.Bv - pt-34.

 • - Punctul lo - Proiect de hotărire privind aprobarea repartizării pe localități a 2Oa din sumele din impozitul pe venit pe anul 2oc9 - Discuții?

Dl.Cănce scu

Legat de acest punct putem merge pe ceea ce avem sau puten discuta în altă ședință» ^m rugămintea pentru cei de la comisia de buget să acționeze în consens ca toată lumea să fie mulțumită; să se țină legătura cu cei de JVLP pentru că pe 547 sînt probleme șt să reglementăm acest lucru. Supun votului dv. amînarea acestui puncte

Dl.Ochi

Dar am datul avizul pentru acest punct.

Dl.Căncescu

7ă supun votului și acest punct. Dacă mai sînt nemulțumii să le clarificam în comisie. propune o suplimentare pentru. Spital Săcele de 7 mld.lei. Pe Legea 577 vă rog să clarificați situația.

D1. V e ș t e a

ue unde se iau cele 7 mld.?

5 2 ăn c e s c u

Se poate lua din rezerva..

i-) 1.0 ch 1

._>e poate lua din 577.

Dl.Cănce sc u

Nu băgați acest luciu pentru că deschideți o cutie a Pandore Se ia din rezerva daca nu găsim alte soluții. Supun votului dv: pt-26, nu a v-5.

- DIVDRSS-

 • - Punctul 1 - Proiect de hDtaiîie privind apurdarea un sprijin financiar în sumă de 2o.ooo lei familiei sublocotenentului post mortem Claudiu Chira, căzut la datorie în .Afganistan. Supun votului dv. acest punct - pt-32.

 • - Punctul 2 - Proiect de hotărîre privind aprobarea încheier contractelor de cooperare pentru finanțarea acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, cuprinse în bugetul pe 2oo9.

Dl.Ve ște a

Nu ați întrebat dacă avem avize pentru aceste materiale șt

2. - nu putem să încheiem contracte pentru, că avem o formă de contra

Dl.Căncescu

Comisia de sport? Au trecut împreună?

D-na Tihărău

Există avizul comisiei juridice, de cultură și sport.

Dl.Danu

Doresc să atrag atenția asupra ideii de cooperare privind hotărîrile de acord de princpiu , relația între C.u. și anumite entități ec. și Ordonanța 34 privind achizițiile publice - nu putem să mergem și să încheiem contracte de cooperare la negru8

Dl.Veștea

Care sînt aceste contracte că noi nu avem niciunul?

D-na Tihărău

Din punct de vedere juridic, se propune cooperarea între județul Brașov și persoanele juridice nominalizate în referat în acf listă, numai pentru sumele prevăzute în buget.

Dl.Căncescu

Noi propunem cooperarea, noi aprobăm cooperarea. Aveți dr eptate.

Dl . Dan u

Cu precizarea că se respecta legislația în vigoare. p2na_P_o_peșc u

hste corect scris. Nu se aprobă contracte, se aprobă c ooperarea.

Dl.Căncescu

Cu aceste amendamente, vă supun votului: pt-2o, împ-13.

 • - Punctul 3 - Proiect de hotărîre privind modificarea

. / /.

Hotărîrii 184/2oo8 plivind validarea STOP. Supun votului dv. acest punct - pt-29, împ-1, nu a v-1.

- Punctul 4 - Proiect de hotărîre plivind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul CJ - Discuții?

pl^Ve^țea

Se modifică legat de nr. de personal?

Dl. Cano esc u

Votăm cu personalul peccare îl avem. Supun votului - pt-33.

 • - Punctul 5 - Proiect de hotărîre privind înființarea pe lingă DGASPC a CJAPH - pt-32, nu a v-1.

 • - Punctul 6 - Proiect de hotărîre privind aprobarea bilanți lui contabil la data de 31.12.2oo8 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC

Dl.Veștea

Dar există avizul de specialitate?

D-na Tihărău

Exista avizul comisiei 1 de specialitate. Avem un raport de opinie al biroului de audit din cadrul CJ legat de SC Metrom.

Dl.Veștea

Nu esfce zi ca să nu avem o comisie. Nu știm cînd s-a făcut această comisie. In mod normal este luni pentru comisie, dar nu au fost aceste materiale. Nu este zi de comisia 1 joia și nici ulterior nu a mai fost comisie,.

Dl.Maxim

Au participat 4 colegi la comisie; au fost materialele în mapa, nu le-au studiat pentru că trebuia să vină cu solicitări și din cauza aceasta am ținut ședința fără ei.

Dl .Cănce sc u

Ați cerut ca să amînăm acest punct din ordinea de zi, inclusiv punctul 7. Am rugămintea ca pînă la punctul 11 să amînăm pentru ședința viitoare. Dacă sînteți de acord? pt-28.

- Punctul 12 - Proiect de hotărîre privind aprobarea Statutu lui actualizat al SC CONSILPRIST SRL SRL -

Comisiile 1 și 5 și-au dat avitul favorabil în 26.o3.2oo9; supun votului dv - pt-27, nu a v-1.

- Punctul 13 - Proiect de hotărîre privind prelungirea licențelor de tr a s eul 35 și 36 din trei în trei luni -

Dau cuvîntul d-lui Boierlu care este inițiatorul acestui pr o le c t.

Dl.3 oier i u

In urma licitației a fost desemnat un cîștlgator; s-au f^cut mai multe demersuri șl C.J. trebuia să ia în discuție și să rezolve această problemă. Intrucît există un proces ii propunem să .//.

fie pe durată determinată operatorului de transport care a ciștigat licitația o

Dl.Cănce scu

Supun votului dv - pt-27, îrnp-1.

- Punctul 14 - Proiect de hotărîre privind aprobarea procesvlv. verbal de constatare și sancționare a contravențiilor săvîrșite de operatorii de transport persoane.

Dl.Veștea

Dacă exista avizul comisiei de specialitate?

D-na Tiharău

Da, există;a©e®t aviz*

Dl.Căncescu

Supun votului dv - pt-3o, nu a v-1.

 • - Punctul 15 - Proiect de hotărîre privind aprobarea atribu rii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean

Dl.7 eștea

Doresc lămuriri legat de acest punct și vă propun amînarea pentru ședința viitoarea.

Dl.Căncesc u

Propun amînarea acestui punct - pt-3o, împ-1.

 • - Punctul 16 - Proiect de hotărîre privind aprobarea decont, rii cheltuielilor de transport al elevilor spre școală de către unitățile de învățămînt aflate sub autoritatea CJ -

Dacă nu sînt discuții, supun votului - pt-32.

 • - Punctul 17 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei de 5.136 lei comunei Bacoș - supun votului dv - pt-31.

 • - Punctul 18 - Proiect de hotărîre privind alocarea sumei d 2.o4o lei comunei Homorod - supun votului dv - pt-3o.

 • - Punctul 19 - Proiect de hotărîre privind aprobarea de pri cipiu a asocierii jud.Brașov cu SC IW SA -

DljMen c_u

Cine ne dă noua așa ceva? Sînt degrevați de datorii? Ei sp u ca pot face aceste lucruri? Ce contractși cu cine?

Dlj-Ochț

Nu cred ca trebuie să dăm un vot negativ, ci trebuie să vedem posibilitatea acestei asocieri.

Dl.Ve ște a

Cred că ar fi bine să amlnam și să n^ mai gîndim.

Dl.Kovacs

iiVem un ex. prin care un aviz de principiu își are locul bine stabilit. Dacă dam un a/iz de principiu, nu hotărîm nimic.In acest moment nu se produce nimic acolo.

. / /.

Dacă avem Lin proiect și Guvernul Romăniei ne ajuta, cu acest luciu, înseamnă că vom putea face ceea ce trebuie șl isca Guvernul hotărăște transferul acestor acțiuni pentru județul Brașov, atunci vom decide ce trebuie să facem.

D1.Ochi

Dăm posibilitatea C.J. să se implice.

Dl.Cănce sc u

.Acolo funcționează foarte multe firme și m-aș bucura dacă am reuși acest lucru. Ar fi bine dacă va intra la C.J. dar fără nici o datorie.

Dl.Maicu

Dar sînt pline de sechestre.

Dl.Cănceseu

hșa să scriem că sîntem de acord cu preluarea, dar degrevat de datorii.

Dl.Ve ștea

Dacă cei care au făcut acest material spun ceea ce se dorește? De ce nu vin întreprinderile mici și mijlocii?

Dl.Neagoe

Sigur că în funcție de condițiile financiare AVAS va propune această asociere. Dar daca nu există altă soluție, există această propunere.

Dl.Cănce seu

Cu amendamentul d-lui Maieu că preluăm degrevat de datorii, supun votului dv - pt-29, împ-1, abț-1, nu a v-1.

- Punctul 2o - Proiect de hotărîre privind aprobarea

de principiu a asocierii în paiticipațiune a jud.Brașov cu SC RULMEN SA Brașov în vederea constituirii unui parc industrial.

Dl.Ma r c u

La Rulrpentul s-a anulat licitația. Este o întreagă încren gătură. Ce votăm noi că luam de la Rulmentul?

Dl.Ochi

Dacă nu se va da voie să vedem ce este acolo, nu vom ști ceea ce se află acolo.

D l»Căncescu

oupun votului dv - pt-27, împ-4, abț-1.

- Punctul 21 - Proiect de hotărîre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Bv a terenului pentru construcția '’her opoi tului Internațional Bv - Ghimbav’’ -

nl.Mar c u

rum primit sau nu am primit acel teren? Dacă Dh caie este OUG- care arată ca acel teren s-a aprobat?

Dl • 3ănce scu

Da, am primit și am început acea investiție și am cheltuit teci de miliarde de lei. O.G. își face efectul imediat.

Dl,Marc u

Ce putem face ca să fie aprobat și cum vom scoate noi de acolo?

Dl.Căn ce seu

Poate ne dasi și dv. un ajutor, nm fost în Parlamentul României de zeci de ori și. ne-am străduit ca acea O.E.să treacă și prin comisii. Conform Legii noi aîntem proprietarii terenului. In acest mandat, comisia de agricultură a votat cu 25 pt și 31 împotrivă ca sa ne fie atribuit nouă și un anumit domn Tabără a fost împotrivi Să nu facem speculații pe această temă. Avem argumentat fiecare ha. Știu unde este acest proiect, inclusiv la comisia de agricultura și doresc ca acest aeroport să fie construit și mai este o problema: dl.Tabără să lase acest proiect în pace. V-aș ruga, daca țineți la acest proiect, sa nu mai faceți prea multa tevatura și l-am rugat și pe dl.Neagoe să facă lobby.

Dl.Mar c u

Aș ruga să fie scos materialul și să fitîi l.d e ;ac ord :.c u cele propuse înainte.

Dl.Cance sc u

Atunci sînteți prietenul meu. Vă rog să mă scuzați.

>1.Veștea

Si noi, cei de la PD-L sîntem de acord.

Dl.Cance sc u

Supun votului dv - pt-33.

- Punctul 22 -Referat privind plata operațiunilor imobiliare de schimb de proprietate pentru parcelele de teren afectate de amplasamentul "Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”.

Dl. Ve șteș

Piste totul în ordine?

D-na Tihărău

Totul este în ordine, dar suma trebuie prevăzută în buget.

La ceea ce se referă d-na Secară, este vorba de contract de c o oper ar e .

D-na Secară

In acest referat există o adresă a Direcției economice și

nu s-a prezentat acest lucru.

D-na Tihăiău

Propunem ca suma necesara acestui schimb le teren, plata unor operațiuni le întabulare, să fie prevăzuta în buget, urmînl ca ea sa fie decontată, pentru ca societatea să realizeze acțiunea.

Dl.Veștea

Va propun diminuarea sumelor pentru operațiuni în străinătate» Dl^Cănce Ș£_u

Nu făceam mai mult le o operațiune.în străinătate și am fast cu dl.Chiriac și am stabilit 2 zile cînl s-a discutat cu băncile.

Dl.Veștea

S-a votat cu sumele diminuate la valoarea din anul trecut. D-na Seca

De unde se fac plățile?

Dl.Căncesc u

S-au prevăzut bani în buget la cheltuieli materiale. Supun votului dv. acest punct - pt-33, abț-1.

- Punctul 23 - Proiect de hotărîre privind aprobarea statului de funcții, e organigramei și POP a DGASPC - Discuții?

Dl.Vestea

Avizul comisiei de specialitate este în ordine?

D-na Tihărău

Totul este în ordine și vizat de comisii.

Dl.Căncescu

Vă propun amînarea acestui punct din ordinea de zi; nu este încă completă conducerea de la direcție.

Supun votului dv. amînarea - pt-24, împ-8.

 • - Punctul 24 - Proiect de hotărîre privind aprobarea costi lui pentru un copil pe anul 2oo9.

Dl.Veștea

Avem avizele?

Dl.Căncescu

Da, există aceste avize. Supun votului dv - pt-26, ahț-1,

 • - Punctul 25 - Proiect de hotărîre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți de la Complexul de Servicii Timiș -

Dl.Cănce scu

Supup/otului dv -  pt-32.

- Punctul 26 - Proiect de hotărîre privind stabilirea unor tarife pentru lucrările la SPJPP -

Dl.Căncesc u

Supun votului dv - pt-3o.

- Punctul 27 - Informare JiTOP Trim.I privind nivelul de

asigurare a securității civice a c om un i tăi; i 1. Dl.Coman dă citire materialului.

Dl.Ve ștea

Am vorbit serios - știu ca dl.Coman ține la această acțiune. Dl,Cane eseu

Cu aceasta declar ședința închisa. Vă. mulțumesc!

PEESEDI


Cancescu J\


istojel


SECRETAR ,

Tihar au Mariana3 ex/'NM