Hotărârea nr. 54/2009

Hotărârea.nr.54- privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii adulţi din cadrul Complexului de Servicii Timiş, în sumă de 2.316 lei


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mai I :office@jud brașov, ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 54

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.316 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr. 1129/26.03.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.316 lei; ținând cont de adresa Nr. 6521/23.03.2009 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin care se solicită aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.316 lei, ținând cont de cheltuielile de personal, de bunuri și servicii;

Având în vedere dispozițiile art.54, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 33 din H.G.R. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 91, alin. (1) lit. ”d” și alin. (5), lit.”a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din cadrul Complexului de Servicii Timiș, în sumă de 2.316 lei.

Art.3, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău