Hotărârea nr. 53/2009

Hotărârea.nr.53- privind aprobarea costului pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie, pe anul 2009, în sumă de 2.052 lei / lună


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 53

din 30.03.2009

- privind aprobarea costului pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție, pe anul 2009, în sumă de 2.052 lei / lună

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând referatul nr. 1128/26.03.2009 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea costului pentru un copil și pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție, pe anul 2009, în sumă de 2.052 lei / lună;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din OUG nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, aprobată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 4 (2) din Anexa 1 la H.G. nr. 475/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a persoanei majore care beneficiază de protecție, ale art. 5 (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5) lit. „a”, punctul 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă costul pentru un copil pentru o persoană majoră care beneficiază de protecție, pe anul 2009, în sumă de 2.052 lei / lună.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău