Hotărârea nr. 52/2009

Hotărârea.nr.52- privind plata operaţiunilor imobiliare de schimb de proprietate pentru parcelele de teren afectate de amplasamentul „Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav”


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 52

din data de 30.03.2009

- privind utilizarea sumei de 350.000 lei, cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, pentru încheierea unor contracte de schimb de terenuri în vederea realizării obiectivului „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr. 1900/10.03.2009 întocmit de către Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune utilizarea sumei de 350.000 lei, cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, pentru încheierea unor contracte de schimb de terenuri în vederea realizării obiectivului „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”;

Având în vedere dispozițiile art. 121, alin. (4), precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”b” și alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 350.000 lei, cuprinsă în bugetul de venituri ș: cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2009, pentru încheierea unor contracte de schimb de terenuri în vederea realizării obiectivului „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire e prezentei hotărâri, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE , Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărăti