Hotărârea nr. 51/2009

Hotărârea.nr.51- privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov a suprafeţei de teren de 71,32 ha, pentru realizarea unor schimburi de terenuri cu persoane fizice şi juridice, în vederea punerii la dispoziţie a amplasamentului viitorului aeroport


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.51 din data de 30.03.2009

- privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a suprafeței de teren de 71,32 ha, pentru realizarea unor schimburi de terenuri cu persoane fizice și juridice, în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului viitorului aeroport

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009

Analizând referatul nr.676/26.01.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism, Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov a suprafeței de teren de 71,32 ha, pentru realizarea unor schimburi de terenuri cu persoane fizice și juridice, în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului viitorului aeroport;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.2 și comisia de specilitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Această suprafață de teren face parte din suprafața de 200 ha care, prin OUG nr.41/2007 a fost transmis de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav;

Văzând HCJ nr.242/28.06.2007 prin care sa aprobat includerea în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov a suprafeței de teren de 200 ha în orașul Ghimbav, jud. Brașov, transmisă din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.10, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și art. 91 alin.l, lit.”c” și art.121 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a suprafeței de teren de 71,32 ha, pentru realizarea unor schimburi de terenuri cu persoane fizice și juridice, în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului viitorului aeroport, după cum urmează:

  • •  12 ha din parcela Al33/2 vor fi transferate în vederea realizării schimbului cu proprietarul Arișanu Nicolae Teodor;

  • •  19,66 ha din parcela A99/1 și vor fi transferate în vederea realizării schimbului cu proprietara SC IAR SA Ghimbav;

  • •  39,66 ha din parcela A133/2 și A99/1 vor fi transferate în vederea realizării schimburilor cu proprietarii persoane fizice care dețin terenuri în partea nord -estică și sud-vestică a amplasamentului și care au acceptat oferta de schimb.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism;’Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu .

ț

Contrasemnează^ SECRETAR, Mariana Țihărău    £

PREȘEDINTE,

Aristotel Că)i^


:scu