Hotărârea nr. 50/2009

Hotărârea.nr.50- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Rulmentul S.A. Braşov, în vederea înfiinţării unui parc industrial

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Bra

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro




Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 50

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Brașov cu S.C. Rulmentul S.A. Brașov, în vederea înființării unui parc industrial

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr. 2356/25.03.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune preluarea de către Consiliul Județean Brașov a S.C. Rulmentul S.A. Brașov, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea înființării unui parc industrial, ca urmare a intenției Ministerului întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri de a înființa și finanța parcuri industriale, cu implicarea autorităților locale, avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, precum și discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002, cu modificările și completările ulterioare, art. art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă, de principiu, asocierea Județului Brașov cu S.C. Rulmentul S.A. Brașov, în vederea înființării unui parc industrial.

Contractul de asociere în pârtieipațiune între Județul Brașov și S.C. Rulmentul S.A. Brașov, va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov, după obținerea hotărârii adunării generale a acționarilor S.C. Rulmentul S.A. Brașov și, respectiv, după stabilirea clauzelor contractului.

S.C. Rulmentul S.A. Brașov va participa, în cadrul asocierii în participațiune, cu bunuri degrevate de datorii.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea Direcția Investiții, Urbaniștii și Amenajarea Teritoriului.

la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


PREȘEDINTE,

Aristotel Că Ic/sci


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău