Hotărârea nr. 49/2009

Hotărârea.nr.49- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Judeţului Braşov cu S.C. INAR S.A. Braşov - Institutul de Autovehicule Rutiere, în vederea înfiinţării unui parc tehnologic


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


UU, 1-IUI1UI, III. U

2200, Brașov, jud.Bra

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576Cod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.49

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Brașov cu S.C. INAR S.A. Brașov - Institutul de Autovehicule Rutiere, în vederea înființării unui parc tehnologic

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr. 2115/19.03.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune preluarea S.C. INAR S.A. Brașov - Institutul de Autovehicule Rutiere, de către Consiliul Județean Brașov, în vederea înființării unui parc tehnologic, pe structura acestui institut, ca urmare a intenției Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și a Ministerului întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri de a înființa și finanța parcuri software, cu implicarea autorităților locale, avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, precum și discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată prin Legea nr. 50/2003, art. art. 91 alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă, de principiu, asocierea Județului Brașov cu S.C. INAR S.A. Brașov - Institutul de Autovehicule Rutiere, în vederea înființării unui parc tehnologic.

Contractul de asociere în participațiune între Județul Brașov și S.C. INAR S.A. Brașov -Institutul de Autovehicule Rutiere, va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov, după obținerea hotărârii adunării generale a acționarilor S.C. INAR S.A. Brașov - Institutul de Autovehicule Rutiere și respectiv, după stabilirea clauzelor contractului.

S.C. INAR S.A. Brașov - Institutul de Autovehicule Rutiere va participa, în cadrul asocierii îr participațiune, cu bunuri negrevate de datorii.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prii Direcția Investiții, Uri ’ z și Amenajarea Teritoriului.


Aristotel Căncescu


l.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău