Hotărârea nr. 47/2009

Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea alocării sumei de 5.136 lei, comunei Racoş, pentru achitarea transportului alimentelor – zahăr şi făină – distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizaţi “PEAD 2008”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 0268-475576


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16
HOTĂRÂREA NR. 47

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 5.136 lei, comunei Racoș, pentru achitarea transportului alimentelor - zahăr și faină - distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizați “PEAD 2008”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 735/13.03.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune alocarea sumei de 5.136 lei, comunei Racoș, pentru achitarea transportului alimentelor - zahăr și faină -distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizați “PEAD 2008”;

Ținâd cont de avizul favorabil formulat de către Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile din art. 15 și art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se alocă suma de 5.136 lei, din fondul de rezervă de 5 % din bugetul județului Brașov pe anul 2009, comunei Racoș, pentru achitarea transportului alimentelor - zahăr și faină - distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizați “PEAD 2008”.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău