Hotărârea nr. 46/2009

Hotărârea.nr.46- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2009, de către unităţile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR.46

din data de 30.03.2009

privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2009, de către unitățile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 30 martie 2009;

Analizând referatul nr.l 891/3 0.03.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2009, de către unitățile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului județean Brașov;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de către comisia de specialitate nr.l a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din IIGR nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, precum și ale art.91 alin.l lit d și alin.5 lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2009, cheltuieli estimate conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către următoarele unități de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului județean Brașov:

  • 1. Colegiul Tehnic „Aurel Vijoii” - Școala Specială Făgăraș

  • 2. Școala de Arte și Meserii Codlea

  • 3. Școala Specială Brădet - Săcele

  • 4. Școala Specială Victoria

  • 5. Școala Specială Brașov

Art.2 - Se aprobă transportul elevilor cu deficiențe, spre școală și spre localitatea de domiciliu ,în cazul Școlii de Arte și Meserii Codlea, cu microbuzul unității de învățământ special.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDI Aristotel Căi


•seu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Ti hă rău


ANEXA I la Hotărârea

CJBv nr._______________


PREȘEDINTE,Estimarea cheltuielilor de transport al elevilor spre școală și spre localitatea de domiciliu pe anul 2009

lei

Nr. crt.

Unitatea de învățământ special

Suma

1.

Școala Specială Brașov

8.680

2.

Colegiul Tehnic „Aurel Vijoli” - Școala Specială Făgăraș

17.595

3.

Școala Specială Victoria

8.550

4.

Școala Specială Brădet-Săcele

18.900

5.

Școala de Arte și Meserii Codlea

59.335

TOTAL

113.060

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu