Hotărârea nr. 45/2009

Hotărârea.nr.45- privind aprobarea modelului pocesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor săvârşite de operatorii de transport de persoane

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.45

din data 30.03.2009

- privind aprobarea modelului pocesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor săvârșite de operatorii de transport de persoane

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2009

Analizând referatul nr.982/4.02.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea modelului pocesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art.45 alin.2-7 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr. 5, a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.16 alin.3, art.18 alin.l lit.”e” din Legea nr.92/2007, Legea serviciilor de transport public de persoane, precum și art.91, alin.l, lit.”d” și alin.5, lit.”a”, pct.13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modelul procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute la art.45 alin.2-7 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDirO, Aristotel Căpfcescu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

Autoritatea         DE TRANSPORT DE PERSOANE

B-dul Eroilor, nr.5, Brașov


PROCES VERBAL seria....... nr..............

de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate


în ziua_______luna

Subsemnatu I_______

Transport de Persoane în temeiul____________

eliberată de Consiliul Județean Brașov am constatat următoarele:

1. Descrierea faptei(lor) cu indicarea datei, orei și locului în care au fost săvârșite: a)------------------------------------------------------------


anul


ora______localitatea

în calitate de


județ__________la Autoritatea Județeană în baza legitimației nr.
2. Pentru săvârșirea faptei(lor) descrisă(e) mai sus se face vinovat(ă):1______________________________________________________________

3. Faptațle) la pct. I, constituie contravenție(i) conform prevederilor:

a)

ari.

litera

și se sancționează conform art.

alin.

litera

cu

amendă în sumă de

lei /2 sau în termen de 48 de ore

lei.

b)

art.

litera

și se sancționează conform art.

alin.

litera

cu

amendă în sumă de

lei /2 sau în termen de 48 de ore

lei.

c)

art.

litera

și se sancționează conform art.

alin.

______litera

___cu


amendă în sumă de____________________lei /2 sau în termen de 48 de ore___________________lei.

  • 4. Amenda integrală în valoare de ___________lei, sau în 48 de ore în sumă de___________se achită la casieria Consiliului

Județean Brașov sau în contul RO72TREZ13121350201XXXXX / CF 4384150 deschis la Trezoreria Brașov, beneficiar Județul Brașov.

  • 5. Chitanța de plată a amenzii se depune sau se transmite de către contravenient prin poștă, recomandat la Consiliul Județean Brașov- Autoritatea Județeană de Transport de Persoane cu sediul în Brașov, str. B-dul Eroilor nr.5, județ Brașov.

  • 6. împotriva prezentului proces verbal care constituie și înștiințarea de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului verbal se depune la Consiliul Județean Brașov-Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

  • 7. Contravenientul nu se află de fațâ/refuză/nu poate să semneze procesul verbal. De față a fost următorul martor: (numele și

prenumele)____________________________________fiul (fiica) lui__________________________CNP _______________________

născut(a) la data de_________________localitatea ________domiciliul                                   B.I./C.I.

seria______nr._____________________,

  • 8. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data înmânării sau comunicării atrage executarea silită conform prevederilor legale.

  • 9. Piezentul proces vei bal a fost încheiat in 3 (trei) exemplare, contravenientul fiind de față i s-a înmânat un exemplar pe care îl

primește (data înmânării și semnătura contravenientului)___.

  • 10. Alte mențiuni:

a) obiecțiunile contravenientului sunt______________________________________________ b) Motivul lipsei martorului

Semnătura martorului

Semnătura agentului constatator,


Contravenient

Am luat la cunoștiință

1

) - pentru persoane fizice- nume, prenume, fiul (fiica) lui si a, născut(a) la data, in loc., ocupația și locul de muncă, domiciliul, CNP. B.I./C.I.

" Pentru persoane juridice- denumire, din loc. str., nr.. bl., ap , jud., C.U.I.. nr. Registrul Comerțului.

2

Pentru contravenții prevăzute de Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul 35/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii set viciilor de transport public local nr. 92/2007, contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoștiință a procesului verbal de constatare și sancționare a conlravenților. jumătate din minimul de amenzii prevăzute prin Ice. astfel încât se va indica în mod clar și valoarea redusă a amenzii.                                                                          c